Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

O džuvľa so kerenas pašal o Raj

1 Paľis phirelas o Ježiš pal o forici the pal o gavora, kazinelas the vakerelas pal o kraľišagos le Devleskero. A phirenas leha o dešuduj učeňika
2 the varesave džuvľa, saven sasťarďa avri le nalačhe duchendar the le nasvaľibenendar. Oda sas e Maria (so la vičhinenas Magdalena) andral savi gele avri efta demoni; 3 e Johanna, sava sas rom o Chuzas, so dodikhelas pro chulajipen le Herodesiske; e Zuzana the mek but aver, save pašal leste kerenas peskere lovenca.

O podobenstvo pal o štar phuva

4 Sar pes zgele igen but nipi a zdžanas pes ke leste o nipi andral o fori, phenďa kada podobenstvo:
5 “Geľa o manuš te rozčhivkerel o žužoďiv ( o zrnos). Sar rozčivkerelas, varesavo peľa paš o drom, phirďa pes palal a chale les o čirikle andral o ňebos. 6 Aver peľa pre skala, sig bariľa a šučiľa avri, bo na sas les paňi. 7 Aver peľa maškar o kandre ( o koľaka, o pichľača) a o kandre barile jekhetane leha a tasade les. 8 A pale aver peľa andre lačhi phuv a sar bariľa, anďa šelvar ajci hasna.” Sar oda o Ježiš dovakerďa, vičhinďa: “Kas hin kana pre oda, hoj te šunel, mi šunel!” 9 Leskere učeňika lestar phučle: “Pal soste hin kada podobenstvo?” 10 Ov phenďa: “Tumenge hin dino te achaľol o garude veci andral o Devleskero kraľišagos, ale oklenge avri pes vakerel andro podobenstva, hoj te dikhen, ale te na dikhen a hoj te šunen, ale te na achaľon. 11 O podobenstvo phenel kada: o ďiv ( zrnos) hin o lav le Devleskero. 12 O ďiv, so peľa paš o drom, oda hine ola, so šunen, ale paľis avel o beng a lel avri o lav andral lengero jilo, hoj te na pačan a te na aven zachraňimen. 13 Ola, so hine sadzimen pre skala, hine ajse, hoj sar šunen, prilen o lav radišagoha. Ale nane len koreňis a pačan ča pre varesavo časos ( ideos) a akor, sar avel e proba ( e skuška), oddžan. 14 Oda, so peľa andro kandre, oda hin ola so šunde o lav, ale sar džan, tasaven len andre o starišagi, o barvaľipen the o kiňešagi le dživipnaskere a nane lendar hasna. 15 A oda, so peľa andre lačhi phuv, oda hin ola, so šunde o lav a ľikeren les andro čačipnaskero the lačho jilo a anen furt hasna. 16 Oda, ko labarel e momeľi, na garuvel la tel e piri, abo na thovel la tel o haďos, ale ačhavel la pro momeľaris, hoj ola, so aven andre, te dikhen o svetlos. 17 Bo nane ňič počoral, so na ela jekhvar sikado; aňi nane ňič garudo, so pes na džanela a na avela jekhvar avri. 18 Vaš oda, šunen mište! Bo kas hin, oles mek ela dino a kas nane, olestar pes lela mek oda, so peske gondoľinel, hoj les hin.”

Le Rajeskeri daj the phrala

19 Avle ke leste leskeri daj the o phrala a našči pes ke leste dochudle, bo sas ode but manuša.
20 A phende leske: “Tiri daj the tire phrala ačhen avri a kamen tut te dikhel.” 21 O Ježiš lenge odphenďa: “Miri daj the mire phrala hine ola, so šunen le Devleskero lav a doľikeren les.”

O Raj zaačhavel e balvaj

22 Andre varesavo džives pes ačhiľa, hoj geľa andre loďa le učeňikenca a phenďa lenge: “Aven, predžas la loďaha pre oki sera le moroske.” A on gele.
23 Sar džanas la loďaha, o Ježiš peske zasuča. A jekhvareste avľa bari balvaj pro moros. E loďka pherďolas le paňeha a on chudenas te tasľol. 24 Avle ke leste, uštade les a phende: “Rajeja! Rajeja! Imar tasľuvas!” Avke o Ježiš uščiľa, prikazinďa la balvajake the le vlnenge a on preačhile a sas igen čhit. 25 A phenďa lenge: “Kaj hin tumaro pačaben?” O učeňika pes andre dar čudaľinenas a phenenas jekh avreske: “Koda hin kada manuš, hoj mek the le balvajenge the le paňeske rozkazinel a on les šunen?”

O posadnuto manuš andro foros Gadara

26 Doavle la loďaha andre Gadaraňiko phuv, savi hiňi pre oki sera la Galilejake.
27 Sar geľa avri pre phuv, arakhľa pes leha varesavo murš andral oda foros. Andre oda murš sas imar čirlastar o nalačhe duchi. Ov sas lango a na bešelas andro kher, ale andro hrobi. 28 Sar dikhľa le Ježiš, vriskišagoha peľa anglal leste a vičhinďas zorales: “So man hin tuha, Ježiš, Čhavo le Nekbaredere Devleskero! Mangav tut, ma trapin man!” 29 Bo o Ježiš rozkazinďa le nalačhe duchoske, hoj te džal avri andral oda manuš, bo imar čirlastar sas andre leste. The te les phandenas le lancenca the le putenca pro pindre a merkinenas pre leste, ov furt phagerelas o puta a o nalačho duchos les lelas pro omukle thana. 30 O Ježiš lestar phučľa: “Sar tut vičhines?” Ov phenďa: “Legion.” Bo but nalačhe duchi gele andre leste. 31 A mangenas les, hoj len te na bičhavel andre benguňaľi chev. 32 Sas ode baro stados le balenca, so pes pasinenas pro verchos. Mangle les, hoj lenge te domukel te džal andre lende. A o Ježiš lenge domukľa. 33 O nalačhe duchi gele avri andral o manuš andro bale a o stados pes mukľa tele le brehoha andro moros a tasľiľa. 34 Sar dikhle ola, so pasinenas le balen, so pes ačhiľa, denašle a phende ada avri andro foros, andro khera the pre maľa. 35 A o manuša avle te dikhel, so pes ačhiľa. Sar avle kijo Ježiš, arakhle ole manušes, andral savo gele avri o nalačhe duchi, te bešel paš le Ježišoskere pindre - urdones the paš e sasťi goďi - a daranas pes. 36 A the ola, so oda dikhle, lenge vakerenas pal oda, sar sas o posadnuto sasťardo. 37 A savore nipi pašal odi Gadaraňiko phuv les mangenas, hoj te džal lendar het, bo avľa pre lende igen bari dar. O Ježiš geľa andre loďka a visarďa pes pale. 38 Oda murš, andral savo gele avri ola nalačhe duchi, les mangelas, či šaj džal leha. Ale o Ježiš les bičhaďa het a phenďa leske: 39 “Dža pale andre tiro kher a vaker, save bare veci tuke kerďa o Del.” Ov odgeľa a vakerelas pal calo foros, save bare veci leske kerďa o Ježiš.

E muľi čhajori the e nasvaľi džuvľi

40 Sar avľa o Ježiš pre oki sera le moroske, priile les igen but nipi, bo savore les užarenas.
41 Avľa ode jekh murš, so pes vičhinelas Jairus. Ov sas angluno manuš andral e sinagoga. Peľa paš le Ježišoskere pindre a mangelas les, hoj leha te džal andre leskero kher, 42 bo leskeri jekhori čhajori, vaj dešuduj beršengeri, merelas. Sar džalas, o nipi pes pre leste ispidenas. 43 A sas maškar lende varesavi džuvľi, so sas dešuduj berš nasvaľi pro džuvľikano nasvaľiben a diňa savore peskere love avri le doktorenge, ale ňiko la našči avri sasťarďa. 44 Oj avľa kijo Ježiš a palunestar pes dotkňinďa leskere gadendar a takoj sasťiľa andral peskero nasvaľiben. 45 O Ježiš phenďa: “Ko pes mandar chudňa?” A sar pes ňiko na pridžanelas, phenďa o Peter the ola, so sas leha: “Rajeja, o nipi pes pre tu kikiden the ispiden a tu phenes: ‘Ko pes mandar chudňa?’ ” 46 Ale o Ježiš phenďa: “Chudňa pes mandar vareko, bo šunďom, sar mandar geľa avri e zor.” 47 Sar dikhľa odi džuvľi hoj oda našči garuvel andre, izdralas daratar, avľa a peľa anglal leste a angle savoredženende leske phenďa avri, hoj soske pes lestar chudňa a sar sasťiľa avri. 48 Ov lake phenďa: “Pača, čhaje miri, tiro pačaben tut sasťarďa. Dža andro smirom!” 49 Medik o Ježiš vakerelas, avľa vareko andral le Jairusoskero kher a phenďa leske: “Tiri čhajori imar muľa, de smirom le Učiťeľiske!” 50 Sar oda šunďa o Ježiš, phenďa leske: “Ma dara tut, ča pača a ela zachraňimen!” 51 Geľa andro kher a na domukľa ňikaske hoj leha te džal andre, ča le Peteriske, le Janoske the le Jakoboske the la čhajorakera dake the dadeske. 52 Savore rovenas a hikinenas upral late. Ale o Ježiš phenďa: “Ma roven, se oj na muľa, oj ča sovel.” 53 Asanďile les avri, bo džanenas, hoj muľa. 54 Ale ov tradňa savoren avri, chudňa la vastestar a vičhinďa: “Čhajorije, ušči!” 55 Lakero duchos avľa pale a oj takoj uščiľa. O Ježiš prikazinďa, hoj la te den te chal. 56 Lakera da the dades na sas so te phenel radišagostar, ale o Ježiš lenge prikazinďa, hoj te na vakeren ňikhaj, so pes ačhiľa.