Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

Phučen le Ježišostar pal o sombat

1 Jekhvar sombatone džalas o Ježiš pašal e maľa, kaj sas sadzimen. Leskere učeňika sas bokhale a chudle te čhingerel a te chal o klasi.
2 Sar oda dikhle o farizeja, phende leske: “Dikh, tire učeňika keren oda, so našči te kerel sombatone!” 3 Ov lenge phenďa: “Mek na genďan, so kerďa o David, sar sas bokhalo ov the leskere manuša? 4 Ov geľa andre le Devleskero kher a chaľa o sentne mare, so našči chaľa aňi ov aňi leskere manuša, ča o rašaja. 5 Abo na genďan andro zakonos, hoj sombatone o rašaja andro chramos na doľikeren o sombat a hine bi e vina? 6 No, phenav tumenge, hoj kade hin vareso bareder sar o chramos. 7 Te achaľonas soda hin: ‘Kamav, hoj te aven lačhejileskere a na hoj mange te anen obeti!’ - ta na odsudzinďanas le manušen, so hine bi e vina. 8 Bo o Čhavo le manušeskero hino Raj the upral o sombat.”

O Raj sasťarel sombatone

9 Geľa odarik het a avľa andre lengeri sinagoga.
10 Ode sas jekh manuš, so leskero vast sas ňevladno. A phučle le Ježišostar: “Šaj sombatone te sasťarel?” Hojča les te den andre. 11 Ov lenge phenďa: “Ko tumendar hino ajso manuš, hoj te les uľahas jekh bakro a peľahas leske sombatone andre chev, či les na chudela a na cirdela avri? 12 Či nane buter o manuš sar o bakro? Vaš oda šaj sombatone mište te kerel.” 13 Avke phenďa le manušeske: “Hazde o vast!” Ov hazdňa a sasťiľa leske avri a sas ajso sar the oka dujto vast. 14 O farizeja odarik gele het a dovakerenas pes pre leste, sar les te murdarel.

Le Devleskero služobňikos

15 Sar pes o Ježiš pal oda dodžanľa, odgeľa odarik. Džanas pal leste but nipi a savoren sasťarďa.
16 Ale zakazinďa lenge te vakerel avre manušenge pal leste, 17 hoj pes te ačhel oda, so sas phendo prekal o prorokos Izaiaš: 18 “Dikh, miro služobňikos, saves mange avri kidňom; saves kamav! Andre leste man hin o radišagos. Thovava mire Duchos pre leste a vakerela le narodenge pal o sudos. 19 Na vesekedinela pes, aňi na vriskinela, aňi ňiko na šunela leskero hangos pre uľica. 20 O prephago konaricis na dophagela a e momeľi, savi mek thuvisaľol, na murdarela andre, medik na kerela, hoj te ňerinel ( te zviťazinel) o čačipen. 21 A pre leskero nav pes zmukena o narodi.”

Ruhinen pes le Sentne Duchoske

22 Akor ke leste ande jekhe manušes zaphandle le demonoha, so sas koro the ňemo. A ov les sasťarďa avke, hoj oda so sas koro the ňemo, the dikhelas the vakerelas.
23 A savore ola nipi pes čudaľinenas a phenenas: “Nane ov oda Čhavo le Davidoskero?” 24 Ale sar oda šunde o farizeja, phende: “Ov tradel avri le demonen ča le Beelzebuloskera zoraha, savo hino upral savore demona.” 25 O Ježiš dikhľa so peske gondoľinen a phenďa lenge: “Dojekh kraľišagos, so pes rozulavel a džal pre peste, ela zňičimen. A ňisavo foros so pes rozulavel a džal pre peste, abo thiš ňisavo kher rozulado pre peste, na obačhela. 26 Te o Satan tradel avri le Satan, korkoro peha hino rozulado. Akor sar šaj obačhela leskero kraľišagos? 27 A te me tradav avri le demonen le Beelzebuloha, tumare učeňika len kaha traden avri? Vaš oda on ena tumare sudci. 28 Ale te me le Devleskere Duchoha tradav avri le demonen, ta akor ke tumende avľa le Devleskero kraľišagos. 29 Sar šaj džal vareko ko zoralo murš andro kher te čorel leskere veci, medik ole zorale muršes na phandela? Až paľis šaj čorel avri leskero kher. 30 Oda, ko nane manca, džal pre mande a ko na skidel manca, rozčhivkerel. 31 Vaš oda tumenge phenav, hoj dojekh binos the dojekh nalačho vakeriben pro Del, ela le manušenge odmuklo, ale ko namište vakerela pro Duchos, ole manušenge na ela odmuklo. 32 A te phenela vareko lav pro Čhavo le manušeskero, ela leske odmuklo, ale te phenďahas vareko pro Sentno Duchos, oleske na ela odmuklo, aňi andre kala berša aňi andre ola, so avena.”

O stromos pes prindžarel pal o ovocje

33 “Ale keren o stromos lačho a kerena lačho the leskero ovocje; abo keren o stromos nalačho a kerena nalačho the leskero ovocje. Bo o stromos pes prindžarel pal o ovocje.
34 Fajta sapengeri, sar šaj vakeren lačhe veci, te tumen san nalačhe? Bo soha hin pherardo o jilo, oda o muj vakerel. 35 O lačho manuš lel andral peskero lačho barvaľipen avri o lačhe veci a o nalačho manuš andral peskero nalačho barvaľipen lel avri o nalačhe veci. 36 Ale phenav tumenge, hoj vaš dojekh lav, so phenena o manuša ča avke, počinena andro sudno džives. 37 Bo andral tire lava aveha ospravedlňimen a andral tire lava aveha odsudzimen.”

O farizeja kamen te dikhel znameňje

38 Akor leske phende varesave farizeja the zakoňika: “Učiťeľina, kamas tutar te dikhel znameňje.”
39 Ale ov lenge odphenďa: “O pokoleňie nalačho the lubikano mangel znameňje, ale na ela leske dino znameňje, ča o znameňje le prorokoskero Jonašiskero. 40 Bo avke sar sas o Jonaš andro per la bara ribake trin džives the trin rača, avke ela the o Čhavo le manušeskero andro jilo la phuvake trin džives the trin rača. 41 O murša andral o foros Ninive uščena upre pro sudos tumenca a odsudzinena tumen, bo sar lenge o Jonaš kazinelas visarde pes le binendar - ale kade hin vareko buter sar o Jonaš. 42 E kraľovna pal o juh uščela upre pro sudos tumenca a odsudzinela tumen, bo avľa dural pal aver agor la phuvake te šunel e goďi le Šalamunoskeri a kade hin vareko buter sar o Šalamun.”

Sar avel pale o nalačho duchos

43 “Ale sar džal avri o nalačho duchos andral o manuš, phirel pal o thana kaj nane paňi a rodel kaj peske šaj odpočovinel, ale na arakhel.
44 A akor peske phenel: ‘Džav mange pale andre miro kher, khatar avľom avri.’ A sar avel, dikhel hoj hino žužo, šulado avri a pratimen. 45 Avke džal a anel peha aver efta duchen, goreder sar hino ov, džan andre a bešen ode. A posledne veci ole manušeskere hine goreder sar ešebne. Avke pes ačhela the kale adadživeskere nalačhe manušenge.”

Le Ježišoskeri daj the o phrala

46 Medik vakerelas le nipenge, avľa leskeri daj the o phrala, ačhenas avri a kamenas leha te vakerel.
47 A vareko leske phenďa: “Dikh, tiri daj the tire phrala ačhen avri a kamen tuha te vakerel.” 48 Ale ov odphenďa oleske, so leske oda phenďa: “Ko hin miri daj a ko hin mire phrala?” 49 Sikaďa le vasteha pre peskere učeňika a phenďa: “Dikh, miri daj the mire phrala! 50 Bo sako, ko kerďahas e voľa mire Dadeskeri, so hino andro ňebos, oda hin miro phral, miri pheň the miri daj.”