Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

O Ježiš sasťarďa le banges

1 Paľis pal varesave dživesa geľa pale o Ježiš andro foros Kafarnaum a but džene dodžande pes, hoj hino khere.
2 Takoj pes zgele ajci manuša, hoj imar na sas kaj te ačhel, aňi paš o vudar. A vakerelas lenge pal o Devleskero lav. 3 A štar murša ľidžanas le banges kijo Ježiš, 4 ale vaš oda, hoj ode sas but manuša, pes našči dochudle le nasvaleha ke leste. Avke otkerde o pados a mukle le banges tele le haďoha ode kaj sas o Ježiš. 5 Sar dikhľa o Ježiš lengero pačaben, phenďa le bangeske: “Čhavo miro, odmukle tuke hin o bini.” 6 No bešenas paš lende the varesave zakoňika a andro jile peske gondoľinenas: 7 “Sar kada manuš kavke šaj vakerel? Ruhinel pes! Ňiko našči odmukel o bini, ča jekh o Del!” 8 A o Ježiš prindžarďa andro duchos, hoj on pal leste kavke gondoľinen a phenďa lenge: “So oda gondoľinen andre tumare jile? 9 So hin lokeder? Te phenel le kaľikoske: ‘Odmukle tuke hin o bini’, či te phenel: ‘Ušči, le tuke tiro haďos a dža’? 10 Ale vaš oda, hoj te džanen, hoj le Čhas le Manušeskeres hin pravos the zor te odmukel pre phuv o bini” - phenďa le bangeske: 11 “Tuke phenav: ušči, le tuke tiro haďos a dža khere!” 12 Ov takoj uščiľa, a savore dikhle sar iľa peskero haďos a geľa het. Savore, so ode sas, pes čudaľinenas, lašarenas le Devles a phenenas: “Mek šoha (ňikda) kajso vareso na dikhľam!”

O Ježiš le binošnenca

13 Pale geľa paš o moros a savore manuša džanas pal leste a ov len sikavelas.
14 Sar džalas dikhľa le Levi, le Alfeoskere čhas, sar bešelas pre colňica a phenďa leske: “Av pal mande!” A ov uščiľa a geľa pal leste. 15 Ačhiľa pes, sar o Ježiš bešelas ke leste andro kher pašal o skamind, hoj leha the leskere učeňikenca bešenas but colňika the binošne, bo but ajse pal leste džanas. 16 A sar les dikhle o zakoňika the o Farizeja te chal le colňikenca the le binošnenca, phende leskere učeňikenge: “Sar oda, hoj pijel the chal le colňikenca the le binošnenca?” 17 A sar ada šunďa o Ježiš, phenďa lenge: “Le sastenge na kampel le doktoris, ale le nasvalenge. Me na avľom te vičhinel le čačipnaskeren, ale le binošnen kijo pokaňje!”

Pal o postos

18 Le Janoskere učeňika the le Farizejengere učeňika pes poscinen. Avle a phučle le Ježišostar: “Soske pes le Janoskere the le farizejengere učeňika poscinen, ale tire na poscinen?”
19 A o Ježiš lenge phenďa: “Či šaj poscinen o hosci pro bijav, medik hino lenca o terno? Medik hino lenca o terno našči pes poscinen! 20 Ale avena ajse dživesa, hoj o terno na ela lenca a andre ola dživesa pes poscinena. 21 Se ňiko na zasivel le neve pochtaneha e chev pro purane gada, bo paľis o nevo pochtan šaj odčhinel kotor le puranestar a kerďola mek bareder chev. 22 A thiš ňiko na čhivel e nevi mol andro purane cipune gone, bo e nevi mol čhingerela e cipa a čuľola avri a o gone čhinďona. Ale e nevi mol pes čhivel andro neve gone.”

O Ježiš hino raj upral o sombat

23 Jekhvar sombatone pes ačhiľa, sar o Ježiš džalas pašal e maľa kaj sas sadzimen, hoj leskere učeňika chudle te čhingerel o klasi.
24 O Farizeja leske phende: “Dikh, keren oda so našči keren sombatone!” 25 Ov lenge phenďa: “Mek šoha na genďan so kerďa o David sar sas andro pharipen a sas bokhalo ov the leskere manuša? 26 Akor, sar sas nekbareder rašaj o Abijatar, geľa andro kher le Devleskero a chalas o sentne mare so ňiko aver našči chal, ča o rašaja. A diňa the peskeren manušen.” 27 A phenďa lenge: “O sombat hino kerdo prekal o manuš a na o manuš prekal o sombat! 28 O Čhavo le Manušeskero hino raj the upral o sombat.”