Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

Pal o nipi so o Pilat murdarďa

1 Akor ode sas varesave džene so leske vakerenas pal ola Galilejana, so len murdarďa o Pilat sar obetinenas le Devleske.
2 O Ježiš lenge odphenďa: “Gondoľinen tumenge, hoj ola Galilejana, so cerpinde kajse veci, sas binošneder sar savore okla Galilejana? 3 Phenav tumenge, hoj na - ale te tumen na visarena le binendar, savoredžene avke merena. 4 Abo so, tumenge gondoľinen, pal ola dešochto (18) džene pre save peľa e veža andro Siloe a murdarďa len? Gondoľinen tumenge, hoj on sas binošneder sar savore manuša, so bešen andro Jeruzalem? 5 Phenav tumenge, hoj na sas! Ale te tumen na visarena le binendar, savoredžene avke merena.” 6 A phenďa kada podobenstvo: “Varesave manušes sas sadzimen figovňikos andre peskeri viňica. Avľa a rodelas upre ovocje, ale na arakhľa. 7 Akor phenďa le vinariske: ‘Dikh, kada imar trito berš phirav a rodav ovocje pre kada figovňikos, ale na arakhav. Čhin les tele! Soske mek the odi phuv musarel!’ 8 Ale ov leske phenďa: ‘Rajeja, muk les mek ada berš, mek pašal leste kopaľinava a čhivava hnojos, 9 či na anela aver berš ovocje a te na, paľis les čhineha tele.’ ”

O Ježiš sasťarel sombatone jekha džuvľa

10 Paľis sikavelas sombatone andre sinagoga.
11 Ode sas džuvľi, savi sas dešochto (18) berš zaphandľi le nasvaľibnaskere duchoha. Oj sas banďarďi a našči pes rovňarelas avri. 12 Sar la dikhľa o Ježiš, vičhinďa la ke peste a phenďa lake: “Džuvľije, akanastar sal imar sasťi andral tiro nasvaľiben!” 13 Thoďa pre late o vasta a oj pes takoj rovňarďa avri a lašarelas le Devles. 14 Akor choľisaľiľa o angluno manuš andral e sinagoga, hoj o Ježiš sasťarďa sombatone a phenďa le nipenge: “Šov džives hin andre save pes kerel buči! Andre ola dživesa aven, hoj te sasťon avri - ale ma keren oda sombatone!” 15 Ale o Raj leske odphenďa: “Tu dujemujengero! Či na odphandel sako tumendar sombatone peskera gurumňa vaj peskere somaris andral e maštalňa a na ľidžal les kijo paňi te pijel? 16 Kadi džuvľi hiňi le Abrahamoskeri čhaj a o beng la zaphandľa andre imar dešochtoto (18) berš. Našči uľa sasťarďi avri andral ola puta sombatone?” 17 Sar oda phenďa, ladžanas pes savoredžene, so pre leste džanas. A savore nipi radisaľonas, ole savore bare vecenge, so ov kerelas.

O podobenstvo pal o horčično ďiv

18 Akor phenďa: “Pre soste marel o kraľišagos le Devleskero a ke soste les pripodobňinava?
19 Hino sar o horčično ďiv ( zrnos), savo iľa o manuš a čhiďa andre peskeri maľa. Ode bariľa, ačhiľa lestar baro stromos a pre leskere konara peske kerde hňizdi o čirikle andral o ňebos.” 20 Pale phenďa: “Ke soste pripodobňinava o kraľišagos le Devleskero? 21 Hino sar o drožďi, save iľa e džuvľi a rozkerďa o aro andro trin bare čhare, medik savoro na avľa upre.”

Aven andre prekal e cesno kapura

22 Phirelas pal o fori the pal o gavora, sikavelas a sas pro drom andro Jeruzalem.
23 Vareko leske phenďa: “Rajeja, frima džene ena zachraňimen?” Ov lenge phenďa: 24 “Keren sa, hoj te aven andre prekal e cesno kapura, bo phenav tumenge, hoj but džene kamena te avel andre, ale našči avena. 25 Bo sar uščela o gazdas a zarinela andre o vudar, tumen ačhena avri a durkinena pro vudar a phenena: ‘Rajeja, Rajeja, phundrav amenge!’ Ov tumenge odphenela: ‘Na prindžarav tumen, khatar san?’ 26 Akor chudena te vakerel: ‘Chahas the pijahas tuha a pre amare uľici sikavehas.’ 27 Ale phenela: ‘Phenav tumenge, na prindžarav tumen, khatar san. Džan mandar het, tumen so kerenas o nalačhipen!’ 28 Ode ela o roviben a randena le dandenca andre dukh, sar dikhena le Abraham, le Izak, le Jakob the savore proroken andro kraľišagos le Devleskero a tumen avena avri čhide. 29 Avena pal o vichod the pal o zapad, pal o sever the pal o juh a bešena paš o skamind andro kraľišagos le Devleskero. 30 Dikh, hin posledne, so avena ešebne a hin ešebne, so avena posledne.”

O Ježiš vakerel pro Jeruzalem

31 Andre oda džives avle varesave farizeja a phende leske: “Av avri a dža adarik het, bo o Herodes tut kamel te murdarel.”
32 Ov lenge phenďa: “Džan a phenen ola ľiškake, hoj tradav avri le demonen a sasťarav adadžives the tajsa a pre trito džives dokerava. 33 Ale mušinav the adadžives, the tajsa, the paltajsaste te phirel. Bo na del pes hoj te merel o prorokos avrether sar andro Jeruzalem! 34 Ó, Jeruzalem, Jeruzalem! Tu, so murdares le proroken the čhivkeres le barenca andre ola, so hine bičhade ke tute! Kecivar kamňom te skidel tire čhaven avke, sar e kachňi skidel peskere kachňoren tel peskere kridli, ale na kamenas! 35 Dikh, mukava tumaro kher omuklo! Čačipen tumenge phenav, hoj man imar šoha ( ňikda) na dikhena, medik na avela e ora, hoj phenena: ‘Bachtalo, ko avel andro nav le Rajeskero!’ ”