Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

O Ježiš sasťarďa le banges

1 Paľis pal varesave dživesa geľa pale o Ježiš andro foros Kafarnaum a but džene dodžande pes, hoj hino khere.
2 Takoj pes zgele ajci manuša, hoj imar na sas kaj te ačhel, aňi paš o vudar. A vakerelas lenge pal o Devleskero lav. 3 A štar murša ľidžanas le banges kijo Ježiš, 4 ale vaš oda, hoj ode sas but manuša, pes našči dochudle le nasvaleha ke leste. Avke otkerde o pados a mukle le banges tele le haďoha ode kaj sas o Ježiš. 5 Sar dikhľa o Ježiš lengero pačaben, phenďa le bangeske: “Čhavo miro, odmukle tuke hin o bini.” 6 No bešenas paš lende the varesave zakoňika a andro jile peske gondoľinenas: 7 “Sar kada manuš kavke šaj vakerel? Ruhinel pes! Ňiko našči odmukel o bini, ča jekh o Del!” 8 A o Ježiš prindžarďa andro duchos, hoj on pal leste kavke gondoľinen a phenďa lenge: “So oda gondoľinen andre tumare jile? 9 So hin lokeder? Te phenel le kaľikoske: ‘Odmukle tuke hin o bini’, či te phenel: ‘Ušči, le tuke tiro haďos a dža’? 10 Ale vaš oda, hoj te džanen, hoj le Čhas le Manušeskeres hin pravos the zor te odmukel pre phuv o bini” - phenďa le bangeske: 11 “Tuke phenav: ušči, le tuke tiro haďos a dža khere!” 12 Ov takoj uščiľa, a savore dikhle sar iľa peskero haďos a geľa het. Savore, so ode sas, pes čudaľinenas, lašarenas le Devles a phenenas: “Mek šoha (ňikda) kajso vareso na dikhľam!”

O Ježiš le binošnenca

13 Pale geľa paš o moros a savore manuša džanas pal leste a ov len sikavelas.
14 Sar džalas dikhľa le Levi, le Alfeoskere čhas, sar bešelas pre colňica a phenďa leske: “Av pal mande!” A ov uščiľa a geľa pal leste. 15 Ačhiľa pes, sar o Ježiš bešelas ke leste andro kher pašal o skamind, hoj leha the leskere učeňikenca bešenas but colňika the binošne, bo but ajse pal leste džanas. 16 A sar les dikhle o zakoňika the o Farizeja te chal le colňikenca the le binošnenca, phende leskere učeňikenge: “Sar oda, hoj pijel the chal le colňikenca the le binošnenca?” 17 A sar ada šunďa o Ježiš, phenďa lenge: “Le sastenge na kampel le doktoris, ale le nasvalenge. Me na avľom te vičhinel le čačipnaskeren, ale le binošnen kijo pokaňje!”

Pal o postos

18 Le Janoskere učeňika the le Farizejengere učeňika pes poscinen. Avle a phučle le Ježišostar: “Soske pes le Janoskere the le farizejengere učeňika poscinen, ale tire na poscinen?”
19 A o Ježiš lenge phenďa: “Či šaj poscinen o hosci pro bijav, medik hino lenca o terno? Medik hino lenca o terno našči pes poscinen! 20 Ale avena ajse dživesa, hoj o terno na ela lenca a andre ola dživesa pes poscinena. 21 Se ňiko na zasivel le neve pochtaneha e chev pro purane gada, bo paľis o nevo pochtan šaj odčhinel kotor le puranestar a kerďola mek bareder chev. 22 A thiš ňiko na čhivel e nevi mol andro purane cipune gone, bo e nevi mol čhingerela e cipa a čuľola avri a o gone čhinďona. Ale e nevi mol pes čhivel andro neve gone.”

O Ježiš hino raj upral o sombat

23 Jekhvar sombatone pes ačhiľa, sar o Ježiš džalas pašal e maľa kaj sas sadzimen, hoj leskere učeňika chudle te čhingerel o klasi.
24 O Farizeja leske phende: “Dikh, keren oda so našči keren sombatone!” 25 Ov lenge phenďa: “Mek šoha na genďan so kerďa o David sar sas andro pharipen a sas bokhalo ov the leskere manuša? 26 Akor, sar sas nekbareder rašaj o Abijatar, geľa andro kher le Devleskero a chalas o sentne mare so ňiko aver našči chal, ča o rašaja. A diňa the peskeren manušen.” 27 A phenďa lenge: “O sombat hino kerdo prekal o manuš a na o manuš prekal o sombat! 28 O Čhavo le Manušeskero hino raj the upral o sombat.”