Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

10. kapitola

O Raj bičhavel le dešuduje apoštolen

1 Vičhinďa peskeren dešuduje učeňiken ke peste a diňa len pravos the zor upral o nalačhe duchi, hoj len te traden avri a te sasťaren dojekh dukh the nasvaľiben.
2 A o nava ole dešudujengere sas kala: ešebno o Šimon (so les vičhinen Peter) a leskero phral o Andrej, o Jakob le Zebedeoskero the leskero phral o Jan, 3 o Filip, o Bartolomej, o Tomaš, o Matuš o colňikos, o Jakob le Alfeoskero, o Tadeus, 4 o Šimon Kanaansko (so les vičhinenas Zelota) - the o Judaš Iškarijotsko, so les diňa andre. 5 Kale dešudujen bičhaďa o Ježiš a prikazinďa lenge: “Ma džan pro drom ko manuša, so nane Židi a ma džan andro foros le Samaritanengero. 6 Ale feder ela, te džana ki o bakrore, so našľile andral o kher le Izraeloskero. 7 Džan a kazinen, hoj avľa pašeder le ňeboskero kraľišagos. 8 Le nasvalen sasťaren avri, le malomocnen žužaren, le mulen uštaven andral o meriben, le demonen traden avri. Hijaba chudňan, hijaba den. 9 Ma len tumenca aňi somnakaj, aňi rup, aňi love andro žebi. 10 Ma len aňi gonoro pro drom, vaj po duj gada, aňi sandalki, aňi paci; bo o manuš so kerel buči peske zaslužinel peskero chaben. 11 Andre savo foros abo gavoro džana, dophučen tumen ko tumen andre oda foros priiľahas a ačhen ode dži akor, medik na džana het. 12 A sar džana andro kher, paľikeren. 13 Te ela oda kher pačivalo, mi avel tumaro smirom pre leste - ale te na ela pačivalo, mi avel tumaro smirom pale ke tumende. 14 Andral oda kher, abo andral oda foros, kaj tumen na prilena aňi na šunena tumare lava, džan odarik het a keren tele o prachos pal tumare pindre. 15 Čačipen phenav tumenge, hoj lokeder ela le manušenge andral e Sodoma the Gomora andro sudno džives, sar ole foroske.”

Sar o bakrore maškar o vlki

16 “Me tumen bičhavav sar le bakroren maškar o vlki. Aven pozorne sar o sapa a aven žuže sar o holubi.
17 Merkinen tumenge pro manuša! Bo dena tumen andre pro sudi a marena tumen andro sinagogi le bičenca. 18 The anglo foroskere raja the anglo kraľa tumen ľidžana vaš ma, hoj lenge te phenen pal ma a the le nažidenge. 19 A sar tumen dena andre, ma starinen tumen pal oda, so vakerena, abo so phenena. Bo andre odi ora tumenge ela dino, so te vakerel. 20 Bo na san oda tumen so vakeren, ale o Duchos tumare Dadeskero, so vakerel prekal tumende. 21 Bo o phral le phrales dela pro meriben a o dad le čhas. O čhave džana pre daj the pro dad a murdarena len. 22 Savore džene tumen našči avri ačhena vaš ma, ale oda, ko ľikerela avri dži o agor, ela zachraňimen. 23 A te pre tumende džana andre kada foros, denašen andre aver. Bo čačipen tumenge phenav, hoj na predžana o fori le Izraeloskere, medik na avela o Čhavo le manušeskero. 24 Oda so sikľol, nane bareder sar oda, so les sikavel a aňi o sluhas nane bareder sar leskero raj. 25 Dos hin te o učeňikos hino ajso sar leskero učiťeľis a o sluhas sar leskero raj. Te le rajes upral o kher vičhinde Beelzebul ( nekbareder demonos), ta keci buter le nipen andral o kher! 26 Vaš oda, ma daran tumen lendar! Bo ňič nane avke garudo, so na ela jekhvar otkerdo a nane počoral ňič, so pes jekhvar na dodžanela. 27 Oda, so tumenge vakerav počoral, phenen avri phundrades a oda, so šunen ča andro kan, oda vriskinen avri pal o padi. 28 Ma daran tumen olendar, so murdaren o ťelos, ale našči murdaren e duša. Ale sigeder daran olestar, so šaj zňičinel the e duša the o ťelos andro peklos. 29 Či na bikenen duje cikne čiriklen vaš jekh centos? Ale aňi jekh lendar na merel bi oda, hoj lendar tumaro Dad na džanel. 30 Ale tumenge hin zgende mek the savore bala pro šero. 31 Avke, ma daran tumen! Tumen mon buter sar ola cikne čirikle. 32 Sako, ko man pridžanela anglo manuša, ke oda man the me pridžanava anglo miro Dad so hino andro ňebos. 33 Sako, ko pes ladžala vaš ma anglo manuša, vaš oda man the me ladžava anglo miro Dad so hino andro ňebos. 34 Ma gondoľinen tumenge, hoj avľom te del o smirom pre phuv; na avľom te del o smirom, ale o mariben. 35 Bo avľom, hoj te džal o čhavo pro dad, e čhaj pre daj a e bori pre peskeri sasuj. 36 A tiri famelija ena ola, so džala pre tu. 37 Oda, ko dikhel radeder peskere dades vaj peskera da sar man, nane hodno hoj te avel miro učeňikos. A oda, ko dikhel radeder peskere čhas vaj peskera čha sar man, nane hodno hoj te avel miro učeňikos. 38 Oda, ko na lel peskero kerestos a na avel pal ma, nane hodno hoj te avel miro učeňikos. 39 Oda, ko arakhela peskero dživipen našavela les, ale oda, ko vaš ma našavela peskero dživipen, oda les arakhela. 40 Oda, ko tumen prilel, man prilel - a ko man prilel, prilel oles so man bičhaďa. 41 Oda, ko prilel le prorokos vaš oda, bo hino prorokos, chudela o počiňiben sar prorokos. A oda, ko prilel le čačipnaskeres vaš oda, bo hino čačipnaskero, chudela o počiňiben sar čačipnaskero. 42 Sako, ko diňahas te pijel jekhes kale ciknorendar hojča jekh poharis šilalo paňi, ča vaš oda, hoj hino učeňikos, čačipen tumenge phenav, hoj na našavela peskero počiňiben.”