Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Pal o štar phuva

1 O Ježiš chudňa pale te sikavel paš o moros. A vaš oda, hoj pes zgele igen but manuša, ov geľa andre loďka a o manuša bešenas pre phuv paš o moros.
2 Sikavelas len but andro podobenstva a andre peskero sikaviben lenge vakerelas: 3 “Šunen, geľa o manuš te rozčhivkerel o žužoďiv (o zrnos). 4 Sar rozčivkerelas, jekh peľa paš o drom. A andral o ňebos avle o čirikle a chale les. 5 Aver peľa pro baruno than, kaj les na sas but phuv a sig bariľa, bo na geľa but tele andre phuv. 6 Ale sar avľa avri o kham, zlabiľa a vaš oda, hoj les na sas o koreňis, šučiľa avri. 7 Aver peľa andro kandre (koľaka, kraki) a o kandre barile, tasade les a na sas lestar hasna. 8 Aver peľa andre lačhi phuv, barolas a anďa hasna. Varesavo tranda (30), varesavo šovardeš (60), varesavo šel (100).” 9 A phenďa lenge: “Kas hin kana pre ada, hoj te šunel, mi šunel!” 10 Sar sas korkoro, phučle lestar o dešuduj apoštola the okla, so sas paš leste, pal oda podobenstvo. 11 Ov lenge phenďa: “Tumenge hin dino te achaľol o garude veci andral o kraľišagos le Devleskero, ale kolenge avri pes sikavel savoro andro podobenstva, 12 hoj ‘Te dikhel dikhena, ale na dikhena;te šunel šunena,ale na achaľona, bo te pes visardehas,šaj pes lengeodmukľahas lengere bini. ’ ”

O Ježiš vakerel avri o podobenstvo

13 A phenďa lenge: “Či na achaľon kada podobenstvo? Sar paľis achaľona savore okla podobenstva?
14 O žužoďiv so rozčivkerelas o manuš, hin o lav. 15 O ďiv so peľa paš o drom, oda hine ola so pes andre lende o lav sadzinel. Sar šunen o lav, takoj avel o beng a lel avri andral o jilo oda sadzimen lav. 16 Avke varesar hine the ola, so hine sadzimen pro baruno than. On, sar šunen o lav, takoj les radišagoha prilen, 17 ale hine ča pre varesavo časos (ideos). Bo nane len koreňa a paľis sar avel o pharipen, vaj džan pre lende vaš o lav, takoj oddžan le lavestar. 18 A hin aver so hine sadzimen andro kandre. Oda hin ola, so šunde o lav, 19 ale o pharipena andre kada svetos the o barvaľipen the aver žadosci, so aven andro jilo, tasaven o lav a nane lestar hasna. 20 A ola, so hine sadzimen andre lačhi phuv, hine ola, so šunen o lav, prilen les andro jilo a anen hasna - varesave tranda (30), varesave šovardeš (60), varesave šel (100).”

E momeľi

21 Phenďa lenge: “Či pes labarel e momeľi pre oda, hoj la te garuven tel o haďos? A či na pre oda, hoj la te thoven pro momeľaris?
22 Bo ňič nane avke garudo, so na avela jekhvar avri. Savoro so hin garudo, avela jekhvar avri. 23 Te hin varekas kana, hoj te šunel, mi šunel!” 24 A phenďa lenge: “Šunen mište! Sava miraha merinen, ajsaha tumenge ela merimen a mek pes tumenge dothovela. 25 Bo kas hin, oles mek ela dino a kas nane, olestar pes lela mek oda, so les hin.”

O horčično ďiv

26 A phenďa: “Le Devleskere kraľišagoha oda hin avke, sar te iľahas o manuš o ďiv a sadzinďahas les andre phuv.
27 Rači džal te sovel, tosara uščel a o ďiv pes pučinel avri a barol, aňi korkoro na džanel sar. 28 Bo e phuv del uľipen korkori pestar, ešeb e prajti, paľis o klasos a paľis but ďiva andro klasos. 29 A sar dobarol o ďiv, takoj pes bičhavel te košinel, bo avľa e žatva.” 30 A phenďa: “Ke soste pripodobňinava le Devleskero kraľišagos? Vaj save podobenstvoha tumenge sikavava? 31 Oda hin sar horčično ďiv, savo pes sadzinel a hino nekcikneder maškar savore semena pre phuv. 32 Ale sar pes sadzinel a chudel te barol, hino nekbareder maškar o savore rastlini a hin les bare konara. A o čirikle peske šaj bešen andre leskero ciňos.” 33 Vakerelas lenge o lav andro but podobenstva, ča ajci, keci šaj achaľonas. 34 No, le manušenge bi o podobenstva na vakerelas, ale sar sas korkoro peskere učeňikenca, lenge phenelas avri sa.

O Raj zaačhavel e balvaj

35 Oda džives sar zaračiľa phenďa lenge: “Aven džas pre dujto sera.”
36 Odgele pašal o nipi a le Ježiš ile peha pre loďka. Džanas leha mek the aver loďki. 37 Jekhvareste avľa bari burka la balvajatar a o paňi pes hazdňa. O vlni pes vaľinenas andre loďka a sas andre pherdo paňi. 38 O Ježiš sas palal andre loďka a sovelas peske pre perňica. Uštade les a phende leske: “Učiťeľina, tuke hin jekh, hoj kade meraha?” 39 Ov uščiľa a rozkazinďa la balvajake the le moroske: “Preačh, čhit!” A preačhiľa e balvaj a sas igen čhit. 40 A phenďa lenge: “So tumen avke daran? Mek furt tumen nane pačaben?” 41 On pes igen daranas a phenenas jekh avreske: “Ko hino ov, hoj les e balvaj the o moros šunen?”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk