Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

O Ježiš pokušimen

1 O Ježiš avľa pale pašal o Jordan pherdo le Sentne Duchoha. O Duchos les ľigenďa pre pušťa a ode sas saranda (40) džives pokušimen le bengestar.
2 Andre ola dživesa na chaľa ňič a sar imar predžanas, bokhaľiľa avri. 3 O beng leske phenďa: “Te sal Čhavo le Devleskero, phen hoj kale barestar te ačhel maro.” 4 O Ježiš leske odphenďa: “Hin pisimen, hoj o manuš na dživela ča le marestar, ale dojekhe Devleskere lavestar!” 5 Pale les iľa o beng pro igen učo than a jekhvareste leske sikaďa savore kraľišagi le svetoskere. 6 A phenďa leske o beng: “Tuke dava savori kadi zor the lengero baripen, bo mange hin diňi a kaske me kamav, oleske la dava. 7 Avke, te banďoha angle mande, sa ela tiro.” 8 O Ježiš leske odphenďa: “Dža het bengeha, bo hin pisimen: ‘Ča anglo Raj, tiro Del banďoha a ča leske korkoreske služineha!’ ” 9 A ľigenďa les andro Jeruzalem, thoďa les te ačhel upre pro agor le chramoske a phenďa leske: “Te sal o Čhavo le Devleskero, čhiv tut kadarik tele. 10 Se hin pisimen: ‘Prikazinela peskere aňjelenge pal tu, hoj tut te chraňinen 11 a te zachuden pro vasta, hoj te na demes o pindro pro bar.’ ” 12 O Ježiš leske odphenďa: “Hin phendo: ‘Na pokušineha le Rajes, tire Devles!’ ” 13 Sar imar les o beng preačhiľa te pokušinel, geľa lestar het, ale ča pre varesavo časos ( ideos).

O Raj kazinel andro Nazaret

14 O Ježiš avľa pale andre zor le Duchoskeri andre Galileja a rozľigenďa pes pal leste o hiros pal caľi odi phuv.
15 Ode len andro sinagogi sikavelas a savoredžene les lašarenas. 16 A avľa andro Nazaret, kaj bariľa avri. A avke sar sas sikado, geľa sombatone andre sinagoga. Ode uščiľa, hoj te genel 17 a podine leske o zvitkos pal o prorokos Izaiaš. Phundraďa o zvitkos a arakhľa oda than, kaj sas pisimen kada: 18 “O Duchos le Rajeskero hin pre mande a vaš oda man pomazinďa te vakerel le čorenge o evaňjelium, [bičhaďa man te sasťarel olen, kas hin dukhade jile,] te del te džanel le zaphandlenge, hoj hine premukle; le korenge te phundravel o jakha; te premukel olen, so cerpinen 19 a te del te džanel, hoj avľa bachtalo berš le Rajestar.” 20 Phandľa andre o zvitkos, diňa les le sluhaske a bešľa peske. A savoredžene andre sinagoga visarde peskere jakha pre leste. 21 A chudňa lenge te vakerel: “Adadžives pes ačhile kala lava, so akana šunďan.” 22 Sa les denas čačipen a čudaľinenas pes ole šukar lavenge, so avenas andral leskero muj a phenenas: “Či nane ov le Jozefoskero čhavo?” 23 A phenďa lenge: “Tumen mange phenena kada podobenstvo: ‘Doktorina, sasťar pes korkores! Oda, so šunďam, hoj kerďal andro Kafarnaum, ker the ade, kaj bariľal avri!’ ” 24 A phenďa: “Čačipen tumenge phenav, hoj ňisave prorokos na den pačiv ode, kaj bariľa avri. 25 Ale čačipen tumenge phenav, hoj sar dživelas o Eliaš, sas but vdovi andro Izrael akor sar trin berš the jepaš na delas brišind a avľa bari bokh pre caľi phuv. 26 No o Eliaš na sas bičhado kije ňisavi lendar, ča kije vdova andre Sidonsko Sarepta. 27 A but malomocne sas andro Izrael, sar dživelas o prorokos Elizeus, ale ňiko lendar na sas obžužardo, ča o Naman Sirsko.” 28 Sar oda šunde, savoredžene so sas andre sinagoga igen choľisaľile. 29 Uščile a tradle les avri andral o foros a ľigende les pro verchos, pre savo sas ačhado lengero foros, dži pro agor, hoj les odarik te čhiven tele. 30 Ale ov pregeľa maškar lende a geľa het.

O Raj sikavel andro Kafarnaum

31 Paľis geľa andre galilejsko foros Kafarnaum a sikavelas len sombatone.
32 A čudaľinenas pes upral leskero sikaviben, bo leskero vakeriben sas zoralo. 33 Andre odi sinagoga sas jekh manuš, so sas zaphandlo nalačhe duchoha, demonoha. Ov zorales vriskinďa: 34 “Jaj, so amen hin tuha, Ježiš Nazaretsko! Avľal amen te murdarel? Me džanav, ko tu sal, oda Sentno le Devleskero!” 35 O Ježiš les pokarhinďa a phenďa: “Čhit a dža andral leste avri!” O demonos les čhiďa maškar lende a geľa andral leste avri a na kerďa leske ňič nalačho. 36 Akor avľa bari dar pre savorende a vakerenas maškar peste: “Savo hin kada lav, hoj andre autorita the andre zor rozkazinel le nalačhe duchenge a on džan avri?” 37 A džalas pal leste o hiros pal caľi odi phuv.

Le Šimonoskeri sasuj

38 Paľis uščiľa, avľa avri andral e sinagoga a geľa andro kher ko Šimon. A le Šimonoskera sasa sas bari horučka a mangenas les, hoj lake te pomožinel.
39 O Ježiš zaačhiľa, dikhľa pre late a pokarhinďa e horučka - a takoj la omukľa. E sasuj uščiľa a kerelas pašal lende. 40 Paľis rači, sar zageľa o kham, anenas savoredžene peskere nasvalen, so cerpinenas andro hocsave nasvaľibena, ko Ježiš. A ov thovelas pre dojekh lendar o vasta a sasťarelas len. 41 Andral o but džene džanas avri o demona a vriskinenas: “Tu sal o Kristus, oda Čhavo le Devleskero!” Ale ov len karhinelas a na domukelas lenge te vakerel, bo on džanenas, hoj ov hin o Kristus. 42 A sar sas pale džives, geľa odarik het pre omuklo than. O nipi les rodenas a avle až dži ke leste a zľikerenas les, hoj te na džal lendar het. 43 Ale ov lenge phenďa: “Mušinav the avre forenge te vakerel pal o kraľišagos le Devleskero, bo pre oda som bičhado.” 44 Avke kazinelas andro sinagogi andre Judsko.