Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

O Ježiš pokušimen

1 O Ježiš avľa pale pašal o Jordan pherdo le Sentne Duchoha. O Duchos les ľigenďa pre pušťa a ode sas saranda (40) džives pokušimen le bengestar.
2 Andre ola dživesa na chaľa ňič a sar imar predžanas, bokhaľiľa avri. 3 O beng leske phenďa: “Te sal Čhavo le Devleskero, phen hoj kale barestar te ačhel maro.” 4 O Ježiš leske odphenďa: “Hin pisimen, hoj o manuš na dživela ča le marestar, ale dojekhe Devleskere lavestar!” 5 Pale les iľa o beng pro igen učo than a jekhvareste leske sikaďa savore kraľišagi le svetoskere. 6 A phenďa leske o beng: “Tuke dava savori kadi zor the lengero baripen, bo mange hin diňi a kaske me kamav, oleske la dava. 7 Avke, te banďoha angle mande, sa ela tiro.” 8 O Ježiš leske odphenďa: “Dža het bengeha, bo hin pisimen: ‘Ča anglo Raj, tiro Del banďoha a ča leske korkoreske služineha!’ ” 9 A ľigenďa les andro Jeruzalem, thoďa les te ačhel upre pro agor le chramoske a phenďa leske: “Te sal o Čhavo le Devleskero, čhiv tut kadarik tele. 10 Se hin pisimen: ‘Prikazinela peskere aňjelenge pal tu, hoj tut te chraňinen 11 a te zachuden pro vasta, hoj te na demes o pindro pro bar.’ ” 12 O Ježiš leske odphenďa: “Hin phendo: ‘Na pokušineha le Rajes, tire Devles!’ ” 13 Sar imar les o beng preačhiľa te pokušinel, geľa lestar het, ale ča pre varesavo časos ( ideos).

O Raj kazinel andro Nazaret

14 O Ježiš avľa pale andre zor le Duchoskeri andre Galileja a rozľigenďa pes pal leste o hiros pal caľi odi phuv.
15 Ode len andro sinagogi sikavelas a savoredžene les lašarenas. 16 A avľa andro Nazaret, kaj bariľa avri. A avke sar sas sikado, geľa sombatone andre sinagoga. Ode uščiľa, hoj te genel 17 a podine leske o zvitkos pal o prorokos Izaiaš. Phundraďa o zvitkos a arakhľa oda than, kaj sas pisimen kada: 18 “O Duchos le Rajeskero hin pre mande a vaš oda man pomazinďa te vakerel le čorenge o evaňjelium, [bičhaďa man te sasťarel olen, kas hin dukhade jile,] te del te džanel le zaphandlenge, hoj hine premukle; le korenge te phundravel o jakha; te premukel olen, so cerpinen 19 a te del te džanel, hoj avľa bachtalo berš le Rajestar.” 20 Phandľa andre o zvitkos, diňa les le sluhaske a bešľa peske. A savoredžene andre sinagoga visarde peskere jakha pre leste. 21 A chudňa lenge te vakerel: “Adadžives pes ačhile kala lava, so akana šunďan.” 22 Sa les denas čačipen a čudaľinenas pes ole šukar lavenge, so avenas andral leskero muj a phenenas: “Či nane ov le Jozefoskero čhavo?” 23 A phenďa lenge: “Tumen mange phenena kada podobenstvo: ‘Doktorina, sasťar pes korkores! Oda, so šunďam, hoj kerďal andro Kafarnaum, ker the ade, kaj bariľal avri!’ ” 24 A phenďa: “Čačipen tumenge phenav, hoj ňisave prorokos na den pačiv ode, kaj bariľa avri. 25 Ale čačipen tumenge phenav, hoj sar dživelas o Eliaš, sas but vdovi andro Izrael akor sar trin berš the jepaš na delas brišind a avľa bari bokh pre caľi phuv. 26 No o Eliaš na sas bičhado kije ňisavi lendar, ča kije vdova andre Sidonsko Sarepta. 27 A but malomocne sas andro Izrael, sar dživelas o prorokos Elizeus, ale ňiko lendar na sas obžužardo, ča o Naman Sirsko.” 28 Sar oda šunde, savoredžene so sas andre sinagoga igen choľisaľile. 29 Uščile a tradle les avri andral o foros a ľigende les pro verchos, pre savo sas ačhado lengero foros, dži pro agor, hoj les odarik te čhiven tele. 30 Ale ov pregeľa maškar lende a geľa het.

O Raj sikavel andro Kafarnaum

31 Paľis geľa andre galilejsko foros Kafarnaum a sikavelas len sombatone.
32 A čudaľinenas pes upral leskero sikaviben, bo leskero vakeriben sas zoralo. 33 Andre odi sinagoga sas jekh manuš, so sas zaphandlo nalačhe duchoha, demonoha. Ov zorales vriskinďa: 34 “Jaj, so amen hin tuha, Ježiš Nazaretsko! Avľal amen te murdarel? Me džanav, ko tu sal, oda Sentno le Devleskero!” 35 O Ježiš les pokarhinďa a phenďa: “Čhit a dža andral leste avri!” O demonos les čhiďa maškar lende a geľa andral leste avri a na kerďa leske ňič nalačho. 36 Akor avľa bari dar pre savorende a vakerenas maškar peste: “Savo hin kada lav, hoj andre autorita the andre zor rozkazinel le nalačhe duchenge a on džan avri?” 37 A džalas pal leste o hiros pal caľi odi phuv.

Le Šimonoskeri sasuj

38 Paľis uščiľa, avľa avri andral e sinagoga a geľa andro kher ko Šimon. A le Šimonoskera sasa sas bari horučka a mangenas les, hoj lake te pomožinel.
39 O Ježiš zaačhiľa, dikhľa pre late a pokarhinďa e horučka - a takoj la omukľa. E sasuj uščiľa a kerelas pašal lende. 40 Paľis rači, sar zageľa o kham, anenas savoredžene peskere nasvalen, so cerpinenas andro hocsave nasvaľibena, ko Ježiš. A ov thovelas pre dojekh lendar o vasta a sasťarelas len. 41 Andral o but džene džanas avri o demona a vriskinenas: “Tu sal o Kristus, oda Čhavo le Devleskero!” Ale ov len karhinelas a na domukelas lenge te vakerel, bo on džanenas, hoj ov hin o Kristus. 42 A sar sas pale džives, geľa odarik het pre omuklo than. O nipi les rodenas a avle až dži ke leste a zľikerenas les, hoj te na džal lendar het. 43 Ale ov lenge phenďa: “Mušinav the avre forenge te vakerel pal o kraľišagos le Devleskero, bo pre oda som bičhado.” 44 Avke kazinelas andro sinagogi andre Judsko.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk