Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

O Ježiš sasťarďa le banges

1 Paľis pal varesave dživesa geľa pale o Ježiš andro foros Kafarnaum a but džene dodžande pes, hoj hino khere.
2 Takoj pes zgele ajci manuša, hoj imar na sas kaj te ačhel, aňi paš o vudar. A vakerelas lenge pal o Devleskero lav. 3 A štar murša ľidžanas le banges kijo Ježiš, 4 ale vaš oda, hoj ode sas but manuša, pes našči dochudle le nasvaleha ke leste. Avke otkerde o pados a mukle le banges tele le haďoha ode kaj sas o Ježiš. 5 Sar dikhľa o Ježiš lengero pačaben, phenďa le bangeske: “Čhavo miro, odmukle tuke hin o bini.” 6 No bešenas paš lende the varesave zakoňika a andro jile peske gondoľinenas: 7 “Sar kada manuš kavke šaj vakerel? Ruhinel pes! Ňiko našči odmukel o bini, ča jekh o Del!” 8 A o Ježiš prindžarďa andro duchos, hoj on pal leste kavke gondoľinen a phenďa lenge: “So oda gondoľinen andre tumare jile? 9 So hin lokeder? Te phenel le kaľikoske: ‘Odmukle tuke hin o bini’, či te phenel: ‘Ušči, le tuke tiro haďos a dža’? 10 Ale vaš oda, hoj te džanen, hoj le Čhas le Manušeskeres hin pravos the zor te odmukel pre phuv o bini” - phenďa le bangeske: 11 “Tuke phenav: ušči, le tuke tiro haďos a dža khere!” 12 Ov takoj uščiľa, a savore dikhle sar iľa peskero haďos a geľa het. Savore, so ode sas, pes čudaľinenas, lašarenas le Devles a phenenas: “Mek šoha (ňikda) kajso vareso na dikhľam!”

O Ježiš le binošnenca

13 Pale geľa paš o moros a savore manuša džanas pal leste a ov len sikavelas.
14 Sar džalas dikhľa le Levi, le Alfeoskere čhas, sar bešelas pre colňica a phenďa leske: “Av pal mande!” A ov uščiľa a geľa pal leste. 15 Ačhiľa pes, sar o Ježiš bešelas ke leste andro kher pašal o skamind, hoj leha the leskere učeňikenca bešenas but colňika the binošne, bo but ajse pal leste džanas. 16 A sar les dikhle o zakoňika the o Farizeja te chal le colňikenca the le binošnenca, phende leskere učeňikenge: “Sar oda, hoj pijel the chal le colňikenca the le binošnenca?” 17 A sar ada šunďa o Ježiš, phenďa lenge: “Le sastenge na kampel le doktoris, ale le nasvalenge. Me na avľom te vičhinel le čačipnaskeren, ale le binošnen kijo pokaňje!”

Pal o postos

18 Le Janoskere učeňika the le Farizejengere učeňika pes poscinen. Avle a phučle le Ježišostar: “Soske pes le Janoskere the le farizejengere učeňika poscinen, ale tire na poscinen?”
19 A o Ježiš lenge phenďa: “Či šaj poscinen o hosci pro bijav, medik hino lenca o terno? Medik hino lenca o terno našči pes poscinen! 20 Ale avena ajse dživesa, hoj o terno na ela lenca a andre ola dživesa pes poscinena. 21 Se ňiko na zasivel le neve pochtaneha e chev pro purane gada, bo paľis o nevo pochtan šaj odčhinel kotor le puranestar a kerďola mek bareder chev. 22 A thiš ňiko na čhivel e nevi mol andro purane cipune gone, bo e nevi mol čhingerela e cipa a čuľola avri a o gone čhinďona. Ale e nevi mol pes čhivel andro neve gone.”

O Ježiš hino raj upral o sombat

23 Jekhvar sombatone pes ačhiľa, sar o Ježiš džalas pašal e maľa kaj sas sadzimen, hoj leskere učeňika chudle te čhingerel o klasi.
24 O Farizeja leske phende: “Dikh, keren oda so našči keren sombatone!” 25 Ov lenge phenďa: “Mek šoha na genďan so kerďa o David sar sas andro pharipen a sas bokhalo ov the leskere manuša? 26 Akor, sar sas nekbareder rašaj o Abijatar, geľa andro kher le Devleskero a chalas o sentne mare so ňiko aver našči chal, ča o rašaja. A diňa the peskeren manušen.” 27 A phenďa lenge: “O sombat hino kerdo prekal o manuš a na o manuš prekal o sombat! 28 O Čhavo le Manušeskero hino raj the upral o sombat.”