Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Te dživel oda nevo dživipen

1 Avke te imar uščiľan andral o meriben le Kristoha, roden oda so hin upre, kaj bešel o Kristus pal e čači sera le Devleskeri.
2 Gondoľinen pre oda so hin upre a na pre oda, so hin pre phuv. 3 Bo imar muľan a tumaro dživipen hin garudo le Kristoha andro Del. 4 A sar pes sikavela o Kristus, tumaro dživipen, akor pes the tumen leha sikavena andre slava. 5 Meraren oda so hin andre tumende pal kadi phuv: o lubipen, o nalačhipen, o nažužipen, e nalačhi žadosca the oda, hoj te aven izdrade pal o love, so hin e modloslužba. 6 Angle kala veci avel e choľi le Devleskeri pre ola čhave, so na kamen te šunel. 7 Se the tumen varekana avke andre kada phirenas a dživenas. 8 Ale akana, den tumendar oda savoro het: e choľi, oda hoj chučena avri choľaha, o nalačhipen, o nalačhe lava pal aver džene the o džungale lava andral o muj. 9 Ma klaminen jekh avreske, bo imar čhiďan tele le purane manušes leskere skutkenca 10 a urďan pre tumende le neve manušes. Oda nevo manuš hino furt neveder a del tumenge furt feder te prindžarel le Devles, hoj te aven ajse sar oda, ko tumen kerďa. 11 Vaš oda imar nane aňi Grekos aňi Židos, abo občhindo ( obrezimen) vaj naobčhindo, aňi barbaris vaj Skytas, abo otrokos vaj slobodno, ale savoro a andre savorende hin o Kristus.

Savoro te kerel andro nav le Ježišoskero

12 O Del tumen kamel, kidňa tumen avri a kerďa tumendar sentnen. Vaš oda, uren tumen andro lačhejileskeriben the andro lačhipen a ma ľidžan tumen upre, ale aven kovle andro jile a ľikeren avri.
13 Zľidžan jekh avres a te hin varekas vareso pre varekaste, odmuken tumenge, avke sar tumenge o Kristus odmukľa. 14 Ale, upral savoreste, uren tumen andro kamiben, bo o kamiben tumen sphandel čačes jekhetane. 15 O smirom le Devleskero te ňerinel ( te zviťazinel) andre tumare jile, se sanas vičhimen andre jekh ťelos, hoj te dživen andro smirom. A paľikeren le Devleske. 16 O lav le Kristoskero mi el barvales andre tumende. Dživen andre savoro goďaveripen, sikaven tumen a podhazden tumen jekh avres le žalmenca, le chvalenca the le duchovne giľenca, paľikeren a giľaven andral o jile le Devleske. 17 A savoro so keren, abo vakeren, keren andro nav le Rajeskero le Ježišoskero a prekal leste paľikeren le Devleske amare Dadeske.

Sar te dživel andro kresťansko kher

18 Tumen džuvľale, podden tumen tumare romenge, avke sar oda kampel te kerel andro Raj.
19 Tumen muršale, kamen tumare romňijen a ma chučkeren pre lende avri choľaha. 20 Tumen čhavorale, šunen le dajen the le daden andre savoreste, bo ada hin le Rajeske pre dzeka. 21 Tumen dadale, ma aven igen zorale pre tumare čhave, hoj te na pes phanden andre peste. 22 Tumen o sluhi, šunen tumare manušengere rajen andre savoreste a ma služinen lenge pačivales ča anglal lengere jakha, sar ola, so kamen te avel pre dzeka le manušenge, ale služinen žuže jilestar a daratar le Devlestar. 23 A savoro so keren, keren andral o jilo sar le Rajeske a na le manušenge. 24 Se džanen, hoj le Rajestar chudena o počiňiben, o ďeďictvos, bo le Rajeske le Kristoske služinen. 25 Oda, ko kerel o nalačhipen, oleske ela počimen vaš oda nalačhipen so kerďa. Bo o Del na dikhel pro manuš sar dičhol avri.