Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

O Ježiš dovakerel peskere učeňikenge

1 Andre oda, sar pes zgele but ezera manuša a jekh pal aver uštarenas, chudňa o Ježiš te vakerel peskere učeňikenge: “Ešeb tumen chraňinen le farizejengere kvasostar, so hin o dujemujeskeriben.
2 Ale ňič nane avke garudo, so na ela jekhvar otkerdo a nane ňič počoral, so pes jekhvar na dodžanela. 3 Vaš oda, savoro so vakerďan rači, pes šunela dživese a oda, so phenďan počoral ča andro kan, oda pes vičhinela avri pal o padi. 4 Ale tumenge - mire prijaťeľenge - phenav: ma daran tumen olendar, so murdaren o ťelos a paľis imar ňič buter našči keren. 5 Ale sikavava tumenge kastar tumen majinen te daral: daran tumen olestar, so šaj lel le manušeskero dživipen a hin les mek the zor te čhivel andro peklos. He, phenav tumenge, lestar tumen daran!” 6 “Či na bikenen pandž cikne čirikloren vaš o duj centi? A aňi jekh lendar nane bisterdo anglo Del. 7 Ale tumenge hin zgende mek the savore bala pro šero. Avke, ma daran tumen! Tumen mon buter sar ola cikne čiriklore. 8 Ale phenav tumenge: sako, ko man pridžanela anglo manuša, ke oda pes the o Čhavo le manušeskero pridžanela anglo aňjela le Devleskere. 9 Sako, ko pes na pridžanela ke ma anglo manuša, ke oda man aňi me na pridžanava anglo Devleskere aňjela. 10 Oleske, ko phenela lav pro Čhavo le manušeskero, ela odmuklo, ale oleske, ko vakerela namište pro Sentno Duchos, oleske na ela odmuklo. 11 Sar tumen ľidžana andro sinagogi, anglo uradi the anglo bare raja, ma daran tumen olestar so vakerena abo so phenena, hoj pes te braňinen. 12 Bo o Sentno Duchos tumen andre odi ora sikavela, so te phenel.”

Pal o dilino barvalo manuš

13 Varesavo dženo ole nipendar leske phenďa: “Učiťeľina, phen mire phraleske, hoj peske manca te rozulavel o barvaľipen pal o dad!”
14 Ale ov leske phenďa: “Manušeja, ko man ačhaďa te sudzinel, abo te rozulavel maškar tumende?” 15 A phenďa lenge: “Dikhen a merkinen pre tumende, hoj tumen te na zakamen andro love! Bo le manušeskero dživipen nane le barvaľipnastar.” 16 Phenďa lenge the podobenstvo: “Varesave barvale manušeske anďa e phuv but uľipen. 17 Gondoľinelas peske andro jilo a phenďa: ‘So kerava? Bo nane man kaj te sthovel miro uľipen.’ 18 A phenďa: ‘Kerava kada: čhivava tele mire šopi, avke ačhavava bareder a sthovava ode savoro miro uľipen the miro barvaľipen 19 a phenava mange: Dušo miri, hin tut but barvaľipen sthodo pro but berša; akana imar odpočovin, cha, pi a mulatin!’ 20 Ale o Del leske phenďa: ‘Tu dilino, mek adi rat tutar lena tiro dživipen a oda, so tuke skidňal, kaskero ela?’ 21 Avke oda hin oleha, so peske sthovel o barvaľipen a nane barvalo andro Del.”

Te mukas pes pro Del andre savoreste

22 A phenďa peskere učeňikenge: “Vaš oda tumenge phenav, ma starinen tumen pal tumaro dživipen, hoj so chana; aňi pal tumaro ťelos, hoj so urena.
23 Bo o dživipen hin buter sar o chaben a o ťelos hin buter sar o uraviben. 24 Dikhen pro vrani, hoj aňi na sadzinen, aňi na kiden upre; nane len aňi špajzi, aňi šopi - a o Del pes pal lende starinel. Či tumen na mon buter sar o čirikle? 25 Ňiko tumendar našči phenel: Me buteder dživava, bo me man starinav pal o dživipen. 26 Te aňi oda nekcikneder našči keren, akor soske pes starinen pal aver veci? 27 Dikhen pro kvitki pre maľa sar baron - na keren buči, aňi na hekľinen. No phenav tumenge, hoj aňi o Šalamun andre calo peskero šukariben na sas avke urdo, sar jekh lendar. 28 Akor, te o Del e maľakeri čhar kavke uravel, so adadžives hiňi a tajsa ela čhiďi andro bov, ta akor tumen na uravela buter? Manušale cikne pačabnaha! 29 Ma starinen tumen so chana abo so pijena, aňi pes kajse starišagenca ma trapinen. 30 Bo ada savoro roden o nipi kale svetoskere. Se tumaro Dad džanel, hoj tumenge oda kampel. 31 Ale roden ešeb o kraľišagos le Devleskero a ov tumen dela savore okla veci. 32 Ma dara tut, cikno stadocina, bo tumaro Dad tumenge kamel te del o kraľišagos! 33 Bikenen tumaro barvaľipen a rozden le čorenge! Keren tumenge o gonore pro love, so na čhingerisaľon; o barvaľipen andro ňebos, so šoha ( ňikda) na našľola - ode, kaj o živaňis na avel a o kirme na chan. 34 Bo ode kaj hin tumaro barvaľipen, ode ela the tumaro jilo.”

Hoj te avas furt pripravimen

35 “Aven furt pripravimen a o momeľa tumenge mi labon!
36 Tumen aven ajse sar ola manuša, so užaren peskere Rajes kana avela pale pal o bijav, sar avela a durkinela, hoj leske takoj te phundraven. 37 Bachtale hine ola sluhi, saven o Raj arakhela te užarel, sar avela! Čačipen tumenge phenav, hoj urela pre peste e leketa, thovela len te bešel pal o skamind, avela a kerela pašal lende. 38 Bachtale hine ola sluhi saven arakhľahas upre, te avľahas pal jepaš rat, abo kijo tosara! 39 Ale kada džanen, hoj te džanľahas o gazdas andre savi ora rači avela o živaňis, merkinďahas a na domukľahas leske te rozmarel o kher. 40 Vaš oda the tumen aven pripravimen, bo o Čhavo le manušeskero avela andre odi ora, savi na užarena.” 41 O Peter leske phenďa: “Rajeja, oda ča amenge phenes kada podobenstvo, vaj savoredženenge?” 42 O Raj odphenďa: “Akor, ko hin oda verno the goďaver sluhas, saves ačhaďa leskero raj upral peskere sluhi, hoj len te del te chal pre lengero časos ( ideos)? 43 Bachtalo hin oda sluhas, saves leskero raj, sar avela, arakhela oda te kerel! 44 Čačipen tumenge phenav, hoj les ačhavela upral calo peskero barvaľipen. 45 Ale te peske gondoľinďahas oda nalačho sluhas andre peskero jilo: ‘Miro raj mek but na avela!’ A chudňahas te marel le sluhen the le služken, chaľahas, piľahas the mačiľahas - 46 avela o raj ole sluhaske andre oda džives, savo na užarel the andre odi ora, so na džanel; rozčhinela les pro jepaš a leskero kotor ela olenca, so na pačan. 47 Oda sluhas, savo džanelas so lestar o raj kamelas a na pripravinďa pes, aňi na kerďa avke, sar ov lestar kamelas, ela igen mardo. 48 A oda, ko na džanelas, ale kerel ola veci, vaš save peske zasogaľinel mariben, ela frimeder mardo. Sakonestar, kas hin but dino, pes but užarela a kaske but dine, olestar buter mangena.”

O manuša pes rozulavena anglo Ježiš

49 “Avľom te čhivel pre phuv e jag. A so me kamav? Hoj imar te labol!
50 Ale mušinav te avel boldo le boľipnaha a phares mange, medik pes oda na ačhela! 51 Gondoľinen tumenge, hoj avľom te del o smirom pre phuv? Na, ale avľom tumen te rozulavel! 52 Bo akanastar ena pandž džene andre jekh kher rozulade, trin džene džana pro duj a duj džene džana pro trin. 53 Rozulado ela o dad le čhaha a o čhavo le dadeha; e daj la čhaha a e čhaj la daha; e sasuj la boraha a e bori peskera sasaha.” 54 Phenďa le nipenge: “Sar dikhen, hoj e chmara avel le zapadostar, takoj phenen, hoj avel o brišind a avke the hin. 55 A sar dikhen, hoj phurdel e balvaj le juhostar, phenen, hoj ela tačipen a avke the hin. 56 Tumen dujemujengere! Oda so pes sikavel pre phuv the pro ňebos džanen te rozprindžarel, akor sar oda, hoj kadi ora na rozprindžaren? 57 Soske the korkore pestar na rozsudzinen, so hin mište te kerel? 58 Bo sar džas oleha, kaha rušes anglo raja, lačhuv leha avri mek pal o drom, hoj tut te na ľidžal anglo sudcas a o sudcas tut diňahas le slugaďiske a o slugaďis tut čhiďahas andre bertena. 59 Phenav tuke, hoj odarik na aveha avri, medik na počineha dži ostatno centos.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk