Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

O podobenstvo pal e viňica

1 O Ježiš lenge chudňa te vakerel andro podobenstva: “O manuš peske sadzinďa e viňica a ohradzinďa la. Kopaľinďa avri o žľabos tel oda than, kaj pes pučinel avri e šťava andral o hroznos, a ačhaďa e veža. Paľis diňa e viňica kečen le robotňikenge a geľa het pro droma.
2 Sar avľa o časos ( ideos), hoj pes kidelas upre o hroznos, bičhaďa peskere sluhas kijo robotňika, hoj les te den olestar, so kidle upre. 3 On les chudle, marde les, na dine les ňič a bičhade les het. 4 Pale ke lende bičhaďa avre sluhas, ale leske pharade o šero [le barenca] a asanďile les avri. 5 Ov pale bičhaďa avres, no the les murdarde. Mek but sluhen bičhaďa, ale jekhen marenas a avren murdarenas. 6 Sas les mek jekh čhavo a igen les kamelas. The les bičhaďa kija lende, bo phenďa peske: ‘Ladžana pes a kerena pes mire čhastar.’ 7 No ola robotňika peske phende: ‘Leske ačhela savoro. Aven, murdaras les a savoro ela amaro!’ 8 Avke les chudle, murdarde les a čhide les avri andral e viňica.” 9 A o Ježiš phučľa: “No, so kerela o raj la viňicakero? Avela, murdarela ole manušen a e viňica dela avrenge.” 10 A phenďa: “So, aňi oda na genďan, so hin pisimen:‘O murara, so keren o kher, odčhide ipen oda bar, savo pre stavba hino hlavno. 11 O Raj oda avke kerďa a amen pes oleske čudaľinas’?” 12 Kamenas les te chudel, bo achaľile, hoj pal lende phenďa kada podobenstvo. Ale daranas pes le nipendar, vaš oda les mukle a gele het.

Či te počinel o daňe le Cisariske

13 Paľis kija leste bičhade varesave farizejen the herodijanen, hoj les te chuden andro lava.
14 Sar avle ko Ježiš, phende leske: “Učiťeľina, džanas, hoj vakeres čačipen a na ačhes ňikastar, bo tu na dikhes pro manuš, ale sikaves le Devleskero drom, avke sar kampel, andro čačipen. Phučas tutar: kampel te počinel le Cisariske o daňe, či na? Kampel te del, vaj na kampel?” 15 O Ježiš prindžarďa lengero budžaňďipen a phenďa lenge: “Soske man kamen te chudel pro lav? Anen mange o denaris, hoj les te dikhav.” 16 On ande a o Ježiš lendar phučľa: “Kaskero hin kada muj the nav?” On leske odphende: “Le Cisariskero.” 17 Akor lenge o Ježiš phenďa: “Den oda, so hin le Cisariskero le Cisariske a so hin le Devleskero le Devleske.” A igen pes čudaľinenas upral leste.

Či šaj o manuš uščel andral o meriben

18 Avle kija leste o saduceja. On pačan, hoj o manuš našči uščel andral o meriben.
19 A phučle le Ježišostar: “Učiťeľina, o Mojžiš amenge pisinďa, hoj te muľahas varekaske o phral a mukela la romňa bi o čhave, hoj leskero phral peske la te lel romňake a te kerel le phraleske čhaven. 20 A sas efta phrala. Ešebno peske iľa romňa a muľa, ale na sas len čhave. 21 Paľis laha ačhiľa dujto phral a thiš muľa bi o čhave, avke varesar sas the tritone phraleha. 22 Avke laha ačhile savore efta phrala, no ňikastar la na sas čhave. Paľis, sar mule avri savore phrala, muľa the oj. 23 Akor kaskeri ela romňi, sar uščena andral o meriben, te savore efta phrala laha dživenas?” 24 O Ježiš lenge odphenďa: “Tumen calkom na achaľon, bo na prindžaren le Devleskero lav aňi leskeri zor. 25 Bo sar uščena o mule andral o meriben, na lena romňen a na džana romeste, ale ena sar o aňjela andro ňebos. 26 Pal o mule so uščena andral o meriben - tumen na genďan andro Mojžišoskero zakonos, hoj o Del leske paš oda labardo krakos phenďa: ‘Me som o Del le Abrahamoskero, o Del le Izakoskero a o Del le Jakoboskero’? 27 O Del nane Del le mulenge, ale le džidenge. Tumen calkom na achaľon.”

O nekbareder prikazaňie

28 Andre oda avľa pašeder jekh le zakoňikendar, bo šunďa sar pes lenca o Ježiš kerelas a džanľa, hoj lenge o Ježiš mište odphenďa. A phučľa lestar: “Savo prikazaňie hin nekbareder maškar savore?”
29 O Ježiš leske odphenďa: “Nekbareder maškar savore prikazaňie hin:‘Šun Izrael! O Raj, amaro Del, hin ča jekh Raj! 30 Kameha le Rajes, tire Devles, andral calo tiro jilo, andral caľi tiri duša, andral caľi tiri goďi a andral caľi tiri zor!’

Ada hin ešebno prikazaňie.

31 A dujto hin kada: ‘Kameha avres avke, sar pes korkores!’ A bareder prikazaňie kalendar imar nane.”
32 O zakoňikos leske phenďa: “Mište, učiťeľina! Čačipen phenďal, hoj hin ča jekh Del a aver Del nane. 33 A kameha les andral calo tiro jilo, andral caľi goďi, andral caľi duša, andral caľi zor a te kamel avres avke, sar pes korkores, hin buteder, sar savore labarde the aver obeti.” 34 O Ježiš dikhľa, hoj o zakoňikos goďaha odphenďa a phenďa leske: “Na sal dur le Devleskere kraľišagostar.” A imar buter ňiko pes na opovažinďa te phučel vareso le Ježišostar.

Pal o čhavo le Davidoskero

35 Sar o Ježiš odphenďa, chudňa te sikavel andro chramos: “Sar oda, hoj o zakoňika phenen, hoj o Kristus hin o čhavo le Davidoskero?
36 Bo korkoro o David phenďa andro Sentno Duchos:‘O Raj phenďa mire Rajeske: “Beš tuke pal miri čači sera, medik tuke na thovava tire ňeprijaťeľen tel o pindre.” ’ 37 Korkoro o David les vičhinel ‘Rajeja.’ Ta akor, sar šaj avel o Kristus leskero čhavo?” A but nipi les radišagoha šunenas.

Pal o zakoňika

38 Sar len o Ježiš sikavelas, phenelas lenge: “Den tumenge pozoris pro zakoňika, bo on kamen te phirel andro šukar džinďarde gada a kamen, hoj lenge o nipi andro foros te paľikeren.
39 Kamen anglune thana andro sinagogi a nekfeder thana pro hoscini. 40 Chan avri o khera le vdovenge a but pes modľinen, hoj len te dičhol. Vaš oda ena goreder sudzimen.”

E čori vdova

41 O Ježiš peske bešľa andro chramos paš e pokladňica a dikhelas sar o nipi andre čhivkerenas o love. But barvale čhide but.
42 Andre oda avľa jekh čori vdova a čhiďa duj churde love, sar duj centi. 43 Akor peske o Ježiš vičhinďa le učeňiken ke peste a phenďa lenge: “Čačipen phenav tumenge, hoj kadi čori vdova čhiďa buter sar savore okla barvale, so čhivkerenas andre pokladňica. 44 Bo savore okla čhide olestar, so lenge ačhelas, ale oj čhiďa peskere čoripnastar savoro, so la sas pro dživipen.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk