Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

O Raj bičhavel le eftavardeš (70) učeňiken

1 Paľis kidňa avri o Raj the avre eftavardeš (70) dženen a bičhaďa len po dujen anglal peste andre dojekh foros the pre dojekh than, kaj kamelas ov korkoro te džal.
2 A phenďa lenge: “E žatva hiňi bari, ale frima hin ola, so keren buči. Vaš oda mangen le Rajes upral e žatva, hoj te bičhavel olen so kerena buči pre leskeri žatva. 3 Džan! Bičhavav tumen sar le bakroren maškar o vlki. 4 Ma len tumenca aňi bugeľaris, aňi zajdica, aňi sandalki a ma paľikeren ňikaske pro drom. 5 Sar džana andre varesavo kher, ešeb ode phenen: ‘Smirom kale khereske!’ 6 Te ode ela manuš, so prilela o smirom, tumaro smirom ačhela pre leste, ale te na, o smirom avela pale pre tumende. 7 Andre oda kher ačhen a chan the pijen oda so tumen dena, bo o robotňikos peske zasogaľinel peskero počiňiben. Ma phiren kher kherestar. 8 Sar džana andre varesavo foros a prilena tumen, chan oda, so tumen dena. 9 Sasťaren andre oda foros le nasvalen a phenen lenge: ‘O kraľišagos le Devleskero avľa pašes ke tumende.’ 10 Ale te džana andre varesavo foros a na prilena tumen, džan odarik avri pre leskere uľici a phenen: 11 ‘Keras pre tumende tele mek the kada prachos, so pes amenge zachudňa pro pindre andre tumaro foros. Ale džanen, hoj o kraľišagos le Devleskero avľa ke tumende.’ 12 No phenav tumenge, hoj le manušenge andral e Sodoma ela lokeder andre oda džives, sar ole foroske.”

O eftavardeš (70) učeňika aven pale ko Ježiš

13 “Jaj, vigos tuke Chorazin! Vigos tuke, Betsaido! Bo te pes andro Tir the andro Sidon ačhilehas ola zazraki, so pes ačhile ke tumende, čirla imar bešlehas urde andro gone, čhidehas peske pro šero o prachos a visardehas pes le binendar.
14 No, le forenge Tir the Sidon ela lokeder pro sudno džives sar tumenge. 15 A tu Kafarnaum, ľidžas tut upre dži andro ňebos? Aveha tele čhido dži andro peklos!” 16 Phenďa o Ježiš: “Oda ko tumen šunel, man šunel a ko tumendar na ačhel, mandar na ačhel a ko mandar na ačhel, na ačhel olestar, ko man bičhaďa.” 17 Paľis avle pale ola eftavardeš (70) džene radišagoha a phenenas: “Rajeja, the o demona pes amenge podden andre tiro nav.” 18 Ov lenge phenďa: “Dikhľom le Satan te perel andral o ňebos avke sar o perumos. 19 Dikhen, diňom tumen zor te uštarel pro sapa the pro škorpijoni a the autorita upral savori zor le bengeskeri a ňič tumen na dukhavela. 20 Ale ma radisaľon oleske, hoj pes tumenge o duchi podden, ale sigeder radisaľon oleske, hoj tumare nava hine pisimen andro ňebos.”

Bachtale jakha

21 Akor o Ježiš radisaľiľa andro Sentno Duchos a phenďa: “Lašarav tut Dado, Raja upral o ňebos the upral e phuv! Bo garuďal kala veci anglo avrisikade the anglo goďaver manuša a sikaďal len le čhavorenge. He, Dado, bo avke oda kamehas.
22 Savoro mange hin dino mire Dadestar a ňiko na džanel le Čhas, ča o Dad, aňi le Dades na džanel ňiko, ča o Čhavo the oda, kaske o Čhavo kamňahas te del te prindžarel.” 23 Visaľiľa kijo učeňika, sar sas korkore a phenďa: “Bachtale hine ola jakha, save dikhen oda, so tumen dikhen! 24 Bo phenav tumenge, hoj but proroka the kraľa kamenas te dikhel oda so tumen dikhen, ale na dikhle a kamenas te šunel oda so tumen šunen, ale na šunde.”

Pal o lačho samaritanos

25 Varesavo zakoňikos uščiľa a probaľinelas les: “Učiťeľina, so mange kampel te kerel hoj te chudav o večno dživipen?”
26 O Ježiš leske phenďa: “So hin pisimen andro zakonos? So ode genes?” 27 Ov odphenďa: “Kameha le Rajes, tire Devles, andral calo tiro jilo, andral caľi tiri duša, andral caľi tiri zor a andral caľi tiri goďi a kameha le pašutne ( bližnone) manušes avke sar pes korkores.” 28 O Ježiš leske phenďa: “Mište odphenďal, kada ker a dživeha.” 29 Ale o zakoňikos kamelas te presikavel peskero čačipen a phučľa lestar dureder: “A ko hin mange oda pašutno ( bližno) manuš?” 30 Pre oda leske o Ježiš odphenďa: “Varesavo manuš džalas andral o Jeruzalem tele andro Jericho a chudle les o živaňa. Čhide leske tele o gada a marde les, gele het a mukle les ode jepaš mules. 31 Ačhiľa pes, hoj džalas ole dromeha tele varesavo rašaj a sar les dikhľa, obgeľa les pal oki sera. 32 A avke the o levitas, sar džalas tele, avľa paš oda than a sar les dikhľa, obgeľa les pal oki sera. 33 No paľis, avľa ke leste varesavo samaritanos, džalas peske ole dromeha a sar les dikhľa, avľa leske pharo pal leste. 34 Avľa ke leste, čhiďa leske pro rani oľejos the mol a phandľa leske len andre. Thoďa les pre peskero somaris, ľigenďa les andro sovibnaskero kher a starinďa pes pal leste. 35 Pre aver džives, sar džalas het iľa avri duj denara, diňa le chulajiske a phenďa: ‘Starin tut pal leste a te tut mola buter, me tuke počinava sar avava kadarik pale.’ 36 Ko kale trinendar pes tuke dičhol, hoj sas pašutno ( bližno) manuš oleske, kas chudle o živaňa?” 37 Ov odphenďa: “Oda, ko sas ke leste jileskero.” Akor leske o Ježiš phenďa: “Dža a ker the tu avke!”

O Ježiš paš e Marta the e Maria

38 O Ježiš le učeňikenca džalas pal o drom a avľa andre varesavo forocis. A varesavi džuvľi, so pes vičhinel Marta, les priiľa andre peskero kher.
39 A la sas pheň, so pes vičhinelas Maria. Oj peske bešľa paš le Ježišoskere pindre a šunelas leskero lav. 40 Ale e Marta kerelas igen but pašal o manuša a imar sas pre late but. Avľa kijo Ježiš a phenďa: “Rajeja, tu na dikhes, hoj miri pheň man mukľa korkora te kerel pašal o manuša? Phen lake, hoj manca te kerel!” 41 Ale o Ježiš lake odphenďa: “Marto, Marto starines tut a choľares tut but vecenca. 42 Ale ča jekh kampel. E Maria peske kidňa avri feder, oda, so latar ňiko na lela.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk