19. kapitola

Pal o Zacheus

1 Paľis geľa andro Jericho.
2 Ode sas varesavo murš, so pes vičhinelas Zacheus. Ov sas jekh le nekbaredere colňikendar a sas barvalo. 3 Kamelas te dikhel, hoj ko hin o Ježiš. Ale anglo nipi les našči dikhľa, bo sas ciknoro. 4 Denašľa anglal a geľa upre pro dzivo figovňikos hoj les te dikhel, bo odarik majinelas te predžal. 5 Sar avľa o Ježiš pre oda than, dikhľa upre a phenďa leske: “Zacheus, av sigo tele, bo adadžives mušinav te ačhel andre tiro kher!” 6 Ov avľa sigo tele a radišagoha les priiľa. 7 Savore, so oda dikhle, dudrinenas a phenenas: “Ko binošno manuš geľa andro kher!” 8 Ale o Zacheus uščiľa a phenďa le Rajeske: “Jepaš mire barvaľipnastar, Rajeja, dav le čorenge a te varekas andre varesoste občhorďom, dav leske pale štarval ajci.” 9 O Ježiš leske phenďa: “Adadžives avľa o spaseňie kale khereske, bo the ov hino o čhavo le Abrahamoskero. 10 Bo o Čhavo le manušeskero avľa, hoj te rodel a te spasinel oda, so sas našado.”

Pal o talenti

11 Sar oda šunenas, phenďa mek jekh podobenstvo, bo imar sas paš o Jeruzalem a ola nipi peske gondoľinenas, hoj imar takoj pes sikavela o kraľišagos le Devleskero.
12 Avke phenďa: “Jekh baro raj džalas dur andre varesavi phuv te prelel o kraľišagos. A paľis majinďa te avel pale. 13 Vičhinďa peske deše sluhen, diňa len deš talenti a phenďa lenge: ‘Roden lenca buter, medik me na avava pale.’ 14 Ale o manuša andral leskeri phuv les našči avri ačhenas a bičhade pal leste le sluhen, hoj te phenen: ‘Na kamas, hoj kada manuš te avel amaro kraľis.’ 15 Sar imar ode preiľa o kraľišagos, avľa pale andre peskeri phuv a phenďa: ‘Vičhinen le sluhen savenge diňom o love, hoj man te dodžanav ko keci ole lovenca rodňa.’ 16 Avľa ešebno a phenďa: ‘Rajeja, tiro talentos rodňa aver deš talenti.’ 17 A ov leske phenďa: ‘Mište, lačho sluhona! Vaš oda, hoj salas pačivalo andro frima, ela tut zor upral o deš fori.’ 18 Paľis avľa dujto a phenďa: ‘Rajeja, tiro talentos rodňa pandž talenti.’ 19 Leske o raj phenďa: ‘The tu av upral o pandž fori.’ 20 Aver avľa a phenďa: ‘Rajeja, dikh, kade hin tiro talentos. Sas mande garudo andro khosno. 21 Daravas tutar, bo tu sal zoralo manuš. Les oda, so tuke na odthoďal a kides upre oda, so na sadzinďal.’ 22 O raj leske phenďa: ‘Tu nalačho sluhona! Sudzinava tut pal oda, so phenďal. Džanehas, hoj som zoralo manuš; hoj lav oda, so mange na odthoďom a kidav upre oda, so na sadzinďom. 23 Akor, soske na diňal mire love andre banka a sar me avľomas, iľomas mange pale buter?’ 24 Olenge, so ode ačhenas, phenďa: ‘Len lestar o talentos a den oleske kas hin deš talenti.’ 25 A on leske odphende: ‘Rajeja, se les imar hin deš talenti!’ 26 Odphenďa, ‘Sakones kas hin, oles ela dino; ale olestar kas nane, pes lela the oda so les hin. 27 A ole manušen, so man na kamenas kraľiske - anen kade a murdaren len angle mande!’ ”

O Raj džal andro Jeruzalem

28 Sar oda phenďa, geľa anglal o manuša a džalas upre andro Jeruzalem.
29 Sar avľa paš o gava Betfaga the Betanija, paš o verchos so pes vičhinel Olivovo, bičhaďa duje peskere učeňiken 30 a phenďa lenge: “Džan andre kada gav, so hin angle tumende. Soča andre džana, arakhena zaphandles somaricis, pre savo mek šoha ( ňikda) ňisavo manuš na bešľa. Odphanden les a anen les ke ma. 31 Te tumendar vareko phučela, soske les odphanden, phenena leske kavke: ‘Le Rajeske les kampel.’ ” 32 O učeňika gele a arakhle savoro avke, sar lenge oda phenďa. 33 A sar odphandenas le somaricis, le somariskere raja lenge phende: “Soske odphanden le somaricis?” 34 On odphende: “Le Rajeske les kampel.” 35 Ande les kijo Ježiš, čhide pre leste peskere gada a thode le Ježiš upre te bešel. 36 Sar džalas, rakinenas peskere gada pro drom. 37 Sar imar sas paš oda than, kaj pes avel tele pal o Olivovo verchos, chudle savore ola but učeňika te lašarel zorale hangoha le Devles, vaš savore zazraki so dikhle 38 a vičhinenas:“Bachtalo o kraľis, so avel andro nav le Rajeskero!

O smirom pro ňebos the o lašariben le Devleske!”

39 Ale varesave farizeja, so sas maškar ola but nipi, leske phende: “Učiťeľina, phen tire učeňikenge, hoj te na vriskinen!”
40 Ale ov lenge odphenďa: “Phenav tumenge, hoj te on ena čhit, o bara takoj vriskinena.”

O Raj rovel upral o Jeruzalem

41 Sar avľa o Ježiš pašeder a dikhľa o foros, zarunďa upral leste.
42 A phenďa: “No, te ča andre kada džives prindžarďalas, so tut šaj del o smirom! Ale akana oda hin garudo angle tire jakha. 43 Avena pre tu ajse dživesa, hoj tut zalena tire ňeprijaťeľa, ačhavena pašal tu o barikadi a ispidena tut pal savore seri. 44 Rovňarena tut la phuvaha the tire čhaven andre tu a na mukena andre tu bar pre bareste, bo na sprindžarďal odi ora, sar tut avľa o Del te zachraňinel.” 45 Geľa andro chramos a chudňa andral te tradel avri olen, so ode bikenenas the cinenas 46 a phenďa lenge: “Hin pisimen: ‘Miro kher pes vičhinela kher mangipnaskero prekal savore narodi’,ale tumen lestar kerďan kher prekal o živaňa! ” 47 A sako džives sikavelas o Ježiš andro chramos. Ale o nekbareder rašaja the o zakoňika the o anglune murša les kamenas te murdarel. 48 Ale na džanenas sar oda te kerel, bo savore nipi igen mište šunenas leskere lava.