10. kapitola

Pal o rozvodos

1 O Ježiš odarik uščiľa a geľa andre Judsko the Zajordansko phuv. A pale pes zgele paš leste igen but nipi a ov len pale sikavelas, avke sar furt.
2 Andre oda avle kija leste o farizeja a kamenas les te chudel avri. Vaš oda lestar phučle, či šaj omukel o rom peskera romňa. 3 O Ježiš lenge odphenďa: “So tumenge prikazinďa o Mojžiš?” 4 On leske odphende: “O Mojžiš domukľa te pisinel o rozvodno ľil a te premukel la romňa.” 5 O Ježiš lenge odphenďa: “Vaš oda tumenge pisinďa o Mojžiš oda prikazaňie, bo tumare jile sas barune. 6 Ale ešebnovarestar o Del kerďa muršes the džuvľa. 7 Vaš oda oddžala o murš la datar the le dadestar a ela jekhetane la romňaha. 8 A on dujdžene ena jekh ťelos. Imar nane duj, ale jekh ťelos. 9 Vaš oda: ‘Oda so o Del phandľa, o manuš te na rozphandel!’ ” 10 Paľis sar sas andro kher, phučle lestar pal oda o učeňika. 11 O Ježiš lenge phenďa: “Sako, ko omukel peskera romňa a lel peske avra, kerel laha lubipen. 12 A te e romňi omukela peskere romes a lela peske avres, thiš kerel lubipen.”

O Raj požehňinel le čhavoren

13 Anenas ke leste le čhavoren, hoj te thovel pre lende o vasta, ale o učeňika na domukenas.
14 Sar oda o Ježiš dikhľa, sas choľardo a phenďa lenge: “Domuken le čhavorenge te avel ke ma a ma braňinen lenge, bo ajsengero hin o kraľišagos le Devleskero. 15 Čačipen phenav tumenge: ko na prilela le Devleskero kraľišagos sar čhavoro, šoha ( ňikda) andre na džala.” 16 Paľis lelas o Ježiš le čhavoren pro vasta, thovelas pre lende o vasta a žehňinelas lenge.

O barvalo terno murš

17 Sar džalas pal o drom, avľa ke leste jekh terno manuš, peľa anglal leste pro khoča a phučľa lestar: “Lačho Učiťeľina, so te kerav, hoj man te dochudav andro večno dživipen?”
18 O Ježiš leske phenďa: “Soske man vičhines lačho? Ňiko nane lačho, ča jekh o Del. 19 O prikazaňia džanes: ‘Na murdareha! Na kereha lubipen! Na čoreha! Na garuveha o čačipen andre! Ňikas na občoreha! Ľiker tuke la da the le dades!’ ” 20 Ov leske odphenďa: “Učiťeľina, savoro kada imar terňipnastar doľikerav.” 21 Akor pre leste dikhľa o Ježiš kamibnaha a phenďa leske: “Mek vareso tuke kampel: dža, biken savoro so tut hin a rozde le čorenge a ela tut o barvaľipen andro ňebos. Paľis av a phir pal ma!” 22 Sar šunďa ola lava, ačhiľa smutno a geľa het, bo sas les but barvaľipen. 23 O Ježiš dikhľa pašal peste a phenďa peskere učeňikenge: “Sar phares avena ola, kas hin o barvaľipen, andro kraľišagos le Devleskero!” 24 O učeňika pes igen čudaľinenas leskere lavenge, ale o Ježiš lenge ada phenďa mek jekhvar: “Čhavorale, phares hin te džal andro kraľišagos le Devleskero [olenge, so pes muken pro barvaľipen]. 25 Lokeder hin la ťavake te predžal prekal e suvakeri chev, sar le barvaleske andro kraľišagos le Devleskero.” 26 On pes igen čudaľinenas a jekh avreske phenenas: “Ta akor, ko šaj avel zachraňimen?” 27 O Ježiš dikhľa pre lende a phenďa lenge: “O manuša pes našči korkore zachraňinen, ča o Del šaj. Bo o Del šaj kerel savoro.” 28 Akor leske chudňa o Peter te vakerel: “Dikh, amen omukľam savoro a geľam pal tu.” 29 O Ježiš odphenďa: “Čačipen tumenge phenav, hoj dojekh dženo, ko omukľa vaš ma the vaš o evaňjelium peskero kher, vaj le phralen abo le pheňen, vaj la da abo le dades, vaj le čhaven abo e maľa, 30 hoj imar akana andre kala dživesa, the te pre leste džana, ela les šelvar ajci khera, phrala, pheňa, daja, čhave the maľi a andre oda džives so avela, mek the večno dživipen. 31 Ale but olendar, so sas ešebne, ena posledne a o posledne ena ešebne.”

Tritovar phenel avri, hoj cerpinela

32 Džanas pal o drom upre andro Jeruzalem. O Ježiš džalas anglal lende a o učeňika džanas pal leste daraha. A the ola, so džanas pal lende, pes daranas. Pale peske iľa le dešudujen a chudňa lenge te vakerel, so pes leske majinel te ačhel:
33 “Dikh, džas upre andro Jeruzalem a o Čhavo le manušeskero ela dino le nekbareder rašajenge the le zakoňikenge. Odsudzinena les pro meriben a dena les le nažidenge. 34 Asana lestar, čungarna pre leste, zbičinena les a murdarena les, ale pro trito džives uščela andral o meriben.”

Ko hin bareder andro kraľišagos le Devleskero

35 O čhave le Zebedeoskere, o Jakob the o Jan, avle kijo Ježiš a phende leske: “Učiťeľina, kamas, hoj amenge te keres sa, soča tutar mangaha.”
36 Ov lenge phenďa: “So kamen, hoj tumenge te kerav?” 37 On leske odphende: “De amenge, hoj te bešas jekh pre tiri čači a aver pre baľogňi sera akor, sar aveha andre tiri slava.” 38 Ale o Ježiš lenge odphenďa: “Tumen na džanen so mandar mangen. Či šaj pijen andral odi kuči andral savi me pijav a či šaj aven bolde ole boľipnaha, saveha me som boldo?” 39 On leske odphende: “Šaj.” O Ježiš lenge phenďa: “Čačipen hin, hoj pijena andral odi kuči so me pijav. The ole boľipnaha, saveha som me boldo, the tumen bolde avena. 40 Ale, hoj te bešen pal miri čači the baľogňi sera, oda nane pre mande te phenel. Ola thana ena dine olenge, prekal kaste hine pripravimen.” 41 Sar oda šunde okla deš učeňika, sas choľarde pro Jakob the pro Jan. 42 Ale o Ježiš peske len vičhinďa: “Džanen, hoj o vladara ľidžan le naroden zoraha a o bare raja ispiden tele le nipen. 43 Ale maškar tumende te na el avke, ale oda, ko kamel te el bareder, mi el tumaro sluhas. 44 Oda, ko kamel te el ešebno, mi služinel savorenge. 45 Bo aňi o Čhavo le manušeskero na avľa, hoj leske te služinen, ale hoj ov te služinel a te počinel peskere dživipnaha vaš o but manuša.”

O Ježiš sasťarel le Bartimeus

46 Paľis avle andro Jericho. Andre oda, sar avenas o Ježiš le učeňikenca the ola but nipi avri andral o Jericho, o koro Bartimeus, so sas le Timeoskero čhavo, bešelas paš o drom a žobrinelas.
47 Sar šunďa o koro, hoj avel o Ježiš Nazaretsko, chudňa te vriskinel: “Ježiš, čhavo le Davidoskero, av ke ma jileskero!” 48 O nipi leske phenenas, hoj te čhitel, no ov mek zoraleder vriskinelas: “Čhavo le Davidoskero, av ke ma jileskero!” 49 Paľis o Ježiš zaačhiľa a phenďa: “Vičhinen les!” Vičhinde le kores a phende leske: “Ma dara! Ušči, vičhinel tut!” 50 O koro čhiďa tele o plašťos, chučiľa upre a geľa ko Ježiš. 51 O Ježiš leske phenďa: “So kames, hoj tuke te kerav?” O koro leske odphenďa: “Učiťeľina, kamav te dikhel!” 52 Akor leske o Ježiš phenďa: “Dža, tiro pačaben tut sasťarďa!” A takoj chudňa te dikhel a džalas pal oda drom le Ježišoha.