Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

O Raj sikavel paš o moros

1 Jekhvar, sar o Ježiš ačhelas paš o Galilejsko moros, ispidenas pes pre leste o nipi, hoj te šunen le Devleskero lav.
2 Akor dikhľa paš o brehos te ačhel duj loďki; o ribara andral avle avri, hoj te rajbinen o siti. 3 O Ježiš geľa andre jekh ole loďendar - so sas le Šimonoskeri - a mangľa les, hoj te džal sikra dureder la phuvatar. Bešľa peske a sikavelas le nipen andral e loďa. 4 Sar dovakerďa, phenďa le Šimonoske: “Dža la loďaha dureder andro bareder paňi a čhiven o siti, hoj te chuden le riben.” 5 O Šimon leske odphenďa: “Rajeja, calo rat kerahas buči a ňič na chudňam, ale pre tiro lav čhivava e sita.” 6 Soča ada kerde, takoj chudle ajci ribi, hoj až e sita lenge čhinďolas. 7 A vičhinde le vasteha ole dženen, so sas pre oki loďka, hoj lenge te aven te pomožinel. On avle a pherarde soduj loďki avke, hoj až tasľonas. 8 Sar oda dikhľa o Šimon Peter, peľa tel o pindre le Ježišoske a phenďa: “Dža mandar het, Rajeja, bo me som binošno manuš!” 9 Bo ov the okla džene igen predaranďile olestar, keci ribi chudle. 10 A daranďile the o Jakob le Janoha, le Zebedeoskere čhave, save kerenas buči jekhetane le Šimonoha. A o Ježiš phenďa le Šimonoske: “Ma dara tut, akanastar chudeha le manušen!” 11 A sar pricirdle o loďki kije phuv, omukle savoro a gele pal leste.

O malomocno manuš

12 Sar sas o Ježiš andre varesavo foros, ačhiľa pes, hoj sas ode varesavo malomocno murš. A sar dikhľa le Ježiš, peľa anglal leste pro muj a mangelas les: “Rajeja, te kamňalas, šaj man sasťares.”
13 O Ježiš nacirdňa o vast, chudňa pes lestar a phenďa: “Kamav, av sasto!” A takoj sas žužo andral o malomocenstvo. 14 O Ježiš leske prikazinďa: “Ma phen oda ňikaske avri, ale dža, sikav tut le rašaske a obetin avke, sar oda phenďa o Mojžiš, bo žužiľal avri andral o malomocenstvo, hoj on olestar te džanen.” 15 Ale o hiros pal leste pes furt dureder rozľidžalas. But nipi pes zdžanas, hoj les te šunen a hoj len te sasťarel le nasvaľibenendar. 16 Ale ov džalas pre pušťa korkoro, hoj pes ode te modľinel.

O Ježiš sasťarel le banges

17 Andre jekh ole dživesendar pes ačhiľa, hoj sikavelas a bešenas ode but farizeja the le zakonoskere učiťeľa. On avle andral savore gavora andral e Galileja the andral e Judsko the andral o Jeruzalem. A le Rajeskeri zor sas leha, hoj len te sasťarel.
18 Andre oda avle ode murša so ľidžanas pro haďos jekhe manušes, so sas bango. A rodenas drom sar les te dochudel andro kher a te thovel les anglo Ježiš. 19 No vaš oda, hoj ode sas but nipi, na sas len khatar te džal andre. Gele upre pro kher a mukle les tele le haďoha prekal o pados, maškaral, ode kaj sas o Ježiš. 20 Sar dikhľa o Ježiš lengero pačaben, phenďa o Ježiš le bangeske: “Manušeja, odmukle tuke hin o bini.” 21 O zakoňika the o farizeja chudle te gondoľinel a phenenas peske: “Ko hin kada manuš, hoj pes kavke ruhinel! Ňiko našči odmukel o bini, ča jekh o Del!” 22 Ale o Ježiš prindžarďa so peske gondoľinen a phenďa lenge: “So oda gondoľinen andre tumare jile? 23 So hin lokeder te phenel: ‘Odmukle tuke hin o bini,’ či te phenel: ‘Ušči a dža’? 24 Ale vaš oda, hoj te džanen, hoj le Čhas le Manušeskeres hin pravos the zor te odmukel pre phuv o bini” - phenďa le bangeske: “Tuke phenav: ušči, le tuke tiro haďos a dža khere!” 25 Ov takoj anglal lende uščiľa, iľa oda pre soste pašľolas, geľa khere a lašarelas le Devles. 26 Akor pes savoredžene chudle te čudaľinel a lašarenas le Devles. Avľa pre lende e dar a phenenas: “Adadžives dikhľam oda, so mek šoha ( ňikda) na dikhľam.”

O Raj vičhinel le Matuš

27 Paľis sar geľa odarik avri, dikhľa jekhe colňikos, so pes vičhinelas Levi, te bešel pre colňica a phenďa leske: “Av pal ma!”
28 Ov uščiľa, omukľa savoro a geľa pal leste. 29 O Levi leske presikaďa andre peskero kher bari pačiv. A sas ode pherdo colňika the aver džene so lenca bešenas paš o skamind. 30 O farizeja the lengere zakoňika dudrinenas pre leskere učeňika a phenenas: “Soske chan le colňikenca the le binošnenca?” 31 O Ježiš lenge odphenďa: “Le sastenge na kampel doktoris, ale le nasvalenge. 32 Na avľom te vičhinel le čačipnaskeren, ale le binošnen, hoj pes te visaren le binendar.”

E nevi mol andre nevi gone

33 On leske phende: “Soske pes le Janoskere učeňika furt poscinen the modľinen, the le farizejengere avke keren, ale tire chan the pijen?”
34 Ov lenge phenďa: “Či šaj phenen le hoscenge pro bijav, hoj pes te poscinen, medik hino lenca o terno? 35 Ale avena o dživesa sar lendar ela o terno ilo het a andre ola dživesa pes poscinena.” 36 A phenďa lenge the kada podobenstvo: “Se ňiko na odčhinel kotor le neve pochtanestar, hoj leha te zasivel andre o purane gada, bo čhingerela o neve gada a o nevo pochtan pro purano aňi na pasinela. 37 Aňi ňiko na čhivel e nevi mol andro purane cipune gone, bo e nevi mol čhingerela e cipa a čuľola avri a o gone čhinďona. 38 Ale e nevi mol pes čhivel andro neve gone. [A avke pes na musarel aňi e mol, aňi o gone.] 39 A sako, ko pijel e puraňi, na kamel e nevi, bo phenel peske: ‘E puraňi hiňi feder.’ ”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk