Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

O Ježiš bičhavel le dešuduje učeňiken

1 O Ježiš vičhinďa kija peste le dešuduje učeňiken a diňa len e autorita upral savore nalačhe duchi a the zor te sasťarel o nasvaľibena.
2 Bičhaďa len te kazinel o kraľišagos le Devleskero the te sasťarel le nasvalen 3 a phenďa lenge: “Ma len tumenca ňič pro drom: aňi e paca, aňi andre zajdica ňič, aňi maro, aňi love, aňi po duj gada tumenca ma len. 4 Te džana andre varesavo kher, ačhen ode dži akor, medik na džana avri andral oda foros. 5 Andral oda foros, kaj tumen na prilena, džan het a mek the o prachos pal o pindre keren tele, hoj on te džanen hoj namište kerde.” 6 Avke gele, phirenas pal o gavora, vakerenas o evaňjelium a všadzik sasťarenas.

O Herodes pes došunel pal o Ježiš

7 The o tetrarchas o Herodes šunďa pal savoreste so kerelas o Ježiš a na džanelas so peske te gondoľinel, bo vareko phenelas, hoj o Jan uščiľa andral o meriben,
8 a varesave džene phenenas, hoj o Eliaš pes sikaďa a pale aver phenenas, hoj uščiľa jekh le čirlatune prorokendar. 9 O Herodes phenďa: “Le Janoske odčhinďom o šero, ale ko hin kada, hoj pal leste šunav kajse veci?” A kamelas les te dikhel.

O Raj čaľarel pandž ezera manušen

10 Sar avle o apoštola pale, vakerenas le Ježišoske save bare veci kerenas. Iľa len peha a gele korkore andro foros, so pes vičhinel Betsaida.
11 Sar pes oda o nipi dodžanle, gele pal leste. Priiľa len a vakerelas lenge pal o kraľišagos le Devleskero a sasťarelas olen, kaske oda kampelas. 12 Sar imar zaračolas, avle o dešuduj učeňika ke leste a phende leske: “Rozmuk le nipen, hoj te džan andro pašutne fori the gavora te presovel e rat a te arakhen peske te chal, bo kade sam pro omuklo than.” 13 Phenďa lenge: “Tumen len den te chal!” On phende: “Nane amen buter sar pandž mare the duj ribi. Kames hoj te džas a te cinas chaben prekal savore kala nipi?” 14 Bo oda sas vaj pandž ezera (5 000) murša. Phenďa peskere učeňikenge: “Thoven len te bešel andro skupinki po penda (50) dženen!” 15 Kerde avke a thode savoren te bešel. 16 Paľis iľa ola pandž mare the duj ribi, dikhľa pro ňebos, požehňinďa, phagerelas a delas le učeňikenge, hoj on te poden le manušenge. 17 Chale savore a čaľile. Olestar, so ačhiľa, kidle upre dešuduj košara.

O Peter viznavinel, ko hin o Ježiš

18 Sar pes modľinelas korkoro a sas leha the o učeňika, phučľa lendar: “So phenen o manuša pal mande, hoj ko me som?”
19 On leske odphende: “Hoj o Jan Krsťiťeľ, ale aver phenen, hoj o Eliaš a pale aver vakeren, hoj uščiľa jekh le čirlatune prorokendar.” 20 Ov lendar phučľa: “A tumen so phenen, hoj ko me som?” O Peter leske odphenďa: “Tu sal o Kristus le Devleskero!” 21 Zoraha lenge prikazinďa, hoj oda ňikaske te na phenen avri. 22 Paľis lenge phenďa: “O Čhavo le manušeskero mušinela but te cerpinel a te el odčhido le phurederendar, le nekbaredere rašajendar the le zakoňikendar. Mušinela te avel murdardo a pal o trin dživesa te uščel andral o meriben.” 23 A savorenge phenďa: “Te kamel vareko te avel pal ma, mi zaprinel pes, mi lel sako džives peskero kerestos a mi avel pal ma. 24 Bo sako, ko kamel te arakhel peskero dživipen, les našavela, ale ko našavela peskero dživipen vaš ma, oda les arakhela. 25 Bo, so hin le manušes olestar, hoj calo svetos ela leskero, ale peskero dživipen musarela a našavela? 26 Bo sako, ko pes ladžala vaš ma the vaš mire lava, vaš oda pes ladžala the o Čhavo le Devleskero, sar avela andre peskeri slava the andre slava le Dadeskeri the le sentne aňjelengeri. 27 Ale čačipen tumenge phenav, hoj varesave džene tumendar, so kade ačhen, na dikhena o meriben, medik na dikhena o kraľišagos le Devleskero.”

O Ježiš le Elijašoha the le Mojžišoha

28 Vaj ochto džives pal oda vakeriben iľa peha o Ježiš le Peter, le Jan the le Jakob a geľa pro verchos pes te modľinel.
29 Andre oda sar pes o Ježiš modľinelas, pes leskero muj jekhvareste čerinďa a leskere gada parňile a vidňisaľile sar o bleskos. 30 A dikh, duj murša leha vakerenas, o Mojžiš the o Eliaš. 31 Sikade pes andre slava a vakerenas pal leskero meriben, savo mušinel te predžal andro Jeruzalem. 32 Le Peter the okle duje učeniken igen cirdelas te sovel, ale prekerde pes a dikhle leskeri slava the ole duje muršengeri so leha ačhenas. 33 Andre oda, sar ola murša imar džanas het, phenďa o Peter le Ježišoske: “Rajeja, mište amenge hin kade, keras peske trin stani: jekh tuke, jekh le Mojžišoske the jekh le Elijašiske!” Ov na džanelas, so vakerelas. 34 Mek sar oda vakerelas, avľa e chmara a zaučarďa len andre. Daranas pes, sar okla duj džene džanas andre chmara. 35 Andral e chmara prevakerďa kija lende o hangos: “Kada hin miro Čhavo, saves mange avri kidňom - les šunen!” 36 Andre oda, sar vakerelas oda hangos, ačhiľa o Ježiš pale ča korkoro. On sas čhit a andre ola dživesa na vakerenas ňikaske pal oda so dikhle.

O Raj sasťarel le čhas zaphandles le demonoha

37 Pre aver džives, sar avle tele pal o verchos, arakhle pes lenca igen but nipi.
38 A jekh manuš ole nipendar vičhinďa: “Učiťeľina, mangav tut, dikh pre miro čhavo - bo nane man aver čhave, ča ov jekh. 39 O duchos les zachudel a jekhvareste vriskinel a čhivkerel leha, marel leske pro muj o peni, trapinel les a na džal lestar het medik les igen na dukhavel. 40 Mangľom tire učeňiken, hoj les te traden andral leste avri, no on oda našči kerde.” 41 O Ježiš lenge odphenďa: “Ó, tumen previsarde manušale bi o pačaben, mek dži kana tumenca avava a ľidžava tumen? An kade tire čhas!” 42 Mekča sar avelas oda čhavo, čhiďa leha o nalačho duchos a čhivkerelas leha. Ale o Ježiš pokarhinďa ole nalačhe duchos, sasťarďa le čhavores a diňa les pale le dadeske. 43 A sa pes čudaľinenas oleske, savi bari hin le Devleskeri zor. Andre oda medik pes sako čudaľinelas oleske, so kerelas o Ježiš, ov phenďa peskere učeňikenge: 44 “Tumen ma bisteren pre kala lava, bo o Čhavo le manušeskero ela dino le manušenge andro vasta.” 45 Ale on na achaľile kale laveske, bo sas garudo anglal lende, hoj leske te na achaľon. Ale daranas pes lestar pal oda lav te phučel.

O učeňika phučen, ko hin lendar bareder

46 O učeňika pes chudle te kerel, hoj ko hin lendar bareder.
47 Ale o Ježiš dikhľa, so peske andro jilo gondoľinen, iľa le čhavores a ačhaďa les paš peste 48 a phenďa: “Sako, ko prilela kajse čhavores andre miro nav, man prilel; a sako, ko man prilel, prilel oles, ko man bičhaďa. Bo oda, ko hin maškar tumende savoredženende nekcikneder, oda ela baro.” 49 O Jan odphenďa: “Rajeja, dikhľam varesave manušes te tradel avri le demonen andre tiro nav a na domukahas leske, bo na phirel amenca.” 50 Ale o Ježiš leske phenďa: “Domuken leske, bo oda, ko na džal pre tumende, hino tumenca.”

Le Ježiš na prilen andre varesavo gav

51 Sar imar sas pašes ola dživesa, hoj o Ježiš te avel ilo upre andro ňebos, phenďa peske: “Džav andro Jeruzalem!”
52 A bičhaďa anglal peste varesave manušen. On gele a doavle andro samaritansko gav, hoj leske te arakhen o soviben. 53 Ale ola nipi les ode na priile, bo ov džalas andro Jeruzalem. 54 Sar oda dikhle leskere učeňika o Jakob the o Jan, phende: “Rajeja, kames, hoj te mangas e jag andral o ňebos, hoj len te labarel [avke sar kerďa o Eliaš?]” 55 Ale o Ježiš visaľiľa, pokarhinďa len [a phenďa: “Tumen na džanen, savo duchos andre tumende hin, 56 bo o čhavo le manušeskero na avľa te murdarel le manušen, ale te zachraňinel.”] A gele andre aver gavoro.

Ola, so kamen te džal pal o Ježiš

57 Ačhiľa pes, sar džanas pal o drom, hoj vareko leske phenďa: “Rajeja, džava pal tu, všadzik kaj džaha.”
58 O Ježiš leske phenďa: “Le lišken hin peskere cheva kaj šaj dživen a le čiriklen andral o ňebos peskere hňizdi, ale le Čhas le manušeskeres nane kaj o šero te thovel.” 59 A avreske phenďa: “Av pal ma!” Ale ov phenďa: “Rajeja, domuk mange ešeb te džal te parunel mire dades.” 60 Ale o Ježiš leske phenďa: “Le mulen muk te parunel peskere mulen, ale tu dža a rozvaker o kraľišagos le Devleskero!” 61 A aver phenďa: “Džava pal tu, Rajeja, ale domuk mange ešeb, hoj te dav te džanel le manušenge andral miro kher, hoj džav het.” 62 Ale o Ježiš leske phenďa: “Ňiko, ko thovel peskero vast pro pluhos a obdikhel pes palal, nane hodno andre le Devleskero kraľišagos.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk