Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

Ešebno vakeriben le Elifazoskro

1 Akor o Elifaz andral o Teman odphenďa kavke:
2 „Te tuha vareko kamľahas te vakerel, zľidžaha oda? Ale ko pes šaj zľikerel, hoj te na phenel vareso? 3 Dikh, tu sikavehas but dženen a o slaba vasta zoraľarehas. 4 Tire lava ačhavenas pro pindre oles, ko perelas; tu dehas zor le khočen, so poddžanas. 5 Ale sar oda pharipen akana avľa pre tute, našťi ľikeres avri; demaďa pre tu a predaranďiľal. 6 Či nane tiri istota oda, hoj lašares le Devles, a tiri naďej oda, hoj džives žužes anglo Del? 7 No ča gondoľin, či muľa varekana vareko, ko sas ňevinno? Kaj sas o čačipnaskre zňičimen? 8 Andre miro dživipen dikhľom kada: Ola, ko sadzinen o nalačhe veci a rozčhivkeren o bini sar o zrnka, skidena oda upre. 9 Soča pre lende o Del dichinela, našľona a e balvaj leskra choľatar len zňičinela. 10 O nalačhe hine sar o ľevos, so hino choľamen a kerel vika, ale o Del lenge phagerel o danda, hoj te čhiten. 11 O nalačhe hine sar o ľevi, so meren bi o chaben a lengre terne pes rozdenašen. 12 Ale ke ma avľa počoral o lav a miro kan olestar sikra šunďa. 13 Akor, sar avel pro manuša o zoralo soviben, sas man o nalačhe sune, 14 chudňom te daral a izdravas; savore kokala mange razisaľonas. 15 Varesavo duchos mange pregeľa pašal o muj a o bala mange pro ťelos ačhile upre. 16 Zaačhiľa, ale me les na sprindžarďom, ča varesavi podoba mange ačhelas anglo jakha. Sas cichones a šunďom o hangos: 17 ‚Či šaj avel o manuš spravodľiveder sar o Del4,17 Abo: spravodľivo anglo Del? Abo či šaj avel o murš žužeder sar leskro Stvoriťeľis? 18 Te o Del pes na mukel aňi pre peskre sluhi a peskre aňjelenge rachinel e chiba, 19 akor sar oda ela olenca, ko hine la čikatar a o zakladi len hin andro prachos? On ena zňičimen sigeder sar o moľos, 20 tel jekh džives ena murdarde, našľona pro furt a ňiko olestar aňi na džanela! 21 Perena tele sar o stani, savengre koľiki hine avricirdle, merena bi oda, hoj te dochuden o goďaveripen.‘ “