Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

O Ježiš paš o Pilat

1 Takoj sig tosara pes dovakerde o nekbareder rašaja, o phuredera, o zakoňika the e Bari rada. Phandle le Ježiš, ľigende les a oddine le Pilatoske.
2 O Pilat lestar phučľa: “Sal tu oda Židoviko kraľis?” O Ježiš leske odphenďa: “Tu mište phenes.” 3 O nekbareder rašaja pre leste but vakerenas, ale ov ňič na odphenďa. 4 O Pilat lestar pale phučľa: “So ňič na phenes? Dikh, keci pre tu vakeren!” 5 Ale o Ježiš imar buter na phenďa ňič, vaš oda pes o Pilat igen čudaľinelas. 6 Pre dojekh inepos lenge premukelas jekhe bertenošis, saves peske on kidenas avri. 7 Akor sas andre bertena jekh, so les vičhinenas Barabaš. Ov sas zaphandlo olenca, so kerde vzbura a paš e vzbura the murdarde. 8 O nipi chudle te mangel le Pilat, hoj lenge te premukel jekhe bertenošis, avke sar oda furt kerelas. 9 O Pilat lenge odphenďa: “Kamen, hoj tumenge te premukav le Židovike kraľis?” 10 Bo džanelas, hoj les o nekbareder rašaja dine andre hamišagostar. 11 Ale o bare rašaja marde upre le nipen, hoj te mangen le Barabaš. 12 O Pilat lendar pale phučľa: “Akor so kamen hoj te kerav oleha, kas vičhinen Židoviko kraľis?” 13 On vriskinde: “Ukrižin les!” 14 O Pilat lendar phučľa: “So ajso nalačho kerďa?” No on mek zoraleder vriskinenas: “Ukrižin les!”

Le Ježiš anen avri pro asaben

15 Akor o Pilat kerďa le nipenge pal e dzeka, premukľa lenge le Barabaš. Le Ježiš zbičinďa a diňa les te ukrižinel.
16 O slugaďa les ľigende andre andruňi dvora, ode kaj bešelas o Pilat, a vičhinde caľi čata. 17 Urde les upre andro purpurovo plašťos, le kandrendar ( le trňendar) leske kerde koruna a thode leske la pro šero. 18 Asanas les avri a vičhinenas pre leste: “Mi dživel o Židoviko kraľis!” 19 Marenas les pal o šero le pacenca, čhungarnas pre leste, banďonas anglal leste pro khoča a klaňinenas pes leske.

Ukrižinen le Ježiš

20 Sar lestar imar preačhile te asal, čhide pal leste tele o purpurovo plašťos a urde pre leste leskere gada. Paľis les ľigende avri, hoj les te ukrižinen.
21 Pal e maľa avelas varesavo Šimon Cirenejsko, o dad le Alexandroskero the le Rufoskero. Leske prikazinde, hoj ov te ľidžal le Ježišoskero kerestos. 22 A ľidžanas les pro than Golgota (so hin prethodo: Le lebkengero than). 23 Dine les te pijel mol mišimen la mirraha ( e mirra hin kirko koreňie), ale ov na kamňa. 24 Sar les ukrižinde, rozulade peske leskere gada. Losinenas vaš leskere gada, hoj ko peske so lela. 25 Eňorendar tosara les ukrižinde. 26 Upral leskero šero sas pisimen leskeri vina: “Le Židengero kraľis.” 27 Jekhetane leha ukrižinde the duje živaňen, jekhes pal e čači sera a dujtones pal e baľogňi. 28 [Akor pes ačhiľa oda, so hin pisimen: “Ľidžanas les sar živaňis.”] 29 Ola manuša, so pašal leste predžanas pes ruhinenas, kerenas le šerenca a phenenas: “Tu, so čhives tele o chramos a tel o trin džives les ačhaves! 30 Pomožin korkoro tuke a av tele pal o kerestos!” 31 The o nekbareder rašaja le zakoňikenca asanas maškar peste: “Avrenge pomožinelas a peske našči pomožinel? 32 O Kristus, o Izraelsko kraľis, akana mi avel tele pal o kerestos, hoj te dikhas a te pačas!” Asanas lestar mek the ola, so sas leha ukrižimen.

O Ježiš merel

33 Dešuduj orendar pro dilos, avľa kaľipen pal caľi phuv a ľikerďa dži trin ori pal o dilos.
34 A trin orendar o Ježiš zoraha vičhinďa: “Eloi, Eloi, lama zabachtani?” - so hin prethodo: “Devla miro, Devla miro, soske man omukľal?” 35 Varesave džene, so ode ačhenas oda šunde a phenenas: “Dikh, le Eliaš vičhinel.” 36 Jekh dženo denašelas te močinel e špongija andro šut, thoďa la pre paca, diňa les te pijel a phenďa: “Užaren, dikhaha či avela o Eliaš, hoj les te lel tele.” 37 Ale o Ježiš zorales vriskinďa a muľa. 38 O pochtan, so sas figimen andro chramos, phariľa pro duj uprunestar dži tele. 39 O veliťeľis le slugaďengero ačhelas paš leste a sar dikhľa, hoj kavke vičhinďa a muľa, phenďa: “Kada manuš sas čačes o Čhavo le Devleskero.” 40 Sas ode the o džuvľa, so dikhenas dural. Maškar lende sas the e Maria Magdalena; e Maria, e daj le terneder Jakoboskeri the le Jozesiskeri; the mek e Salome. 41 Bo on phirenas pal leste the akor sar sas o Ježiš andre Galileja a kerenas pašal leste. Sas ode mek the but aver džuvľa, so leha avle upre andro Jeruzalem.

Parunen le Ježiš

42 Vaš oda, hoj sas pripravno džives, oda hin jekh džives anglo sombat a imar zaračiľa,
43 avľa o Jozef andral e Arimatija ko Pilat. Ov sas pačivalo manuš andral e Bari rada savo thiš užarelas o kraľišagos le Devleskero a bi e dar mangľa le Pilatostar o ťelos le Ježišoskero. 44 O Pilat pes čudaľinďa, hoj o Ježiš imar muľa. Vičhinďa peske le veliťeľis a phučľa lestar, či imar čirla muľa. 45 Sar pes dodžanľa le veliťeľistar, hoj imar muľa, diňa o ťelos le Jozefoske. 46 O Jozef cinďa lepeda, iľa o ťelos le Ježišoskero tele a zapačarďa les andre lepeda. Thoďa les andro hrobos, savo sas avri kerdo andre skala a zaučarďa andre o vudar le bareha. 47 E Maria Magdalena the e Maria le Jozesiskeri daj dikhenas, kaj les thoven.