Predchádzajúca kapitola

14. kapitola

Sar muľa o Jan Krsťiťeľ

1 Andre oda časos ( ideos) šunďa o Herodes, so sas kraľis upral e Galileja, o hiros pal o Ježiš
2 a phenďa peskere sluhenge: “Oda hin o Jan Krsťiťeľ. Ov uščiľa andral o meriben a vaš oda les hin odi zor te kerel ola zazraki.” 3 Bo o Herodes chudňa le Jan, phandľa les a thoďa les andre bertena, angle Herodijada so sas romňi le Filiposke, leskere phraleske. 4 Bo o Jan leske phenelas: “Nane tutar šukares, hoj laha džives.” 5 Kamelas les te murdarel, ale daralas pes le manušendar, bo on les ľikerenas prorokoske. 6 Ale paľis, sar sas o berša le Herodesiske, khelelas la Herodijakeri čhaj maškaral a sas oda pre dzeka le Herodesiske. 7 Vaš oda la diňa lav, hoj la dela savoro so peske mangela. 8 A vaš oda, hoj la lakeri daj prevakerďa, phenďa: “An mange akana pre tacka o šero le Jan Krsťiťeľiskero.” 9 O kraľis ačhiľa smutno, ale vaš o lav so la diňa, the anglo manuša so leha sas pre hoscina, rozkazinďa hoj te anen. 10 Bičhaďa le katos a odčhinďa le Janoske o šero andre bertena. 11 Leskero šero ande pre tacka a dine la čhake a oj ľigenďa peskera dake. 12 Paľis ode avle leskere učeňika, ile leskero ťelos a parunde les. Avle a phende oda le Ježišoske. 13 Sar oda šunďa o Ježiš, odgeľa odarik korkoro la loďaha pre omuklo than. Došunde pes pal oda o nipi a gele andral ola fori pešones pal leste.

Pandž ezera manuša čaľile

14 Sar avľa o Ježiš avri andral e loďa, dikhľa igen but nipen a sas leske pharo vaš lenge a sasťarďa le nasvalen, so sas maškar lende.
15 Sar zaračiľa, avle ke leste leskere učeňika a phende leske: “Pre kada than nane ňič a imar hin but ori, rozmuk le nipen, hoj te džan andro fori peske te cinel te chal.” 16 Ale o Ježiš lenge phenďa: “Na kampel lenge te džal, tumen len den te chal.” 17 Ale on leske phende: “Nane amen kade chaben, ča pandž mare the duj ribi.” 18 Ov lenge phenďa: “Anen mange len kade!” 19 Phenďa le nipenge, hoj peske te bešen pre čhar. Iľa ola pandž mare the duj ribi, dikhľa pro ňebos, paľikerďa a phagerelas o mare, delas le učeňikenge a o učeňika denas le nipenge. 20 Chale savore a čaľile. A ole kotorendar, so ačhiľa, kidle upre dešuduj pherde bare košara. 21 Ola so chanas, sas vaj pandž ezera (5 000) murša, bi o džuvľa the bi o čhave. 22 O Ježiš takoj bičhaďa peskere učeňiken, hoj te džan andre loďa a te džan anglal pre dujto sera le moroske, medik ov na rozmukela le nipen.

O Ježiš phirel pal o moros

23 Rozmukľa le nipen a geľa pes pro verchos korkoro te modľinel. Sar zaračiľa, sas ode korkoro.
24 E loďa imar sas maškar o moros a o vlni laha čhivkerenas, bo phurdelas zoraľi balvaj. 25 Paľis sar imar vidňisaľolas, ale mek sas rat, phirelas o Ježiš pal moros a avľa ke lende. 26 O učeňika les dikhle te phirel pal o moros a predaranďile. Džanle hoj dikhen varesave mules a vriskinde daratar. 27 Ale o Ježiš ke lende takoj prevakerďa: “Ma izdran! Me som, ma daran tumen!” 28 A o Peter leske phenďa: “Rajeja, te sal oda tu, phen mange, hoj te džav ke tu pal o paňi.” 29 Ov phenďa: “Av!” O Peter geľa avri andral e loďa, phirelas pal o paňi a džalas ko Ježiš. 30 Ale sar dikhľa pre zoraľi balvaj daranďiľa, chudňa te tašľol a vriskinďa: “Rajeja, zachraňin man!” 31 O Ježiš takoj nacirdňa o vast, zachudňa les a phenďa: “Manušeja, savo cikno pačaben tut hin - soske na pačahas?” 32 Sar gele upre andre loďa e balvaj preačhiľa. 33 A ola, so sas pre loďa, banďonas anglal leste a phenenas: “Tu sal čačes o Čhavo le Devleskero!” 34 Sar pregele la loďaha o moros, avle andre phuv Genezaret. 35 O manuša andral oda than les sprindžarde a rozhirinde oda pal caľi odi phuv. Ande ke leste savore nasvalen 36 a mangenas les, či lenge na domukela hoj pes te chuden hojča le agorestar leskere gadendar. Ola, so pes lestar chudle, sasťile avri.