Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

1 O Ježiš lenge phenďa: “Čačipen tumenge phenav, hoj tumendar, so kade ačhen, hin vareko ko na dikhena o meriben, medik na dikhena le Devleskero kraľišagos te avel andre zor.”

O Ježiš le Elijašoha the le Mojžišoha

2 Pal o šov džives peske vičhinďa o Ježiš le Peter, le Jakob the le Jan. Iľa len peha a sas korkore pro baro verchos. Ode pes paš lende premeňinďa.
3 Leskere gada sas parne sar jiv - ajse parne, hoj ňisavo praškos pre phuv len na kerďahas parneder. 4 A sikaďa pes lenge o Eliaš the o Mojžiš a vakerenas le Ježišoha. 5 Akor phenďa o Peter le Ježišoske: “Rajeja, mište amenge hin kade, keras trin stani: tuke jekh, le Mojžišoske jekh, the le Elijašiske jekh.” 6 O Peter korkoro na džanelas so te phenel, bo igen predaranďile. 7 Jekhvareste avľa e chmara, zaučarďa len andre a andral e chmara prevakerďa kija lende o hangos: “Kada hin miro Čhavo saves kamav. Les šunen!” 8 Pal ada pes obdikhle a imar na dikhle paš peste ňikas, ča le Ježiš korkores. 9 Sar avenas tele pal o verchos, phenďa lenge o Ježiš, hoj oda so dikhle ňikaske te na vakeren avri, ča akor šaj vakeren, sar uščela o Čhavo le manušeskero andral o meriben. 10 On doľikerde oda so lenge o Ježiš phenďa, ale phučenas jekh avrestar, soda hin “te uščel andral o meriben.” 11 A phučle lestar: “Soske phenen o zakoňika, hoj ešeb mušinel te avel o Eliaš?” 12 Ov lenge odphenďa: “Čačipen hin, hoj o Eliaš avela ešebno a prikerela sa, ale akor soske hin pisimen pal o Čhavo le manušeskero, hoj mušinela odčhido te avel a but te cerpinel? 13 Phenav tumenge, hoj o Eliaš imar avľa a kerde leha so kamle, avke sar pal leste hin pisimen.”

O Raj sasťarel le čhas zaphandles le demonoha

14 Sar avle pale paš o učeňika, dikhle pašal lende but manušen the le zakoňiken, sar pes lenca vesekedinen.
15 Ola manuša sar dikhle le Ježiš, igen radisaľonas a avle paš leste les te pozdravinel. 16 O Ježiš phučľa le zakoňikendar: “Soske tumen lenca keren?” 17 Jekh ole manušendar leske odphenďa: “Rajeja, anďom kija tu mire čhas, bo hin andre leste o ňemo duchos. 18 Všadzik kaj pre leste oda avel, čhivkerel leha, marel leske pro muj o peni, randel le dandenca a šučol avri. A phenďom tire učeňikenge, hoj les te traden andral leste avri, no on oda na birinde te kerel.” 19 O Ježiš lenge odphenďa: “Joj, manušale bi o pačaben, mek dži kana tumenca avava? Dži kana tumen mek zľikerava? Anen les ke mande!” 20 A ande les paš leste. Sar oda duchos dikhľa le Ježiš, čivkerelas leha, peľa pre phuv, kuľinelas pes a pro muj leske marelas o peni. 21 O Ježiš phučľa leskere dadestar: “Kanastar hino ajso?” Ov odphenďa: “Čhavorestar. 22 Buterval leha čivlas te andre jag, the andro paňi, hoj ča les te murdarel. Ale te šaj vareso keres, av jileskero ke amende a pomožin amenge.” 23 O Ježiš leske odphenďa: “Soske phenes: ‘Te šaj?’ Oda ko pačal, savoro šaj kerel!” 24 Ole čhaveskero dad takoj vriskinďa: “Pačhav, Rajeja, pomožin mange, hoj feder te pačav!” 25 Sar o Ježiš dikhľa, hoj pes skiden o manuša, pokarhinďa ole nalačhe duchos a phenďa leske: “Duchona ňemo the kašuko, me tuke rozkazinav, av andral leste avri a imar buter andre leste na džaha!” 26 Oda duchos leha čivkerelas, vriskinelas a paľis avľa andral leste avri. But džene džanle, hoj o čhavo muľa, bo sas sar mulo. 27 Ale o Ježiš les chudňa vastestar, hazdňa les a o čhavo uščiľa. 28 Paľis sar avle andro kher a imar sas korkore, phučle lestar leskere učeňika: “Soske les amen našči tradňam avri?” 29 Odphenďa lenge: “Kadi fajta le demonoskeri na džala avri, ča la modľitbaha, [the le postoha].”

Dujtovar phenel avri, hoj cerpinela

30 Paľis odarik gele het a džanas pašal e Galileja. O Ježiš na kamelas, hoj alestar vareko te džanel.
31 Bo le učeňiken sikavelas a phenelas lenge: “O Čhavo le manušeskero ela dino andro vasta le nipenge a murdarena les, ale pro trito džives uščela andral o meriben.” 32 O učeňika na achaľonas ole laveske, no daranas pes lestar pal oda te phučel.

O Raj sikavel pal e pokora

33 Avle andro Kafarnaum. Sar sas andro kher, phučľa lendar o Ježiš: “Pal soste gondoľinenas maškar peste sar avahas pal o drom?”
34 Ale on sas čhit. Bo sar avenas pal o drom, vakerenas pal oda, ko hin lendar nekbareder. 35 O Ježiš peske bešľa, vičhinďa le dešudujen a phenďa lenge: “Oda, ko kamel te avel ešebno, mi avel posledno a mi služinel savorenge.” 36 Paľis iľa čhavores a ačhaďa les maškar lende. Iľa les pro vasta a phenďa: 37 “Sako ko prilela jekhes kajse čhavorendar andre miro nav, man prilel - a sako ko man prilel, na man prilel, ale oles, ko man bičhaďa.”

Ko na džal pre amende, hino amenca

38 O Jan leske phenďa: “Rajeja, dikhľam varesave manušes so andre tiro nav tradelas avri le demonen. A na domukahas leske ada, bo na phirel amenca.”
39 Ale o Ježiš lenge phenďa: “Ma braňinen leske, bo ňiko, ko kerel andre miro nav zazraki, našči vakerel takoj namište pal mande. 40 Bo ko na džal pre amende, hino amenca. 41 Čačipen phenav tumenge, hoj sako, ko tumen dela te pijel jekh poharis paňi andre miro nav, bo san le Kristoskere, čačes chudela peskeri odmena.”

Oda, so cirdel pro binos

42 “Oda, ko odcirdela andral o pačaben jekhes kale ciknorendar, so pačan andre ma, oleske uľahas feder te leske thodehas baro bar ( bar andral o malmos) andre men a čhidehas les andro moros!
43 A te tut cirdela tiro vast te kerel o binos, odčhin les, bo feder tuke hin te džal andro dživipen bi o vasta, sar te džal soduje vastenca andro peklos - andre odi jag, so šoha ( ňikda) na murdaľol andre! 44 [Ode, kaj mek aňi lengero kirmo na merel a e jag na preačhel!] 45 A te tut cirdela pro binos tiro pindro, odčhin les, bo feder tuke hin te džal andro dživipen bi o pindro, sar te džal soduje pindrenca andro peklos, andre odi jag, so šoha na murdaľol andre! 46 [Ode, kaj mek aňi lengero kirmo na merel a e jag na preačhel!] 47 A te tut cirdela pro binos tiri jakh, džubin la avri, bo feder tuke hin te džal jekha jakhaha andro Devleskero kraľišagos, sar soduje jakhenca andre jagalo peklos! 48 Ode, kaj mek aňi lengero kirmo na merel a e jag na murdaľol andre!”

Pal o lon

49 “Bo dojekh ela žužardo la jagaha, avke sar dojekh obeť pes žužarel le loneha.
50 O lon hino lačho. Ale te o lon našavela peskero lonďipen, soha les lonďareha? Mi el andre tumende o lon a dživen andro smirom!”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk