Predchádzajúca kapitola

14. kapitola

1 „Dojekh manuš14,1 E hebrejiko čhib: o manuš, savo uľiľa la džuvľatar dživel ča sikra a hin les pherdo pharipen. 2 Kvitňisaľol sar e kvitka a šučol avri, našľol sar o ciňos a na ľikerel avri. 3 A tu, Devla, dikhes pre kajso manuš? Anes les anglal tu pro sudos? 4 Ko šaj kerel le nažuže manušestar žužo manuš? Ňiko! 5 Le manušeske hin dine leskre dživesa a tu rachines leskre čhona, tu leske thoďal o hraňici, save našťi predžal. 6 Ma dikh pre leste, de leske te odpočovinel, medik leske na predžala o džives sar le robotňikoske, savo kerel e phari buči. 7 Se the le stromos hin naďej, te les čhinena tele, barola pale a leskro nevo konaris zoraľola. 8 Kajte leskro koreňis phurola andre phuv a leskro kmeňos merela andro prachos, 9 soča voňinela o paňi, takoj pučinela avri a mukela o konara sar e nevi rastlina. 10 Ale sar merel o manuš, ačhel te pašľol; phurdel avri peskro dichos, a kaj hino? 11 Avke sar o paňi našľol andral o jazeros, sar o paňi andre jarka cikňol a šučol avri, 12 avke the o manuš, te peske pašľiľa, imar na ušťela. Medik ľikerela o ňebos, o manuša pes na prekerena a andral peskro soviben na ušťena. 13 Joj, te man garuďalas andro Šeol a mukľalas man ode, medik tut na pregeľahas e choľi! Ó, te man diňalas varesavo časos a paľis tuke pre ma leperďalas. 14 Te varesavo manuš merel, či obdživela pale? Sako džives andre miri phari služba užarav, kana imar oda predžala! 15 Akor tu vičinďalas a me man tuke diňomas anglal; igen kamľalas le manušes, saves kerďal le vastenca. 16 Bo akor pozorinďalas mire kroki, ale na rachinďalas mange o bini. 17 Mire bini zakerďalas14,17 E hebrejiko čhib: zapečaťinďalas andre andro gono a mire nalačhipena učharďalas andre. 18 Ale avke sar o verchos rozperel a krušisaľol, sar pes e skala čhalavel pal peskro than, 19 avke tu zňičines le manušeskri naďej; avke sar o paňi rozphagerel o bara a sar o zorale prudi len peha e phuv. 20 Domareha les jekhvar a pro furt a mušinel te džal; čerineha leskro muj a bičhaveha les het. 21 Te ela leskre čhaven pačiv, na dodžanela pes oda; te ena teledikhle, na džanela ňič. 22 Šunel e dukh ča pre peskro ťelos a hin les žaľa ča vaš peske korkoreske.“