Predchádzajúca kapitola

29. kapitola

Dešto vakeriben le Joboskro

1 O Job mek vakerelas dureder a phenďa kada:
2 „Oj, te mange uľahas avke sar andre ola čhona varekana, sar andre ola dživesa, sar man o Del stražinelas; 3 sar upral miro šero švicinelas leskri momeľi a delas man o švetlos, sar predžavas le kaľipnaha. 4 Andre ola dživesa somas terno the zoralo, o Del sas miro prijaťeľis a chraňinelas miro kher, 5 o Nekzoraleder mek sas manca a mire čhave sas pašal mande, 6 lanďuvavas andre šmetanka a andral miro lisos džalas avri o olejos le prudoha. 7 Sar phiravas andre brana le foroskri maškar o phuredera a sar mange zabešavas pre miro than, 8 o terne murša man dikhenas a džanas pre sera, o phure ušťenas upre a ačhenas. 9 O raja preačhenas te vakerel a chudenas peske o muja. 10 O vladci ačhenas čhit a e čhib lenge andro muj priľepisaľolas. 11 Oda, ko man šunelas, pal ma mištes vakerelas a oda, ko man dikhelas, man lašarelas, 12 bo zachraňinavas le čore manušes, sar peske mangelas e pomoca, a pomožinavas the la širotake, savake na sas ko te pomožinel. 13 Oda, ko merelas, mange žehňinelas a la vdovake keravas o radišagos andro jilo. 14 O spravodľišagos pre mande uravas sar o gada; o čačipnaskro dživipen sas pre ma sar o plašťos le turbanoha pro šero. 15 Mire jakhenca dikhavas vaš o koro a mire pindrenca phiravas vaš o bango. 16 Le čorenge somas dad a pro sudos zaačhavas vaš o cudzincos. 17 O špicovata danda le nalačheske phagavas avri, andral o danda leske cirdavas avri e korisť. 18 Vašoda mange phenďom: ‚Merava mange khere a dživava ajci dživesa, keci hin o zrnka andre poši. 19 Avava sar o stromos, kaskro koreňis hino furt andro paňi a pre kaskre konara bešel e rosa caľi rat. 20 O manuša man furt lašarena a miri zor te chudel o lukos man šoha na omukela.‘ 21 O manuša man šunenas a sas čhit, sar užarenas pre miri rada. 22 Sar me dovakeravas, on pes imar na denas anglal; mire lava pre lende kvapkinenas sar paňi; 23 užarenas pre lende avke sar pro brišind a phundrade mujenca len pijenas sar o jaruno brišind. 24 Šukares pre lende asavas akor, sar pes daranas a slabisaľonas; o švetlos mire mujeskro len delas zor. 25 Me len ľidžavas a ačhiľom lengro vodcaske. Sas man ajsi pačiv sar le kraľis maškar peskre slugaďa; sar oda, ko del radišagos olen, ko hine andre žaľa.“