Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Le veliťeľiskero pačaben

1 Sar o Ježiš dovakerďa savore peskere lava le manušenge so les šunenas, geľa andro Kafarnaum.
2 Jekhe veliťeľis upral o šel (100) slugaďa sas sluhas, saves igen ľikerelas. No oda sluhas sas pro meriben nasvalo. 3 Sar šunďa o veliťeľis pal o Ježiš, bičhaďa ke leste mangipnaha le Židovike phurederen, hoj te avel a te sasťarel leskere sluhas. 4 On avle kijo Ježiš, igen les mangenas a phende: “Zasogaľinel peske, hoj leske oda te keres. 5 Bo ov kamel amare nipen. Se mek e sinagoga amenge ačhaďa.” 6 Avke lenca o Ježiš geľa. Sar imar na sas dur ole kherestar, bičhaďa ke leste o veliťeľis peskere kamaraten, hoj leske te phenen: “Rajeja, ma trapin tut, bo na som hodno, hoj te aves andre miro kher. 7 Aňi man na šunavas hodno te džal kija tute. Ale phen ča lav a miro sluhas sasťola avri. 8 Bo the me som manuš tel o vast avrenge a tel miro vast hin o slugaďa. A te phenava kaleske: ‘Dža!’ - ta džala; a avreske: ‘Av!’ - ta avela; a mire sluhaske: ‘Ker kada!’ - a ov takoj kerela.” 9 Sar oda šunďa o Ježiš, čudaľinďa pes. Visaľiľa kijo nipi a phenďa lenge: “Phenav tumenge, hoj andro Izrael na dikhľom kajso baro pačaben.” 10 Sar ola džene, so sas bičhade, gele pale andro kher, arakhle ole sluhas, so sas nasvalo, imar sastes.

O Raj uštavel la vdovakere čhas andral o meriben

11 Pre aver džives džalas o Ježiš andro foros, so pes vičhinel Nain. A džanas leha but leskere učeňika the igen but nipi.
12 Sar doavľa paš e brana le foroskeri, ipen akor ľidžanas avri jekhe mules. Oda sas jekhoro čhavo peskera dakero, savi sas vdova. A džanas laha igen but nipi andral o foros. 13 Sar la dikhľa o Raj, sas leske igen pharo vaš lake a phenďa lake: “Ma rov!” 14 Geľa pašeder, chudňa pes le mochtestar a ola, so ľidžanas le mules, zaačhile. O Ježiš phenďa: “Čhavoreja, tuke phenav, ušči!” 15 O mulo peske bešľa a chudňa te vakerel. A o Ježiš les diňa leskera dake. 16 Akor avľa bari dar pre savorende. Lašarenas le Devles a phenenas: “Baro prorokos uščiľa maškar amende a o Del avľa ke peskere nipi!” 17 Kada hiros pal leste pes rozľigenďa pal caľi Judsko the pal savore fori odarik pašal.

O Jan bičhavel pal o Ježiš

18 Le Janoskere učeňika leske ande o hiros pal oda savoro. O Jan peske vičhinďa duje dženen le učeňikendar
19 a bičhaďa len kijo Ježiš, hoj lestar te phučen: “Sal tu oda, so majinel te avel, abo kampel te užarel avres?” 20 Sar avle ola murša ke leste, phende: “O Jan Krsťiťeľ amen bičhaďa pal tu a phenďa, hoj tutar te phučas: ‘Sal tu oda, so majinel te avel, abo kampel te užarel avres?’ ” 21 Ipen andre odi ora, sasťarďa but dženen le nasvaľibenendar the avre dukhendar the le nalačhe duchendar a but kore dženenge diňa pale te dikhel. 22 O Ježiš lenge odphenďa: “Džan a phenen le Janoske, so dikhľan the šunďan, hoj o kore dikhen, o bange phiren, o malomocne pes žužaren, o kašuke šunen, o mule uščen andral o meriben a le čorenge pes vakerel o evaňjelium. 23 Bachtalo hin oda manuš, ko na rušel pre ma vaš oda, ko me som!” 24 Sar on odgele, chudňa o Ježiš te vakerel le nipenge pal o Jan: “So geľan te dikhel pre pušťa? E bari čhar sar laha čhalavel e balvaj? 25 Abo, so geľan te dikhel? Manušes urdones andro barikane gada? Se ola, so uren o barikane gada the dživen barikanes, bešen andro palaca. 26 Abo, soske geľan? Te dikhel le prorokos? He, phenav tumenge, mek buter sar prorokos. 27 Bo ov hin oda, pal kaste hin pisimen:‘Me bičhavav mire poslos anglal tu a ov pripravinela prekal tu o drom.’ 28 Bo phenav tumenge, hoj nane bareder prorokos sar o Jan Krsťiťeľ maškar savore nipi, so uľile ( pes narodzinde) le džuvľendar, ale oda, ko hin nekcikneder andro ňeboskero kraľišagos, hino bareder sar ov.” 29 (Sar pes o nipi so šunenas le Jan the o colňika, dine te bolel leskere boľipnaha, akor peske pridžanle, hoj o Del hino čačipnaskero. 30 Ale o farizeja the o zakoňika na priile le Devleskero planos oleha, hoj pes na dine te bolel le Janostar.) 31 O Ježiš phenďa: “Ke kaste pripodobňinava adadživeskere manušen? Pre kaste maren? 32 Hine sar ola čhavore, so bešen pro dvori a vičhinen pre peste: ‘Bašavahas tumenge, ale na khelenas! Giľavahas andre žaľa sar upral o mulo, ale na rovenas! ’ 33 Bo avľa o Jan Krsťiťeľ, savo na chalas maro, aňi na pijelas mol a phenen: ‘Hin andre leste nalačho duchos!’ 34 Avľa o Čhavo le manušeskero, savo chalas the pijelas a phenen: ‘Dikhen pre kada manuš, ajso chavačis the pijakos! Ľikerel pes le binošnenca the le colňikenca!’ 35 Ale le Devleskero goďaveripen pes presikavel sar čačipen oleha, so kerel.”

O Ježiš andro kher ko farizejis

36 A varesavo farizejis les vičhinďa ke peste te chal. O Ježiš geľa andro leskero kher a bešľa peske pal o skamind.
37 No andre oda foros sas varesavi binošno džuvľi. Sar pes došunďa, hoj bešel andre le farizejiskero kher, anďa peha jekh caklocis igen dragano oľejos. 38 Bešľa peske palunestar paš leskere pindre, rovelas a chudňa leske te cinďarel le apsenca o pindre a khoselas len le balenca. Čumidelas leske o pindre a makhelas le sagošne oľejoha. 39 Sar kada dikhľa o farizejis, so les vičhinďa ke peste, phenďa peske: “Te ov uľahas prorokos, džanľahas, ko hin kadi džuvľi so pes lestar chudel, bo oj hiňi binošni.” 40 O Ježiš leske odphenďa: “Šimon, kamav tuke vareso te phenel.” Ov phenďa: “Učiťeľina, phen!” 41 “Jekhe manušeske, so del kečen, kamenas love duj džene. Jekh leske kamelas pandž šel (500) rupune a dujto penda (50). 42 Na sas len sar te del pale a ov odmukľa sodujdženenge. Phen mange, hoj ko kale dujendar les buter kamela?” 43 O Šimon odphenďa: “Gondoľinav mange, hoj oda, kaske buter odmukľa.” O Ježiš leske phenďa: “Mište rozsudzinďal.” 44 Visarďa pes kije džuvľi a phenďa le Šimonoske: “Dikhes kala džuvľa? Avľom andre tiro kher a na diňal man paňi pro pindre, ale oj mange o pindre peskere apsenca cinďarďa a peskere balenca len khosľa; 45 tu man na čumidňal, ale oj mange na preačhiľa te čumidel o pindre kanastar avľom andre; 46 o šero mange na makhľal le oľejoha, ale oj mange makhľa o pindre le sagošne oľejoha. 47 Vaš oda tuke phenav, odmukel pes lake savore bini, bo but kamelas. Oda, kaske pes frima odmukel, frima kamel.” 48 A phenďa lake: “Odmukel pes tuke o bini.” 49 Ola džene, so leha bešenas jekhetane paš o skamind, chudle andre peste te vakerel: “Ko hin kada, hoj the o bini odmukel?” 50 A o Ježiš phenďa la džuvľake: “Tiro pačaben tut zachraňinďa. Dža andro smirom!”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk