Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

Pal o našado bakroro

1 O colňika the o binošne avenas pašeder kijo Ježiš, hoj les te šunen.
2 O farizeja the o zakoňika dudrinenas a phenenas: “Kada manuš prilel le binošnen a chal lenca.” 3 Akor lenge phenďa kada podobenstvo: 4 “Te varekas tumendar elas šel (100) bakre a jekhes lendar našaďahas, či na mukela olen eňavardeš the eňa (99) pre pušťa a na džala pal oda so našľiľa, medik les na arakhela? 5 Sar les arakhel, lel peske les pro vali a radisaľol. 6 A sar avel khere, vičhinel le kamaraten the le sušeden a phenel lenge: ‘Radisaľon manca, bo arakhľom le bakres, so mange našľiľa!’ 7 Phenav tumenge, hoj bareder radišagos ela andro ňebos upral jekh binošno manuš, so pes visarela kijo Del, sar upral ola eňavardeš the eňa (99) čačipnaskere, savenge pes na kampel te visarel le binendar.” 8 “Abo, te varesava džuvľa elas deš rupune love a te jekh lendar našaďahas, či na labarela e momeľi a na šulavela o kher, hoj mište te rodel, medik ola love na arakhela? 9 Sar les arakhela, vičhinela le kamaratken the le sušedken a phenela: ‘Radisaľon manca, bo arakhľom o love so našaďom!’ 10 Phenav tumenge, hoj ajso radišagos hin maškar o aňjela le Devleskere, upral jekh binošno manuš, so pes visarel le binendar kijo Del.”

Pal jekh našado čhavo

11 A phenďa: “Varesave manušes sas duj čhave.
12 O terneder čhavo phenďa le dadeske: ‘Dado, de mange miro kotor tire barvaľipnastar!’ A o dad lenge rozulaďa o barvaľipen. 13 A na pregeľa but dživesa a o terneder čhavo iľa savoro a geľa het dur andre varesavi phuv. Ode dživelas barikanes a rozkerďa savoro peskero barvaľipen. 14 Sar imar savoro prechaľa, avľa bari bokh andre odi phuv a ov bokhaľolas. 15 A geľa ke varesavo manuš, so bešelas andre odi phuv, te mangel peske buči. Ov les bičhaďa pre peskere maľi te čaľarel le balen. 16 Kamelas pes te čaľarel hojča ole šupenca, so chan o bale, ale ňiko leske len na delas. 17 No paľis pes zagondoľinďa a phenďa peske: ‘Keci manuša keren buči ke miro dad a hin len pherdo maro a me kade merav bokhatar! 18 Uščava, džava ke miro dad a phenava leske: Dado, kerďom binos anglo ňebos the angle tu, 19 imar na som buter hodno, hoj man te vičhinav tiro čhavo; prile man sar jekhe manušes, so kerel ke tu buči.’ 20 Uščiľa a avľa ke peskero dad. A sar mek sas dur, dikhľa les leskero dad a sas leske pre leste igen pharo. Denašelas ke leste, chudňa les andre angaľi a čumidelas les. 21 O čhavo leske phenďa: ‘Dado, kerďom binos anglo ňebos the angle tu a imar buter na som hodno, hoj man te vičhinav tiro čhavo.’ 22 Akor phenďa o dad peskere sluhenge: ‘Anen sigo avri ola nekfeder gada a uren les! Thoven e angrusi pre leskero vast a o sandalki pro pindre! 23 Len ola thuľa gurumňora a murdaren la! Chas a radisaľuvas, 24 bo kada miro čhavo sas mulo a obdžiďiľa, sas našado a arakhľa pes!’ A chudle te radisaľol. 25 No, leskero phureder čhavo sas pre maľa. Sar avelas pale a imar sas paš o kher, šunďa o bašaviben the o kheliben. 26 Vičhinďa peske jekhes le sluhendar a phučľa lestar, so pes ačhiľa. 27 Ov leske phenďa: ‘Tiro phral avľa pale a vaš oda, hoj avľa sasto, tiro dad murdarďa thuľa gurumňora.’ 28 A o phureder phral vaš oda rušľa a na kamňa te džal andre. Avke avľa pal leste leskero dad a mangelas pes leske. 29 Ale ov odphenďa peskere dadeske: ‘Dikh, kajci but berš tuke služinav a furt kerav oda so mange phenes, ale man šoha ( ňikda) na diňal mek aňi kozica, hoj man te zabajinav mire kamaratenca. 30 Ale sar avľa kada tiro čhavo, so le lubňenca prechaľa tiro barvaľipen, murdarďal leske ola thuľa gurumňora.’ 31 Ov odphenďa: ‘Čhavo miro, tu sal furt manca a savoro, so hin miro, hin the tiro. 32 Ale kampel te radisaľol a te thovel baripen, bo kada tiro phral sas mulo a obdžiďiľa; sas našado a arakhľa pes.’ ”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk