Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Pal o Jan Krsťiťeľ

1 Sar sas o Tiberius Cisaris imar dešupandž 15. berš a o Pontsko Pilat sas vladaris andre Judsko, o Herodes sas tetrarchas andre Galileja a leskero phral - o Filip - sas tetrarchas andre Iturea the andre Trachonitidsko phuv a o Lyzaniaš sas tetrarchas andre Abylena -
2 akor sar sas nekbaredere rašaja o Annaš the o Kajfaš - prevakerďa o Lav le Devleskero pre pušťa kijo Jan, le Zachariašiskero čhavo. 3 Prephirďa pal caľi Jordansko phuv a kazinelas pal o boľipen the pal o pokaňje, hoj te el le manušenge odmukle o bini. 4 Avke sar hin pisimen andre kňižka le prorokoskeri Izaiašiskeri: “Kada hin o hangos, so vičhinel pre pušťa: ‘Pripravinen o drom le Rajeske, rovňaren avri leskere chodňiki! 5 Dojekh chev ela začhiďi andre a dojekh verchos the dojekh brehos cikňola. Oda so hin bango, ela rovno a oda drom so hin pukľato, ela hladko. 6 A savore nipi dikhena e zachrana le Devleskeri. ” 7 Ole nipenge, so avenas ke leste, hoj len te bolel, phenelas: “Fajta sapengeri! Ko tumenge sikaďa, sar te denašel le Devleskera choľatar so avela? 8 Akor dživen avke, hoj o nipi te dikhen, hoj tumen visarďan tumare binendar! A ma phenen tumenge: ‘Se o Abraham hino amaro dad!’ Bo phenav tumenge, hoj o Del kale barendar šaj kerel le Abrahamoskere čhaven! 9 O tover imar hino prithodo paš o koreňis le stromengero! Dojekh stromos, savo na anel lačho ovocje, čhinen avri a čhiven pre jag!” 10 O nipi lestar phučenas: “So amenge akor kampel te kerel?” 11 O Jan lenge odphenďa: “Kas hin duj gada, mi del oles kas nane, a kas hin o chaben, mi kerel thiš avke!” 12 The o colňika pes avle te bolel a phučle lestar: “Učiťeľina, amenge so kampel te kerel?” 13 Ov lenge phenďa: “Ma kiden avri buter, sar tumenge hin phendo!” 14 A phučle lestar the o slugaďa: “Amenge so kampel te kerel?” Phenďa lenge: “Ňikas ma daraven a ma cirden ňikastar avri, aňi ma keren ňič klamišagoha a mi el tumen dos oda, so zaroden!” 15 O manuša užarenas a gondoľinenas andre peskere jile pal o Jan, či ov nane o Kristus. 16 Ale o Jan odphenďa savorenge: “Me tumen bolav le paňeha, ale avel mandar vareko bareder, kaske na som hodno te rozphandel o sirimocis pro kamašľi. Ov tumen bolela le Sentne Duchoha the la jagaha. 17 Andre leskero vast hin o vejaris a ov prežužarela peskero humnos. O prežužardo ďiv ( zrnos) sthovela andre peskeri šopa, ale o phus labarela andre jag, so šoha ( ňikda) na murdaľola.” 18 A mek the andro but aver veci dovakerelas le manušenge a vakerelas lenge o evaňjelium. 19 Ale le Herodes, le tetrarchas, karhinelas o Jan vaš e Herodijada, so sas romňi le Filiposke leskere phraleske, the vaš savore nalačhipena, so kerelas o Herodes. 20 A mek kije oda savoro, phandľa o Herodes le Jan andre bertena.

O Ježiš boldo

21 Akor sar pes bolenas savore nipi, sas boldo the o Ježiš a sar pes modľinelas, jekhvareste phundriľa o ňebos
22 a o Sentno Duchos avľa pre leste andre ťelesno podoba, avke sar holubica. A andral o ňebos šunďiľa o hangos: “Tu sal miro Čhavo saves kamav, andre tute man hin o radišagos.” 23 Sar chudňa o Ježiš te kazinel, sas leske vaj tranda (30) berš a o manuša peske gondoľinenas, hoj sas le Jozefoskero čhavo. A le Jozefoskero dad sas o Heli 24 a leskero dad sas o Mattat, a leskero dad sas o Levi, o Melchi, o Jannai, o Jozef, 25 o Mattatiaš, o Amos, o Nahum, o Esli, o Nagge, 26 o Mahat, o Mattatiaš, o Semein, o Jozef, o Juda, 27 o Johanan, o Resa, o Zorobabel, o Salatiel, o Neri, 28 o Melchi, o Addi, o Kosam, o Elmodam, o Er, 29 o Jozue, o Eliezer, o Jorim, o Mattat, o Levi, 30 o Simeon, o Juda, o Jozef, o Jonam, o Elijakim, 31 o Melea, o Menamas, o Mattatas, o Natan, o David, 32 o Jesse, o Obed, o Boaz, o Salmon, o Nazon, 33 o Amminadab, o Aram, o Ezrom, o Fares, o Juda, o Jakob, 34 o Izak, o Abraham, o Terach, o Nachor, 35 o Seruch, o Ragau, o Falek, o Eber, o Sale, 36 o Kainan, o Arfaxad, o Sem, o Noe, o Lamech, 37 o Matuzalem, o Enoch, o Jared, o Mahalalel, o Kainan, 38 o Enos, o Set, the o Adam, savo sas le Devlestar.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk