Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

Phučen le Ježišostar pal leskeri zor

1 Andre jekh džives, sar o Ježiš sikavelas andro chramos le manušen a vakerelas lenge o evaňjelium, ačhile paš leste o nekbareder rašaja, o zakoňika the o phuredera le manušengere
2 a phende leske: “Phen amenge, sava zoraha keres kala veci? Ko tut diňa odi autorita?” 3 A ov lenge odphenďa: “The me tumendar vareso phučava a odphenen mange. 4 O boľipen le Janoskero sas andral o ňebos, vaj le manušendar?” 5 On gondoľinenas maškar peste: “Te phenaha: ‘Andral o ňebos,’ phenela amenge: ‘Akor, soske leske na pačanďiľan?’ 6 A te phenaha: ‘Le manušendar’ - savore nipi amen murdarena le barenca, bo on pačan, hoj o Jan sas prorokos.” 7 Avke odphende: “Na džanas khatar leskero boľipen.” 8 O Ježiš lenge phenďa: “Aňi me tumenge na phenava, sava zoraha kada kerav.”

O podobenstvo pal e viňica

9 Chudňa te vakerel le manušenge kada podobenstvo: “Varesavo manuš sadzinďa e viňica, diňa la kečen le chulajenge a geľa het pro but berša.
10 Sar avľa o časos ( ideos), bičhaďa peskere sluhas ke ola chulaja, hoj les te den olestar, so bariľa andre viňica. Ale ola chulaja les marde, bičhade les pale a na dine les ňič. 11 A bičhaďa dujtone sluhas. No the oles marde, ande les avri pre ladž, bičhade les pale a na dine les ňič. 12 Paľis bičhaďa the tritones. Ale on the oles dukhade a čhide les avri. 13 Akor phenďa o raj la viňicakero: ‘So kerava? Bičhavava mire čhas, saves kamav. Sar les dikhena, ladžana pes lestar.’ 14 No sar les dikhle ola chulaja, gondoľinenas maškar peste a phende peske: ‘Leske ačhela savoro. Aven, murdaras les a savoro ela amaro!’ 15 Čhide les avri andral e viňica a murdarde les. No, so lenca kerela o raj la viňicakero? 16 Avela, murdarela kale chulajen a e viňica dela avrenge.”Sar oda šunde, phende: “Te na pes oda ačhel!” 17 Ale ov dikhľa pre lende a phenďa: “Akor soda hin oda, so hin pisimen?‘O murara, so keren o kher, odčhide ipen oda bar, savo pre stavba hino hlavno.’ 18 Sako, ko perela pre oda bar, pes pharavela pro kotora a pre kaste peľahas, oles rozmarela.” 19 O nekbareder rašaja the o zakoňika les kamenas takoj te phandel andre, ale daranas pes le manušendar. Bo prindžarde, hoj pre lende phenďa kada podobenstvo.

Pal o daňe

20 Kamenas les te chudel avri a vaš oda bičhade pre leste le špijonen, so pestar kamukeri kerenas čačipnaskere, hoj les te chuden pro lava a paľis les te den andro vasta the andre zor le vladariske.
21 A phučle lestar: “Učiťeľina, džanas hoj mište vakeres the sikaves a na dikhes pro manuš, ale sikaves le Devleskero drom andro čačipen. 22 Phen amenge, či kampel te počinel le Cisariske o daňe, vaj na?” 23 No o Ježiš predikhľa lengero budžaňďipen a phenďa lenge: “Soske man kamen te chudel pro lav! 24 Sikaven mange o denaris. Kaskero muj the nav upre hin?” On phende: “Le Cisariskero.” 25 O Ježiš lenge phenďa: “Den oda, so hin le Cisariskero, le Cisariske a so hin le Devleskero, le Devleske.” 26 A našči les chudle andro lav anglo manuša. Čudaľinde pes upral oda so lenge odphenďa a imar sas čhit.

Či šaj te uščel andral o meriben

27 Avle ke leste varesave saduceja, so phenen hoj nane čačipen, hoj o manuš šaj uščel andral o meriben. Phučle lestar:
28 “Učiťeľina, o Mojžiš amenge pisinďa: ‘Te merela varekaske o phral a mukela la romňa bi o čhave, mi lel peske leskero phral ola romňa a mi kerel le phraleske čhaven.’ 29 Sas efta phrala. Ešebno iľa romňa, muľa a na sas les čhave. 30 Avke peske iľa ola romňa dujto, ale the ov muľa a na sas les čhave. 31 The trito peske la iľa a avke kerde the savore efta džene, na zamukle čhaven a mule avri. 32 Paľis, sar mule avri savore phrala, muľa the oj. 33 Akor, kaskeri lendar ela romňi sar uščena andral o meriben, te savore efta phrala laha dživenas?” 34 O Ježiš lenge phenďa: “O manuša pre kada svetos, peske len romňen a džan romeste. 35 Ale ola, so šaj dodžana andre aver svetos so avela a ena uštade andral o meriben, imar na lena romňen, aňi na džana romeste. 36 Bo imar aňi našči merena, bo ena sar o aňjela. Ena o čhave le Devleskere, bo ena o čhave so sas uštade andral o meriben. 37 Imar the o Mojžiš sikaďa paš oda krakos, hoj o mule uščen andral o meriben. Bo phenel pal o Raj, hoj hino o Del le Abrahamoskero, o Del le Izakoskero a o Del le Jakoboskero. 38 O Del nane Del le mulenge, ale le džidenge, bo leske sako dživel.” 39 Akor phende varesave džene le zakoňikendar: “Učiťeľina, mište phenďal!” 40 A buter pes lestar imar daranas te phučel.

Pal o čhavo le Davidoskero

41 O Ježiš lenge phenďa: “Sar šaj phenen, hoj o Kristus hino o čhavo le Davidoskero?
42 Se korkoro o David phenel andro žalmi:‘O Raj phenďa mire Rajeske: “Beš tuke pal miri čači sera, 43 medik tuke na thovava tire ňeprijaťeľen tel o pindre.” ’ 44 Te les o David vičhinel ‘Rajeja’ ta akor, sar šaj avel leskero čhavo?” 45 Sar les savore manuša šunenas, phenďa peskere učeňikenge kada: 46 “Merkinen tumenge pro zakoňika, bo on kamen te phirel andro šukar džinďarde gada a kamen, hoj lenge o nipi andro foros te paľikeren. Kamen anglune thana andro sinagogi a nekfeder thana pro hoscini. 47 On chan avri o khera le vdovenge a narokom pes but modľinen. Vaš oda ena goreder sudzimen!”