Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

O Ježiš hin o Raj upral o sombat

1 Jekhvar sombatone sar o Ježiš džalas prekal e maľa kaj sas sadzimen, leskere učeňika čhingerenas o klasi, pučinenas len andro vasta a chanas.
2 Akor lenge varesave džene le farizejendar phende: “Soske keren oda, so našči keren sombatone?” 3 O Ježiš lenge phenďa: “Mek šoha ( ňikda) na genďan so kerďa o David? Sar sas bokhalo, ov the leskere manuša? 4 Akor sar geľa andro Devleskero kher, iľa o sentne mare a chalas a diňa the peskere manušen, the te ola mare našči chalas ňiko aver, ča o rašaja.” 5 A phenďa lenge: “O Čhavo le manušeskero hin o Raj the upral o sombat.”

O Ježiš sasťarel sombatone

6 Jekhvar pre aver sombat geľa andre sinagoga a sikavelas. A sas ode jekh manuš, so leskero čačo vast sas ňevladno.
7 O zakoňika the o farizeja užarenas, či les sasťarela avri sombatone, hoj len te avel vareso, soha les šaj dena andre. 8 O Ježiš džanelas so gondoľinen, no the avke phenďa le manušeske saves sas ňevladno vast: “Ušči a ačh kade maškaral!” Ov uščiľa a ačhelas. 9 Akor lenge o Ježiš phenďa: “Phučav tumendar: či šaj sombatone mište te kerel, vaj namište te kerel? O dživipen te zachraňinel, či te murdarel?” 10 Dikhľa pašal peste pre savoredžene a phenďa le manušeske: “Hazde o vast!” Ov hazdňa a leskero vast sas pale sasto, avke sar the oka. 11 Avľa andre lende bari choľi a vakerenas maškar peste, so šaj kerdehas le Ježišoske.

O Ježiš peske kidel avri le dešuduje apoštolen

12 Andre ola dživesa pes geľa o Ježiš pro verchos te modľinel a sas ode caľi rat andre modľitba.
13 Sar vidňisaľiľa, vičhinďa peske le učeňiken a kidňa peske lendar avri dešudujen, saven diňa nav the apoštola. Oda sas kala: 14 O Šimon (saveske diňa nav the Peter) a the leskero phral o Andrej, o Jakob, o Jan, o Filip, o Bartolomej, 15 o Matuš, o Tomaš, o Jakob le Alfeoskero the o Šimon (so les vičhinenas Zelota), 16 o Juda le Jakoboskero - the o Judaš Iškarijotsko, so les zradzinďa.

O Ježiš sikavel the sasťarel

17 Sar lenca geľa tele, zaačhiľa pro rovno than. A sas leha igen but leskere učeňika the igen but nipi andral caľi Judsko the andral o Jeruzalem the andral e Tirsko the Sidonsko phuv pašal o moros.
18 Avenas pal leste, hoj les te šunen a hoj te sasťon avri andral peskere nasvaľibena. A ola, so len trapinenas o nalačhe duchi, sas sasťarde avri. 19 Savore nipi pes lestar kamenas te chudel, bo avelas lestar avri e zor, so savoren sasťarelas.

Ko hin bachtalo a kaske vigos

20 Ov dikhľa pre peskere učeňika a vakerelas: “Bachtale hine o čore, bo tumaro hin o kraľišagos le Devleskero!
21 Bachtale hin ola, so hine akana bokhale, bo avena čaľarde! Bachtale hine ola, so akana roven, bo paľis asana! 22 Bachtale avena, te tumen o nipi našči avri ačhena, te tumen čhivena avri a anena pre ladž a odčhivena tumaro nav sar nalačho, vaš o Čhavo le manušeskero. 23 Radisaľon andre oda džives a khelen, bo andro ňebos tumen užarel baro počiňiben. Se the lengere dada avke kerenas le prorokenge! 24 Ale vigos tumenge, barvale, bo tumen imar akana iľan tumaro radišagos! 25 Vigos tumenge, so san akana čaľarde, bo avena bokhale! Vigos tumenge, so akana asan, bo avena andre žaľa a rovena! 26 Vigos tumenge, te pal tumende savore nipi mište vakerena, bo ipen avke kerenas lengere dada le falošne prorokenca!”

O kamiben the kijo ňeprijaťeľa

27 “Ale tumenge, so man šunen, phenav: kamen tumare ňeprijaťeľen, keren lačhipen olenge, so tumen našči avri ačhen,
28 žehňinen olenge, so tumen košen a modľinen tumen vaš ola, so tumen tele dikhen. 29 Oleske, ko tut demel pal jekh čham, sikav the dujto a oleske so tutar lel o gerekos, de the o gada. 30 De sakones, ko tutar mangel. A ma mang pale olestar, ko lel vareso tirestar. 31 Avke sar kamen, hoj o nipi tumenge te keren, keren the tumen lenge. 32 Te kamen ča olen, so tumen kamen, savo počiňiben vaš oda užaren? Se the o binošne kamen olen, so len kamen. 33 A te keren o lačhipen ča olenge, so tumenge keren lačhipen, savo počiňiben vaš oda užaren? Se the o binošne oda keren. 34 Te dena kečen ča olen so džanen, hoj tumenge dena pale, savo počiňiben vaš oda užaren? Se the o binošne den kečen, hoj oda te dochuden pale. 35 Ale kamen olen, so pre tumende džan, keren o lačhipen, den kečen a ma užaren pale. Avke ela tumaro počiňiben baro a avena o čhave le Nekbaredereskere, bo ov hino lačho the ko nalačhe the ke ola, so leske na paľikeren. 36 Vaš oda aven lačhejileskere, avke sar tumaro Dad hino lačhejileskero. 37 Ma sudzinen a na avena sudzimen! Ma odsudzinen a na avena odsudzimen! Odmuken a ela tumenge odmuklo. 38 Den a ela tumenge dino a thovela pes andre tumari brekh pherdo mira, razimen avri, zaispidňi andre a pherarďi, bo sava miraha merines, ajsaha tuke ela merimen.”

O stromos pes prindžarel pal o uľipen

39 Phenďa lenge the podobenstvo: “Či šaj ľidžal o koro le kores? Či na perena sodujdžene andre chev?
40 Oda ko sikľol, nane bareder sar oda, ko les sikavel, ale sako, ko hin avrisikado ela ajso, sar oda ko les sikavel. 41 Soske dikhes o šmecos andre jakh tire phraleske a andre tiri jakh o kašt na dikhes? 42 Abo, sar šaj phenes tire phraleske: ‘Phrala, de hoj tuke te lav avri o šmecos andral e jakh,’ ale oda kašt, so hin andre tiri jakh, na dikhes? Tu dujemujengero! Ešeb le avri o kašt andral tiri jakh a paľis šaj les avri o šmecos andral e jakh tire phraleske. 43 Bo o lačho stromos na anel nalačho ovocje a o nalačho stromos na anel lačho ovocje. 44 Bo dojekh stromos pes prindžarel pal o ovocje. Se andral o kandre ( o kraki) na obkiden o figi, aňi andral o koľaka na obkiden o hroznos. 45 O lačho manuš lel andral peskero lačho barvaľipen avri o lačhe veci a o nalačho manuš andral peskero nalačho barvaľipen lel avri o nalačhe veci. Bo soha hin pherardo o jilo, oda o muj vakerel.”

Pal o duj khera

46 “So man vičhinen: ‘Rajeja, Rajeja,’ ale na keren oda, so phenav?
47 Sikavava tumenge pre kaste marel sako, ko avel ke ma, šunel mire lava a kerel len. 48 Oda manuš hino sar oda, so ačhavelas peskero kher. Kopaľinelas a geľa but tele andre phuv a thoďa o zaklados pre skala. Sar avľa o baro brišind a demaďa baro paňi pre oda kher, na čhalaďa leha, bo sas mište zathodo pre skala. 49 Ale oda, ko šunďa a na kerďa, hino sar oda manuš, so ačhaďa peskero kher pre phuv bi o zaklados. Avľa o baro paňi a demaďa pre oda kher a takoj pes oda kher rozpeľa a peľa igen bares.”