Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

O Raj sikavel paš o moros

1 Jekhvar, sar o Ježiš ačhelas paš o Galilejsko moros, ispidenas pes pre leste o nipi, hoj te šunen le Devleskero lav.
2 Akor dikhľa paš o brehos te ačhel duj loďki; o ribara andral avle avri, hoj te rajbinen o siti. 3 O Ježiš geľa andre jekh ole loďendar - so sas le Šimonoskeri - a mangľa les, hoj te džal sikra dureder la phuvatar. Bešľa peske a sikavelas le nipen andral e loďa. 4 Sar dovakerďa, phenďa le Šimonoske: “Dža la loďaha dureder andro bareder paňi a čhiven o siti, hoj te chuden le riben.” 5 O Šimon leske odphenďa: “Rajeja, calo rat kerahas buči a ňič na chudňam, ale pre tiro lav čhivava e sita.” 6 Soča ada kerde, takoj chudle ajci ribi, hoj až e sita lenge čhinďolas. 7 A vičhinde le vasteha ole dženen, so sas pre oki loďka, hoj lenge te aven te pomožinel. On avle a pherarde soduj loďki avke, hoj až tasľonas. 8 Sar oda dikhľa o Šimon Peter, peľa tel o pindre le Ježišoske a phenďa: “Dža mandar het, Rajeja, bo me som binošno manuš!” 9 Bo ov the okla džene igen predaranďile olestar, keci ribi chudle. 10 A daranďile the o Jakob le Janoha, le Zebedeoskere čhave, save kerenas buči jekhetane le Šimonoha. A o Ježiš phenďa le Šimonoske: “Ma dara tut, akanastar chudeha le manušen!” 11 A sar pricirdle o loďki kije phuv, omukle savoro a gele pal leste.

O malomocno manuš

12 Sar sas o Ježiš andre varesavo foros, ačhiľa pes, hoj sas ode varesavo malomocno murš. A sar dikhľa le Ježiš, peľa anglal leste pro muj a mangelas les: “Rajeja, te kamňalas, šaj man sasťares.”
13 O Ježiš nacirdňa o vast, chudňa pes lestar a phenďa: “Kamav, av sasto!” A takoj sas žužo andral o malomocenstvo. 14 O Ježiš leske prikazinďa: “Ma phen oda ňikaske avri, ale dža, sikav tut le rašaske a obetin avke, sar oda phenďa o Mojžiš, bo žužiľal avri andral o malomocenstvo, hoj on olestar te džanen.” 15 Ale o hiros pal leste pes furt dureder rozľidžalas. But nipi pes zdžanas, hoj les te šunen a hoj len te sasťarel le nasvaľibenendar. 16 Ale ov džalas pre pušťa korkoro, hoj pes ode te modľinel.

O Ježiš sasťarel le banges

17 Andre jekh ole dživesendar pes ačhiľa, hoj sikavelas a bešenas ode but farizeja the le zakonoskere učiťeľa. On avle andral savore gavora andral e Galileja the andral e Judsko the andral o Jeruzalem. A le Rajeskeri zor sas leha, hoj len te sasťarel.
18 Andre oda avle ode murša so ľidžanas pro haďos jekhe manušes, so sas bango. A rodenas drom sar les te dochudel andro kher a te thovel les anglo Ježiš. 19 No vaš oda, hoj ode sas but nipi, na sas len khatar te džal andre. Gele upre pro kher a mukle les tele le haďoha prekal o pados, maškaral, ode kaj sas o Ježiš. 20 Sar dikhľa o Ježiš lengero pačaben, phenďa o Ježiš le bangeske: “Manušeja, odmukle tuke hin o bini.” 21 O zakoňika the o farizeja chudle te gondoľinel a phenenas peske: “Ko hin kada manuš, hoj pes kavke ruhinel! Ňiko našči odmukel o bini, ča jekh o Del!” 22 Ale o Ježiš prindžarďa so peske gondoľinen a phenďa lenge: “So oda gondoľinen andre tumare jile? 23 So hin lokeder te phenel: ‘Odmukle tuke hin o bini,’ či te phenel: ‘Ušči a dža’? 24 Ale vaš oda, hoj te džanen, hoj le Čhas le Manušeskeres hin pravos the zor te odmukel pre phuv o bini” - phenďa le bangeske: “Tuke phenav: ušči, le tuke tiro haďos a dža khere!” 25 Ov takoj anglal lende uščiľa, iľa oda pre soste pašľolas, geľa khere a lašarelas le Devles. 26 Akor pes savoredžene chudle te čudaľinel a lašarenas le Devles. Avľa pre lende e dar a phenenas: “Adadžives dikhľam oda, so mek šoha ( ňikda) na dikhľam.”

O Raj vičhinel le Matuš

27 Paľis sar geľa odarik avri, dikhľa jekhe colňikos, so pes vičhinelas Levi, te bešel pre colňica a phenďa leske: “Av pal ma!”
28 Ov uščiľa, omukľa savoro a geľa pal leste. 29 O Levi leske presikaďa andre peskero kher bari pačiv. A sas ode pherdo colňika the aver džene so lenca bešenas paš o skamind. 30 O farizeja the lengere zakoňika dudrinenas pre leskere učeňika a phenenas: “Soske chan le colňikenca the le binošnenca?” 31 O Ježiš lenge odphenďa: “Le sastenge na kampel doktoris, ale le nasvalenge. 32 Na avľom te vičhinel le čačipnaskeren, ale le binošnen, hoj pes te visaren le binendar.”

E nevi mol andre nevi gone

33 On leske phende: “Soske pes le Janoskere učeňika furt poscinen the modľinen, the le farizejengere avke keren, ale tire chan the pijen?”
34 Ov lenge phenďa: “Či šaj phenen le hoscenge pro bijav, hoj pes te poscinen, medik hino lenca o terno? 35 Ale avena o dživesa sar lendar ela o terno ilo het a andre ola dživesa pes poscinena.” 36 A phenďa lenge the kada podobenstvo: “Se ňiko na odčhinel kotor le neve pochtanestar, hoj leha te zasivel andre o purane gada, bo čhingerela o neve gada a o nevo pochtan pro purano aňi na pasinela. 37 Aňi ňiko na čhivel e nevi mol andro purane cipune gone, bo e nevi mol čhingerela e cipa a čuľola avri a o gone čhinďona. 38 Ale e nevi mol pes čhivel andro neve gone. [A avke pes na musarel aňi e mol, aňi o gone.] 39 A sako, ko pijel e puraňi, na kamel e nevi, bo phenel peske: ‘E puraňi hiňi feder.’ ”