Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

16. kapitola

O podobenstvo pal o napačivalo sluhas

1 O Ježiš vakerelas the peskere učeňikenge: “Sas jekh barvalo manuš a les sas jekh sluhas so leske dodikhelas pro barvaľipen. A avle pre leste te phenel, hoj leske rozčhivkerel o barvaľipen.
2 Avke les vičhinďa a phenďa leske: ‘So šunav pal tu? Sikav mange so keres oleha, so tuke diňom, bo imar buter našči aveha upral miro barvaľipen.’ 3 O sluhas peske phenďa: ‘No, so kerava, te mandar o raj lela e buči? Te kopaľinel na birinav; te žobrinel man ladžav. 4 Imar džanav so kerava, hoj man o manuša te prilen andre peskere khera sar našavava e buči.’ 5 Vičhinďa peske po korkoren savoredženen so kamenas le rajeske a le ešebnonestar phučľa: ‘Keci kames mire rajeske?’ 6 Odphenďa: ‘Šel bečki oľejos.’ Ov leske phenďa: ‘Le o papiris, kaj hin pisimen keci kames, beš sigo a pisin penda (50).’ 7 Paľis phučľa le dujtonestar: ‘Tu keci kames?’ Odphenďa: ‘Ezeros gone žužoďiv ( zrnos).’ Ov leske phenďa: ‘Le kade o papiris, kaj hin pisimen keci kames a pisin ochto šel (800).’ 8 A o raj lašarďa le napačivale sluhas, hoj mište kerďa. Bo kale svetoskere čhave feder dikhen pre peskere veci, sar o čhave le svetloskere. 9 The me tumenge phenav, keren tumenge kamaraten le načačipnaskere barvaľipnastar. Bo sar jekhvar našľola a imar na mola prekal tumende ňič, hoj on tumen te prilen andro večne khera.” 10 “Oda, ko hino pačivalo andro frima, hino pačivalo the andro but a ko nane pačivalo andro frima, nane pačivalo aňi andro but. 11 Te na sanas pačivale andro načačipnaskero barvaľipen, ta ko tumenge dela oda čačipnaskero barvaľipen? 12 A te na sanas pačivale andre oda, so na sas tumaro, ta ko tumenge dela oda, so hin tumaro?” 13 “Ňiko našči služinel duje Rajenge. Bo jekhes kames a dujtones našči avri ačhes, abo jekhes rado dikhes a dujtones tele dikhes. Našči služinen the le Devleske the le svetoskere barvaľipnaske.” 14 Oda savoro šunenas the o farizeja, save igen kamenas o love a asanas lestar. 15 A o Ježiš lenge phenďa: “Tumen san ola, so korkore pestar keren čačipnaskere anglo manuša, ale o Del prindžarel tumare jile. Bo oda, so hin baro anglo manuša, oda hin anglo Del džungipen.”

Aver sikavibena le Ježišoskere

16 “O zakonos the o proroka hine dži paš o Jan; akorestar pes vakerel pal o kraľišagos le Devleskero a sako pes andre zoraha ispidel.
17 Ale sigeder o ňebos the e phuv našľona, sar te našľiľahas jekh čjarkica andral o zakonos avri. 18 Sako, ko premukel peskera romňa a lel peske avra, kerel o lubipen a sako, ko peske lela kajsa romňa, so hiňi premukľi peskere romestar, kerel o lubipen.”

Pal o barvalo the pal o Lazar

19 “Sas jekh barvalo manuš, savo pes urelas andre ola nekšukareder gada a sako džives mulatinelas a dživelas barikanes.
20 Sas the jekh čoro manuš, so pes vičhinelas Lazar. Ov pašľolas paš leskeri kapura a sas les pherdo buklomati. 21 Kamelas te chal o trušini, so perenas le barvaleske pal o skamind, no mek the o rikone avenas a ľizinenas leske o buklomati. 22 Ačhiľa pes, hoj o čoro manuš muľa a o aňjela les ľigende paš o Abraham andro ňebos. Muľa the o barvalo a parunde les. 23 Paľis andro peklos andro dukha hazdňa o jakha a dikhľa dural le Abraham the le Lazar paš leste. 24 Akor vriskinďa o barvalo a phenďa: ‘Dado Abraham, av ke ma jileskero! Bičhav le Lazar, hoj te močinel o agor le anguštestar andro paňi a te cinďarel mange e čhib, bo igen cerpinav andre kadi jag!’ 25 O Abraham phenďa: ‘Čhavo miro, ma bister pre oda, hoj tu chudňal tiro lačhipen sar dživehas a o Lazar chudňa o nalačhipen. Avke akana ov radisaľol a tu cerpines. 26 A mek paš oda savoro maškar amende the maškar tumende hin kerďi bari chev, hoj ola, so kamen te predžal adarik, kode te na predžan a aňi ola, so kamen te avel odarik kade, te na pes dochuden ke amende.’ 27 Phenďa: ‘Akor mangav tut, dado Abraham, bičhav les andre mire dadeskero kher, 28 bo hin man pandž phrala. Mi džal lenge mište te phenel, hoj pes the on te na dochuden pre kada than, kaj me cerpinav!’ 29 Ale o Abraham leske phenďa: ‘Hin len o Mojžiš the o Proroka - len mi šunen!’ 30 O barvalo odphenďa: ‘Na, dado Abraham! Ale te vareko uščela andral o meriben a džala pal lende, akor čerinena peskero dživipen!’ 31 Ale o Abraham phenďa: ‘Te na šunen le Mojžiš the le Proroken, ta na pačanďilehas aňi akor, te vareko uščiľahas andral o meriben.’ ”