Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

So meľarel le manušen

1 Akor avle ko Ježiš o zakoňika the o farizeja andral o Jeruzalem a phende leske:
2 “Soske tire učeňika na doľikeren oda so amenge dine o phure? Bo na thoven o vasta, sar džan te chal o maro.” 3 Ov odphenďa: “A tumen soske na doľikeren le Devleskero prikazaňie, ale čerinen les vaš o čirlatune sikavibena tumare dadengere. 4 Bo o Del phenďa: ‘De pačiv la da the le dades! A oda ko košel la da the le dades, mušinel te merel!’ 5 Ale tumen phenen: ‘Sako, ko phenďahas la dake abo le dadeske: Oda kotor mire barvaľipnastar, so šaj diňomas tumenge, thoďom pre sera le Devleske, našči tumenge oda dav.’ Avke tumen phenen, hoj na kampel te del pačiv la da, vaj le dades. 6 Kajse tradicijenca, so ľikeren a poden dureder, musaren le Devleskero prikazaňie. 7 Tumen dujemujengere, mište pal tumende prorokinelas o prorokos Izaiaš, sar phenďa: 8 ‘Kala nipi man lašaren le mujeha the le vuštenca, no lengero jilo hino mandar dur. 9 Hijaba man lašaren, bo sikaven o sikaviben so hin le manušendar.’ ” 10 Paľis o Ježiš vičhinďa ke peste le nipen a phenďa lenge: “Šunen a achaľon! 11 Le manušes na meľarel oda so džal andro muj, ale oda so avel avri andral o muj.” 12 Akor avle leskere učeňika a phende leske: “Džanes, hoj o farizeja rušle sar šunde oda lav?” 13 Ov odphenďa: “Dojekh sadzimen rastlina, savi na sadzinďa miro Dad andral o ňebos, ela cirdňi avri le koreňenca. 14 Muken len avke! On korkore hine kore a kamen te ľidžan avre koren. A te o koro ľidžala le kores, sodujdžene perna andre chev.” 15 O Peter leske phenďa: “Phen amenge avri pal oda podobenstvo!” 16 O Ježiš phenďa: “So the tumen mek na achaľon? 17 Na achaľon, hoj savoro so avel andro muj, džal andro per a odarik džal avri? 18 Ale oda so avel avri andral o muj, avel andral o jilo a oda meľarel le manušes. 19 Bo andral o jilo avel o nalačho gondoľišagos, te murdarel, o lubipen te kerel, te čorel, o hamišagos te vakerel a namište pro Del te vakerel. 20 Kada hin so meľarel le manušes. Ale te chal le vastenca, so nane thode, na meľarel le manušes.”

E kanaansko džuvľi

21 Paľis odarik geľa o Ježiš het a geľa andro phuva Tir the Sidon.
22 A varesavi džuvľi andral o Kanaan, andral odi phuv avľa a vriskinelas: “Av ke ma jileskero, Rajeja, Čhavo le Davidoskero!” 23 Ale ov lake na odphenďa aňi lav. Akor avle ke leste leskere učeňika a mangenas les: “Bičhav la het, bo vriskinel pal amende.” 24 Ale ov odphenďa: “Me som bičhado, ča ki o bakrore so našľile andral o kher le Izraeloskero.” 25 Ale oj avľa, banďiľa anglal leste a phenďa: “Rajeja, pomožin mange!” 26 Ov odphenďa: “Nane šukares te lel le čhavenge o maro a te čhivel les le rikonorenge.” 27 Oj odphenďa: “He, Rajeja, ale the o rikonore telal o skamind chan o trušini so peren lengere rajenge.” 28 Akor lake o Ježiš odphenďa: “O, džuvľije, baro hin tiro pačaben! Mi ačhel pes tuke avke, sar kames.” A lakeri čhaj sasťiľa avri ola oratar.

Štar ezera manuša čaľile

29 Paľis odarik o Ježiš odgeľa a avľa kijo Galilejsko moros. Geľa upre pro verchos a ode peske bešľa.
30 Avle ke leste igen but nipi a sas lenca o bange, o kore, o ňeme, o kaľiki a mek but aver. Rakinenas len tel o pindre le Ježišoske a ov len sasťarelas. 31 O nipi pes čudaľinenas sar dikhle, hoj o ňeme vakeren, o kaľiki hine saste, o bange phiren, o kore dikhen a lašarenas le Izraeloskere Devles. 32 O Ježiš peske vičhinďa peskere učeňiken a phenďa: “Pharo mange hin vaš kala nipi, bo imar trin dživesa hine manca a nane len so te chal. Na kamav len te bičhavel khere bokhalen, hoj te na odperen pal o drom.” 33 O učeňika leske phende: “Khatar laha pre pušťa ajci maro, hoj te čaľaras kajci but nipen?” 34 O Ježiš lenge phenďa: “Keci tumen hin mare?” On phende: “Efta the vajkeci ribi.” 35 A phenďa le nipenge, hoj peske te bešen pre phuv. 36 Iľa ola efta mare the ola ribi, paľikerďa, phagerelas a podelas peskere učeňikenge a o učeňika denas le nipenge. 37 Chale savore a čaľile. Ole kotorendar so ačhile, kidle upre efta pherde košara. 38 Ola, so chanas sas vaj štar ezera (4 000) murša, bi o džuvľa the bi o čhave. 39 Rozmukľa le nipen geľa andre loďa a avľa andre phuv Magadan.