Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

4. kapitola

Pal o štar phuva

1 O Ježiš chudňa pale te sikavel paš o moros. A vaš oda, hoj pes zgele igen but manuša, ov geľa andre loďka a o manuša bešenas pre phuv paš o moros.
2 Sikavelas len but andro podobenstva a andre peskero sikaviben lenge vakerelas: 3 “Šunen, geľa o manuš te rozčhivkerel o žužoďiv (o zrnos). 4 Sar rozčivkerelas, jekh peľa paš o drom. A andral o ňebos avle o čirikle a chale les. 5 Aver peľa pro baruno than, kaj les na sas but phuv a sig bariľa, bo na geľa but tele andre phuv. 6 Ale sar avľa avri o kham, zlabiľa a vaš oda, hoj les na sas o koreňis, šučiľa avri. 7 Aver peľa andro kandre (koľaka, kraki) a o kandre barile, tasade les a na sas lestar hasna. 8 Aver peľa andre lačhi phuv, barolas a anďa hasna. Varesavo tranda (30), varesavo šovardeš (60), varesavo šel (100).” 9 A phenďa lenge: “Kas hin kana pre ada, hoj te šunel, mi šunel!” 10 Sar sas korkoro, phučle lestar o dešuduj apoštola the okla, so sas paš leste, pal oda podobenstvo. 11 Ov lenge phenďa: “Tumenge hin dino te achaľol o garude veci andral o kraľišagos le Devleskero, ale kolenge avri pes sikavel savoro andro podobenstva, 12 hoj ‘Te dikhel dikhena, ale na dikhena;te šunel šunena,ale na achaľona, bo te pes visardehas,šaj pes lengeodmukľahas lengere bini. ’ ”

O Ježiš vakerel avri o podobenstvo

13 A phenďa lenge: “Či na achaľon kada podobenstvo? Sar paľis achaľona savore okla podobenstva?
14 O žužoďiv so rozčivkerelas o manuš, hin o lav. 15 O ďiv so peľa paš o drom, oda hine ola so pes andre lende o lav sadzinel. Sar šunen o lav, takoj avel o beng a lel avri andral o jilo oda sadzimen lav. 16 Avke varesar hine the ola, so hine sadzimen pro baruno than. On, sar šunen o lav, takoj les radišagoha prilen, 17 ale hine ča pre varesavo časos (ideos). Bo nane len koreňa a paľis sar avel o pharipen, vaj džan pre lende vaš o lav, takoj oddžan le lavestar. 18 A hin aver so hine sadzimen andro kandre. Oda hin ola, so šunde o lav, 19 ale o pharipena andre kada svetos the o barvaľipen the aver žadosci, so aven andro jilo, tasaven o lav a nane lestar hasna. 20 A ola, so hine sadzimen andre lačhi phuv, hine ola, so šunen o lav, prilen les andro jilo a anen hasna - varesave tranda (30), varesave šovardeš (60), varesave šel (100).”

E momeľi

21 Phenďa lenge: “Či pes labarel e momeľi pre oda, hoj la te garuven tel o haďos? A či na pre oda, hoj la te thoven pro momeľaris?
22 Bo ňič nane avke garudo, so na avela jekhvar avri. Savoro so hin garudo, avela jekhvar avri. 23 Te hin varekas kana, hoj te šunel, mi šunel!” 24 A phenďa lenge: “Šunen mište! Sava miraha merinen, ajsaha tumenge ela merimen a mek pes tumenge dothovela. 25 Bo kas hin, oles mek ela dino a kas nane, olestar pes lela mek oda, so les hin.”

O horčično ďiv

26 A phenďa: “Le Devleskere kraľišagoha oda hin avke, sar te iľahas o manuš o ďiv a sadzinďahas les andre phuv.
27 Rači džal te sovel, tosara uščel a o ďiv pes pučinel avri a barol, aňi korkoro na džanel sar. 28 Bo e phuv del uľipen korkori pestar, ešeb e prajti, paľis o klasos a paľis but ďiva andro klasos. 29 A sar dobarol o ďiv, takoj pes bičhavel te košinel, bo avľa e žatva.” 30 A phenďa: “Ke soste pripodobňinava le Devleskero kraľišagos? Vaj save podobenstvoha tumenge sikavava? 31 Oda hin sar horčično ďiv, savo pes sadzinel a hino nekcikneder maškar savore semena pre phuv. 32 Ale sar pes sadzinel a chudel te barol, hino nekbareder maškar o savore rastlini a hin les bare konara. A o čirikle peske šaj bešen andre leskero ciňos.” 33 Vakerelas lenge o lav andro but podobenstva, ča ajci, keci šaj achaľonas. 34 No, le manušenge bi o podobenstva na vakerelas, ale sar sas korkoro peskere učeňikenca, lenge phenelas avri sa.

O Raj zaačhavel e balvaj

35 Oda džives sar zaračiľa phenďa lenge: “Aven džas pre dujto sera.”
36 Odgele pašal o nipi a le Ježiš ile peha pre loďka. Džanas leha mek the aver loďki. 37 Jekhvareste avľa bari burka la balvajatar a o paňi pes hazdňa. O vlni pes vaľinenas andre loďka a sas andre pherdo paňi. 38 O Ježiš sas palal andre loďka a sovelas peske pre perňica. Uštade les a phende leske: “Učiťeľina, tuke hin jekh, hoj kade meraha?” 39 Ov uščiľa a rozkazinďa la balvajake the le moroske: “Preačh, čhit!” A preačhiľa e balvaj a sas igen čhit. 40 A phenďa lenge: “So tumen avke daran? Mek furt tumen nane pačaben?” 41 On pes igen daranas a phenenas jekh avreske: “Ko hino ov, hoj les e balvaj the o moros šunen?”