Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

O Ježiš sasťarel jekhe nasvales

1 Jekhvar sombatone geľa o Ježiš te chal andro kher ke varesavo bareder farizejis. A o farizeja les dodikhenas avri.
2 Sas anglal leste varesavo nasvalo manuš, so leskere pindre the vasta sas šuvle. 3 O Ježiš phenďa le zakoňikenge the le farizejenge: “Šaj sombatone te sasťarel, vaj na?” 4 Ale on sas čhit. Avke o Ježiš iľa ole manušes, sasťarďa les a mukľa les te džal. 5 Avke lenge phenďa: “Te tumenge perela o čhavo vaj e gurumňi andre chaňig, ta na cirdena la avri takoj sombatone?” 6 A našči leske odphende aňi lav.

Pal e pokora pro bijav

7 Sar dikhľa le vičhinden, hoj peske kiden avri anglune thana, phenďa lenge kada podobenstvo:
8 “Te tut vareko vičhinela pro bijav, ma beš tuke pro angluno than, hoj maškar ola vičhinde te na el vareko bareder sar tu. 9 Bo jekhvareste avela oda, so tumen sodujen vičhinďa a phenela tuke: ‘Muk les te bešel!’ Avke paľis tu ladžaha džaha te bešel pro paluno than. 10 Ale te tut vičhinena, dža tuke te bešel pro paluno than. A sar avela oda, so tut vičhinďa, phenela tuke: ‘Phrala miro, beš tuke pašeder!’ Akor tut ela pačiv angle savoredžene, so tuha bešen pašal o skamind. 11 Bo sako, ko pes upre hazdel, ela tele dikhlo a ko pes tele dikhel, ela upre hazdlo.” 12 Ole manušeske, so les vičhinďa, phenďa: “Te keres dilos, abo večera, ma vičhin tuke tire kamaraten aňi tire phralen, vaj tira famelija aňi le barvale manušen - bo te avke keres, ta the on tut paľis šaj vičhinen, a dena tuke pale. 13 Ale te keres hoscina, vičhin le čoren, le bangen, le kaľiken the le koren. 14 A aveha bachtalo, bo len nane soha tuke te del pale, a dela pes tuke pale akor sar o čačipnaskere ena uštade andral o meriben.”

O podobenstvo pal e bari večera

15 Sar oda šunďa jekh olendar, so leha bešenas paš o skamind, phenďa leske: “Bachtalo, ko chal o maro andre le Devleskero kraľišagos!”
16 No ov leske phenďa: “Varesavo manuš kerďa bari večera a vičhinďa but dženen. 17 Sar imar sas e večera, bičhaďa peskere sluhas, hoj te phenel olenge so hine vičhimen: ‘Aven, bo imar savoro hin kerdo.’ 18 Ale on leske savoredžene jekh pal aver odphenenas. Ešebno leske phenďa: ‘Cinďom maľa, mušinav la te džal te dikhel. Mangav tut, odmuk mange!’ 19 Aver phenďa: ‘Cinďom deš guruva a džav len te probaľinel avri. Mangav tut, odmuk mange!’ 20 Pale aver dženo phenďa: ‘Iľom mange romňa a vaš oda našči džav.’ 21 O sluhas avľa pale a phenďa ada peskere rajeske. Akor choľisaľiľa o chulaj a phenďa peskere sluhaske: ‘Dža sigo andro foros pro bare droma the pro dromora a an kade le čoren, le bangen, le kaľiken the le koren!’ 22 O sluhas phenďa: ‘Rajeja, ačhiľa pes avke sar phenďal a mek hin than.’ 23 A o raj phenďa le sluhaske: ‘Dža avri pro droma the maškar o kapuri a cirde le manušen andre, hoj miro kher te el pherdo!’ 24 Bo phenav tumenge, hoj aňi jekh ole muršendar, so sas vičhimen pro bijav a odphende na chana miri večera.”

Te vareko kamel te džal pal o Kristus

25 Džanas leha but nipi. Ov pes visarďa ke lende a phenďa lenge:
26 “Našči aves miro učeňikos, medik man feder na kameha sar tire dades vaj tira da, tira romňa abo tire čhaven, tire phralen vaj tire pheňen. Našči aves pal ma, medik man feder na kameha sar tiro dživipen. 27 Oda, ko na lel peskero kerestos a na avel pal ma, našči el miro učeňikos.” 28 “Bo te vareko tumendar kamel te ačhavel e veža, či peske ešeb na bešel, hoj te prerachinel či les hin ajci, hoj te dokerel caľi veža? 29 Hoj lestar te na chuden savoredžene te asal, sar dikhena, hoj kerďa o zakladi a buter les nane te dokerel. 30 A phenena: ‘Kada manuš chudňa te ačhavel a našči dokerďa.’ ” 31 “Abo savo kraľis džal andro mariben avre kraľiha, medik ešeb na bešel a na dophučel pes, či šaj džal deš ezera (10 000) manušenca pre oda, so pre leste avel biš ezerenca (20 000)? 32 Te našči džal, ta bičhavela ke leste le sluhen, sar mek hino dur, hoj lestar te phučen so kamel vaš o smirom. 33 Avke sako tumendar, ko na omukel savoro so les hin, našči avel miro učeňikos.”

Pal o lon

34 “O lon hino lačho, ale te o lon našavela peskero lonďipen, sar šaj te kerel, hoj te ačhel pale londo?
35 Nane lačho aňi andre phuv, aňi andro hnojos; čhiven les avri. Kas hin kana pre oda, hoj te šunel, mi šunel!”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk