Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

O Raj bičhavel le dešuduje apoštolen

1 Vičhinďa peskeren dešuduje učeňiken ke peste a diňa len pravos the zor upral o nalačhe duchi, hoj len te traden avri a te sasťaren dojekh dukh the nasvaľiben.
2 A o nava ole dešudujengere sas kala: ešebno o Šimon (so les vičhinen Peter) a leskero phral o Andrej, o Jakob le Zebedeoskero the leskero phral o Jan, 3 o Filip, o Bartolomej, o Tomaš, o Matuš o colňikos, o Jakob le Alfeoskero, o Tadeus, 4 o Šimon Kanaansko (so les vičhinenas Zelota) - the o Judaš Iškarijotsko, so les diňa andre. 5 Kale dešudujen bičhaďa o Ježiš a prikazinďa lenge: “Ma džan pro drom ko manuša, so nane Židi a ma džan andro foros le Samaritanengero. 6 Ale feder ela, te džana ki o bakrore, so našľile andral o kher le Izraeloskero. 7 Džan a kazinen, hoj avľa pašeder le ňeboskero kraľišagos. 8 Le nasvalen sasťaren avri, le malomocnen žužaren, le mulen uštaven andral o meriben, le demonen traden avri. Hijaba chudňan, hijaba den. 9 Ma len tumenca aňi somnakaj, aňi rup, aňi love andro žebi. 10 Ma len aňi gonoro pro drom, vaj po duj gada, aňi sandalki, aňi paci; bo o manuš so kerel buči peske zaslužinel peskero chaben. 11 Andre savo foros abo gavoro džana, dophučen tumen ko tumen andre oda foros priiľahas a ačhen ode dži akor, medik na džana het. 12 A sar džana andro kher, paľikeren. 13 Te ela oda kher pačivalo, mi avel tumaro smirom pre leste - ale te na ela pačivalo, mi avel tumaro smirom pale ke tumende. 14 Andral oda kher, abo andral oda foros, kaj tumen na prilena aňi na šunena tumare lava, džan odarik het a keren tele o prachos pal tumare pindre. 15 Čačipen phenav tumenge, hoj lokeder ela le manušenge andral e Sodoma the Gomora andro sudno džives, sar ole foroske.”

Sar o bakrore maškar o vlki

16 “Me tumen bičhavav sar le bakroren maškar o vlki. Aven pozorne sar o sapa a aven žuže sar o holubi.
17 Merkinen tumenge pro manuša! Bo dena tumen andre pro sudi a marena tumen andro sinagogi le bičenca. 18 The anglo foroskere raja the anglo kraľa tumen ľidžana vaš ma, hoj lenge te phenen pal ma a the le nažidenge. 19 A sar tumen dena andre, ma starinen tumen pal oda, so vakerena, abo so phenena. Bo andre odi ora tumenge ela dino, so te vakerel. 20 Bo na san oda tumen so vakeren, ale o Duchos tumare Dadeskero, so vakerel prekal tumende. 21 Bo o phral le phrales dela pro meriben a o dad le čhas. O čhave džana pre daj the pro dad a murdarena len. 22 Savore džene tumen našči avri ačhena vaš ma, ale oda, ko ľikerela avri dži o agor, ela zachraňimen. 23 A te pre tumende džana andre kada foros, denašen andre aver. Bo čačipen tumenge phenav, hoj na predžana o fori le Izraeloskere, medik na avela o Čhavo le manušeskero. 24 Oda so sikľol, nane bareder sar oda, so les sikavel a aňi o sluhas nane bareder sar leskero raj. 25 Dos hin te o učeňikos hino ajso sar leskero učiťeľis a o sluhas sar leskero raj. Te le rajes upral o kher vičhinde Beelzebul ( nekbareder demonos), ta keci buter le nipen andral o kher! 26 Vaš oda, ma daran tumen lendar! Bo ňič nane avke garudo, so na ela jekhvar otkerdo a nane počoral ňič, so pes jekhvar na dodžanela. 27 Oda, so tumenge vakerav počoral, phenen avri phundrades a oda, so šunen ča andro kan, oda vriskinen avri pal o padi. 28 Ma daran tumen olendar, so murdaren o ťelos, ale našči murdaren e duša. Ale sigeder daran olestar, so šaj zňičinel the e duša the o ťelos andro peklos. 29 Či na bikenen duje cikne čiriklen vaš jekh centos? Ale aňi jekh lendar na merel bi oda, hoj lendar tumaro Dad na džanel. 30 Ale tumenge hin zgende mek the savore bala pro šero. 31 Avke, ma daran tumen! Tumen mon buter sar ola cikne čirikle. 32 Sako, ko man pridžanela anglo manuša, ke oda man the me pridžanava anglo miro Dad so hino andro ňebos. 33 Sako, ko pes ladžala vaš ma anglo manuša, vaš oda man the me ladžava anglo miro Dad so hino andro ňebos. 34 Ma gondoľinen tumenge, hoj avľom te del o smirom pre phuv; na avľom te del o smirom, ale o mariben. 35 Bo avľom, hoj te džal o čhavo pro dad, e čhaj pre daj a e bori pre peskeri sasuj. 36 A tiri famelija ena ola, so džala pre tu. 37 Oda, ko dikhel radeder peskere dades vaj peskera da sar man, nane hodno hoj te avel miro učeňikos. A oda, ko dikhel radeder peskere čhas vaj peskera čha sar man, nane hodno hoj te avel miro učeňikos. 38 Oda, ko na lel peskero kerestos a na avel pal ma, nane hodno hoj te avel miro učeňikos. 39 Oda, ko arakhela peskero dživipen našavela les, ale oda, ko vaš ma našavela peskero dživipen, oda les arakhela. 40 Oda, ko tumen prilel, man prilel - a ko man prilel, prilel oles so man bičhaďa. 41 Oda, ko prilel le prorokos vaš oda, bo hino prorokos, chudela o počiňiben sar prorokos. A oda, ko prilel le čačipnaskeres vaš oda, bo hino čačipnaskero, chudela o počiňiben sar čačipnaskero. 42 Sako, ko diňahas te pijel jekhes kale ciknorendar hojča jekh poharis šilalo paňi, ča vaš oda, hoj hino učeňikos, čačipen tumenge phenav, hoj na našavela peskero počiňiben.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk