Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

O Raj anglo Pilat

1 Pre oda uščile savoredžene a ľigende les kijo Pilat.
2 Chudle pre leste te vakerel: “Kales arakhľam sar previsarelas amaro narodos! Na domukelas te del le Cisariske o daňe a phenelas pal peste, hoj ov hin o Kristus, o kraľis!” 3 O Pilat lestar phučľa: “Sal tu oda Židoviko kraľis?” O Ježiš leske odphenďa: “Tu mište phenes.” 4 Akor o Pilat phenďa le nekbaredere rašajenge the le nipenge: “Pre kada manuš na arakhav ňisavi vina.” 5 Ale on pre leste ispidenas a phenenas: “Marel upre le manušen sar sikavel pal caľi Judsko! Chudňa andral e Galileja a avľa dži kade!”

O Ježiš anglo Herodes

6 Sar oda o Pilat šunďa, phučľa: “Hino kada manuš andral e Galileja?”
7 Sar pes dodžanľa, hoj patrinel tel e autorita le Herodesiske, bičhaďa les kijo Herodes, bo ov sas andre ola dživesa thiš andro Jeruzalem. 8 Sar o Herodes dikhľa le Ježiš igen radisaľiľa, bo imar čirlastar les kamelas te dikhel. Bo but pal leste šunelas a užarelas hoj les dikhela te kerel varesavo zazrakos. 9 Phučelas lestar but veci, ale o Ježiš leske ňič na odphenďa. 10 Ačhenas ode o nekbareder rašaja the o zakoňika a igen pre leste vakerenas. 11 O Herodes peskere slugaďenca kerďa leha igen namište, anďa les pro asaben, urďa les andro šukar gada a bičhaďa les pale kijo Pilat. 12 O Pilat the o Herodes sas peha ole dživesestar lačhe, bo angle oda pes našči avri ačhenas.

O Ježiš pale anglo Pilat

13 O Pilat peske vičhinďa le nekbareder rašajen, le anglune muršen the le nipen
14 a phenďa lenge: “Anďan mange kale manušes a phenďan, hoj marel upre le manušen. Me lestar phučavas anglal tumende a na arakhľom pre kada manuš ňisavi ajsi vina, sar tumen pre leste vakeren. 15 Ale aňi o Herodes na arakhľa pre leste ňič, vaš oda amenge les bičhaďa pale. Dikhen, na kerďa ňič vaš soske mušinďahas te merel! 16 Dava les te marel a premukava les!” 17 [Bo pre oda inepos lenge mušinelas furt te premukel jekhe bertenošis.] 18 Ale on savoredžene vriskinde: “Kales murdar a muk amenge le Barabaš!” 19 Ov sas zaphandlo andre bertena vaš oda, hoj kerďa andro foros varesavi vzbura a the murdarďa. 20 Akor pale ke lende prevakerďa o Pilat, bo kamelas te premukel le Ježiš. 21 Ale on pale vriskinenas: “Ukrižin! Ukrižin les!” 22 O Pilat lenge tritovar phenďa: “Ale so ajso nalačho kerďa? Na arakhľom pre leste ňič, vaš soske mušinďahas te merel! Dava les te marel a premukava les!” 23 Ale on pre leste ispidenas bara vikaha a mangenas, hoj les te del te ukrižinel. Lengeri vika ňerinďa ( zviťazinďa). 24 Akor kerďa o Pilat avke, sar peske mangenas. 25 Premukľa oles, so sas phandlo andre bertena vaš e vzbura the vaš oda, hoj murdarďa, bo les peske mangenas. A le Ježiš diňa hoj leha te keren avke sar on kamenas.

Ľidžan le Ježiš te ukrižinel

26 Sar imar les ľidžanas, ačhade varesave Šimon Cirenejsko sar avelas pal e maľa a thode pre leste o kerestos, hoj les te ľidžal pal o Ježiš.
27 Džanas pal leste igen but nipi the džuvľija so rovenas a hikinenas upral leste. 28 O Ježiš pes visarďa ke lende a phenďa: “Čhajale Jeruzalemoskere, ma roven upral ma, ale roven korkore upral peste the upral tumare čhave. 29 Bo dikh, aven ajse dživesa, sar phenena: ‘Bachtale ola, so len našči el čhave; ola džuvľa, so na ločhile ( na pašľile tele); ola džuvľa, so na denas te pijel le čhavoren!’ 30 Akor phenena le verchenge: ‘Peren pre amende!’ a le brehenge: ‘Učaren amen andre!’ 31 Bo te kada keren le saste stromoha, ta so kerena le šuke stromoha?” 32 A ľidžanas leha the avre duje živaňen, hoj len jekhetane leha te murdaren.

Le Ježiš ukrižinen

33 Sar avle pre oda than, so pes vičhinel Lebka, ode les ukrižinde a the ole živaňen leha - jekhes pal e čači a dujtones pal e baľogňi sera.
34 O Ježiš phenďa: “Dado, odmuk lenge, bo na džanen, so keren!” Paľis peske rozulade leskere gada a losinde vaše. 35 O manuša ačhenas a dikhenas. Asanas lestar a lenca asanas the o anglune murša a phenenas: “Avrenge pomožinelas! Mi pomožinel the peske, te ov hin o Kristus, oda avrikidlo le Devleskero!” 36 The o slugaďa lestar asanas, avenas a podenas leske šut 37 a phenenas: “Te sal tu oda Židoviko kraľis, zachraňin tut!” 38 Upral leste sas pisimen grecki, laťinski the hebrejski: “Kada hin le Židengero kraľis!” 39 Jekh olendar, so leha sas ukrižimen, vakerelas pre leste: “Či na sal tu o Kristus? Pomožin tuke the amenge!” 40 Ale oka dujto leske zoraha priphenďa: “Mek aňi akana tut na daras le Devlestar? Se the tu sal avke odsudzimen! 41 Amen čačipnaha chudňam oda so peske zaslužinďam, vaš oda so kerahas, ale ov na kerďa ňič nalačho!” 42 A phenďa le Ježišoske: “Gondoľin pre ma, Rajeja, sar aveha andre tiro kraľišagos.” 43 O Ježiš leske phenďa: “Čačipen tuke phenav, adadžives aveha manca andro rajos.”

Le Ježišoskero meriben

44 Sas vaj dešuduj ori pro dilos a avľa o kaľipen pre caľi phuv a ľikerelas dži trin ori.
45 O kham kaľiľa andre a o pochtan, so sas figimen andro chramos, phariľa pro jepaš. 46 O Ježiš vriskinďa zorale hangoha: “Dado, andre tire vasta dav mire duchos!” A sar oda phenďa, muľa. 47 Sar dikhľa o veliťeľis upral o šel slugaďa so pes ačhiľa, lašarelas le Devles a phenďa: “Kada manuš sas čačes čačipnaskero!” 48 Savore nipi pes ode zgele, sar pro ďivadlos, hoj te dikhen so pes ode ačhel. Sar oda dikhle, marenas pes andre brekh ( andro čuča) a gele het. 49 Savore le Ježišoskere prindžarutne ačhenas dural. A dikhenas pre oda the o džuvľa so pal leste džanas andral e Galileja.

Parunen le Ježiš

50 Sas jekh manuš andral e Bari rada so pes vičhinelas Jozef. Ov sas lačho the čačipnaskero manuš
51 a užarelas o kraľišagos le Devleskero. Sas andral e Judsko foros Arimatija. Ov na diňa čačipen la Bara radake, aňi oleske so kerde. 52 Avľa kijo Pilat a mangľa peske le Ježišoskero ťelos. 53 Sar les iľa tele, zapačarďa les andre lepeda a thoďa andro hrobos so sas avri kerdo andre skala, andre savo mek šoha ( ňikda) ňiko na pašľolas. 54 Sas paraščuvin a imar avelas o sombat. 55 Džanas pal leste the o džuvľa so avle le Ježišoha andral e Galileja. Dikhle o hrobos the oda, sar ode sas thodo leskero ťelos. 56 Paľis gele pale a pripravinde o sagošne olejis the o sagošne makhibena. Ale prekal o sombat odpočovinenas, avke sar hin o zakonos.