Predchádzajúca kapitola

7. kapitola

Le veliťeľiskero pačaben

1 Sar o Ježiš dovakerďa savore peskere lava le manušenge so les šunenas, geľa andro Kafarnaum.
2 Jekhe veliťeľis upral o šel (100) slugaďa sas sluhas, saves igen ľikerelas. No oda sluhas sas pro meriben nasvalo. 3 Sar šunďa o veliťeľis pal o Ježiš, bičhaďa ke leste mangipnaha le Židovike phurederen, hoj te avel a te sasťarel leskere sluhas. 4 On avle kijo Ježiš, igen les mangenas a phende: “Zasogaľinel peske, hoj leske oda te keres. 5 Bo ov kamel amare nipen. Se mek e sinagoga amenge ačhaďa.” 6 Avke lenca o Ježiš geľa. Sar imar na sas dur ole kherestar, bičhaďa ke leste o veliťeľis peskere kamaraten, hoj leske te phenen: “Rajeja, ma trapin tut, bo na som hodno, hoj te aves andre miro kher. 7 Aňi man na šunavas hodno te džal kija tute. Ale phen ča lav a miro sluhas sasťola avri. 8 Bo the me som manuš tel o vast avrenge a tel miro vast hin o slugaďa. A te phenava kaleske: ‘Dža!’ - ta džala; a avreske: ‘Av!’ - ta avela; a mire sluhaske: ‘Ker kada!’ - a ov takoj kerela.” 9 Sar oda šunďa o Ježiš, čudaľinďa pes. Visaľiľa kijo nipi a phenďa lenge: “Phenav tumenge, hoj andro Izrael na dikhľom kajso baro pačaben.” 10 Sar ola džene, so sas bičhade, gele pale andro kher, arakhle ole sluhas, so sas nasvalo, imar sastes.

O Raj uštavel la vdovakere čhas andral o meriben

11 Pre aver džives džalas o Ježiš andro foros, so pes vičhinel Nain. A džanas leha but leskere učeňika the igen but nipi.
12 Sar doavľa paš e brana le foroskeri, ipen akor ľidžanas avri jekhe mules. Oda sas jekhoro čhavo peskera dakero, savi sas vdova. A džanas laha igen but nipi andral o foros. 13 Sar la dikhľa o Raj, sas leske igen pharo vaš lake a phenďa lake: “Ma rov!” 14 Geľa pašeder, chudňa pes le mochtestar a ola, so ľidžanas le mules, zaačhile. O Ježiš phenďa: “Čhavoreja, tuke phenav, ušči!” 15 O mulo peske bešľa a chudňa te vakerel. A o Ježiš les diňa leskera dake. 16 Akor avľa bari dar pre savorende. Lašarenas le Devles a phenenas: “Baro prorokos uščiľa maškar amende a o Del avľa ke peskere nipi!” 17 Kada hiros pal leste pes rozľigenďa pal caľi Judsko the pal savore fori odarik pašal.

O Jan bičhavel pal o Ježiš

18 Le Janoskere učeňika leske ande o hiros pal oda savoro. O Jan peske vičhinďa duje dženen le učeňikendar
19 a bičhaďa len kijo Ježiš, hoj lestar te phučen: “Sal tu oda, so majinel te avel, abo kampel te užarel avres?” 20 Sar avle ola murša ke leste, phende: “O Jan Krsťiťeľ amen bičhaďa pal tu a phenďa, hoj tutar te phučas: ‘Sal tu oda, so majinel te avel, abo kampel te užarel avres?’ ” 21 Ipen andre odi ora, sasťarďa but dženen le nasvaľibenendar the avre dukhendar the le nalačhe duchendar a but kore dženenge diňa pale te dikhel. 22 O Ježiš lenge odphenďa: “Džan a phenen le Janoske, so dikhľan the šunďan, hoj o kore dikhen, o bange phiren, o malomocne pes žužaren, o kašuke šunen, o mule uščen andral o meriben a le čorenge pes vakerel o evaňjelium. 23 Bachtalo hin oda manuš, ko na rušel pre ma vaš oda, ko me som!” 24 Sar on odgele, chudňa o Ježiš te vakerel le nipenge pal o Jan: “So geľan te dikhel pre pušťa? E bari čhar sar laha čhalavel e balvaj? 25 Abo, so geľan te dikhel? Manušes urdones andro barikane gada? Se ola, so uren o barikane gada the dživen barikanes, bešen andro palaca. 26 Abo, soske geľan? Te dikhel le prorokos? He, phenav tumenge, mek buter sar prorokos. 27 Bo ov hin oda, pal kaste hin pisimen:‘Me bičhavav mire poslos anglal tu a ov pripravinela prekal tu o drom.’ 28 Bo phenav tumenge, hoj nane bareder prorokos sar o Jan Krsťiťeľ maškar savore nipi, so uľile ( pes narodzinde) le džuvľendar, ale oda, ko hin nekcikneder andro ňeboskero kraľišagos, hino bareder sar ov.” 29 (Sar pes o nipi so šunenas le Jan the o colňika, dine te bolel leskere boľipnaha, akor peske pridžanle, hoj o Del hino čačipnaskero. 30 Ale o farizeja the o zakoňika na priile le Devleskero planos oleha, hoj pes na dine te bolel le Janostar.) 31 O Ježiš phenďa: “Ke kaste pripodobňinava adadživeskere manušen? Pre kaste maren? 32 Hine sar ola čhavore, so bešen pro dvori a vičhinen pre peste: ‘Bašavahas tumenge, ale na khelenas! Giľavahas andre žaľa sar upral o mulo, ale na rovenas! ’ 33 Bo avľa o Jan Krsťiťeľ, savo na chalas maro, aňi na pijelas mol a phenen: ‘Hin andre leste nalačho duchos!’ 34 Avľa o Čhavo le manušeskero, savo chalas the pijelas a phenen: ‘Dikhen pre kada manuš, ajso chavačis the pijakos! Ľikerel pes le binošnenca the le colňikenca!’ 35 Ale le Devleskero goďaveripen pes presikavel sar čačipen oleha, so kerel.”

O Ježiš andro kher ko farizejis

36 A varesavo farizejis les vičhinďa ke peste te chal. O Ježiš geľa andro leskero kher a bešľa peske pal o skamind.
37 No andre oda foros sas varesavi binošno džuvľi. Sar pes došunďa, hoj bešel andre le farizejiskero kher, anďa peha jekh caklocis igen dragano oľejos. 38 Bešľa peske palunestar paš leskere pindre, rovelas a chudňa leske te cinďarel le apsenca o pindre a khoselas len le balenca. Čumidelas leske o pindre a makhelas le sagošne oľejoha. 39 Sar kada dikhľa o farizejis, so les vičhinďa ke peste, phenďa peske: “Te ov uľahas prorokos, džanľahas, ko hin kadi džuvľi so pes lestar chudel, bo oj hiňi binošni.” 40 O Ježiš leske odphenďa: “Šimon, kamav tuke vareso te phenel.” Ov phenďa: “Učiťeľina, phen!” 41 “Jekhe manušeske, so del kečen, kamenas love duj džene. Jekh leske kamelas pandž šel (500) rupune a dujto penda (50). 42 Na sas len sar te del pale a ov odmukľa sodujdženenge. Phen mange, hoj ko kale dujendar les buter kamela?” 43 O Šimon odphenďa: “Gondoľinav mange, hoj oda, kaske buter odmukľa.” O Ježiš leske phenďa: “Mište rozsudzinďal.” 44 Visarďa pes kije džuvľi a phenďa le Šimonoske: “Dikhes kala džuvľa? Avľom andre tiro kher a na diňal man paňi pro pindre, ale oj mange o pindre peskere apsenca cinďarďa a peskere balenca len khosľa; 45 tu man na čumidňal, ale oj mange na preačhiľa te čumidel o pindre kanastar avľom andre; 46 o šero mange na makhľal le oľejoha, ale oj mange makhľa o pindre le sagošne oľejoha. 47 Vaš oda tuke phenav, odmukel pes lake savore bini, bo but kamelas. Oda, kaske pes frima odmukel, frima kamel.” 48 A phenďa lake: “Odmukel pes tuke o bini.” 49 Ola džene, so leha bešenas jekhetane paš o skamind, chudle andre peste te vakerel: “Ko hin kada, hoj the o bini odmukel?” 50 A o Ježiš phenďa la džuvľake: “Tiro pačaben tut zachraňinďa. Dža andro smirom!”