Predchádzajúca kapitola

15. kapitola

Pal o našado bakroro

1 O colňika the o binošne avenas pašeder kijo Ježiš, hoj les te šunen.
2 O farizeja the o zakoňika dudrinenas a phenenas: “Kada manuš prilel le binošnen a chal lenca.” 3 Akor lenge phenďa kada podobenstvo: 4 “Te varekas tumendar elas šel (100) bakre a jekhes lendar našaďahas, či na mukela olen eňavardeš the eňa (99) pre pušťa a na džala pal oda so našľiľa, medik les na arakhela? 5 Sar les arakhel, lel peske les pro vali a radisaľol. 6 A sar avel khere, vičhinel le kamaraten the le sušeden a phenel lenge: ‘Radisaľon manca, bo arakhľom le bakres, so mange našľiľa!’ 7 Phenav tumenge, hoj bareder radišagos ela andro ňebos upral jekh binošno manuš, so pes visarela kijo Del, sar upral ola eňavardeš the eňa (99) čačipnaskere, savenge pes na kampel te visarel le binendar.” 8 “Abo, te varesava džuvľa elas deš rupune love a te jekh lendar našaďahas, či na labarela e momeľi a na šulavela o kher, hoj mište te rodel, medik ola love na arakhela? 9 Sar les arakhela, vičhinela le kamaratken the le sušedken a phenela: ‘Radisaľon manca, bo arakhľom o love so našaďom!’ 10 Phenav tumenge, hoj ajso radišagos hin maškar o aňjela le Devleskere, upral jekh binošno manuš, so pes visarel le binendar kijo Del.”

Pal jekh našado čhavo

11 A phenďa: “Varesave manušes sas duj čhave.
12 O terneder čhavo phenďa le dadeske: ‘Dado, de mange miro kotor tire barvaľipnastar!’ A o dad lenge rozulaďa o barvaľipen. 13 A na pregeľa but dživesa a o terneder čhavo iľa savoro a geľa het dur andre varesavi phuv. Ode dživelas barikanes a rozkerďa savoro peskero barvaľipen. 14 Sar imar savoro prechaľa, avľa bari bokh andre odi phuv a ov bokhaľolas. 15 A geľa ke varesavo manuš, so bešelas andre odi phuv, te mangel peske buči. Ov les bičhaďa pre peskere maľi te čaľarel le balen. 16 Kamelas pes te čaľarel hojča ole šupenca, so chan o bale, ale ňiko leske len na delas. 17 No paľis pes zagondoľinďa a phenďa peske: ‘Keci manuša keren buči ke miro dad a hin len pherdo maro a me kade merav bokhatar! 18 Uščava, džava ke miro dad a phenava leske: Dado, kerďom binos anglo ňebos the angle tu, 19 imar na som buter hodno, hoj man te vičhinav tiro čhavo; prile man sar jekhe manušes, so kerel ke tu buči.’ 20 Uščiľa a avľa ke peskero dad. A sar mek sas dur, dikhľa les leskero dad a sas leske pre leste igen pharo. Denašelas ke leste, chudňa les andre angaľi a čumidelas les. 21 O čhavo leske phenďa: ‘Dado, kerďom binos anglo ňebos the angle tu a imar buter na som hodno, hoj man te vičhinav tiro čhavo.’ 22 Akor phenďa o dad peskere sluhenge: ‘Anen sigo avri ola nekfeder gada a uren les! Thoven e angrusi pre leskero vast a o sandalki pro pindre! 23 Len ola thuľa gurumňora a murdaren la! Chas a radisaľuvas, 24 bo kada miro čhavo sas mulo a obdžiďiľa, sas našado a arakhľa pes!’ A chudle te radisaľol. 25 No, leskero phureder čhavo sas pre maľa. Sar avelas pale a imar sas paš o kher, šunďa o bašaviben the o kheliben. 26 Vičhinďa peske jekhes le sluhendar a phučľa lestar, so pes ačhiľa. 27 Ov leske phenďa: ‘Tiro phral avľa pale a vaš oda, hoj avľa sasto, tiro dad murdarďa thuľa gurumňora.’ 28 A o phureder phral vaš oda rušľa a na kamňa te džal andre. Avke avľa pal leste leskero dad a mangelas pes leske. 29 Ale ov odphenďa peskere dadeske: ‘Dikh, kajci but berš tuke služinav a furt kerav oda so mange phenes, ale man šoha ( ňikda) na diňal mek aňi kozica, hoj man te zabajinav mire kamaratenca. 30 Ale sar avľa kada tiro čhavo, so le lubňenca prechaľa tiro barvaľipen, murdarďal leske ola thuľa gurumňora.’ 31 Ov odphenďa: ‘Čhavo miro, tu sal furt manca a savoro, so hin miro, hin the tiro. 32 Ale kampel te radisaľol a te thovel baripen, bo kada tiro phral sas mulo a obdžiďiľa; sas našado a arakhľa pes.’ ”