Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

O Raj len sikavel pes te modľinel

1 Ačhiľa pes jekhvar, hoj o Ježiš pes modľinelas pre varesavo than. Sar pes domodľinďa, phenďa leske varesavo leskero učeňikos: “Rajeja, sikav amen pes te modľinel, avke sar the o Jan sikaďa peskere učeňiken.”
2 Ov lenge phenďa: “Sar pes modľinen, phenen:‘Dado [amaro, so sal andro ňebos], mi el barardo tiro nav,mi avel tiro kraľišagos, [mi ačhel pes tiri voľa, avke sar andro ňebos, avke the pre phuv!] 3 De amen o maro so amenge kampel sako džives! 4 Odmuk amenge amare bini avke, sar the amen odmukas olenge, ko amen dukhavel.

A ma domuk, hoj te avas cirdle andro binos, [ale le amendar le nalačhes].’ ”

5 Phenďa lenge: “Te varekas tumendar hin varesavo prijaťeľis a te džaha ke leste pal jepaš rat a pheneha leske: ‘Phrala, de man kečen trin mare,
6 bo avľa ke ma o kamaratos dural a nane man les so te del.’ 7 A ov andral o kher leske odphenďahas: ‘De smirom! O vudar imar hin phandlo a mire čhave hine manca imar andro haďos, našči tut uščav te del.’ 8 Phenav tumenge, hoj te uščela, ta na dela les vaš oda, hoj hino leskero kamaratos, ale vaš oda, hoj hino zacato. A avke les dela oda, so leske kampel. 9 Avke the me tumenge phenav: mangen a ela tumenge dino; roden a arakhena; durkinen a phundravela pes tumenge. 10 Bo sako, ko mangel, lel a ko rodel, arakhel a oleske ko durkinel, pes phundravela. 11 Abo ko hin tumendar ajso dad, hoj te lestar o čhavo mangľahas [maro, ta diňahas les bar]? Abo te lestar mangľahas riba, ta na diňahas les riba, ale sapes? 12 Abo te lestar mangľahas jandro, ta na diňahas les škorpijonos? 13 Avke te tumen, so san nalačhe, džanen te del tumare čhaven lačhe dari, či na dela sigeder tumaro Dad andral o ňebos le Sentne Duchos olen, so lestar mangen?”

Sava zoraha tradel avri o Ježiš le demonen

14 O Ježiš tradelas avri le ňemone demonos. Sar geľa avri o demonos o ňemo prevakerďa a o nipi pes čudaľinenas.
15 Ale varesave džene lendar phende: “Ov tradel avri le demonen ča le Beelzebuloskera zoraha, savo hino upral savore demona.” 16 A pale aver džene les pokušinenas a kamenas lestar te dikhel znameňje andral o ňebos. 17 Ale o Ježiš džanelas, so peske gondoľinen a phenďa lenge: “Dojekh kraľišagos, so pes rozulavel a džal pre peste, pes rozperela. The oda kher, savo hino rozulado pre peste, perel. 18 Avke, te o kraľišagos le satanoskero hino rozulado maškar peste, akor sar šaj obačhela? Bo tumen phenen, hoj me tradav avri le demonen le Beelzebuloha. 19 No, te me tradav avri le demonen le Beelzebuloha, tumare učeňika len kaha traden avri? Vaš oda, on ena tumare sudci. 20 Ale te me le Devleskera zoraha tradav avri le demonen, ta akor avľa ke tumende le Devleskero kraľišagos. 21 Te jekh zoralo manuš - mište vizbrojimen - merkinel pre peskero kher, leskero barvaľipen ňiko našči čhorel. 22 Ale te avľahas pre leste zoraleder sar hino ov a marďahas les, lela lestar leskeri vizbroj, pre savi pes mukelas, a oda, so les sas, rozulavela. 23 Oda, ko nane manca, džal pre mande a ko na skidel manca, rozčhivkerel.”

Te o nalačho duchos avel pale

24 “Sar džal o nalačho duchos avri andral o manuš, phirel pal o šuke thana a rodel peske than kaj te bešel. Sar na arakhel, phenel peske: ‘Džav pale andre miro kher, khatar avľom avri.’
25 Sar avel, arakhel les avrišulado the avrišukaľardo. 26 Akor džal a lel peha mek efta avre duchen, goreder sar hino ov, džan andre a bešen ode. Avke hin o posledne veci ole manušeskere goreder, sar ešebne.” 27 Andre oda, sar o Ježiš vakerelas, hazdňa varesavi džuvľi ole nipendar o hangos a phenďa: “Bachtaľi hin odi džuvľi so tut anďa pro svetos a the ola čuča, so tut denas te pijel!” 28 Ale ov odphenďa: “He čačo, ale bachtaleder hine ola džene, so šunen le Devleskero lav a doľikeren les!”

O nipi kamen te dikhel znameňje

29 Sar pes zdžanas ke leste but nipi, chudňa te vakerel: “Adadživeskere manuša hine nalačhe, mangen znameňje, ale na ela lenge dino znameňje, ča o znameňje le prorokoskero Jonašiskero.
30 Bo avke, sar sas o Jonaš znameňje prekal o manuša andral o Ninive, avke ela the o Čhavo le manušeskero kale manušenge. 31 E kraľovna pal o juhos uščela upre pro sudos kale manušenca a odsudzinela len, bo avľa dural pal aver agor la phuvake te šunel o goďaveripen le Šalamunoskero a kade hin vareko buter sar o Šalamun. 32 O murša andral o foros Ninive uščena upre pro sudos kale manušenca a odsudzinena len, bo sar lenge o Jonaš kazinelas, visarde pes le binendar a kade hin vareko buter sar o Jonaš. 33 Ňiko na labarel e momeľi a na thovel la te ačhel pro garudo than aňi tel e piri, ale pro momeľaris, hoj ola so aven andre te dikhen o svetlos. 34 E momeľi le ťeloskeri hin e jakh. Te ela tiri jakh žuži, andre calo tiro ťelos ela o vidňišagos, ale te na ela tiri jakh žuži, calo tiro ťelos ela andro kaľipen. 35 Dikh, hoj o svetlos so hin andre tu, te na avel kaľipen! 36 Te ela calo tiro ťelos andro vidňišagos a na ela andre ňisavo kaľipen, akor labola calo avke, sar te andre tu labiľahas e lampa.”

O Ježiš pal o farizeja the zakoňika

37 Andre oda sar mek o Ježiš vakerelas, vičhinďa les varesavo farizejis ke peste te chal. Geľa a bešľa peske paš o skamind.
38 O farizejis dikhľa a čudaľinďa pes, hoj o Ježiš anglo chaben na thoďa o vasta. 39 O Raj leske phenďa: “Tumen o farizeja žužaren avral e kuči the o čaro, ale andre tumende hin pherdo hamišagos the nalačhipen. 40 Tumen diline! Se oda, so kerďa avruno, na kerďa the andruno? 41 Ale tumen den le čorenge oda, so tumen hin andre kuči the andro čaro jilestar a ela tumenge sa žužo. 42 Ale vigos tumenge farizejale, hoj den o dešto kotor andral e meta, andral e ruta the savorestar so barol andre tumari zahrada, ale obdžan o čačipen the o kamiben le Devleskero. 43 Jaj, vigos tumenge farizejale! Bo kamen anglune thana andro sinagogi the kamen, hoj tumenge te paľikeren pro pľacos. 44 Jaj, vigos tumenge, [zakoňikale the farizejale! Tumen dujemujengere!] Bo san sar o naprindžarutne hrobi a o nipi so pašal phiren na džanen, hoj phiren pal o hrobi.” 45 Jekh le zakoňikendar leske odphenďa: “Učiťeľina, the pre amende vakeres kale lavenca.” 46 O Ježiš phenďa: “Vigos the tumenge, le zakoňikenge, bo thoven pro nipi ajso pharipen, so našči te zľidžal, ale tumen korkore na kamen te čhalavel aňi le angušteha ole pharipnaha. 47 Vigos tumenge! Bo ačhaven le prorokenge o hrobi a tumare dada len avrimurdarde! 48 Oleha, hoj ačhaven o hrobi le prorokenge, so murdarde avri tumare dada, len den čačipen a san lengere švedki. 49 Vaš oda the o Goďaveripen le Devleskero phenďa: ‘Bičhavava ke lende le proroken the le apoštolen a varesaven lendar murdarena a pre varesave lendar džana,’ 50 hoj pes te žadinel avri kale manušendar o rat savore prorokengero, so čhorďiľa avri kanastar sas kerdo o svetos, 51 le Abeloskere ratestar až dži o rat le Zachariašiskero, savo muľa maškar o chramos the oltaris. He, phenav tumenge, hoj pes oda žadinela avri kale manušendar. 52 Vigos tumenge, le zakoňikenge! Bo iľan e kleja le vudarestar, so phundravel o prindžaripen; tumen korkore andre na geľan a olenge, so kamenas te džal andre, na domukenas.” 53 Sar geľa odarik avri, chudle pre leste o zakoňika the o farizeja igen te rušel 54 a vibitones lestar phučenas but veci, hoj les te chuden andre pro lav a hojča les te den andre.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk