Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

O podobenstvo pal o napačivalo sluhas

1 O Ježiš vakerelas the peskere učeňikenge: “Sas jekh barvalo manuš a les sas jekh sluhas so leske dodikhelas pro barvaľipen. A avle pre leste te phenel, hoj leske rozčhivkerel o barvaľipen.
2 Avke les vičhinďa a phenďa leske: ‘So šunav pal tu? Sikav mange so keres oleha, so tuke diňom, bo imar buter našči aveha upral miro barvaľipen.’ 3 O sluhas peske phenďa: ‘No, so kerava, te mandar o raj lela e buči? Te kopaľinel na birinav; te žobrinel man ladžav. 4 Imar džanav so kerava, hoj man o manuša te prilen andre peskere khera sar našavava e buči.’ 5 Vičhinďa peske po korkoren savoredženen so kamenas le rajeske a le ešebnonestar phučľa: ‘Keci kames mire rajeske?’ 6 Odphenďa: ‘Šel bečki oľejos.’ Ov leske phenďa: ‘Le o papiris, kaj hin pisimen keci kames, beš sigo a pisin penda (50).’ 7 Paľis phučľa le dujtonestar: ‘Tu keci kames?’ Odphenďa: ‘Ezeros gone žužoďiv ( zrnos).’ Ov leske phenďa: ‘Le kade o papiris, kaj hin pisimen keci kames a pisin ochto šel (800).’ 8 A o raj lašarďa le napačivale sluhas, hoj mište kerďa. Bo kale svetoskere čhave feder dikhen pre peskere veci, sar o čhave le svetloskere. 9 The me tumenge phenav, keren tumenge kamaraten le načačipnaskere barvaľipnastar. Bo sar jekhvar našľola a imar na mola prekal tumende ňič, hoj on tumen te prilen andro večne khera.” 10 “Oda, ko hino pačivalo andro frima, hino pačivalo the andro but a ko nane pačivalo andro frima, nane pačivalo aňi andro but. 11 Te na sanas pačivale andro načačipnaskero barvaľipen, ta ko tumenge dela oda čačipnaskero barvaľipen? 12 A te na sanas pačivale andre oda, so na sas tumaro, ta ko tumenge dela oda, so hin tumaro?” 13 “Ňiko našči služinel duje Rajenge. Bo jekhes kames a dujtones našči avri ačhes, abo jekhes rado dikhes a dujtones tele dikhes. Našči služinen the le Devleske the le svetoskere barvaľipnaske.” 14 Oda savoro šunenas the o farizeja, save igen kamenas o love a asanas lestar. 15 A o Ježiš lenge phenďa: “Tumen san ola, so korkore pestar keren čačipnaskere anglo manuša, ale o Del prindžarel tumare jile. Bo oda, so hin baro anglo manuša, oda hin anglo Del džungipen.”

Aver sikavibena le Ježišoskere

16 “O zakonos the o proroka hine dži paš o Jan; akorestar pes vakerel pal o kraľišagos le Devleskero a sako pes andre zoraha ispidel.
17 Ale sigeder o ňebos the e phuv našľona, sar te našľiľahas jekh čjarkica andral o zakonos avri. 18 Sako, ko premukel peskera romňa a lel peske avra, kerel o lubipen a sako, ko peske lela kajsa romňa, so hiňi premukľi peskere romestar, kerel o lubipen.”

Pal o barvalo the pal o Lazar

19 “Sas jekh barvalo manuš, savo pes urelas andre ola nekšukareder gada a sako džives mulatinelas a dživelas barikanes.
20 Sas the jekh čoro manuš, so pes vičhinelas Lazar. Ov pašľolas paš leskeri kapura a sas les pherdo buklomati. 21 Kamelas te chal o trušini, so perenas le barvaleske pal o skamind, no mek the o rikone avenas a ľizinenas leske o buklomati. 22 Ačhiľa pes, hoj o čoro manuš muľa a o aňjela les ľigende paš o Abraham andro ňebos. Muľa the o barvalo a parunde les. 23 Paľis andro peklos andro dukha hazdňa o jakha a dikhľa dural le Abraham the le Lazar paš leste. 24 Akor vriskinďa o barvalo a phenďa: ‘Dado Abraham, av ke ma jileskero! Bičhav le Lazar, hoj te močinel o agor le anguštestar andro paňi a te cinďarel mange e čhib, bo igen cerpinav andre kadi jag!’ 25 O Abraham phenďa: ‘Čhavo miro, ma bister pre oda, hoj tu chudňal tiro lačhipen sar dživehas a o Lazar chudňa o nalačhipen. Avke akana ov radisaľol a tu cerpines. 26 A mek paš oda savoro maškar amende the maškar tumende hin kerďi bari chev, hoj ola, so kamen te predžal adarik, kode te na predžan a aňi ola, so kamen te avel odarik kade, te na pes dochuden ke amende.’ 27 Phenďa: ‘Akor mangav tut, dado Abraham, bičhav les andre mire dadeskero kher, 28 bo hin man pandž phrala. Mi džal lenge mište te phenel, hoj pes the on te na dochuden pre kada than, kaj me cerpinav!’ 29 Ale o Abraham leske phenďa: ‘Hin len o Mojžiš the o Proroka - len mi šunen!’ 30 O barvalo odphenďa: ‘Na, dado Abraham! Ale te vareko uščela andral o meriben a džala pal lende, akor čerinena peskero dživipen!’ 31 Ale o Abraham phenďa: ‘Te na šunen le Mojžiš the le Proroken, ta na pačanďilehas aňi akor, te vareko uščiľahas andral o meriben.’ ”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk