Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

9. kapitola

O Ježiš bičhavel le dešuduje učeňiken

1 O Ježiš vičhinďa kija peste le dešuduje učeňiken a diňa len e autorita upral savore nalačhe duchi a the zor te sasťarel o nasvaľibena.
2 Bičhaďa len te kazinel o kraľišagos le Devleskero the te sasťarel le nasvalen 3 a phenďa lenge: “Ma len tumenca ňič pro drom: aňi e paca, aňi andre zajdica ňič, aňi maro, aňi love, aňi po duj gada tumenca ma len. 4 Te džana andre varesavo kher, ačhen ode dži akor, medik na džana avri andral oda foros. 5 Andral oda foros, kaj tumen na prilena, džan het a mek the o prachos pal o pindre keren tele, hoj on te džanen hoj namište kerde.” 6 Avke gele, phirenas pal o gavora, vakerenas o evaňjelium a všadzik sasťarenas.

O Herodes pes došunel pal o Ježiš

7 The o tetrarchas o Herodes šunďa pal savoreste so kerelas o Ježiš a na džanelas so peske te gondoľinel, bo vareko phenelas, hoj o Jan uščiľa andral o meriben,
8 a varesave džene phenenas, hoj o Eliaš pes sikaďa a pale aver phenenas, hoj uščiľa jekh le čirlatune prorokendar. 9 O Herodes phenďa: “Le Janoske odčhinďom o šero, ale ko hin kada, hoj pal leste šunav kajse veci?” A kamelas les te dikhel.

O Raj čaľarel pandž ezera manušen

10 Sar avle o apoštola pale, vakerenas le Ježišoske save bare veci kerenas. Iľa len peha a gele korkore andro foros, so pes vičhinel Betsaida.
11 Sar pes oda o nipi dodžanle, gele pal leste. Priiľa len a vakerelas lenge pal o kraľišagos le Devleskero a sasťarelas olen, kaske oda kampelas. 12 Sar imar zaračolas, avle o dešuduj učeňika ke leste a phende leske: “Rozmuk le nipen, hoj te džan andro pašutne fori the gavora te presovel e rat a te arakhen peske te chal, bo kade sam pro omuklo than.” 13 Phenďa lenge: “Tumen len den te chal!” On phende: “Nane amen buter sar pandž mare the duj ribi. Kames hoj te džas a te cinas chaben prekal savore kala nipi?” 14 Bo oda sas vaj pandž ezera (5 000) murša. Phenďa peskere učeňikenge: “Thoven len te bešel andro skupinki po penda (50) dženen!” 15 Kerde avke a thode savoren te bešel. 16 Paľis iľa ola pandž mare the duj ribi, dikhľa pro ňebos, požehňinďa, phagerelas a delas le učeňikenge, hoj on te poden le manušenge. 17 Chale savore a čaľile. Olestar, so ačhiľa, kidle upre dešuduj košara.

O Peter viznavinel, ko hin o Ježiš

18 Sar pes modľinelas korkoro a sas leha the o učeňika, phučľa lendar: “So phenen o manuša pal mande, hoj ko me som?”
19 On leske odphende: “Hoj o Jan Krsťiťeľ, ale aver phenen, hoj o Eliaš a pale aver vakeren, hoj uščiľa jekh le čirlatune prorokendar.” 20 Ov lendar phučľa: “A tumen so phenen, hoj ko me som?” O Peter leske odphenďa: “Tu sal o Kristus le Devleskero!” 21 Zoraha lenge prikazinďa, hoj oda ňikaske te na phenen avri. 22 Paľis lenge phenďa: “O Čhavo le manušeskero mušinela but te cerpinel a te el odčhido le phurederendar, le nekbaredere rašajendar the le zakoňikendar. Mušinela te avel murdardo a pal o trin dživesa te uščel andral o meriben.” 23 A savorenge phenďa: “Te kamel vareko te avel pal ma, mi zaprinel pes, mi lel sako džives peskero kerestos a mi avel pal ma. 24 Bo sako, ko kamel te arakhel peskero dživipen, les našavela, ale ko našavela peskero dživipen vaš ma, oda les arakhela. 25 Bo, so hin le manušes olestar, hoj calo svetos ela leskero, ale peskero dživipen musarela a našavela? 26 Bo sako, ko pes ladžala vaš ma the vaš mire lava, vaš oda pes ladžala the o Čhavo le Devleskero, sar avela andre peskeri slava the andre slava le Dadeskeri the le sentne aňjelengeri. 27 Ale čačipen tumenge phenav, hoj varesave džene tumendar, so kade ačhen, na dikhena o meriben, medik na dikhena o kraľišagos le Devleskero.”

O Ježiš le Elijašoha the le Mojžišoha

28 Vaj ochto džives pal oda vakeriben iľa peha o Ježiš le Peter, le Jan the le Jakob a geľa pro verchos pes te modľinel.
29 Andre oda sar pes o Ježiš modľinelas, pes leskero muj jekhvareste čerinďa a leskere gada parňile a vidňisaľile sar o bleskos. 30 A dikh, duj murša leha vakerenas, o Mojžiš the o Eliaš. 31 Sikade pes andre slava a vakerenas pal leskero meriben, savo mušinel te predžal andro Jeruzalem. 32 Le Peter the okle duje učeniken igen cirdelas te sovel, ale prekerde pes a dikhle leskeri slava the ole duje muršengeri so leha ačhenas. 33 Andre oda, sar ola murša imar džanas het, phenďa o Peter le Ježišoske: “Rajeja, mište amenge hin kade, keras peske trin stani: jekh tuke, jekh le Mojžišoske the jekh le Elijašiske!” Ov na džanelas, so vakerelas. 34 Mek sar oda vakerelas, avľa e chmara a zaučarďa len andre. Daranas pes, sar okla duj džene džanas andre chmara. 35 Andral e chmara prevakerďa kija lende o hangos: “Kada hin miro Čhavo, saves mange avri kidňom - les šunen!” 36 Andre oda, sar vakerelas oda hangos, ačhiľa o Ježiš pale ča korkoro. On sas čhit a andre ola dživesa na vakerenas ňikaske pal oda so dikhle.

O Raj sasťarel le čhas zaphandles le demonoha

37 Pre aver džives, sar avle tele pal o verchos, arakhle pes lenca igen but nipi.
38 A jekh manuš ole nipendar vičhinďa: “Učiťeľina, mangav tut, dikh pre miro čhavo - bo nane man aver čhave, ča ov jekh. 39 O duchos les zachudel a jekhvareste vriskinel a čhivkerel leha, marel leske pro muj o peni, trapinel les a na džal lestar het medik les igen na dukhavel. 40 Mangľom tire učeňiken, hoj les te traden andral leste avri, no on oda našči kerde.” 41 O Ježiš lenge odphenďa: “Ó, tumen previsarde manušale bi o pačaben, mek dži kana tumenca avava a ľidžava tumen? An kade tire čhas!” 42 Mekča sar avelas oda čhavo, čhiďa leha o nalačho duchos a čhivkerelas leha. Ale o Ježiš pokarhinďa ole nalačhe duchos, sasťarďa le čhavores a diňa les pale le dadeske. 43 A sa pes čudaľinenas oleske, savi bari hin le Devleskeri zor. Andre oda medik pes sako čudaľinelas oleske, so kerelas o Ježiš, ov phenďa peskere učeňikenge: 44 “Tumen ma bisteren pre kala lava, bo o Čhavo le manušeskero ela dino le manušenge andro vasta.” 45 Ale on na achaľile kale laveske, bo sas garudo anglal lende, hoj leske te na achaľon. Ale daranas pes lestar pal oda lav te phučel.

O učeňika phučen, ko hin lendar bareder

46 O učeňika pes chudle te kerel, hoj ko hin lendar bareder.
47 Ale o Ježiš dikhľa, so peske andro jilo gondoľinen, iľa le čhavores a ačhaďa les paš peste 48 a phenďa: “Sako, ko prilela kajse čhavores andre miro nav, man prilel; a sako, ko man prilel, prilel oles, ko man bičhaďa. Bo oda, ko hin maškar tumende savoredženende nekcikneder, oda ela baro.” 49 O Jan odphenďa: “Rajeja, dikhľam varesave manušes te tradel avri le demonen andre tiro nav a na domukahas leske, bo na phirel amenca.” 50 Ale o Ježiš leske phenďa: “Domuken leske, bo oda, ko na džal pre tumende, hino tumenca.”

Le Ježiš na prilen andre varesavo gav

51 Sar imar sas pašes ola dživesa, hoj o Ježiš te avel ilo upre andro ňebos, phenďa peske: “Džav andro Jeruzalem!”
52 A bičhaďa anglal peste varesave manušen. On gele a doavle andro samaritansko gav, hoj leske te arakhen o soviben. 53 Ale ola nipi les ode na priile, bo ov džalas andro Jeruzalem. 54 Sar oda dikhle leskere učeňika o Jakob the o Jan, phende: “Rajeja, kames, hoj te mangas e jag andral o ňebos, hoj len te labarel [avke sar kerďa o Eliaš?]” 55 Ale o Ježiš visaľiľa, pokarhinďa len [a phenďa: “Tumen na džanen, savo duchos andre tumende hin, 56 bo o čhavo le manušeskero na avľa te murdarel le manušen, ale te zachraňinel.”] A gele andre aver gavoro.

Ola, so kamen te džal pal o Ježiš

57 Ačhiľa pes, sar džanas pal o drom, hoj vareko leske phenďa: “Rajeja, džava pal tu, všadzik kaj džaha.”
58 O Ježiš leske phenďa: “Le lišken hin peskere cheva kaj šaj dživen a le čiriklen andral o ňebos peskere hňizdi, ale le Čhas le manušeskeres nane kaj o šero te thovel.” 59 A avreske phenďa: “Av pal ma!” Ale ov phenďa: “Rajeja, domuk mange ešeb te džal te parunel mire dades.” 60 Ale o Ježiš leske phenďa: “Le mulen muk te parunel peskere mulen, ale tu dža a rozvaker o kraľišagos le Devleskero!” 61 A aver phenďa: “Džava pal tu, Rajeja, ale domuk mange ešeb, hoj te dav te džanel le manušenge andral miro kher, hoj džav het.” 62 Ale o Ježiš leske phenďa: “Ňiko, ko thovel peskero vast pro pluhos a obdikhel pes palal, nane hodno andre le Devleskero kraľišagos.”