Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

11. kapitola

O Ježiš džal andro Jeruzalem

1 Sar imar sas pašes paš o Jeruzalem, paš e Betfaga the Betanija pre Olivovo verchos, bičhaďa o Ježiš duje peskere učeňiken
2 a phenďa lenge: “Džan andre kada foros, so hin angle tumende a takoj soča džana andre, arakhena zaphandles somaricis, pre savo mek šoha ( ňikda) ňiko na bešľa. Odphanden les a anen les kade. 3 Te tumendar vareko phučela: ‘Soda keren?’ - phenen leske: ‘Le Rajeske les kampel, ale maj les anela pale.’ ” 4 Gele a arakhle le somaricis zaphandles, avri paš o vudar a odphandle les. 5 O nipi so ode ačhenas phende lenge: “Soske odphanden le somaricis?” 6 On lenge odphende avke, sar lenge phenďa o Ježiš, a mukle len te džal. 7 Avke ande le somaricis kijo Ježiš, čhide pre leste peskere gada a o Ježiš peske pre leste bešľa. 8 But džene rakinenas peskere gada pro drom a aver čhingerenas o prajti pal o palmi a rakinenas pro drom. 9 Ola nipi, so džanas angle leste the pal leste, vičhinenas: “Hosanna! Bachtalo, ko avel andro nav le Rajeskero! 10 Bachtalo hin o kraľišagos amare dadeskero le Davidoskero, savo imar avel! Hosanna andro ňebos!” 11 O Ježiš geľa andro Jeruzalem andro chramos a savoro peske predikhľa. Paľis geľa le učeňikenca andre Betanija, bo sas rat.

Pal o figovňikos

12 Sar pre aver džives gele andral e Betanija, sas bokhalo.
13 Dural dikhľa o figovňikos a geľa te dikhel, či upre na ela varesavo ovocje. Ale sar doavľa ko stromos, na sas upre ňič, ča o prajti, bo na sas le figengero džives. 14 Akor o Ježiš phenďa: “Imar buter šoha te na chal ňiko tiro ovocje!” A šunde ada the leskere učeňika.

O Raj žužarel o chramos

15 Avle andro Jeruzalem. Sar geľa o Ježiš andro chramos, chudňa te tradel avri olen, so cinenas the bikenenas. Previsarďa o skaminda olenge, so vatinenas o love the olenge so bikenenas le holuben.
16 A na domukľa ňikaske hoj vareso te preľidžal prekal o chramos. 17 Sikavelas len a phenelas lenge: “Či nane pisimen:‘Miro kher pes vičhinela kher mangipnaskero prekal o savore narodi’? A tumen lestar kerďan ‘kher prekal o živaňa’!” 18 Šunde ada o zakoňika the o nekbareder rašaja a rodenas, sar les te murdarel. Daranas lestar, bo le nipenge sas pre dzeka, so o Ježiš sikavelas. 19 Sar imar sas rat, džanas avri andral o foros.

O figovňikos šučiľa avri

20 Paľis sig tosara, sar džanas pašal o figovňikos, dikhle, hoj calo šučiľa avri - dži andro koreňis.
21 Le Peteriske avľa pre goďi a phenďa le Ježišoske: “Učiťeľina, dikh o figovňikos, so pre leste vakerďal, šučiľa avri!” 22 O Ježiš odphenďa le učeňikenge: “Mi el tumen o pačaben le Devleskero! 23 Bo čačipen phenav tumenge, hoj sako ko phenďahas kale verchoske: ‘Le tut a čhiv tut andro moros!’ a te na pochibinela andre peskero jilo, ale pačala hoj pes leske oda ačhela, phenav tumenge, hoj savoro so mangela, chudela. 24 Vaš oda tumenge phenav: savoro, vaš soske tumen mangen andre modľitba, pačan hoj chudena a ela tumenge oda dino. 25 A sar tumen džan te modľinel, odmuken te tumen hin vareso pre varekaste, hoj the tumaro Dad andral o ňebos te odmukel tumenge.” 26 [“Te tumen na odmukena, aňi tumaro Dad andral o ňebos tumenge na odmukela tumare bini.”]

Phučen le Ježišostar pal leskeri zor

27 Avle pale andro Jeruzalem. Sar pes predžalas pal o chramos, avle ke leste o nekbareder rašaja, o phuredera the o zakoňika
28 a phučle lestar: “Sava zoraha keres kala veci? Ko tut diňa odi autorita, hoj te keres kala veci?” 29 O Ježiš lenge odphenďa: “The me tumendar vareso phučava, odphenen mange a me tumenge phenava, sava zoraha kerav kala veci. 30 Khatar sas le Janoskero boľipen - andral o ňebos vaj le manušendar? Odphenen mange!” 31 Akor gondoľinenas maškar peste: “Te phenaha: ‘Andral o ňebos’, phenela: ‘Akor soske leske na pačanďiľan?’ 32 Ale aňi našči phenas, hoj le manušendar.” Bo daranas pes le nipendar, bo savore nipi pačanas, hoj o Jan sas čačikano prorokos. 33 Odphende le Ježišoske: “Na džanas.” Akor lenge o Ježiš odphenďa: “Aňi me tumenge na phenava, sava zoraha kerav kala veci.”