Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

O Judaš les del andre

1 O inepos e Pascha, kana pes chalas o patraďakere marikľa, sas pašes.
2 O nekbareder rašaja the o zakoňika rodenas sar les te murdarel, ale daranas pes le nipendar. 3 Akor geľa o Satan andro Judaš, so pes vičhinel Iškarijotsko. Ov sas jekh le dešudujendar. 4 Sar o Judaš odgeľa, dovakerďa pes le nekbaredere rašajenca the le chramoskere veliťeľenca, sar les dela lenge andre. 5 Radisaľile a dovakerde pes, hoj les dena love. 6 Diňa len lav a rodelas sar les te del andre avke, hoj ode te na aven o nipi.

O Raj chal le bakrores

7 Paľis avľa o džives, sar pes chal o marikľa, andre savo kampelas te murdarel le bakrores.
8 O Ježiš bičhaďa le Peter the le Jan a phenďa: “Džan a pripravinen amenge o Patraďakero chaben, hoj te chas.” 9 On leske phende: “Kaj kames hoj te pripravinas?” 10 Ov lenge phenďa: “Sar džana andro foros, arakhela pes tumenca jekh manuš, so ľidžala o paňi andro khoro. Džan pal leste andre oda kher, andre savo džala. 11 A phenena le rajeske ole kherestar: ‘O Učiťeľis tuke phenel: Kaj hin oda than, kaj majinav te chal o Patraďakero chaben mire učeňikenca?’ 12 Ov tumenge sikavela upruno baro kher, savo imar ela pratimen avri. Ode amenge pripravinen o chaben.” 13 On odgele a arakhle savoro avke, sar lenge oda o Ježiš phenďa a pripravinde o Patraďakero chaben. 14 Sar avľa odi ora, bešľa peske pal o skamind a the o dešuduj apoštola leha. 15 Phenďa lenge: “Igen kamavas te chal kale bakrores tumenca sigeder, sar cerpinava. 16 Bo phenav tumenge, hoj imar les buter na chava, medik na avela o kraľišagos le Devleskero.” 17 Avke iľa e kuči, paľikerďa a phenďa: “Len kada a rozulaven maškar tumende. 18 Bo phenav tumenge, hoj imar buter šoha ( ňikda) na pijava olestar, so barol pre viňica, až dži andre oda džives, medik na avela o kraľišagos le Devleskero.” 19 Avke iľa o maro a paľikerďa. Phagerelas, podelas lenge a phenďa: “Kada hin miro ťelos, so pes del vaš tumenge, kada keren pre miro leperiben.” 20 Avke iľa the e kuči, sar sas pal e večera a phenďa: “Kadi kuči hin odi nevi zmluva andre miro rat, so čhorďol avri vaš tumenge. 21 Ale dikhen, o vast ole manušeskero so man del andre hin manca paš o skamind. 22 O Čhavo le manušeskero mušinel te merel, avke sar leske sas dino, ale vigos ole manušeske, so les del andre.” 23 Akor pes chudle maškar peste te kerel, ko lendar oda šaj kerďahas.

O učeňika pes keren, ko hin lendar nekbareder

24 Kamle pes the te vesekedinel, hoj ko lendar hin nekbareder.
25 Ov lenge phenďa: “O kraľa ľidžan le naroden zoraha a ola bare raja, so len hin zor upral o nipi, pes den te vičhinel: ‘Lačhejileskere raja.’ 26 Ale tumen ma keren avke. Oda ko hin bareder maškar tumende, mi el sar cikneder a oda ko ľidžal, sar oda ko služinel. 27 Bo ko hin bareder? Oda, ko bešel paš o skamind, vaj oda, so pašal o skamind kerel? Či na oda so bešel paš o skamind? Ale me som maškar tumende sar oda, so kerel pašal o skamind. 28 Ale tumen andre mire pokušeňja ačhiľan paš ma. 29 A me tumenge dav o kraľišagos, avke sar mange les diňa miro Dad, 30 hoj te chan the te pijen paš miro skamind andre miro kraľišagos a te bešen pro troni a te sudzinen o dešuduj fajti le Izraeloskere.” 31 O Raj phenďa: “Šimon, Šimon, dikh, o Satan peske tumen avrimangľa, hoj tumen te preceďinel sar o žužoďiv ( o zrnos). 32 Ale me vaš tu mangavas, hoj te na našľol tiro pačaben. Ale tu, sar pes jekhvar visareha, zoraľar tire phralen.” 33 Ov leske phenďa: “Rajeja, tuha som pripravimen te džal the andre bertena the pro meriben.” 34 Ov phenďa: “Phenav tuke, Peter, hoj na giľavela adadžives o kohutos, medik tu trival na pheneha, hoj man na prindžares.” 35 Paľis lenge phenďa: “Sar tumen bičhaďom bi o bugeľaris, bi e zajdica the bi o sandalki, či sas tumen vareso frima?” On phende: “Na sas.” 36 Akor lenge phenďa: “Ale akana, oda kas hin o bugeľaris, mi lel peske les a mi lel peske the e zajdica; oda, kas nane šabľa, mi bikenel peskere gada a mi cinel peske. 37 Bo phenav tumenge, hoj mek pes mange mušinel te ačhel oda, so hin pal ma pisimen:‘Rachinenas les le živaňenca.’Oda, so hin pal ma pisimen pes akana imar ačhel.” 38 On leske phende: “Rajeja, dikh kade hin duj šabľi.” Ov lenge phenďa: “Dos hin.”

Andre Getsemansko zahrada

39 Paľis geľa a džalas, avke sar sas sikado, pro Olivovo verchos. Džanas pal leste the leskere učeňika.
40 Sar avľa pre oda than, phenďa lenge: “Modľinen tumen, hoj te na peren andro pokušeňje!” 41 Ov korkoro lendar geľa dureder, vaj pre ajci sar pes del te dočhivel le bareha, peľa pro khoča a modľinelas pes: 42 “Dado, te kames, le mandar kadi kuči, ale na avke sar me kamav, ale sar tu!” 43 A sikaďa pes leske o aňjelos andral o ňebos a delas les zor. 44 Le Ježišoske sas andro jilo igen phares a mek zoraleder pes modľinelas. A leskero spocišagos pal leste čhorďolas pre phuv sar ratvale kropaja. 45 Sar uščiľa pašal e modľitba, avľa kijo učeňika a arakhľa len te sovel, bo on zasute andre žaľa. 46 Phenďa lenge: “So, soven? Uščen a modľinen tumen, hoj te na peren andro pokušeňje!”

O Judaš del andre le Rajes

47 Mek sar ov vakerelas, jekhvareste avenas ke leste o nipi. Anglal lende džalas jekh le dešudujendar, so pes vičhinelas Judaš a avľa kijo Ježiš, hoj les te čumidel.
48 O Ježiš leske phenďa: “Judašina, čumibnaha des andre le Čhas le manušeskeres?” 49 Sar dikhle ola so sas pašal leste, hoj so pes ačhel, phende leske: “Rajeja, te maras pes le šabľenca?” 50 Varesavo dženo lendar demaďa le nekbaredere rašaskere sluhas a odčhinďa leske o čačo kan. 51 Ale o Ježiš phenďa: “Preačhen!” A chudňa pes leskere kanestar a sasťarďa les. 52 A phenďa le nekbareder rašajenge, le chramoskere veliťeľenge the le phurederenge so pre leste avle: “Avke pre ma avľan, sar pro živaňis - le šabľenca the le pacenca. 53 Sako džives somas tumenca andro chramos a na thoďan pre mande o vasta. Ale kada hin tumari ora, the e zor le kaľipnaskeri.”

O Peter zaprinel le Ježiš

54 Sar les zaile, ľigende les andro kher ko nekbareder rašaj. O Peter džalas pal leste dural.
55 Sar rozthode e jag maškar e dvora a bešle peske pašal, o Peter peske bešľa maškar lende. 56 Varesavi služka les dikhľa te bešel paš e jag, zadikhľa pes pre leste a phenďa: “The kada sas leha!” 57 Ale o Peter zaprinďa a phenďa: “Džuvľije, na prindžarav les!” 58 Paľis na pregeľa but a dikhľa les aver dženo a phenďa: “The tu sal lendar!” Ale o Peter phenďa: “Manušeja, na som!” 59 Vaj pal jekh ora vareko aver phenelas: “He, čačo hin, the kada sas leha, bo hino Galilejanos!” 60 O Peter phenďa: “Manušeja, na džanav so vakeres!” A takoj, mek sar vakerelas, giľaďa o kohutos. 61 Akor o Raj visaľiľa a dikhľa pro Peter a le Peteriske avľa pre goďi oda lav le Rajeskero, so leske phenďa: “Sigeder, sar adadžives o kohutos giľavela, tu trival pheneha, hoj man na prindžares.” 62 A o Peter geľa avri a chudňa igen te rovel.

O manuša asan le Ježišostar

63 O murša, so chudenas le Ježiš, lestar asanas a marenas les.
64 Učarenas les andre a phučenas lestar: “Prorokin, ko tut demaďa!” 65 The mek but aver veci pre leste vakerenas a ruhinenas pes.

O Ježiš angle Bari rada

66 Sar vidňisaľiľa, zgele pes o phuredera le manušengere, o nekbareder rašaja the o zakoňika a ľigende les andre peskeri Bari rada
67 a phenenas: “Te sal tu o Kristus, akor phen amenge oda!” Ov lenge phenďa: “Te tumenge phenava, na pačana. 68 The te tumendar vareso phučava, na odphenena mange. 69 Ale akanastar o Čhavo le manušeskero bešela pal e čači sera le zorale Devleske.” 70 Akor phende savoredžene: “Tu sal akor o Čhavo le Devleskero?” Ov lenge phenďa: “Tumen mište phenen, hoj me som.” 71 On phende: “So, kampel amenge mek vareso buter? Se korkore šunďam andral leskero muj!”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk