Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Sar uľiľa o Ježiš

1 Andre ola dživesa diňa avri o Cisaris Augustus, hoj pes te pisinel andre calo svetos.
2 (Kada ešebno zgeňipen pes ačhiľa akor, sar sas o Cyrenius vladaris andre Sirija). 3 A sako pes geľa te pisinel andre, sako andre peskero foros. 4 Avke odgeľa the o Jozef andral o galilejsko foros Nazaret upre andre Judsko, andro foros le Davidoskero, so pes vičhinel Betlehem, bo ov sas andral o kher the andral e famelija le Davidoskeri. 5 Geľa pes te pisinel andre la Mariaha, savaha sas mangado a savi sas khabňi. 6 Ačhiľa pes, medik ode sas, hoj avle ola dživesa, hoj te uľol ( narodzinel pes) o čhavoro. 7 Avke lake uľiľa ( pes narodzinďa) lakero ešebno čhavoro a pačarďa les andro pherne. Thoďa les te pašľol andre maštalňa, bo na sas len than andro sovibnaskero kher, kaj te sovel.

O aňjela džan pal o pasťjera

8 Andre odi phuv pre maľa sovenas o pasťjera a stražinenas rači le bakren.
9 A jekhvareste ačhiľa o aňjelos le Rajeskero angle lende a le Rajeskeri slava len zaučarďa andre. A chudle pes igen te daral. 10 Ale o aňjelos lenge phenďa: “Ma daran tumen, bo avľom tumenge te phenel jekh baro radišagos, so ela prekal savore nipi! 11 Bo adadžives tumenge uľiľa andro foros le Davidoskero o Spasiťeľis, so hin o Kristus, o Raj. 12 Pal kada les prindžarena: Arakhena cikne čhavores zapačardes andro pherne te pašľol andre maštalňa.” 13 A jekhvareste pes sikade le aňjeloha pherdo ňeboskere slugaďa, lašarenas le Devles a phenenas: 14 “E slava le Devleske upre pro ňebos a pre phuv o smirom le nipenge, savendar les hin o radišagos!” 15 Sar lendar o aňjela gele het andro ňebos, phende peske ola pasťjera: “Noča, džas dži andro Betlehem te dikhel so pes ačhiľa, so amenge phenďa o Raj!” 16 Avke gele, siďarenas a arakhle la Maria, le Jozef the le čhavores te pašľol andre maštalňa. 17 Sar oda dikhle, vakerenas všadzik, so lenge sas phendo pal oda čhavoro. 18 Savore, so oda šunde, pes čudaľinenas oleske, so lenge o pasťjera vakerenas. 19 Ale e Maria garuvelas savore kala lava a gondoľinelas upral andre peskero jilo. 20 Paľis gele o pasťjera pale a lašarenas the bararenas le Devles vaš savoro so šunde the dikhle, avke sar lenge sas oda phendo.

Le Ježiš sikaven andro chramos

21 Sar pregeľa ochto džives a kampľa les te občhinel ( obrezinel), dine leske nav Ježiš, savo leske diňa o aňjelos sigeder sar sas andre la dakero per.
22 Sar pregele ola dživesa so pes obžužarenas, avke sar phenel le Mojžišoskero zakonos, ande les upre andro Jeruzalem, hoj les te sikaven le Rajeske. 23 Bo andre le Rajeskero zakonos hin pisimen, hoj dojekh muršoro so ešebno uľol, ela dino prekal o Raj 24 a mek hin the pisimen, hoj te obetinen duje hrdličken, abo duje terne holuben.

O Simeon

25 Andro Jeruzalem dživelas jekh manuš, so pes vičhinelas Simeon. Oda sas ajso manuš so pes daralas le Devlestar a sas čačipnaskero.
26 Sas leske sikado le Sentne Duchostar, hoj na merela dži akor, medik na dikhela le Kristus, saves bičhavela o Raj. 27 A ľigendo le Duchostar avľa andro chramos. E daj the o dad anenas le čhavores, le Ježiš, hoj te keren oda, so pes kerelas pal o zakonos. 28 O Simeon les iľa pro vasta, paľikerelas le Devleske a phenďa: 29 “Rajeja, akana premukes tire služobňikos andro smirom, avke sar man diňal lav, 30 bo mire jakha dikhle tiri zachrana, 31 savi kerďal anglo savore narodi: 32 hoj te sikaves o svetlo le nažidenge the e slava tire nipengeri, le Izraeloskeri.” 33 O Jozef the leskeri daj pes čudaľinenas upral oda, so pes pal leste vakerelas. 34 O Simeon len požehňinďa a phenďa la Mariake, leskera dake: “Kada čhavoro hino dino, hoj te peren abo te uščen but džene andral o Izrael; pro znameňje, pre savo but džene džana, 35 hoj pes te sikavel oda, so peske gondoľinen but džene andro jile. Ale the prekal tiri duša predžala e šabľa.”

E Anna

36 Sas ode varesavi prorokiňa Anna. Oj sas le Fanueloskeri čhaj, andral e famelija le Aseroskeri. A sas lake imar buter berša. Oj geľa pačivaľi romeste a dživelas le romeha efta berš.
37 A paľis sas vdova dži ochtovardeš the štar (84) berš. Na džalas avri andral o chramos a rat-džives služinelas le Devleske andro posti the andro modľitbi. 38 Ipen akor avľa the oj ode a lašarelas le Devles. Vakerelas pal o Ježiš savorenge, so užarenas hoj o Jeruzalem ela zachraňimen.

Džan pale andro Nazaret

39 Sar kerde savoro so phenel le Rajeskero zakonos, gele pale andre Galileja, andre peskero foros, Nazaret.
40 O čhavoro, o Ježiš, barolas the zoraľolas pro duchos; sas igen goďaver a le Devleskero lačhipen sas upral leste.

O 12. beršengero Ježiš andro chramos

41 A leskeri daj the o dad phirenas sako berš pre Patraďi upre andro Jeruzalem andro chramos.
42 Sar leske sas dešuduj berš, gele pre Patraďi, avke sar furt kerenas. 43 Sar pregeľa e Patraďi, avenas pale khere. O čhavoro o Ježiš ačhiľa andro Jeruzalem a o Jozef the leskeri daj olestar na džanenas. 44 Ale gondoľinenas peske, hoj hino varekaj maškar ola nipi, so lenca džanas jekhetane. Pregele jekh džives drom a paľis les rodenas maškar e famelija the maškar ola, so len džanenas. 45 Sar les na arakhle, gele pale andro Jeruzalem a rodenas les. 46 A pal o trin džives le Ježiš arakhle andro chramos te bešel maškar o učiťeľa, sar len šunelas the phučelas lendar. 47 Savore, so les šunenas, pes čudaľinenas upral leskeri goďi the upral oda, sar lenge odphenelas. 48 Sar les dikhle o Jozef the e Maria, čudaľinde pes a e daj leske phenďa: “Čhavoreha, soske amenge ada kerďal? Tiro dad the me tut rodahas a darahas pal tu.” 49 O Ježiš lenge phenďa: “Sar oda, hoj man rodenas? So na džanenas, hoj mušinav te el andre oda so kerel miro Dad?” 50 Ale on na achaľile ole laveske, so lenge phenďa. 51 Geľa lenca pale tele, avľa andro Nazaret a šunelas len. A leskeri daj garuvelas savore kala lava andre peskero jilo. 52 O Ježiš barolas andre goďi the pro ťelos a sas les lačhipen anglo Del a o nipi les rado dikhenas.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk