Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

So meľarel le manušes

1 O farizeja the varesave zakoňika, so avle andral o Jeruzalem, pes zgele paš o Ježiš.
2 A dikhle, hoj le Ježišoskere učeňika chan o maro melale vastenca, bo na thode len avke sar o farizeja phenenas, hoj kampel te kerel. 3 (Bo o farizeja the savore Židi doľikeren oda, so varekana kerenas o phure Židi, hoj medik na thovenas mište o vasta, na chanas. 4 The te aven pal o pľacos, na chan medik pes na thoven. Hin the but aver veci, so preile le phurendar a doľikeren, ajse sar hoj chelaven (thoven avri) o pohara, o kuča, o pira the o grati meďostar.) 5 O farizeja the o zakoňika lestar phučle: “Soske tire učeňika na keren avke, sar amenge ada dine o phure, hoj te doľikeras, a na thoven o vasta sar chan o maro?” 6 A ov lenge odphenďa: “Mište pal tumende prorokinelas o Izaiaš, pal o dujemujengere, avke sar hin pisimen: ‘Kala nipi man lašaren le mujeha, ale lengero jilo hino mandar dur. 7 Hijaba man lašaren, bo sikaven o sikaviben so hin le manušendar.’ 8 Bo omukľan le Devleskero prikazaňie a doľikeren oda so tumenge o manuša phende.” 9 A phenďa lenge: “Le Devleskero prikazaňie čerinen vaš tumare tradiciji. 10 Bo o Mojžiš phenďa, ‘De pačiv la da the le dades! A oda so košel la da the le dades, mušinel te merel!’ 11 Ale tumen phenen, hoj te phenela o manuš la dake vaj le dadeske: ‘Oda hin daros prekal o Del, našči tuke oda dav’, 12 a paľis leske imar na domuken ňič te kerel prekal e daj the prekal o dad. 13 Kajse tradicijenca, so ľikeren a poden dureder, musaren le Devleskero Lav. A but kajse podobne veci keren!” 14 Vičhinďa kija peste le nipen a phenďa lenge: “Šunen man savore a achaľon! 15 Le manušes na meľarel oda, so chal, ale oda, so avel avri andral leskero jilo. 16 Te hin varekas kana, hoj te šunel, mi šunel!” 17 Paľis odgeľa le manušendar a geľa andro kher. A leskere učeňika lestar phučle pal oda podobenstvo. 18 A phenďa lenge: “So aňi tumen na achaľon? Na achaľon, hoj ňič so avel avral a džal andro manuš, les našči meľarel? 19 Bo oda na džal andre leskero jilo, ale ča andro per a andral o per džal avri.” Aleha o Ježiš phenďa, hoj dojekh chaben hino žužo. 20 A phenďa: “Oda so avel avri andral o manuš, oda les meľarel. 21 Bo andral o manuš - andral leskero jilo - avel nalačho gondoľišagos: 22 o lubipen te kerel, te murdarel, te čhorel, korkoro pre peste te dikhel, hamišagi te kerel, ňikastar pes te na ladžal, choľaha pre peste te dikhel, namište pro Del te vakerel, barikano te el, o pľetki the o diliňipen te kerel. 23 Savore kala nalačhe veci aven andral o jilo a meľaren le manušen.”

E Grekiňa so pačanďiľa

24 Uščiľa a geľa odarik paš o fori Tir [the Sidon] a geľa andro kher a na kamňa, hoj pes ada vareko te dodžanel, ale našči pes garuďa.
25 Šunďa pal leste jekh džuvľi, so lakera čha sas nalačho duchos. Odi džuvľi avľa a peľa paš le Ježišoskere pindre. 26 Oj sas Grekiňa, so bešelas andre Sirija andre phuv Fenicija. Mangelas les, hoj te tradel avri le demonos andral lakeri čhajori. 27 Ale o Ježiš lake phenďa: “Domuk, hoj ešeb te čaľon o čhave, bo nane šukares te lel le čhavenge o maro a te čhivel les le rikonorenge.” 28 Ale oj leske odphenďa: “He Rajeja, ale the o rikonore chan telal o skamind o trušini, so peren le čhavendar.” 29 Paľis lake phenďa: “Vaš oda lav, so phenďal, dža! O demonos imar geľa avri andral tiri čhaj.” 30 A geľa andre peskero kher a arakhľa peskera čhajora te pašľol pro haďos, a o demonos imar geľa andral late avri.

O manuš so sas kašuko the ňemo

31 Paľis geľa het pašal o Tir prekal o Sidon. A geľa pašal e phuv, so pes vičhinel Dešfori, paš o Galilejsko moros.
32 A ande kija leste manušes, so sas kašuko the igen šepetľivo a mangenas les, hoj te thovel pre leste o vast. 33 O Ježiš peske les iľa pašal o nipi sikra dureder, thoďa peskere angušta andre leskere kana, čhungarďa pre peskere angušta a dotkňinďa pes leskera čhibatar. 34 Paľis dikhľa pro ňebos, pharipnaha peske vzdichňinďa a phenďa: “Effatha!” So hin: “Phundrav tut!” 35 Takoj pes phundrade leskere kana the leskeri čhib a vakerelas imar žužes. 36 A prikazinďa lenge, hoj ada te na vakeren ňikaske. Ale so buter lenge o Ježiš prikazinelas, on mek buter vakerenas. 37 Igen pes čudaľinenas a phenenas: “Sa so kerel, kerel mište, o kašuke šunen a o ňeme vakeren.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk