Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

Pal o Zacheus

1 Paľis geľa andro Jericho.
2 Ode sas varesavo murš, so pes vičhinelas Zacheus. Ov sas jekh le nekbaredere colňikendar a sas barvalo. 3 Kamelas te dikhel, hoj ko hin o Ježiš. Ale anglo nipi les našči dikhľa, bo sas ciknoro. 4 Denašľa anglal a geľa upre pro dzivo figovňikos hoj les te dikhel, bo odarik majinelas te predžal. 5 Sar avľa o Ježiš pre oda than, dikhľa upre a phenďa leske: “Zacheus, av sigo tele, bo adadžives mušinav te ačhel andre tiro kher!” 6 Ov avľa sigo tele a radišagoha les priiľa. 7 Savore, so oda dikhle, dudrinenas a phenenas: “Ko binošno manuš geľa andro kher!” 8 Ale o Zacheus uščiľa a phenďa le Rajeske: “Jepaš mire barvaľipnastar, Rajeja, dav le čorenge a te varekas andre varesoste občhorďom, dav leske pale štarval ajci.” 9 O Ježiš leske phenďa: “Adadžives avľa o spaseňie kale khereske, bo the ov hino o čhavo le Abrahamoskero. 10 Bo o Čhavo le manušeskero avľa, hoj te rodel a te spasinel oda, so sas našado.”

Pal o talenti

11 Sar oda šunenas, phenďa mek jekh podobenstvo, bo imar sas paš o Jeruzalem a ola nipi peske gondoľinenas, hoj imar takoj pes sikavela o kraľišagos le Devleskero.
12 Avke phenďa: “Jekh baro raj džalas dur andre varesavi phuv te prelel o kraľišagos. A paľis majinďa te avel pale. 13 Vičhinďa peske deše sluhen, diňa len deš talenti a phenďa lenge: ‘Roden lenca buter, medik me na avava pale.’ 14 Ale o manuša andral leskeri phuv les našči avri ačhenas a bičhade pal leste le sluhen, hoj te phenen: ‘Na kamas, hoj kada manuš te avel amaro kraľis.’ 15 Sar imar ode preiľa o kraľišagos, avľa pale andre peskeri phuv a phenďa: ‘Vičhinen le sluhen savenge diňom o love, hoj man te dodžanav ko keci ole lovenca rodňa.’ 16 Avľa ešebno a phenďa: ‘Rajeja, tiro talentos rodňa aver deš talenti.’ 17 A ov leske phenďa: ‘Mište, lačho sluhona! Vaš oda, hoj salas pačivalo andro frima, ela tut zor upral o deš fori.’ 18 Paľis avľa dujto a phenďa: ‘Rajeja, tiro talentos rodňa pandž talenti.’ 19 Leske o raj phenďa: ‘The tu av upral o pandž fori.’ 20 Aver avľa a phenďa: ‘Rajeja, dikh, kade hin tiro talentos. Sas mande garudo andro khosno. 21 Daravas tutar, bo tu sal zoralo manuš. Les oda, so tuke na odthoďal a kides upre oda, so na sadzinďal.’ 22 O raj leske phenďa: ‘Tu nalačho sluhona! Sudzinava tut pal oda, so phenďal. Džanehas, hoj som zoralo manuš; hoj lav oda, so mange na odthoďom a kidav upre oda, so na sadzinďom. 23 Akor, soske na diňal mire love andre banka a sar me avľomas, iľomas mange pale buter?’ 24 Olenge, so ode ačhenas, phenďa: ‘Len lestar o talentos a den oleske kas hin deš talenti.’ 25 A on leske odphende: ‘Rajeja, se les imar hin deš talenti!’ 26 Odphenďa, ‘Sakones kas hin, oles ela dino; ale olestar kas nane, pes lela the oda so les hin. 27 A ole manušen, so man na kamenas kraľiske - anen kade a murdaren len angle mande!’ ”

O Raj džal andro Jeruzalem

28 Sar oda phenďa, geľa anglal o manuša a džalas upre andro Jeruzalem.
29 Sar avľa paš o gava Betfaga the Betanija, paš o verchos so pes vičhinel Olivovo, bičhaďa duje peskere učeňiken 30 a phenďa lenge: “Džan andre kada gav, so hin angle tumende. Soča andre džana, arakhena zaphandles somaricis, pre savo mek šoha ( ňikda) ňisavo manuš na bešľa. Odphanden les a anen les ke ma. 31 Te tumendar vareko phučela, soske les odphanden, phenena leske kavke: ‘Le Rajeske les kampel.’ ” 32 O učeňika gele a arakhle savoro avke, sar lenge oda phenďa. 33 A sar odphandenas le somaricis, le somariskere raja lenge phende: “Soske odphanden le somaricis?” 34 On odphende: “Le Rajeske les kampel.” 35 Ande les kijo Ježiš, čhide pre leste peskere gada a thode le Ježiš upre te bešel. 36 Sar džalas, rakinenas peskere gada pro drom. 37 Sar imar sas paš oda than, kaj pes avel tele pal o Olivovo verchos, chudle savore ola but učeňika te lašarel zorale hangoha le Devles, vaš savore zazraki so dikhle 38 a vičhinenas:“Bachtalo o kraľis, so avel andro nav le Rajeskero!

O smirom pro ňebos the o lašariben le Devleske!”

39 Ale varesave farizeja, so sas maškar ola but nipi, leske phende: “Učiťeľina, phen tire učeňikenge, hoj te na vriskinen!”
40 Ale ov lenge odphenďa: “Phenav tumenge, hoj te on ena čhit, o bara takoj vriskinena.”

O Raj rovel upral o Jeruzalem

41 Sar avľa o Ježiš pašeder a dikhľa o foros, zarunďa upral leste.
42 A phenďa: “No, te ča andre kada džives prindžarďalas, so tut šaj del o smirom! Ale akana oda hin garudo angle tire jakha. 43 Avena pre tu ajse dživesa, hoj tut zalena tire ňeprijaťeľa, ačhavena pašal tu o barikadi a ispidena tut pal savore seri. 44 Rovňarena tut la phuvaha the tire čhaven andre tu a na mukena andre tu bar pre bareste, bo na sprindžarďal odi ora, sar tut avľa o Del te zachraňinel.” 45 Geľa andro chramos a chudňa andral te tradel avri olen, so ode bikenenas the cinenas 46 a phenďa lenge: “Hin pisimen: ‘Miro kher pes vičhinela kher mangipnaskero prekal savore narodi’,ale tumen lestar kerďan kher prekal o živaňa! ” 47 A sako džives sikavelas o Ježiš andro chramos. Ale o nekbareder rašaja the o zakoňika the o anglune murša les kamenas te murdarel. 48 Ale na džanenas sar oda te kerel, bo savore nipi igen mište šunenas leskere lava.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk