Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

O Raj sasťarel sombatone le muršeskero vast

1 Sar geľa pale andre sinagoga, sas ode jekh manuš, saves sas ňevladno vast.
2 A kamenas te džanel či les sasťarela avri sombatone, hoj les te den andre. 3 O Ježiš phenďa ole manušeske, so leskero vast sas ňevladno: “Ačh kade maškaral!” 4 A phučľa lendar: “Či šaj sombatone mište te kerel, vaj namište te kerel? O dživipen te zachraňinel, či te murdarel?” A on sas čhit. 5 Dikhľa pašal peste pre lende choľaha ale the pharipnaha, bo sas len ajse zorale jile. Phenďa le manušeske: “Hazde o vast!” A sar hazdňa o vast sasťiľa leske avri a sas ajso sar the oka dujto vast. 6 O farizeja pes takoj gele te dovakerel le herodijanenca, sar te murdarel le Ježiš.

O Raj sasťarel paš o moros

7 O Ježiš peskere učeňikenca geľa paš o moros. Džanas pal leste but manuša andral e Galileja, andral e Judsko
8 the andral o Jeruzalem, Idumea the Zajordansko. A džanas pal leste thiš but nipi pašal o Tir the Sidon, bo šunde pal oda so kerel. 9 Le učeňikenge phenďa hoj te richtinen leske e loďka, hoj pes pre leste o manuša te na ispiden. 10 Bo but dženen sasťarďa a savore nasvale pes pre leste ispidenas a kamenas pes lestar te chudel. 11 The o nalačhe duchi, sar les dikhenas, perenas anglal leste a vriskinenas: “Tu sal oda Čhavo le Devleskero!” 12 Ale o Ježiš lenge prikazinďa, hoj ňikaske te na phenen ada avri.

O Raj peske kidel avri le dešuduje apoštolen

13 O Ježiš geľa pro brehos a vičhinďa kija peste ča olen kas ov kamelas. Sar gele ke leste,
14 ačhaďa dešudujen, hoj te aven leha a hoj len te bičhavel te vakerel o evaňjelium. 15 A diňa len zor te tradel avri le demonen. 16 Kala hin ola dešuduj: o Šimon (saveske diňa nav Peter), 17 o Jakob the leskero phral o Jan, le Zebedeoskere čhave (savenge diňa nav Boanerges - so hin prethodo: Le perumoskere čhave); 18 a mek o Andrej, o Filip, o Bartolomej, o Matuš, o Tomaš, the o Jakob le Alfeoskero čhavo, o Tadeus a o Šimon Kanaansko - 19 the o Judaš Iškarijotsko, so les paľis the zradzinďa.

Namište vakeren pro Sentno Duchos

20 Avle andro kher a pale pes zgele igen but manuša. Vaš oda len na sas kana mek aňi maro te chal.
21 A sar ada šunde le Ježišoskeri famelija gele hoj les te len het, bo phende pre leste, hoj našaďa e goďi. 22 O zakoňika, so avle andral o Jeruzalem, phende pre leste, hoj andre leste hin o Beelzebul, so hino upral savore demona. A phende pro Ježiš, hoj leskera zoraha tradel avri le demonen. 23 O Ježiš peske len vičhinďa a chudňa lenge te vakerel andro podobenstva: “Sar šaj tradel o Satan avri le Satan? 24 Te pes o kraľišagos rozulavela a džala pre peste, oda kraľišagos našči obačhela. 25 A te pes o kher rozulavela a džala pre peste, oda kher našči obačhela. 26 A the te o Satan džala korkoro pre peste a rozulavela pes, našči obačhela, ale hin leske koňec. 27 Ňiko našči džal ko zoralo murš andro kher te čhorel leskere veci, medik ole zorale muršes na phandela a až paľis šaj čhorel avri leskero kher. 28 Čačipen tumenge phenav, hoj savore bini the o nalačhe lava, so vakerena o manuša pro Del, lenge ela odmukle. 29 Ale oda, ko vakerela nalačhe lava pro Sentno Duchos, oleske na ela šoha (ňikda) odmuklo, ale leskero binos ačhela pre leste furt.” 30 Bo phenenas: “Hin andre leste nalačho duchos.”

Le Ježišoskeri daj the phrala

31 Avľa leskeri daj the leskere phrala a bičhade pal leste, hoj te avel avri.
32 Bešenas pašal leste but manuša a phende leske: “Dikh, tiri daj the tire phrala the o pheňa tut roden.” 33 Ov lenge odphenďa: “Ko hin miri daj a ko hin mire phrala?” 34 Visaľiľa kijo ola, so leha bešenas, sikaďa pre lende a phenďa: “Dikh miri daj the mire phrala. 35 Bo sako, ko kerel le Devleskeri voľa, hino miro phral, miri pheň the miri daj.”