Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

O posadnuto manuš andro foros Gadara

1 Pregele prekal o Galilejsko moros pre oki sera a doavle andre phuv Gadara.
2 A soča o Ježiš avľa avri andral e loďa, takoj avľa pašal o hrobi kija leste jekh manuš andre savo sas nalačho duchos. 3 Oda manuš bešelas andro hrobi a ňiko les imar aňi le lancenca našči phandelas. 4 Bo sas buterval phandlo le lancenca the le putenca pro pindre, ale čhingerelas o lanci a o puta phagerelas a ňiko leha našči avelas anglal. 5 Furt rači the dživese kerelas vika pro uče thana the paš o hrobi a korkoro pes marelas le barenca. 6 A sar dikhľa le Ježiš dural, avľa kija leste, peľa pro khoča 7 a vriskinďa zorale hangoha: “So man hin tuha Ježiš, le Nekbareder Devleskero Čhavo? Mangav tut pro Del, ma dukhav man!” 8 Bo o Ježiš leske phenďa: “Nalačho duchona, dža andral leste avri!” 9 A o Ježiš lestar phučľa: “Sar tut vičhines?” Odphenďa leske: “Miro nav hin Legion, bo sam igen but.” 10 A igen les mangelas, hoj les te na tradel andral odi phuv avri. 11 Ode pašes pro brehos sas baro stados le balenca. 12 Savore demona les mangenas: “Bičhav amen andre kala bale, hoj te džas andre lende.” 13 A o Ježiš lenge takoj domukľa. O nalačhe duchi gele avri andral o manuš andro bale. Calo stados, vaj duj ezera (2 000) bale, pes mukle tele le brehoha andro moros a tasľile. 14 Ola džene, so pasinenas le balen, denašle a phende ada avri andro foros, andro khera, the pro maľi a o manuša avle te dikhel so pes ačhiľa. 15 Avle kijo Ježiš a dikhle le posadnutones, andre savo sas oda Legion, hoj bešel a hino urdo andro gada, paš e goďi. A daranas pes. 16 Ola manuša, so ada dikhle, vakerenas oklenge so pes ačhiľa le posadnutoneha the le balenca. 17 A mangenas le Ježiš, hoj te džal avri andral lengeri phuv. 18 Sar džalas o Ježiš andre loďka, mangelas les oda, so sas posadnuto, či šaj džal leha. 19 Ale o Ježiš leske na domukľa, no phenďa leske: “Dža khere ke tiri famelija a phen lenge avri, save bare veci tuha kerďa o Raj the savo lačhipen tuke presikaďa.” 20 Geľa a chudňa te vakerel andro Dešfori save bare veci leske kerďa o Ježiš a savore pes ča čudaľinenas.

E muľi čhajori the e nasvaľi džuvľi

21 Sar pale preplavinde pre oki sera le moroskeri, avľa kija leste baro zastup manuša a sas paš o moros.
22 Avľa kijo Ježiš jekh angluno andral e sinagoga (so hin le Židengeri khangeri). Ov pes vičhinelas Jairus. A sar les dikhľa, peľa paš leskere pindre, 23 igen les mangelas a phenďa: “Miri čhajori imar merel, mangav tut, hoj te aves te thovel pre late o vasta, hoj te sasťol avri a te dživel.” 24 O Ježiš geľa leha. Džalas pal leste baro zastup manuša a ispidenas les pal savore seri. 25 Akor sas ode jekh džuvľi, so sas dešuduj berš nasvaľi pro džuvľikano nasvaľiben. 26 Oj diňa savore peskere love avri le doktorenge a igen but lendar cerpinďa, no ňič lake ada na pomožinďa, ale sas lake mek goreder. 27 Oj, sar šunďa pal o Ježiš, avľa maškar ola but nipi palunestar ko Ježiš a dotkňinďa pes leskere gadendar. 28 Bo phenďa peske: “Ča te man leskere gadendar dotkňinava, sasťuvava avri.” 29 A takoj lake preačhiľa o rat te džal andral lakero ťelos a šunďa, hoj hiňi sasťarďi avri andral peskero nasvaľiben. 30 O Ježiš takoj prindžarďa, hoj lestar geľa avri e zor, visaľiľa kijo zastup a phučľa: “Ko pes dotkňinďa mire gadendar?” 31 O učeňika leske phende: “Se dikhes, hoj tut o manuša ispiden pal savore seri a tu phučes: ‘Ko pes mandar dotkňinďa?’ ” 32 Ale o Ježiš dikhelas pašal peste, hoj te dikhel ola džuvľa so ada kerďa. 33 E džuvľi izdralas daratar - bo džanelas, so pes lake ačhiľa - peľa paš leste pro khoča a phenďa avri savoro čačipen. 34 O Ježiš lake phenďa: “Čhaje miri, tiro pačaben tut sasťarďa. Dža andro smirom, av sasťi andral tiro nasvaľiben.” 35 Medik ov laha vakerelas, avle o nipi khatar o Jairus andral leskero kher, a phende leske: “Tiri čhajori imar muľa, de smirom le Učiťeľis.” 36 O Ježiš šunďa, so leske phende, ale ov the avke phenďa: “Ma dara tut, ča pača!” 37 A na domukľa ňikaske pal peste te džal, ča le Peteriske, Jakoboske the leskere phraleske, le Janoske. 38 Avle andro kher ko Jairus a dikhle ode but manušen so roven a keren bari vika. 39 O Ježiš geľa andre a phenďa lenge: “Soske keren vika the roven, se e čhajori na muľa, oj ča sovel!” 40 A asanas lestar. No ov tradňa savoren avri, iľa la čhajorakera da the le dades the olen so sas leha, a gele andre ode kaj pašľolas e čhajori. 41 Chudňa la čhajorakero vast a phenďa lake: “Talitha kumi!” So pes prethovel: “Čhajorije, tuke phenav, ušči!” 42 E čhajori takoj uščiľa a phirelas, bo sas lake dešuduj berš. A savore pes igen čudaľinenas. 43 O Ježiš lenge igen prikazinďa, hoj ňikaske oda te na vakeren. A paľis lenge phenďa, hoj la te den te chal.