Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

E džuvľi makhel le Rajes

1 Sas mek duj džives angle Patraďi the anglo inepos so chan o marikľa. O bare rašaja the o zakoňika rodenas sar le Ježiš hamišagoha te chudel a te murdarel.
2 Ale phenenas: “Našči oda keras pro inepos, bo o manuša kerena vika the mariben.” 3 Sar sas andre Betanija andro kher ko Šimon Malomocno a bešelas paš o skamind, avľa ke leste jekh džuvľi. Ola džuvľa sas caklocis a andre la sas igen dragano oľejos andral o nardos. Phagľa o caklocis a čhiďa avri oda oľejos le Ježišoske pro šero. 4 Vareko olendar so ode sas, dudrinenas: “Nane zijan, kajso dragano oľejos? 5 Bo kada oľejos pes šaj bikenďa vaš o buter sar trin šel (300) denara a šaj pes diňa le čorenge.” A chanas pre late choľi. 6 Ale o Ježiš phenďa: “Muken la! Soske pre late chan choľi? Šukariben mange presikaďa. 7 Bo o čore tumenca hine furt a te kamena furt lenge šaj keren lačhipen, ale me tumenca furt na avava. 8 Kerďa oda, so šaj; imar anglal makhľa miro ťelos pro pohrebos. 9 Čačipen tumenge phenav, hoj kada evaňjelium pes vakerela pal calo svetos a všadzik kajča pes vakerela, pes phenela the oda, so kadi džuvľi akana kerďa, pre lakero leperiben.”

O Judaš del andre le Ježiš

10 O Judaš Iškarijotsko, jekh ole dešudujendar, geľa pal o nekbareder rašaja, hoj les te del andre.
11 Sar oda on šunde, radisaľile a phende leske, hoj les dena vaš oda love. O Judaš akorestar rodelas drom sar les te del andre.

E posledno večera

12 Ešebno džives, sar pes chal o marikľa, akor sar pes murdarel la Patraďakero bakroro, phende o učeňika le Ježišoske: “Kaj kames, hoj te džas a te keras tuke le bakrores? Kaj les kames te chal?”
13 Akor bičhaďa duje peskere učeňiken a phenďa lenge: “Džan andro foros. Ode pes tumenca arakhela manuš, savo ľidžala jekh khoro paňi. Džan pal leste. 14 A oleske, andre kaskero kher džala oda manuš, phenen: ‘O Učiťeľis tuke phenel: Kaj hin miro kher andre savo majinav te chal le učeňikenca le bakrores?’ 15 Ov tumenge sikavela upruno baro kher, savo imar ela pripravimen the pratimen avri. Ode amenge pripravinen o chaben.” 16 O učeňika gele andro foros a arakhle savoro avke, sar lenge oda o Ježiš phenďa; a pripravinde le bakrores. 17 Rači avľa o Ježiš le dešuduje učeňikenca. 18 Sar bešenas paš o skamind a chanas, phenďa o Ježiš: “Čačipen tumenge phenav, hoj jekh tumendar so manca chal man dela andre.” 19 Sar oda šunde, ačhile smutne a phučenas lestar jekh pal aver: “Som oda me?” 20 O Ježiš lenge odphenďa: “Jekh le dešudujendar, oda, so thovel manca o maro andro čaro. 21 O Čhavo le manušeskero mušinel te merel, avke sar pal leste hin pisimen, ale ole manušeha, so les del andre, ela igen namište. Feder leske uľahas, te aňi na uľiľahas (pes na narodzinďahas).”

E posledno večera

22 A sar chanas iľa o Ježiš o maro, paľikerďa, phagelas, delas lenge a phenďa: “Len, [chan,] kada hin miro ťelos.”
23 Paľis iľa e kuči, paľikerďa, diňa lenge a pile andral savore. 24 Phenďa lenge: “Kada hin miro rat ola [neva] zmluvake, so pes čhorďol avri vaš o but manuša. 25 Čačipen tumenge phenav, hoj imar buter šoha ( ňikda) na pijava olestar, so barol pre viňica, dži akor, medik les na pijava nevo andro kraľišagos le Devleskero.” 26 Paľis, sar giľade jekh chvala, gele pre Olivovo verchos. 27 O Ježiš lenge phenďa: “Adi rat man savore omukena, bo hin pisimen:‘Marava le pasťjeris a o bakrore pes sa rozdenašena.’ 28 Ale sar uščava andral o meriben, džava andre Galileja.” 29 Akor leske o Peter phenďa: “Te tut savore omukena, me tut šoha na omukava!” 30 O Ježiš leske odphenďa: “Čačipen tuke phenav, hoj mek adadžives - adi rat - sigeder sar o kohutos dujtovar giľavela, tu trival pheneha hoj man na prindžares.” 31 Ale o Peter mek buter vakerelas: “The te tuha mušinava te merel, šoha ada na phenava.” A savore učeňika avke phenenas.

O Raj pes modľinel andre Getsemane

32 Paľis avle pre ajso than, so pes vičhinel Getsemane. Ode phenďa peskere učeňikenge: “Bešen tumenge kade, medik man me na modľinava.”
33 Iľa peha ča le Peter, le Jakob the le Jan a sas leske igen phares. 34 A phenďa lenge: “Miri duša hiňi pro meriben smutno, ačhen kade a ma zasoven.” 35 Geľa lendar sikra dureder anglal, peľa pre phuv a mangelas pes, hoj te pes del, či les našči kadi ora obdžal. 36 Phenelas: “Abba, Dado, tu šaj keres savoro, le mandar kadi kuči! Ale na oda, so me kamav, ale so tu kames.” 37 Paľis avľa a arakhľa len te sovel. A phenďa le Peteriske: “Soves, Šimon? Jekh ora na birinďal upre te ačhel? 38 Ma soven a modľinen tumen, hoj te na džan andro pokušeňje, bo o duchos kamel, ale o ťelos hino slabo.” 39 O Ježiš pes geľa pale te modľinel a vakerelas pale ola lava. 40 Sar avľa pale, arakhľa len pale te sovel, bo o jakha lenge perenas tele. A na džanle so leske pre oda te phenel.

O Judaš del andre le Ježiš

41 Avľa tritovar a phenďa lenge: “Mek furt soven a odpočovinen tumenge? Imar dos! Avľa odi ora - dikhen, le Čhas le manušeskeres den andro vasta le binošnenge.
42 Uščen a džas, imar hino pašes oda, so man andre del.” 43 Takoj andre oda, medik o Ježiš vakerelas, avľa o Judaš, jekh le dešudujendar. Leha avenas but nipi khatal o bare rašaja, zakoňika the khatal o phuredera - le šabľenca the le pacenca andro vasta. 44 Le Ježišoskero zradcas lenge diňa anglal te džanel: “Oda, kas čumidava, oda hin ov. Chuden les mište a ľidžan les het.” 45 Sar doavľa, takoj geľa ko Ježiš a phenďa leske: “Rabbi, Rabbi!” A čumidňa les. 46 Ola nipi les takoj chudle a zaphandle les. 47 Varesavo dženo, so ode ačhelas, iľa avri e šabľa a demaďa le nekbaredere rašaskere sluhas a odčhinďa leske o kan. 48 O Ježiš lenge phenďa: “Avke pre ma avľan le šabľenca the le pacenca, sar pro živaňis, hoj man te zalen. 49 Džives so džives somas maškar tumende, andro chramos sikavavas a na phandňan man. Ale kada hin vaš oda, hoj pes te ačhel oda, so hin pisimen.” 50 Andre oda les savore omukle a denašle het. 51 Džalas pal leste varesavo terno manuš, so sas urdo ča andre lepeda. The oles chudle, 52 ale ov mukľa e lepeda a lango denašľa het.

O Ježiš angle Židoviko Bari rada

53 Ľigende le Ježiš kijo nekbareder rašaj, kaj pes zgele savore nekbareder rašaja, o phuredera the o zakoňika.
54 O Peter avelas pal leste dural a doavľa dži andre dvora le nekbareder rašaske. Ode peske bešľa le sluhenca paš e jagori. 55 O nekbareder rašaja the e caľi Bari rada kamenas te arakhel vareso pro Ježiš, hoj les te murdaren, ale našči arakhle. 56 But džene avenas a kamenas pro Ježiš vareso te phenel, ale o lava lenge na bešenas. 57 Varesave džene pre leste chudle te vakerel klamišagoha a phenenas: 58 “Amen šunďam, sar phenďa: ‘Čhivava tele kada chramos, so le manušestar sas ačhado a tel o trin džives kerava aver, savo na ela le manušestar ačhado.’ ” 59 Ale aňi kala lava lenge na bešenas. 60 Akor uščiľa o nekbareder rašaj, ačhiľa maškaral a phučľa le Ježišostar: “So, ňič na phenes pre oda, so pre tute kala nipi vakeren?” 61 Ale o Ježiš sas čhit a na phenďa mek aňi lav. Pale phučľa o nekbareder rašaj le Ježišostar: “Sal tu o Kristus, o Čhavo le Devleskero?” 62 O Ježiš leske phenďa: “Me som.A dikhena, sar bešel o Čhavo le manušeskero pal e čači sera la Zorake a sar avel pro ňeboskere chmari.” 63 Akor čhingerďa o nekbareder rašaj peskere gada a phenďa: “Pre soste amenge mek kampel švedken? 64 Šunďan, sar pes ruhinel! So pre oda phenen?!” A savore phende, hoj peske zaslužinel te merel. 65 A varesave chudle pre leste te čhungarel. Zaučarenas leske o muj andre, marenas les pal o šero a phenenas leske: “Prorokin!” Paľis les ile o slugaďa a marenas les le pacenca.

O Peter zaprinel peskere Rajes

66 Sar sas o Peter tele pre dvora, avľa ode jekh služka le nekbareder rašaskeri.
67 Sar dikhľa le Peter, hoj pes tačarel paš e jag, phenďa: “The tu salas ole Ježišoha andral o Nazaret.” 68 Ale o Peter zaprinďa: “Me na džanav, aňi na achaľuvav, so vakeres!” A geľa odarik avri pre avruňi dvora [a o kohutos giľaďa.] 69 Sar les pale dikhľa e služka, phenďa oklenge: “Kada hino thiš jekh lendar.” 70 Ale o Peter pale zaprinďa. Ale na ľikerďa but a pale phende ola, so ode ačhenas, le Peteriske: “Tu sal čačes jekh lendar, bo sal andral e Galileja [a the o vakeriben tut lenca hin jekh].” 71 Ale o Peter iľa pre peste vera: “Me na prindžarav ole manušes, pal savo tumen vakeren!” 72 A takoj giľaďa o kohutos dujtovar. Akor avľa le Peteriske pre goďi ola lava, so leske o Ježiš phenďa: “Sigeder sar o kohutos duvar giľavela, tu man trival zradzineha.” A chudňa te rovel.