Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

O Ježiš andre peskero gav

1 Paľis odgeľa odarik a avľa andre peskero gav, kaj bariľa avri, a džanas leha the leskere učeňika.
2 Sar sas sombat, chudňa te sikavel andre sinagoga. A but džene, sar les šunde, čudaľinenas pes a phenenas peske: “Khatar les hin kada? A khatar les hin kajsi goďi, hoj the kajse zazraki pes kerel prekal leskere vasta? 3 Či nane ov oda ťesaris, la Mariakero čhavo the o phral le Jakoboske, Jozesoske, Judaske the le Šimonoske? A či nane leskere pheňa amenca?” A na pačanas andre leste. 4 O Ježiš lenge phenďa: “O prorokos hino bi e pačiv ča andre peskero gav, paš peskeri famelija the ode kaj bariľa avri.” 5 A našči ode kerďa ňisave zazraki, ča ipen ajci, so pre varesave nasvale thoďa o vasta a sasťile avri. 6 Čudaľinďa pes, hoj o manuša na pačan. A phirelas andro pašutne gava te sikavel.

O Ježiš bičhavel le dešuduje učeňiken

7 Paľis vičhinďa kija peste le dešudujen a chudňa len te bičhavel po duje dženen. Diňa len zor upral o nalačhe duchi.
8 Prikazinďa lenge, hoj te na len peha pro drom ňič, aňi andre zajdica ňič, aňi maro, aňi love andro sirimos, ča e paca. 9 A o sandalki te uren pro pindre, ale buteder gada peha aňi te na len. 10 A phenďa lenge: “Andre savo kher tumen lena, ačhen ode dži akor, medik na džana avri andral oda foros. 11 A te tumen andre varesavo than na kamena, aňi tumen na kamena te šunel, džan odarik het a mek the o prachos pal o pindre keren tele, hoj te dikhen so kerde.” [“Čačipen tumenge phenav, hoj feder ela pro sudno džives le forenge Sodoma the Gomora, sar ole foroske.”] 12 On paľis gele avri a phenenas, hoj o manuša te keren pokaňje. 13 Tradenas avri but demonen a makhenas but nasvale manušen le oľejoha a sasťarenas len.

Murdarde le Jan Krsťiťeľ

14 O kraľis Herodes šunďa pal o Ježiš, bo všadzik pal leste vakerenas a phenenas: “O Jan Krsťiťeľ uščiľa andral o meriben, vaš oda kerel bare zazraki.”
15 Jekh phenenas pro Ježiš hoj hin o Eliaš, aver phenenas hoj hino ajso prorokos sar jekh le čirlatune prorokendar. 16 No sar oda šunďa o Herodes, phenďa: “Oda hin o Jan. Oda, kaske odčhinďom o šero, ov uščiľa andral o meriben.” 17 Bo oda kraľis, o Herodes, bičhaďa peskere sluhen, hoj te zalen le Jan a te thoven les andre bertena. Bo leskere phrales le Filip sas romňi Herodijada a o Herodes laha ačhiľa te dživel 18 a o Jan phenelas le Herodesiske: “Nane tutar šukares, hoj džives le phraleskera romňaha!” 19 Vaš oda e Herodijada chalas choľi pro Jan a kamelas les te murdarel, ale našči. 20 Ale o Herodes pes daralas le Janostar, bo džanelas, hoj ov hino čačipnaskero the sentno murš a chraňinelas les. Rado les šunelas, ale na džanelas, so peske pal oda te gondoľinel. 21 Ale avľa jekh džives, sar sas le Herodesiske o berša, hoj kerďa e hoscina prekal o generala the prekal o bare manuša andral e Galileja. 22 A sar avľa andre e čhaj la Herodijakeri a khelelas, sas ada pre dzeka le Herodesiske the olenge so leha sas pre hoscina. A o kraľis phenďa la čhake: “Mang mandar soča kames a dava tuke!” 23 A diňa la lav: “So mangeha mandar dava tut, dži jepaš mire kraľišagostar.” 24 Oj geľa pal peskeri daj a phučľa latar: “So mange lestar te mangav?” E daj lake odphenďa: “Le Jan Krsťiťeľiskero šero.” 25 Paľis e čhaj siďarelas kijo kraľis a mangľa lestar: “Kamav, hoj mange takoj akana te anes pre tacka o šero le Jan Krsťiťeľiskero.” 26 O kraľis ačhiľa smutno, ale vaš o lav so la diňa the anglo manuša so sas leha pre hoscina, na kamňa lake te odphenel. 27 A o kraľis takoj bičhaďa le katos, hoj te anel le Janoskero šero. O katos geľa a odčhinďa leske o šero andre bertena. 28 Anďa o šero pre tacka la čhake. A e čhaj diňa peskera dake. 29 Sar oda šunde le Janoskere učeňika, ile leskero ťelos a thode les andro hrobos.

Pandž ezera manuša čaľile

30 O apoštola pes pale zgele le Ježišoha a vakerenas leske savoro, so kerenas the sikavenas.
31 A phenďa lenge: “Aven džas korkore pre varesavo omuklo than, hoj tumenge sikra te odichňinen.” Bo sas but manuša, so avenas the odžanas a len na sas aňi kana te chal. 32 A gele la loďkaha varekaj pre omuklo than, hoj te aven korkore. 33 Ale o nipi len dikhle, hoj džan het a but džene avle pre oda, kaj džan. Vaš oda but džene, so sas odarik andral o gavora, gele pešones pal lende, predenašle len a užarenas le Ježiš. 34 A sar avľa o Ježiš avri andral e loďka, dikhľa ode ole nipen a sas leske pharo vaš lenge, bo sas sar o bakrore bi o pasťjeris. A chudňa len te sikavel but veci. 35 Sar imar sas but ori, avle kija leste leskere učeňika a phende leske: “Pre kada than nane ňič a imar hin but ori. 36 Rozmuk len, hoj te džan andro gava the andro fori, hoj te cinen peske maro, bo nane len so te chal.” 37 Ale ov lenge odphenďa: “Tumen len den te chal!” Phende leske: “Kames, hoj te džas a te cinas maro vaš o duj šel (200) denara (so hin beršeskero počiňiben) a te das len te chal?” 38 Ov lendar phučľa: “Keci tumen hin mare? Džan te dikhel!” Sar pes dodžanle, phende leske: “Pandž mare the duj ribi.” 39 A phenďa lenge hoj peske te bešen pre zeleno čhar a te keren cikne skupinki. 40 A bešle peske andro skupinki po šel (100) the po penda (50). 41 Paľis iľa ola pandž mare the duj ribi, dikhľa pro ňebos, požehňinďa, phagerelas o mare a delas le učeňikenge hoj te poden le manušenge. The ola duj ribi rozulaďa savorenge. 42 Chale savore a čaľile. 43 Ole marendar the ribendar mek ačhiľa a o učeňika kidle upre dešuduj pherde bare košara. 44 Oda maro chale vaj pandž ezera (5 000) murša.

O Raj phirel pal o moros

45 Takoj bičhaďa o Ježiš peskere učeňiken, hoj te džan la loďkaha anglal leste andre Betsaida, pre dujto sera le moroskeri, medik ov na rozmukela le manušen.
46 Sar pes lenca rozlučinďa, geľa pro verchos pes te modľinel. 47 Sar zaračiľa, sas e loďka maškar o moros a o Ježiš sas korkoro pre phuv. 48 Avľa pre lende igen bari balvaj, a sar len dikhľa o Ježiš pre loďa te trapinel pes le veslenca, avľa ke lende akor, sar imar vidňisaľolas, no mek sas rat. Phirelas pal o moros a kamňa pašal lende te predžal. 49 Ale on vriskinde sar les dikhle te phirel pal o paňi, bo džanle, hoj dikhen varesave mules. 50 Savore džene les dikhle a daranďile. Ale takoj o Ježiš prevakerďa ke lende: “Ma izdran! Me som. Ma daran tumen!” 51 Geľa paš lende andre loďka a e balvaj preačhiľa. A igen pes čudaľinenas. 52 Bo na achaľile akor, sar pes ačhiľa o zazrakos le marenca, bo lengere jile sas zakerde andre.

O Raj sasťarel andro Genezaret

53 Sar pregele o moros, avle andro Genezaret a ode zaačhile.
54 A soča avle avri andral e loďka, takoj les o manuša prindžarde. 55 Rozdenašle pes pal caľi odi phuv a anenas le nasvalen pro nošitki, ode kaj šunenas, hoj o Ježiš hino. 56 Všadzik kaj džalas anenas kija leste le nasvalen avri pro uľici - andro gava, vaj andro fori, vaj andro khera pre maľa. A mangenas les, či pes našči hojča leskere gadendar dotkňinen, a savore so pes dotkňinde sasťile avri.