Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

O Ježiš čaľarel štar ezera manušen

1 Andre ola dživesa, sar sas pale zgele but manuša a na sas len so te chal, vičhinďa kija peste o Ježiš le učeňiken a phenďa lenge:
2 “Pharo mange hin vaš kala manuša, bo imar trin dživesa hine manca a nane len so te chal. 3 Te len bičhavava khere bokhalen, odperena pal o drom, bo varesave avle dural.” 4 O učeňika leske odphende: “Ko a sar šaj del te chal kajci manušen pre kada omuklo than, hoj te čaľon?” 5 Ale phučľa lendar: “Keci tumen hin mare?” Odphende leske: “Efta.” 6 Rozkazinďa le manušenge, hoj peske te bešen pre phuv. Iľa ola efta mare, paľikerďa le Devleske, phagerelas a podelas o maro le učeňikenge, hoj on te rozden le manušenge. 7 A sas len the varesave ribi, the vaš ola paľikerďa a phenďa, hoj te rozden. 8 Avke chanas a čaľile. Olestar so ačhiľa kidle upre efta košara. 9 Ola, so chanas, sas vaj štar ezera (4 000) manuša. Paľis len omukľa 10 a takoj geľa le učeňikenca andre loďa a avľa andre phuv Dalmanutha.

O farizeja roden znameňje

11 Avle paš leste o farizeja a chudle pes leha te kerel. Mangenas lestar znameňje andral o ňebos a oleha les pokušinenas.
12 Phares peske vzdichňinďa andro duchos a phenďa: “So roden kala manuša, savo znameňje? Čačipen phenav tumenge, hoj kala manuša na dikhena ňisavo znameňje.” 13 Geľa pale andre loďa, mukľa len ode a pregeľa pre oki sera le moroske.

Le farizejengere drožďi

14 Andre loďa len sas ča jekh maro, bo bisterde peha te lel.
15 O Ježiš lenge prikazinelas: “Merkinen tumenge pre le farizejengere the le Herodesiskere drožďi!” 16 Paľis gondoľinenas maškar peste: “Vaš oda vakerel, bo na iľam peha o maro.” 17 Ale sar ada prindžarďa o Ježiš, phenďa lenge: “Soske pal oda vakeren, hoj nane tumen maro? So mek furt na achaľon? Hine tumare jile barune? 18 Pre soste tumen hin jakha the kana te na dikhen aňi na šunen? So bisterďan 19 sar ola pandž mare phageravas maškar o pandž ezera (5 000) manuša? Keci pherde košara kidňan upre olestar so ačhiľa?” A phende leske: “Dešuduj.” 20 “A sar ola efta mare phageravas maškar o štar ezera (4 000) manuša, keci pherde košara olestar so ačhiľa kidňan upre?” A odphende leske: “Efta.” 21 A phenďa lenge: “So mek furt na achaľon?”

O Raj sasťarel le kores

22 Paľis avle andre Betsaida. Ande kija leste le kores a mangenas les, hoj pes lestar te dotkňinel.
23 O Ježiš chudňa le kores vastestar a iľa les avri andral o forocis. Ode leske čhungarďa pro jakha, thoďa pre leste o vasta a phučľa lestar: “Dikhes vareso?” 24 O koro dikhľa upre a phenďa: “Dikhav le manušen, ale len dikhav te phirel sar stromi.” 25 Paľis pale thoďa o Ježiš pre leskere jakha o vasta a ov chudňa te dikhel. A avke sasťiľa avri, hoj dikhelas pro dur savoro žužes. 26 Bičhaďa les khere a phenďa leske: “Ma dža andre oda forocis, aňi pal oda ma phen ňikaske!”

O Peter viznavinel, ko hin o Ježiš

27 Paľis geľa o Ježiš le učeňikenca andro gavora paš e Filiposkeri Cezarea a pal o drom lendar phučľa: “So phenen o manuša pal mande, hoj ko me som?”
28 On leske odphende: “Jekh phenen, hoj sal o Jan Krsťiťeľ, aver, hoj o Eliaš a pale aver, hoj sal jekh le prorokendar.” 29 Ov lendar phučľa: “A tumen so phenen, hoj ko me som?” O Peter leske odphenďa: “Tu sal o Kristus!” 30 A prikazinďa lenge, hoj oda ňikaske te na phenen avri. 31 Paľis len chudňa te sikavel, hoj o Čhavo le manušeskero mušinela but te cerpinel a odčhido te avel le phurederendar, le nekbaredere rašajendar the le zakoňikendar. Mušinela the te merel a pal o trin dživesa te uščel andral o meriben. 32 Vakerelas pal oda phundradones a ňič na garuvelas andre. Akor les iľa o Peter pre sera a chudňa leske zorales te dovakerel. 33 Ale o Ježiš visaľiľa, dikhľa pro učeňika a pokarhinďa le Peter: “Satan, dža mandar het, bo na gondoľines pre le Devleskere veci, ale pre le manušeskere!”

Sar te džal pal o Ježiš

34 Paľis vičhinďa kija peste le manušen the le učeňiken a phenďa lenge: “Te kamel vareko te avel pal ma, te na dživel prekal peste, mi lel pre peste peskero kerestos a mi avel pal ma.
35 Bo sako, ko kamel te arakhel peskero dživipen, les našavela, ale ko našavela peskero dživipen vaš ma, the vaš o evaňjelium, oda pes zachraňinela. 36 Bo, so hin le manušes olestar, hoj calo svetos ela leskero a o dživipen našavela? 37 Soha peske o manuš šaj cinel o dživipen? 38 Bo sako, ko pes ladžala vaš ma, the vaš mire lava andre kada lubikano the binošno svetos, vaš oda pes the o Čhavo le manušeskero ladžala, sar avela le sentne aňjelenca andre slava peskere Dadeskeri!”