Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

17. kapitola

Pal o binos the pal o pačaben

1 O Ježiš phenďa peskere učeňikenge: “Mušinen pes te ačhel ola veci so cirden le manušen pro binos, ale vigos ole manušeske, angle kaste oda avel.
2 Feder leske uľahas te leske thodehas baro bar ( bar andral o malmos) andre men a čhidehas les andro moros, sar hoj te odcirdel andral o pačaben jekhes kale ciknorendar. 3 Merkinen pre peste! Te kerďahas tiro phral binos, saveha tut dukhaďahas, priphen leske a te pes visarela le binostar, odmuk leske. 4 A te eftavar andro džives kerďahas binos, saveha tut dukhaďahas, a eftavar andro džives pal tu avľahas a phenďahas: ‘Pharo mange hin, odmuk mange’ - odmukeha leske!” 5 O apoštola phende le Rajeske: “De amen buter pačaben!” 6 O Raj phenďa: “Te tumen uľahas o pačaben sar o horčično ďiv ( zrnos), phenďanas kale stromoske: ‘Le tut avri the le koreňenca a zasadzin tut andro moros!’ A šunďahas tumen.”

O podobenstvo pal o sluhas

7 “Te varekas tumendar hin sluhas so orinel abo pasinel, ko tumendar leske phenel takoj soča avel pal e maľa: ‘Av, beš tuke pal o skamind?’
8 Či leske ešeb na phenel: ‘Ker mange te chal e večera, le pre tu e leketa a ker pašal ma, sar me dochava the dopijava, paľis chaha the pijeha tu’? 9 Či paľikerel ole sluhaske vaš oda, hoj kerďa oda so leske sas phendo? Na dičhol pes mange. 10 Avke the tumen, te kerena savoro, so tumenge sas phendo, phenen: ‘Amen sam ča o sluhi, so ňič na mon, bo kerďam ča oda, so mušinďam te kerel.’ ”

Pal o deš malomocne

11 O Ježiš džalas andro Jeruzalem prekal e Samarija the Galileja.
12 Sar džalas andre varesavo forocis, arakhle pes leha deš malomocne murša, save ačhile dural 13 a zoraha vriskinenas: “Rajeja, Ježiš! Av ke amende jileskero!” 14 Sar len dikhľa, phenďa lenge: “Džan a sikaven tumen le rašajenge!” Andre oda sar džanas, sas obžužarde andral o malomocenstvo. 15 A sar dikhľa jekh lendar, hoj sasťiľa avri, avľa pale a zorale hangoha lašarelas le Devles. 16 Peľa pro muj paš le Ježišoskere pindre a paľikerelas leske. A ov sas Samaritanos. 17 Akor odphenďa o Ježiš: “Či na sasťile avri deš džene? Kaj hine okla eňa džene? 18 On na avle pale, hoj te lašaren le Devles, ča kada, so nane Židos?” 19 A leske phenďa: “Ušči a dža, tiro pačaben tut zachraňinďa.”

Kana avela o kraľišagos le Devleskero

20 Sar lestar o farizeja phučle, kana avela o kraľišagos le Devleskero, ov lenge odphenďa: “O kraľišagos le Devleskero na avela avke, hoj les te dikhas.
21 Aňi na phenena: ‘Dikh, kade hino!’ abo ‘Kode hino!’ Bo o kraľišagos le Devleskero hin maškar tumende!” 22 A le učeňikenge phenďa: “Avena ajse dživesa, hoj kamena te dikhel jekh ole dživesendar, hoj o Čhavo le manušeskero te el tumenca, ale na dikhena. 23 Phenena tumenge: ‘Dikh, kode hino!’ vaj ‘Kade hino!’ Ale tumen ma džan; ma denašen pal lende! 24 Bo avke, sar o perumos demel a dičhol savoro pal jekh agor pre phuv dži pre aver, avke ela the akor sar avela o Čhavo le manušeskero andre peskero džives. 25 Ale ešeb mušinel but te cerpinel a te el odčhido le adadživeskere manušendar. 26 A sar sas andre ola dživesa, sar dživelas o Noach, avke ela the andro dživesa, sar avela o Čhavo le manušeskero. 27 Chanas the pijenas; lenas romňen a džanas romeste dži andre oda džives, sar geľas o Noach andro korabos a avľa e potopa a savoren tasľarďa. 28 Avke sas the andro dživesa le Lotoskere: chanas, pijenas, cinenas, bikenenas, sadzinenas a ačhavenas, 29 ale andre oda džives, sar geľa avri o Lot andral e Sodoma, diňa o Del, hoj te del brišind, jag the sira andral o ňebos a savoren murdarďa. 30 Avke ela the andre oda džives, sar pes sikavela o Čhavo le manušeskero. 31 Oda, ko ela oda džives pro pados a leskere veci ena andro kher, te na avel tele pal o pados, hoj peske len te lel. A oda, ko ela pre maľa, te na pes visarel pale! 32 Ma bisteren pre Lotoskeri romňi! 33 Sako, ko kamňahas te zachraňinel peskero dživipen, oda les našavela a sako, ko les našavela, oda les arakhela. 34 Phenav tumenge, hoj odi rat ena duj džene pro haďos: jekh ela ilo a dujto ačhela. 35 Duj džuvľija jekhetane erňinena: jekh ela iľi a dujto ačhela. 36 Duj džene ena pre maľa, jekh ela ilo a dujto ačhela.” 37 On leske odphende: “Kaj, Rajeja?” Ov lenge odphenďa: “Ode, kaj ela o ťelos, ode pes skidena the o supi.”