Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

O Ježiš sasťarel jekhe kores

1 Sar džalas o Ježiš dikhľa jekhe manušes, so sas koro kanastar uľiľa ( pes narodzinďa).
2 A leskere učeňika lestar phučle: “Rabbi, ko kerďa binos, hoj uľiľa koro? Ov, vaj leskeri daj, abo leskero dad?” 3 O Ježiš odphenďa: “Aňi ov na kerďa binos, aňi leskeri daj, aňi leskero dad. Ale kada pes ačhiľa vaš oda, hoj pes pre leste te sikavel le Devleskeri zor. 4 Me mušinav te kerel e buči oleskeri, so man bičhaďa medik hin o džives; avel e rat a akor našči kerela ňiko buči. 5 Medik som pro svetos, som o svetlos le svetoske.” 6 Sar oda phenďa, čhungarďa pre phuv, kerďa le šlinendar čhik a makhľa pro jakha le koreske. 7 A phenďa leske: “Dža, thov tut andro paňi Siloam” (so hin prethodo: Bičhado). Avke geľa a thoďa pes, avľa pale a dikhelas. 8 Akor phende ola manuša, so paš leste dživenas a the ola, so les mek angle oda dikhle kores te žobrinel: “Či oda nane ov, so bešelas a žobrinelas?” 9 Jekh phenenas: “Oda hin ov.” Aver phenenas: “Nane, ale marel pre leste.” Ale ov phenelas: “Oda som me.” 10 Akor lestar phučle: “Sar tuke phundrile o jakha?” 11 Ov odphenďa: “O manuš, so pes vičhinel Ježiš, kerďa čhik, makhľa mire jakha a phenďa mange: ‘Dža ko paňi Siloam a thov tut!’ Avke geľom a sar man thoďom, chudňom te dikhel.” 12 Akor leske phende: “Kaj hino oda manuš?” Phenďa: “Na džanav.”

O koro the o farizeja

13 Paľis ľigende oles, so sas koro, ko farizeja.
14 Oda džives, sar kerďa o Ježiš e čhik a phundraďa leskere jakha, sas sombat. 15 O farizeja lestar pale phučle: “Sar chudňal te dikhel?” Ov lenge phenďa: “Thoďa čhik pre mire jakha, thoďom man a chudňom te dikhel.” 16 Akor phende varesave farizeja: “Kada manuš nane le Devlestar, bo na doľikerel o sombat!” Aver phenenas: “Sar šaj kerel binošno manuš kajse zazraki?” A vesekedinenas pes maškar peste. 17 Avke pale phende le koreske: “Tu, so phenes akana pal leste, sar tuke phundraďa o jakha?” Ov phenďa: “Hino prorokos.” 18 Dži akor o Židi na pačanas pre leste, hoj sas koro a chudňa te dikhel, medik peske na vičhinde leskera da the le dades. 19 Avke lendar phučle: “Hin kada tumaro čhavo, pal savo tumen phenen, hoj uľiľa koro? Sar oda, hoj akana dikhel?” 20 Leskeri daj the o dad lenge odphende: “Džanas, hoj oda hin amaro čhavo the hoj koro uľiľa, 21 ale sar oda, hoj akana dikhel, na džanas. Amen na džanas, ko phundraďa leskere jakha. Hin leske o berša, phučen lestar; ov vakerela korkoro vaš peske.” 22 Kada phenďa leskeri daj the o dad vaš oda, bo pes daranas le Židendar. Bo o Židi pes maškar peste dovakerde, hoj oda, ko pre leste phenela hoj hino o Kristus, ela avri čhido andral e sinagoga. 23 Vaš oda phenďa leskeri daj the leskero dad: “Hin leske o berša, lestar phučen.” 24 Akor vičhinde o farizeja dujtovar ole manušes so sas koro a phende leske: “De lav anglo Del, hoj oda so pheneha, ela čačipen. Amen džanas, hoj oda manuš hino binošno.” 25 Ov odphenďa: “Či hino binošno me na džanav, ale jekh džanav, hoj somas koro a akana dikhav.” 26 A pale leske phende: “So tuke kerďa? Sar phundraďa tire jakha?” 27 Odphenďa lenge: “Imar tumenge phenďom a na šunďan. So kamen pale te šunel? So the tumen kamen te avel leskere učeňika?” 28 On leske rakinenas a phende: “Tu sal leskero učeňikos, ale amen sam o učeňika le Mojžišoskere! 29 Amen džanas, hoj ko Mojžiš vakerelas o Del, ale pal kada na džanas aňi khatar hino.” 30 O manuš lenge odphenďa: “Ipen andre oda hin vareso čudno, hoj tumen na džanen khatar hino a phundraďa mire jakha. 31 Se amen džanas, hoj o Del le binošnen na šunel, ale šunel oles, ko les del pačiv a kerel oda, so lestar o Del kamel. 32 Kanastar sas o svetos kerdo mek pes na šunďa, hoj vareko te phundravel o jakha oleske, so uľiľa koro. 33 Te ov na uľahas le Devlestar, našči ňič kerďahas.” 34 Odphende leske: “Tu uľiľal calo andro bini a amen aves te sikavel?” A tradle les avri.

O Koro pale le Ježišoha

35 O Ježiš šunďa pal oda, hoj les tradle avri a sar les arakhľa, phenďa leske: “Tu pačas andro Čhavo le manušeskero?”
36 Ov odphenďa: “A ko hin oda Rajeja, hoj andre leste te pačav?” 37 O Ježiš leske phenďa: “Imar les the dikhľal a oda hin oda, so tuha vakerel.” 38 Ov phenďa: “Pačav, Rajeja!” a peľa pro khoča angle leste. 39 O Ježiš phenďa: “Me avľom pro sudos pre kada svetos, hoj ola so na dikhen, te dikhen a ola so dikhen, te aven kore.” 40 Šunde oda varesave farizeja, so sas leha a phende leske: “So, the amen sam kore?” 41 O Ježiš lenge odphenďa: “Te uľanas kore, na uľahas tumen binos, ale akana phenen: ‘Amen dikhas!’ Vaš oda tumaro binos ačhel.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk