Predchádzajúca kapitola

18. kapitola

Pal o sudcas the pal e vdova

1 O Ježiš lenge phenďa the podobenstvo pre oda, hoj pes kampel furt te mangel a te na omukel pes:
2 “Andre varesavo foros sas jekh sudcas, so pes le Devlestar na daralas a le manušestar na ladžalas. 3 A sas ode andre oda foros the varesavi vdova, savi phirelas ke leste a phenelas: ‘Ruš vaš ma a ker hoj te ňerinav ( te zviťazinav) upral oda so pre ma džal!’ 4 Ov but na kamelas oleha ňič te kerel. Ale paľis peske phenďa: ‘The te man le Devlestar na darav a le manušestar na ladžav, 5 ale vaš oda, hoj man kadi vdova na del smirom, rušava vaš lake, hoj mange kade te na phirel man ajci te diliňarel andre.’ ” 6 O Raj phenďa: “Šunen, so phenďa oda načačipnaskero sudcas! 7 Či o Del na rušela vaš ola, kas peske avri kidňa, so kija leste rat-džives vičhinen? Či len mukela but te užarel? 8 Phenav tumenge, hoj rušela vaš lenge a oda sig. Ale či arakhela o Čhavo le manušeskero o pačaben pre phuv, sar avela?”

Pal o farizejis the pal o colňikos

9 Pre varesave džene, so pačanas andre peste, hoj hine čačipnaskere a oklen na ľikerenas ňisoske, phenďa kada podobenstvo:
10 “Duj murša pes gele upre andro chramos te modľinel. Jekh sas farizejis a dujto sas colňikos. 11 O farizejis peske ačhiľa a kavke pes andre peste modľinelas: ‘Devla, paľikerav tuke, hoj na som ajso sar okla manuša, so čhoren, hine načačipnaskere a keren o lubipen - abo sar the kada colňikos. 12 Poscinav man duvar andro kurko a dav o dešutno andral savoreste, so chudav.’ 13 A o colňikos ačhelas dural a na kamelas mek aňi o jakha te hazdel kijo ňebos, ale pes marelas pal o čuča a phenelas: ‘O, Devla, av ke ma jileskero, bo som binošno!’ 14 Phenav tumenge, hoj ov odgeľa andre peskero kher čačipnaskero a oka na. Bo sako, ko pes upre hazdel, ela tele dikhlo; a ko pes tele dikhel, ela upre hazdlo.”

O Raj vičhinel le čhavoren ke peste

15 Anenas kijo Ježiš the le cikne čhavoren, hoj pre lende te thovel o vasta. Ale sar oda dikhle o učeňika, na domukenas lenge.
16 Ale o Ježiš len vičhinďa ke peste a phenďa: “Domuken le čhavorenge te avel ke ma a ma braňinen lenge, bo ajsengero hin o kraľišagos le Devleskero. 17 Čačipen phenav tumenge: ko na prilela le Devleskero kraľišagos sar čhavoro, šoha ( ňikda) andre na džala.”

O barvalo terno murš

18 Varesavo baro manuš lestar phučľa: “Lačho Učiťeľina, so te kerel hoj te chudav o večno dživipen?”
19 O Ježiš leske phenďa: “Soske man vičhines lačho? Ňiko nane lačho, ča jekh o Del. 20 O prikazaňia džanes: ‘Na murdareha; na kereha lubipen; na čoreha; na garuveha o čačipen andre; ľiker tuke la da the le dades!’ ” 21 Ov odphenďa: “Kada savoro imar mire terňipnastar doľikerav.” 22 Sar oda šunďa o Ježiš, phenďa leske: “Mek jekh veca tuke kampel. Biken savoro so tut hin a rozde le čorenge a ela tut o barvaľipen andro ňebos. Paľis av a phir pal ma!” 23 Ale sar oda šunďa, ačhiľa igen smutno, bo sas igen barvalo. 24 Sar oda dikhľa o Ježiš, phenďa: “Sar phares avena andro kraľišagos le Devleskero ola, so len hin barvaľipen! 25 Bo lokeder hin la ťavake te predžal prekal e suvakeri chev, sar le barvaleske andro Devleskero kraľišagos.” 26 Akor phende ola džene, so oda šunde: “Ta akor, ko šaj el zachraňimen?” 27 O Ježiš phenďa: “O manuša pes našči korkore zachraňinen, ča o Del šaj.” 28 O Peter phenďa: “Dikh, amen omukľam savoro a geľam pal tu.” 29 O Ježiš lenge phenďa: “Čačipen tumenge phenav, hoj sako, ko omukľa vaš o kraľišagos le Devleskero peskero kher, vaj le dades the la da, abo le phralen vaj la romňa, abo le čhaven, 30 chudela imar akana andre kada časos ( ideos) buterval ajci a andre oda džives, so avela, mek the večno dživipen.”

O Raj del pale te džanel, hoj cerpinela

31 Iľa peske le dešudujen a phenďa: “Dikh, džas upre andro Jeruzalem a ačhela pes savoro so hin pisimen prekal o proroka pal o Čhavo le manušeskero.
32 Bo dena les le nažidenge; asana lestar; anena les pre ladž a čhungarena pre leste. 33 Marena les bičoha a murdarena les, ale pro trito džives uščela andral o meriben.” 34 No on na achaľile ňič olestar, bo sas anglal lende garudo oda lav. Aňi na džanenas pal soste vakerel.

O koro paš o foros Jericho

35 Sar avelas o Ježiš paš o foros Jericho, varesavo koro manuš bešelas paš o drom a žobrinelas.
36 Sar šunďa le nipen, so pašal leste predžanas, phučelas lendar so pes ačhel. 37 Phende leske: “O Ježiš Nazaretsko adarik džal.” 38 Akor o koro vriskinďa: “Ježiš, Čhavo le Davidoskero! Av ke ma jileskero!” 39 Ola, so džanas anglal, phenenas leske hoj te čhitel, ale ov mek zoraleder vriskinďa: “Čhavo le Davidoskero! Av ke ma jileskero!” 40 Avke zaačhiľa o Ježiš a phenďa hoj les te anen ke leste. Sar avľa paš leste, phučľa lestar: 41 “So kames hoj tuke te kerav?” Ov phenďa: “Rajeja, kamav te dikhel.” 42 O Ježiš leske phenďa: “Dikh! Tiro pačaben tut sasťarďa.” 43 Jekhvareste chudňa te dikhel a džalas pal o Ježiš a lašarelas le Devles. Savore nipi, so oda dikhle, dine le Devleske o lašariben.