Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

Pandžto vakeriben le Joboskro

1 Avke o Job odphenďa kada:
2 „Imar but kajse lava šunďom! Ňiko tumendar man na džanel te poťešinel, keren mange ča pharipen. 3 Na preačheha te vakerel kala balvajakre lava? Sostar tuke nane mištes, hoj tut des anglal? 4 Te tumen uľanas pre miro than, the me džanľomas te vakerel avke sar tumen; the me tumen šaj začhiďomas le lavenca a kerďomas le šereha upral tumende. 5 Ale me tumen diňomas zor le lavenca a mire vuštenca vakerďomas, hoj tumen te šunen feder. 6 No sar vakerav, miri dukh na preačhel; sar som čhit, na džal mandar het. 7 Čačes, Devla, akana man calkom strapinďal avri; zňičinďal savoredženen andre miro kher. 8 Šučarďal man avri16,8 Abo: zaiľal man , a vašoda pes dičhol le manušenge, hoj som binošno; na ačhiľa mandar ča e cipa the o kokala a the oda svedčinel pre ma. 9 Le Devleskri choľi man rozčhingerel a džal pre mande; randel pre mande le dandenca, zadikhel pes pre ma le jakhenca sar miro ňeprijaťeľis. 10 O manuša pre ma bares phundrade peskre muja asabnaha man marenas pal o čhama sar varekas, ko lenge džungľol, a zgele pes jekhetane pre mande. 11 O Del man diňa le binošne manušeske a čhiďa man andro vasta le nalačheske. 12 Dživavas mange andro smirom, ale ov manca razinďa, chudňa man la meňatar a phagerďa man pro kotora. Kerďa peske mandar terčos; 13 mukel pre ma peskre šipi pal savore seri, predemel mire ľadvini a nane leske pharo; miri žlča andral e pečinka čhivel avri pre phuv. 14 Dukhavel man jekh pal aver; mukel pes pre ma sar o maribnaskro murš. 15 Siďom mange o gada le gonestar, urďom man andre a bešav bi e zor andro prachos. 16 Le rovibnastar mange ľoľiľa o muj avri a tel o jakha man hin kale kruhi16,16 E hebrejiko čhib: o ciňos le meribnaskro, 17 kajte pre mire vasta nane o mariben a miri modľitba hiňi žuži. 18 Ó, phuvije, ma učhar andre miro rat, ma domuk, hoj te preačhel te vičinel vaš ma! 19 No dikh, the akana hino miro švedkos andro ňebos; učes pro ňebos hino oda, ko vaš ma zaačhel. 20 Miro obhajcas hino miro prijaťeľis16,20 Abo: mire prijaťeľa peske mandar asan akor, sar mire jakhendar čuľan o apsa anglo Del. 21 Ov pes mangel le Devleske vaš o manuš, avke sar vareko pes mangel vaš peskro prijaťeľis. 22 Se na predžana but berša a džava pro drom, pal savo imar na avava pale.“