Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

Pal o rozvodos

1 O Ježiš odarik uščiľa a geľa andre Judsko the Zajordansko phuv. A pale pes zgele paš leste igen but nipi a ov len pale sikavelas, avke sar furt.
2 Andre oda avle kija leste o farizeja a kamenas les te chudel avri. Vaš oda lestar phučle, či šaj omukel o rom peskera romňa. 3 O Ježiš lenge odphenďa: “So tumenge prikazinďa o Mojžiš?” 4 On leske odphende: “O Mojžiš domukľa te pisinel o rozvodno ľil a te premukel la romňa.” 5 O Ježiš lenge odphenďa: “Vaš oda tumenge pisinďa o Mojžiš oda prikazaňie, bo tumare jile sas barune. 6 Ale ešebnovarestar o Del kerďa muršes the džuvľa. 7 Vaš oda oddžala o murš la datar the le dadestar a ela jekhetane la romňaha. 8 A on dujdžene ena jekh ťelos. Imar nane duj, ale jekh ťelos. 9 Vaš oda: ‘Oda so o Del phandľa, o manuš te na rozphandel!’ ” 10 Paľis sar sas andro kher, phučle lestar pal oda o učeňika. 11 O Ježiš lenge phenďa: “Sako, ko omukel peskera romňa a lel peske avra, kerel laha lubipen. 12 A te e romňi omukela peskere romes a lela peske avres, thiš kerel lubipen.”

O Raj požehňinel le čhavoren

13 Anenas ke leste le čhavoren, hoj te thovel pre lende o vasta, ale o učeňika na domukenas.
14 Sar oda o Ježiš dikhľa, sas choľardo a phenďa lenge: “Domuken le čhavorenge te avel ke ma a ma braňinen lenge, bo ajsengero hin o kraľišagos le Devleskero. 15 Čačipen phenav tumenge: ko na prilela le Devleskero kraľišagos sar čhavoro, šoha ( ňikda) andre na džala.” 16 Paľis lelas o Ježiš le čhavoren pro vasta, thovelas pre lende o vasta a žehňinelas lenge.

O barvalo terno murš

17 Sar džalas pal o drom, avľa ke leste jekh terno manuš, peľa anglal leste pro khoča a phučľa lestar: “Lačho Učiťeľina, so te kerav, hoj man te dochudav andro večno dživipen?”
18 O Ježiš leske phenďa: “Soske man vičhines lačho? Ňiko nane lačho, ča jekh o Del. 19 O prikazaňia džanes: ‘Na murdareha! Na kereha lubipen! Na čoreha! Na garuveha o čačipen andre! Ňikas na občoreha! Ľiker tuke la da the le dades!’ ” 20 Ov leske odphenďa: “Učiťeľina, savoro kada imar terňipnastar doľikerav.” 21 Akor pre leste dikhľa o Ježiš kamibnaha a phenďa leske: “Mek vareso tuke kampel: dža, biken savoro so tut hin a rozde le čorenge a ela tut o barvaľipen andro ňebos. Paľis av a phir pal ma!” 22 Sar šunďa ola lava, ačhiľa smutno a geľa het, bo sas les but barvaľipen. 23 O Ježiš dikhľa pašal peste a phenďa peskere učeňikenge: “Sar phares avena ola, kas hin o barvaľipen, andro kraľišagos le Devleskero!” 24 O učeňika pes igen čudaľinenas leskere lavenge, ale o Ježiš lenge ada phenďa mek jekhvar: “Čhavorale, phares hin te džal andro kraľišagos le Devleskero [olenge, so pes muken pro barvaľipen]. 25 Lokeder hin la ťavake te predžal prekal e suvakeri chev, sar le barvaleske andro kraľišagos le Devleskero.” 26 On pes igen čudaľinenas a jekh avreske phenenas: “Ta akor, ko šaj avel zachraňimen?” 27 O Ježiš dikhľa pre lende a phenďa lenge: “O manuša pes našči korkore zachraňinen, ča o Del šaj. Bo o Del šaj kerel savoro.” 28 Akor leske chudňa o Peter te vakerel: “Dikh, amen omukľam savoro a geľam pal tu.” 29 O Ježiš odphenďa: “Čačipen tumenge phenav, hoj dojekh dženo, ko omukľa vaš ma the vaš o evaňjelium peskero kher, vaj le phralen abo le pheňen, vaj la da abo le dades, vaj le čhaven abo e maľa, 30 hoj imar akana andre kala dživesa, the te pre leste džana, ela les šelvar ajci khera, phrala, pheňa, daja, čhave the maľi a andre oda džives so avela, mek the večno dživipen. 31 Ale but olendar, so sas ešebne, ena posledne a o posledne ena ešebne.”

Tritovar phenel avri, hoj cerpinela

32 Džanas pal o drom upre andro Jeruzalem. O Ježiš džalas anglal lende a o učeňika džanas pal leste daraha. A the ola, so džanas pal lende, pes daranas. Pale peske iľa le dešudujen a chudňa lenge te vakerel, so pes leske majinel te ačhel:
33 “Dikh, džas upre andro Jeruzalem a o Čhavo le manušeskero ela dino le nekbareder rašajenge the le zakoňikenge. Odsudzinena les pro meriben a dena les le nažidenge. 34 Asana lestar, čungarna pre leste, zbičinena les a murdarena les, ale pro trito džives uščela andral o meriben.”

Ko hin bareder andro kraľišagos le Devleskero

35 O čhave le Zebedeoskere, o Jakob the o Jan, avle kijo Ježiš a phende leske: “Učiťeľina, kamas, hoj amenge te keres sa, soča tutar mangaha.”
36 Ov lenge phenďa: “So kamen, hoj tumenge te kerav?” 37 On leske odphende: “De amenge, hoj te bešas jekh pre tiri čači a aver pre baľogňi sera akor, sar aveha andre tiri slava.” 38 Ale o Ježiš lenge odphenďa: “Tumen na džanen so mandar mangen. Či šaj pijen andral odi kuči andral savi me pijav a či šaj aven bolde ole boľipnaha, saveha me som boldo?” 39 On leske odphende: “Šaj.” O Ježiš lenge phenďa: “Čačipen hin, hoj pijena andral odi kuči so me pijav. The ole boľipnaha, saveha som me boldo, the tumen bolde avena. 40 Ale, hoj te bešen pal miri čači the baľogňi sera, oda nane pre mande te phenel. Ola thana ena dine olenge, prekal kaste hine pripravimen.” 41 Sar oda šunde okla deš učeňika, sas choľarde pro Jakob the pro Jan. 42 Ale o Ježiš peske len vičhinďa: “Džanen, hoj o vladara ľidžan le naroden zoraha a o bare raja ispiden tele le nipen. 43 Ale maškar tumende te na el avke, ale oda, ko kamel te el bareder, mi el tumaro sluhas. 44 Oda, ko kamel te el ešebno, mi služinel savorenge. 45 Bo aňi o Čhavo le manušeskero na avľa, hoj leske te služinen, ale hoj ov te služinel a te počinel peskere dživipnaha vaš o but manuša.”

O Ježiš sasťarel le Bartimeus

46 Paľis avle andro Jericho. Andre oda, sar avenas o Ježiš le učeňikenca the ola but nipi avri andral o Jericho, o koro Bartimeus, so sas le Timeoskero čhavo, bešelas paš o drom a žobrinelas.
47 Sar šunďa o koro, hoj avel o Ježiš Nazaretsko, chudňa te vriskinel: “Ježiš, čhavo le Davidoskero, av ke ma jileskero!” 48 O nipi leske phenenas, hoj te čhitel, no ov mek zoraleder vriskinelas: “Čhavo le Davidoskero, av ke ma jileskero!” 49 Paľis o Ježiš zaačhiľa a phenďa: “Vičhinen les!” Vičhinde le kores a phende leske: “Ma dara! Ušči, vičhinel tut!” 50 O koro čhiďa tele o plašťos, chučiľa upre a geľa ko Ježiš. 51 O Ježiš leske phenďa: “So kames, hoj tuke te kerav?” O koro leske odphenďa: “Učiťeľina, kamav te dikhel!” 52 Akor leske o Ježiš phenďa: “Dža, tiro pačaben tut sasťarďa!” A takoj chudňa te dikhel a džalas pal oda drom le Ježišoha.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk