Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

Te dživel andro zoralo pačaben

1 Bo kamav, hoj te džanen sar man kade bares marav vaš tumenge the vaš ola so hine andre Laodikea the vaš savorenge so mek man šoha ( ňikda) na dikhle,
2 hoj te aven podhazdle lengere jile a te aven jekh andro kamiben. Kamav hoj te aven barvale andre oda, hoj te achaľon savoreske a prekal oda te prindžaren le Devleskero garuďipen, so hin o Kristus. 3 Bo andre leste hin garudo savoro goďaveripen the o prindžaripen, so hin baro barvaľipen. 4 Ale kada phenav vaš oda, hoj tumen ňiko te na odcirdel le falošne vakeribnaha. 5 Bo the te na som tumenca andro ťelos, ale andro duchos som tumenca a radisaľuvav sar dikhav tumaro poradkos the tumaro zoralo pačaben andro Kristus. 6 Avke sar priiľan le Ježiš Kristus, le Rajes, avke the dživen leha. 7 Aven zakoreňimen the ačhade pre leste, andro zoralo pačaben, avke sar sanas sikade a mi el andre tumende pherdo paľikeriben. 8 Dikhen mište pre oda so sikavel o Kristus, hoj tumen vareko te na odcirdel varesava filozofijaha the le diline klamišagoha, le manušengere tradicijenca the oleha so sikavel o svetos. 9 Bo andro Kristus dživel o Del savoreha andre le manušeskero ťelos. 10 A the tumen hin andro Kristus savoro, pherdo dživipen. Ov hino upral savore rajipena the upral savore zora. 11 Tumen san andre leste občhinde ( obrezimen), ale na občhinde le manušeskere vastenca, ale le Kristoskere občhinďipnaha ( obriezkaha), akor sar čhiďan tele o binošno dživipen 12 a the akor sar sanas leha parunde andro boľipen. Ale andro Kristus uščiľan leha jekhetane the andral o meriben prekal o pačaben andre zor le Devleskeri, savo les uštaďa andral o meriben. 13 The tumen, so sanas mule andre tumare bini the andre oda, hoj tumare ťela na sas občhinde ( obrezimen), jekhetane leha obdžiďarďa sar amenge odmukľa savore bini. 14 O Del chosľa avri oda dlžno ľil, so sikavelas pre amende bo na doľikerahas le Mojžišoskere zakoni. Iľa oda ľil a primarďa pro kerestos. 15 Iľa e zor le rajendar the le zorendar a anďa len avri anglal sakoneste pre ladž, akor sar upral lende pro kerestos ňerinďa ( zviťazinďa).

Pal o manuša, so pes na ľikeren le šerestar, le Kristostar

16 Ňiko tumen te na sudzinel vaš oda so chan the pijen, vaj vaš varesavo inepos, abo vaš o hoscini pro neve čhona, vaj vaš o sombata.
17 Kada hin ča o ciňi ole vecenge so avena, ale o čačipen hin o Kristus. 18 Ma domuken, hoj kajse manuša, so pestar keren kamukeri pokorne a lašaren le aňjelen, tumenge te len het oda so tumen ňerinďan ( zviťazinďan). On pes ča furt ľidžan upre oleha so dikhle a lašaren pes andre peskero ťelesno gondoľišagos. 19 Kajse manuša pes na ľikeren le Kristostar, so hin o šero. O šero ľikerel calo ťelos jekhetane prephandlo le šľachenca te le klubenca, hoj te barol avke, sar oda o Del kamel. 20 Vaš oda, te imar muľan le Kristoha kale svetoske, soske tumen den te phandel kajse zakonenca sar ola manuša so dživen andro svetos: 21 “Ma chude tut olestar! Ma koštoľin! Aňi ma le andro vasta!”? 22 Se savore kala veci hin ča jekhvar pre hasna a paľis imar nane pre ňisoste. Oda hin ča le manušeskere prikazaňia the sikavibena. 23 No kala veci dičhon avri sar goďaver, bo o manuša korkore pestar keren pobožne the pokorne, prekal oda hoj cerpinen pre peskere ťela. Ale oda na anel e hasna a na pomožinel le manušenge, hoj te preačhen te kerel oda nalačhipen so lengero binošno ťelos kamel te kerel.