15. kapitola

O Ježiš paš o Pilat

1 Takoj sig tosara pes dovakerde o nekbareder rašaja, o phuredera, o zakoňika the e Bari rada. Phandle le Ježiš, ľigende les a oddine le Pilatoske.
2 O Pilat lestar phučľa: “Sal tu oda Židoviko kraľis?” O Ježiš leske odphenďa: “Tu mište phenes.” 3 O nekbareder rašaja pre leste but vakerenas, ale ov ňič na odphenďa. 4 O Pilat lestar pale phučľa: “So ňič na phenes? Dikh, keci pre tu vakeren!” 5 Ale o Ježiš imar buter na phenďa ňič, vaš oda pes o Pilat igen čudaľinelas. 6 Pre dojekh inepos lenge premukelas jekhe bertenošis, saves peske on kidenas avri. 7 Akor sas andre bertena jekh, so les vičhinenas Barabaš. Ov sas zaphandlo olenca, so kerde vzbura a paš e vzbura the murdarde. 8 O nipi chudle te mangel le Pilat, hoj lenge te premukel jekhe bertenošis, avke sar oda furt kerelas. 9 O Pilat lenge odphenďa: “Kamen, hoj tumenge te premukav le Židovike kraľis?” 10 Bo džanelas, hoj les o nekbareder rašaja dine andre hamišagostar. 11 Ale o bare rašaja marde upre le nipen, hoj te mangen le Barabaš. 12 O Pilat lendar pale phučľa: “Akor so kamen hoj te kerav oleha, kas vičhinen Židoviko kraľis?” 13 On vriskinde: “Ukrižin les!” 14 O Pilat lendar phučľa: “So ajso nalačho kerďa?” No on mek zoraleder vriskinenas: “Ukrižin les!”

Le Ježiš anen avri pro asaben

15 Akor o Pilat kerďa le nipenge pal e dzeka, premukľa lenge le Barabaš. Le Ježiš zbičinďa a diňa les te ukrižinel.
16 O slugaďa les ľigende andre andruňi dvora, ode kaj bešelas o Pilat, a vičhinde caľi čata. 17 Urde les upre andro purpurovo plašťos, le kandrendar ( le trňendar) leske kerde koruna a thode leske la pro šero. 18 Asanas les avri a vičhinenas pre leste: “Mi dživel o Židoviko kraľis!” 19 Marenas les pal o šero le pacenca, čhungarnas pre leste, banďonas anglal leste pro khoča a klaňinenas pes leske.

Ukrižinen le Ježiš

20 Sar lestar imar preačhile te asal, čhide pal leste tele o purpurovo plašťos a urde pre leste leskere gada. Paľis les ľigende avri, hoj les te ukrižinen.
21 Pal e maľa avelas varesavo Šimon Cirenejsko, o dad le Alexandroskero the le Rufoskero. Leske prikazinde, hoj ov te ľidžal le Ježišoskero kerestos. 22 A ľidžanas les pro than Golgota (so hin prethodo: Le lebkengero than). 23 Dine les te pijel mol mišimen la mirraha ( e mirra hin kirko koreňie), ale ov na kamňa. 24 Sar les ukrižinde, rozulade peske leskere gada. Losinenas vaš leskere gada, hoj ko peske so lela. 25 Eňorendar tosara les ukrižinde. 26 Upral leskero šero sas pisimen leskeri vina: “Le Židengero kraľis.” 27 Jekhetane leha ukrižinde the duje živaňen, jekhes pal e čači sera a dujtones pal e baľogňi. 28 [Akor pes ačhiľa oda, so hin pisimen: “Ľidžanas les sar živaňis.”] 29 Ola manuša, so pašal leste predžanas pes ruhinenas, kerenas le šerenca a phenenas: “Tu, so čhives tele o chramos a tel o trin džives les ačhaves! 30 Pomožin korkoro tuke a av tele pal o kerestos!” 31 The o nekbareder rašaja le zakoňikenca asanas maškar peste: “Avrenge pomožinelas a peske našči pomožinel? 32 O Kristus, o Izraelsko kraľis, akana mi avel tele pal o kerestos, hoj te dikhas a te pačas!” Asanas lestar mek the ola, so sas leha ukrižimen.

O Ježiš merel

33 Dešuduj orendar pro dilos, avľa kaľipen pal caľi phuv a ľikerďa dži trin ori pal o dilos.
34 A trin orendar o Ježiš zoraha vičhinďa: “Eloi, Eloi, lama zabachtani?” - so hin prethodo: “Devla miro, Devla miro, soske man omukľal?” 35 Varesave džene, so ode ačhenas oda šunde a phenenas: “Dikh, le Eliaš vičhinel.” 36 Jekh dženo denašelas te močinel e špongija andro šut, thoďa la pre paca, diňa les te pijel a phenďa: “Užaren, dikhaha či avela o Eliaš, hoj les te lel tele.” 37 Ale o Ježiš zorales vriskinďa a muľa. 38 O pochtan, so sas figimen andro chramos, phariľa pro duj uprunestar dži tele. 39 O veliťeľis le slugaďengero ačhelas paš leste a sar dikhľa, hoj kavke vičhinďa a muľa, phenďa: “Kada manuš sas čačes o Čhavo le Devleskero.” 40 Sas ode the o džuvľa, so dikhenas dural. Maškar lende sas the e Maria Magdalena; e Maria, e daj le terneder Jakoboskeri the le Jozesiskeri; the mek e Salome. 41 Bo on phirenas pal leste the akor sar sas o Ježiš andre Galileja a kerenas pašal leste. Sas ode mek the but aver džuvľa, so leha avle upre andro Jeruzalem.

Parunen le Ježiš

42 Vaš oda, hoj sas pripravno džives, oda hin jekh džives anglo sombat a imar zaračiľa,
43 avľa o Jozef andral e Arimatija ko Pilat. Ov sas pačivalo manuš andral e Bari rada savo thiš užarelas o kraľišagos le Devleskero a bi e dar mangľa le Pilatostar o ťelos le Ježišoskero. 44 O Pilat pes čudaľinďa, hoj o Ježiš imar muľa. Vičhinďa peske le veliťeľis a phučľa lestar, či imar čirla muľa. 45 Sar pes dodžanľa le veliťeľistar, hoj imar muľa, diňa o ťelos le Jozefoske. 46 O Jozef cinďa lepeda, iľa o ťelos le Ježišoskero tele a zapačarďa les andre lepeda. Thoďa les andro hrobos, savo sas avri kerdo andre skala a zaučarďa andre o vudar le bareha. 47 E Maria Magdalena the e Maria le Jozesiskeri daj dikhenas, kaj les thoven.