Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

7. kapitola

So meľarel le manušes

1 O farizeja the varesave zakoňika, so avle andral o Jeruzalem, pes zgele paš o Ježiš.
2 A dikhle, hoj le Ježišoskere učeňika chan o maro melale vastenca, bo na thode len avke sar o farizeja phenenas, hoj kampel te kerel. 3 (Bo o farizeja the savore Židi doľikeren oda, so varekana kerenas o phure Židi, hoj medik na thovenas mište o vasta, na chanas. 4 The te aven pal o pľacos, na chan medik pes na thoven. Hin the but aver veci, so preile le phurendar a doľikeren, ajse sar hoj chelaven (thoven avri) o pohara, o kuča, o pira the o grati meďostar.) 5 O farizeja the o zakoňika lestar phučle: “Soske tire učeňika na keren avke, sar amenge ada dine o phure, hoj te doľikeras, a na thoven o vasta sar chan o maro?” 6 A ov lenge odphenďa: “Mište pal tumende prorokinelas o Izaiaš, pal o dujemujengere, avke sar hin pisimen: ‘Kala nipi man lašaren le mujeha, ale lengero jilo hino mandar dur. 7 Hijaba man lašaren, bo sikaven o sikaviben so hin le manušendar.’ 8 Bo omukľan le Devleskero prikazaňie a doľikeren oda so tumenge o manuša phende.” 9 A phenďa lenge: “Le Devleskero prikazaňie čerinen vaš tumare tradiciji. 10 Bo o Mojžiš phenďa, ‘De pačiv la da the le dades! A oda so košel la da the le dades, mušinel te merel!’ 11 Ale tumen phenen, hoj te phenela o manuš la dake vaj le dadeske: ‘Oda hin daros prekal o Del, našči tuke oda dav’, 12 a paľis leske imar na domuken ňič te kerel prekal e daj the prekal o dad. 13 Kajse tradicijenca, so ľikeren a poden dureder, musaren le Devleskero Lav. A but kajse podobne veci keren!” 14 Vičhinďa kija peste le nipen a phenďa lenge: “Šunen man savore a achaľon! 15 Le manušes na meľarel oda, so chal, ale oda, so avel avri andral leskero jilo. 16 Te hin varekas kana, hoj te šunel, mi šunel!” 17 Paľis odgeľa le manušendar a geľa andro kher. A leskere učeňika lestar phučle pal oda podobenstvo. 18 A phenďa lenge: “So aňi tumen na achaľon? Na achaľon, hoj ňič so avel avral a džal andro manuš, les našči meľarel? 19 Bo oda na džal andre leskero jilo, ale ča andro per a andral o per džal avri.” Aleha o Ježiš phenďa, hoj dojekh chaben hino žužo. 20 A phenďa: “Oda so avel avri andral o manuš, oda les meľarel. 21 Bo andral o manuš - andral leskero jilo - avel nalačho gondoľišagos: 22 o lubipen te kerel, te murdarel, te čhorel, korkoro pre peste te dikhel, hamišagi te kerel, ňikastar pes te na ladžal, choľaha pre peste te dikhel, namište pro Del te vakerel, barikano te el, o pľetki the o diliňipen te kerel. 23 Savore kala nalačhe veci aven andral o jilo a meľaren le manušen.”

E Grekiňa so pačanďiľa

24 Uščiľa a geľa odarik paš o fori Tir [the Sidon] a geľa andro kher a na kamňa, hoj pes ada vareko te dodžanel, ale našči pes garuďa.
25 Šunďa pal leste jekh džuvľi, so lakera čha sas nalačho duchos. Odi džuvľi avľa a peľa paš le Ježišoskere pindre. 26 Oj sas Grekiňa, so bešelas andre Sirija andre phuv Fenicija. Mangelas les, hoj te tradel avri le demonos andral lakeri čhajori. 27 Ale o Ježiš lake phenďa: “Domuk, hoj ešeb te čaľon o čhave, bo nane šukares te lel le čhavenge o maro a te čhivel les le rikonorenge.” 28 Ale oj leske odphenďa: “He Rajeja, ale the o rikonore chan telal o skamind o trušini, so peren le čhavendar.” 29 Paľis lake phenďa: “Vaš oda lav, so phenďal, dža! O demonos imar geľa avri andral tiri čhaj.” 30 A geľa andre peskero kher a arakhľa peskera čhajora te pašľol pro haďos, a o demonos imar geľa andral late avri.

O manuš so sas kašuko the ňemo

31 Paľis geľa het pašal o Tir prekal o Sidon. A geľa pašal e phuv, so pes vičhinel Dešfori, paš o Galilejsko moros.
32 A ande kija leste manušes, so sas kašuko the igen šepetľivo a mangenas les, hoj te thovel pre leste o vast. 33 O Ježiš peske les iľa pašal o nipi sikra dureder, thoďa peskere angušta andre leskere kana, čhungarďa pre peskere angušta a dotkňinďa pes leskera čhibatar. 34 Paľis dikhľa pro ňebos, pharipnaha peske vzdichňinďa a phenďa: “Effatha!” So hin: “Phundrav tut!” 35 Takoj pes phundrade leskere kana the leskeri čhib a vakerelas imar žužes. 36 A prikazinďa lenge, hoj ada te na vakeren ňikaske. Ale so buter lenge o Ježiš prikazinelas, on mek buter vakerenas. 37 Igen pes čudaľinenas a phenenas: “Sa so kerel, kerel mište, o kašuke šunen a o ňeme vakeren.”