Predchádzajúca kapitola

9. kapitola

Trito vakeriben le Joboskro

1 Avke o Job odphenďa:
2 „He čačo, me džanav, hoj oda hin avke. Ale sar šaj o manuš el spravodľivo anglo Del? 3 Te pes vareko kamľahas leha te kerel, na odphenďahas leske aňi pre jekh otazka ezerendar. 4 Ov hino goďaver a igen zoralo. Ko pes leske kana ačhaďa a obačhiľa? 5 Ov čhalavel le verchenca a on olestar aňi na džanen, ov len previsarel andre peskri choľi. 6 Ov razinel la phuvaha a čhalavel pes pal peskro than, kerel, hoj te razisaľon o slupi, so la ľikeren. 7 Prikazinel le khameske a o kham na avel avri; phandel le čercheňen andre, hoj te na švicinen. 8 Ča ov korkoro nacirdel o ňebos a phirel pal o moroskre vlni. 9 Ov stvorinďa o čercheňa o Baro verdan9,9 E slovačiko čhib: Veľký voz. the o Orion, o Plejadi9,9 Avke pes vičinel jekh skupina čercheňa. the o čercheňa pro juhos. 10 Ov kerel igen bare veci, save pes na del te achaľol, o zazraki, save pes na del te zgenel. 11 Sar predžal pašal ma, me les na dikhav. Sar man obdžal, me les na šunav. 12 Te peske vareso lel, ko les šaj zaačhavel? Ko leske phenela: ‚S'oda keres?‘ 13 O Del na visarela het peskri choľi. Anglal leste banďile the ola, ko pomožinde le Rachaboske9,13 E moroskri obluda abo o Egipt.. 14 Sar šaj man leha kerav? Sar šaj arakhav o lava, hoj leske te odphenav? 15 Kajte uľomas spravodľivo, na odphenďomas leske; ča mangľomas mire Sudcas, hoj man te del milosť. 16 Te vičinďomas a ov odphenďahas, na pačav, hoj man šunďahas avri. 17 Bo ov man marel la burkaha a dothovel mange buter rani a nane soske. 18 Na domukel mange te dichinel, pherdžarďa miro dživipen le pharipnaha. 19 Šaj džav pre leste la zoraha? Se ov hino nekzoraleder! Šaj džav leha pro sudos? Ko les šaj vičinel, hoj ode te avel? 20 Kajte uľomas spravodľivo, miro muj man odsudzinďahas; kajte uľomas žužo, sikaďahas, hoj som vinnovato. 21 Kajte som žužo, na džal mange pal ma! O dživipen mange džungľol. 22 Hin mange sa jekh. Vašoda phenďom: ‚Ov zňičinel sodujen le ňevinnones the le nalačhes.‘ 23 Sar anel e pohroma9,23 E hebrejiko čhib: o bičos jekhvareste o meriben, ov asal le pharipnastar, so avľa pro ňevinno manuš. 24 Sar e phuv hiňi diňi andro vasta le nalačhe manušeske, ov zakerel o jakha le sudcenge. Te na ov, ta akor ko? 25 Mire dživesa pregele sigeder sar o bežcos, denašle het a ňič lačho na dikhle. 26 Pregele sar e loďa la trsťinatar; sar o orlos, savo pes mukel tele te chudel le džvirocis. 27 Te mange phenava: ‚Bisterava pre miri žaľa, čerinava miro smutno muj a asava,‘ 28 the avke man darav savore mire cerpišagostar, bo džanav, hoj man na lela sar ňevinnones. 29 Te avava odsudzimen, ta akor zbitočňe man trapinav? 30 Te man lanďarďomas andro jiv a o vasta mange žužarďomas le sapuňiha, 31 the avke man tašľarela andre melaľi chev a mek the mire gadenge avava džungalo. 32 Se ov nane manuš avke sar me, hoj leske te phenav: ‚Av džas pro sudos!‘ 33 Te uľahas vareko, ko maškar amende rozsudzinďahas, kas uľahas zor upral amende sodujdženende, 34 vareko, ko visarďahas mandar le Devleskri paca, hoj man imar lestar te na darav! 35 Akor šaj vakerďomas a na mušinďomas man lestar te daral, ale akana oda našťi kerav.“