Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

O Ježiš džal andro Jeruzalem

1 Sar imar sas pašes paš o Jeruzalem, paš e Betfaga the Betanija pre Olivovo verchos, bičhaďa o Ježiš duje peskere učeňiken
2 a phenďa lenge: “Džan andre kada foros, so hin angle tumende a takoj soča džana andre, arakhena zaphandles somaricis, pre savo mek šoha ( ňikda) ňiko na bešľa. Odphanden les a anen les kade. 3 Te tumendar vareko phučela: ‘Soda keren?’ - phenen leske: ‘Le Rajeske les kampel, ale maj les anela pale.’ ” 4 Gele a arakhle le somaricis zaphandles, avri paš o vudar a odphandle les. 5 O nipi so ode ačhenas phende lenge: “Soske odphanden le somaricis?” 6 On lenge odphende avke, sar lenge phenďa o Ježiš, a mukle len te džal. 7 Avke ande le somaricis kijo Ježiš, čhide pre leste peskere gada a o Ježiš peske pre leste bešľa. 8 But džene rakinenas peskere gada pro drom a aver čhingerenas o prajti pal o palmi a rakinenas pro drom. 9 Ola nipi, so džanas angle leste the pal leste, vičhinenas: “Hosanna! Bachtalo, ko avel andro nav le Rajeskero! 10 Bachtalo hin o kraľišagos amare dadeskero le Davidoskero, savo imar avel! Hosanna andro ňebos!” 11 O Ježiš geľa andro Jeruzalem andro chramos a savoro peske predikhľa. Paľis geľa le učeňikenca andre Betanija, bo sas rat.

Pal o figovňikos

12 Sar pre aver džives gele andral e Betanija, sas bokhalo.
13 Dural dikhľa o figovňikos a geľa te dikhel, či upre na ela varesavo ovocje. Ale sar doavľa ko stromos, na sas upre ňič, ča o prajti, bo na sas le figengero džives. 14 Akor o Ježiš phenďa: “Imar buter šoha te na chal ňiko tiro ovocje!” A šunde ada the leskere učeňika.

O Raj žužarel o chramos

15 Avle andro Jeruzalem. Sar geľa o Ježiš andro chramos, chudňa te tradel avri olen, so cinenas the bikenenas. Previsarďa o skaminda olenge, so vatinenas o love the olenge so bikenenas le holuben.
16 A na domukľa ňikaske hoj vareso te preľidžal prekal o chramos. 17 Sikavelas len a phenelas lenge: “Či nane pisimen:‘Miro kher pes vičhinela kher mangipnaskero prekal o savore narodi’? A tumen lestar kerďan ‘kher prekal o živaňa’!” 18 Šunde ada o zakoňika the o nekbareder rašaja a rodenas, sar les te murdarel. Daranas lestar, bo le nipenge sas pre dzeka, so o Ježiš sikavelas. 19 Sar imar sas rat, džanas avri andral o foros.

O figovňikos šučiľa avri

20 Paľis sig tosara, sar džanas pašal o figovňikos, dikhle, hoj calo šučiľa avri - dži andro koreňis.
21 Le Peteriske avľa pre goďi a phenďa le Ježišoske: “Učiťeľina, dikh o figovňikos, so pre leste vakerďal, šučiľa avri!” 22 O Ježiš odphenďa le učeňikenge: “Mi el tumen o pačaben le Devleskero! 23 Bo čačipen phenav tumenge, hoj sako ko phenďahas kale verchoske: ‘Le tut a čhiv tut andro moros!’ a te na pochibinela andre peskero jilo, ale pačala hoj pes leske oda ačhela, phenav tumenge, hoj savoro so mangela, chudela. 24 Vaš oda tumenge phenav: savoro, vaš soske tumen mangen andre modľitba, pačan hoj chudena a ela tumenge oda dino. 25 A sar tumen džan te modľinel, odmuken te tumen hin vareso pre varekaste, hoj the tumaro Dad andral o ňebos te odmukel tumenge.” 26 [“Te tumen na odmukena, aňi tumaro Dad andral o ňebos tumenge na odmukela tumare bini.”]

Phučen le Ježišostar pal leskeri zor

27 Avle pale andro Jeruzalem. Sar pes predžalas pal o chramos, avle ke leste o nekbareder rašaja, o phuredera the o zakoňika
28 a phučle lestar: “Sava zoraha keres kala veci? Ko tut diňa odi autorita, hoj te keres kala veci?” 29 O Ježiš lenge odphenďa: “The me tumendar vareso phučava, odphenen mange a me tumenge phenava, sava zoraha kerav kala veci. 30 Khatar sas le Janoskero boľipen - andral o ňebos vaj le manušendar? Odphenen mange!” 31 Akor gondoľinenas maškar peste: “Te phenaha: ‘Andral o ňebos’, phenela: ‘Akor soske leske na pačanďiľan?’ 32 Ale aňi našči phenas, hoj le manušendar.” Bo daranas pes le nipendar, bo savore nipi pačanas, hoj o Jan sas čačikano prorokos. 33 Odphende le Ježišoske: “Na džanas.” Akor lenge o Ježiš odphenďa: “Aňi me tumenge na phenava, sava zoraha kerav kala veci.”