Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

3. kapitola

Te dživel oda nevo dživipen

1 Avke te imar uščiľan andral o meriben le Kristoha, roden oda so hin upre, kaj bešel o Kristus pal e čači sera le Devleskeri.
2 Gondoľinen pre oda so hin upre a na pre oda, so hin pre phuv. 3 Bo imar muľan a tumaro dživipen hin garudo le Kristoha andro Del. 4 A sar pes sikavela o Kristus, tumaro dživipen, akor pes the tumen leha sikavena andre slava. 5 Meraren oda so hin andre tumende pal kadi phuv: o lubipen, o nalačhipen, o nažužipen, e nalačhi žadosca the oda, hoj te aven izdrade pal o love, so hin e modloslužba. 6 Angle kala veci avel e choľi le Devleskeri pre ola čhave, so na kamen te šunel. 7 Se the tumen varekana avke andre kada phirenas a dživenas. 8 Ale akana, den tumendar oda savoro het: e choľi, oda hoj chučena avri choľaha, o nalačhipen, o nalačhe lava pal aver džene the o džungale lava andral o muj. 9 Ma klaminen jekh avreske, bo imar čhiďan tele le purane manušes leskere skutkenca 10 a urďan pre tumende le neve manušes. Oda nevo manuš hino furt neveder a del tumenge furt feder te prindžarel le Devles, hoj te aven ajse sar oda, ko tumen kerďa. 11 Vaš oda imar nane aňi Grekos aňi Židos, abo občhindo ( obrezimen) vaj naobčhindo, aňi barbaris vaj Skytas, abo otrokos vaj slobodno, ale savoro a andre savorende hin o Kristus.

Savoro te kerel andro nav le Ježišoskero

12 O Del tumen kamel, kidňa tumen avri a kerďa tumendar sentnen. Vaš oda, uren tumen andro lačhejileskeriben the andro lačhipen a ma ľidžan tumen upre, ale aven kovle andro jile a ľikeren avri.
13 Zľidžan jekh avres a te hin varekas vareso pre varekaste, odmuken tumenge, avke sar tumenge o Kristus odmukľa. 14 Ale, upral savoreste, uren tumen andro kamiben, bo o kamiben tumen sphandel čačes jekhetane. 15 O smirom le Devleskero te ňerinel ( te zviťazinel) andre tumare jile, se sanas vičhimen andre jekh ťelos, hoj te dživen andro smirom. A paľikeren le Devleske. 16 O lav le Kristoskero mi el barvales andre tumende. Dživen andre savoro goďaveripen, sikaven tumen a podhazden tumen jekh avres le žalmenca, le chvalenca the le duchovne giľenca, paľikeren a giľaven andral o jile le Devleske. 17 A savoro so keren, abo vakeren, keren andro nav le Rajeskero le Ježišoskero a prekal leste paľikeren le Devleske amare Dadeske.

Sar te dživel andro kresťansko kher

18 Tumen džuvľale, podden tumen tumare romenge, avke sar oda kampel te kerel andro Raj.
19 Tumen muršale, kamen tumare romňijen a ma chučkeren pre lende avri choľaha. 20 Tumen čhavorale, šunen le dajen the le daden andre savoreste, bo ada hin le Rajeske pre dzeka. 21 Tumen dadale, ma aven igen zorale pre tumare čhave, hoj te na pes phanden andre peste. 22 Tumen o sluhi, šunen tumare manušengere rajen andre savoreste a ma služinen lenge pačivales ča anglal lengere jakha, sar ola, so kamen te avel pre dzeka le manušenge, ale služinen žuže jilestar a daratar le Devlestar. 23 A savoro so keren, keren andral o jilo sar le Rajeske a na le manušenge. 24 Se džanen, hoj le Rajestar chudena o počiňiben, o ďeďictvos, bo le Rajeske le Kristoske služinen. 25 Oda, ko kerel o nalačhipen, oleske ela počimen vaš oda nalačhipen so kerďa. Bo o Del na dikhel pro manuš sar dičhol avri.