Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

1 „No ča vičin, či tuke vareko odphenela. A pre savo aňjelos5,1 E hebrejiko čhib: le svetendar tut visareha? 2 Le dilines murdarela e choľi a le nagoďaveres merarela e zavisť. 3 Dikhľom, sar o dilino zoraľolas sar stromos, ale jekhvareste sas leskro kher prekošlo. 4 Leskre čhave hine dur la zachranatar; cerpinen pro sudos andre brana, ale nane ko vaš lenge te zaačhel. 5 Leskri žatva chal o bokhalo, dži andral o kraki la kidel upre; ola, ko igen džan pal o love, kamen leskro barvaľipen. 6 Se o pharipen na avel le prachostar a la phuvatar na barol o trapišagos! 7 Čačes, o manuš uľol pro trapišagos, oda hin ajso čačipen sar oda, hoj o iskri ľecinen upre. 8 Ale me pre tiro than rodňomas le Devles a le Devleske diňomas miri veca. 9 Ov kerel ajse bare zazraki, save našťi te achaľol, a ajci ďivi, save pes na den aňi te zrachinel. 10 Ov del o brišind pre phuv a bičhavel o paňi pro maľi; 11 olen, ko hine teledikhle, thovel pro učo than, olen, ko hine andre žaľa, hazdel upre a chraňinel. 12 Ov ňičinel o plani le špekulantengre, hoj lenge te na avel ňič avri. 13 Zachudel le goďaveren andre lengro goďaveripen, avke e rada le previsarde manušengri sig skončinela. 14 Dživese pre lende avel o kaľipen a pro dilos hmatinen le vastenca sar rači. 15 Ov zachraňinel le čore manušes le zorale manušeskre vastendar the le ostre lavendar andral leskro muj. 16 Avke hin le čore manušes e naďej a le nalačhipnaske hin phandlo o muj andre. 17 Bachtalo hin oda manuš, kas o Del karhinel! Vašoda prile, te tut o Nekzoraleder bararel avri. 18 Bo ov dukhavel, ale the sphandel o rani, marel, ale leskre vasta the sasťaren. 19 Andral o šov pharipena tut lela avri; efta tut na dukhavena. 20 Andre bokh tut lela avri andral o meriben a andro mariben andral e zor la šabľakri. 21 Aveha chraňimen la pľetkošna čhibatar a na daraha tut le maribnastar, sar avela. 22 Asaha la pohromatar the la bokhatar a na mušineha tut te daral aňi le dzive džvirendar. 23 Bo pre tiri maľa na ena o bare bara a o dziva džviri ena tuha andro smirom. 24 Džaneha, hoj tiro stanos hino chraňimen, a sar predikheha tiro majetkos, ňič tuke na chibaľinela. 25 Ela tut but čhave a tire potomki ena ajci sar e čar pre maľa. 26 Andro hrobos džaha akor, sar tuke imar ela but berša, avke sar o pšeňicakre snopi kidle upre pre peskro časos. 27 Dikh, preskuminďam oda a hin oda avke. Šun a achaľuv oda prekal tiro lačho!“