Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

9. kapitola

O Ježiš sasťarel jekhe kores

1 Sar džalas o Ježiš dikhľa jekhe manušes, so sas koro kanastar uľiľa ( pes narodzinďa).
2 A leskere učeňika lestar phučle: “Rabbi, ko kerďa binos, hoj uľiľa koro? Ov, vaj leskeri daj, abo leskero dad?” 3 O Ježiš odphenďa: “Aňi ov na kerďa binos, aňi leskeri daj, aňi leskero dad. Ale kada pes ačhiľa vaš oda, hoj pes pre leste te sikavel le Devleskeri zor. 4 Me mušinav te kerel e buči oleskeri, so man bičhaďa medik hin o džives; avel e rat a akor našči kerela ňiko buči. 5 Medik som pro svetos, som o svetlos le svetoske.” 6 Sar oda phenďa, čhungarďa pre phuv, kerďa le šlinendar čhik a makhľa pro jakha le koreske. 7 A phenďa leske: “Dža, thov tut andro paňi Siloam” (so hin prethodo: Bičhado). Avke geľa a thoďa pes, avľa pale a dikhelas. 8 Akor phende ola manuša, so paš leste dživenas a the ola, so les mek angle oda dikhle kores te žobrinel: “Či oda nane ov, so bešelas a žobrinelas?” 9 Jekh phenenas: “Oda hin ov.” Aver phenenas: “Nane, ale marel pre leste.” Ale ov phenelas: “Oda som me.” 10 Akor lestar phučle: “Sar tuke phundrile o jakha?” 11 Ov odphenďa: “O manuš, so pes vičhinel Ježiš, kerďa čhik, makhľa mire jakha a phenďa mange: ‘Dža ko paňi Siloam a thov tut!’ Avke geľom a sar man thoďom, chudňom te dikhel.” 12 Akor leske phende: “Kaj hino oda manuš?” Phenďa: “Na džanav.”

O koro the o farizeja

13 Paľis ľigende oles, so sas koro, ko farizeja.
14 Oda džives, sar kerďa o Ježiš e čhik a phundraďa leskere jakha, sas sombat. 15 O farizeja lestar pale phučle: “Sar chudňal te dikhel?” Ov lenge phenďa: “Thoďa čhik pre mire jakha, thoďom man a chudňom te dikhel.” 16 Akor phende varesave farizeja: “Kada manuš nane le Devlestar, bo na doľikerel o sombat!” Aver phenenas: “Sar šaj kerel binošno manuš kajse zazraki?” A vesekedinenas pes maškar peste. 17 Avke pale phende le koreske: “Tu, so phenes akana pal leste, sar tuke phundraďa o jakha?” Ov phenďa: “Hino prorokos.” 18 Dži akor o Židi na pačanas pre leste, hoj sas koro a chudňa te dikhel, medik peske na vičhinde leskera da the le dades. 19 Avke lendar phučle: “Hin kada tumaro čhavo, pal savo tumen phenen, hoj uľiľa koro? Sar oda, hoj akana dikhel?” 20 Leskeri daj the o dad lenge odphende: “Džanas, hoj oda hin amaro čhavo the hoj koro uľiľa, 21 ale sar oda, hoj akana dikhel, na džanas. Amen na džanas, ko phundraďa leskere jakha. Hin leske o berša, phučen lestar; ov vakerela korkoro vaš peske.” 22 Kada phenďa leskeri daj the o dad vaš oda, bo pes daranas le Židendar. Bo o Židi pes maškar peste dovakerde, hoj oda, ko pre leste phenela hoj hino o Kristus, ela avri čhido andral e sinagoga. 23 Vaš oda phenďa leskeri daj the leskero dad: “Hin leske o berša, lestar phučen.” 24 Akor vičhinde o farizeja dujtovar ole manušes so sas koro a phende leske: “De lav anglo Del, hoj oda so pheneha, ela čačipen. Amen džanas, hoj oda manuš hino binošno.” 25 Ov odphenďa: “Či hino binošno me na džanav, ale jekh džanav, hoj somas koro a akana dikhav.” 26 A pale leske phende: “So tuke kerďa? Sar phundraďa tire jakha?” 27 Odphenďa lenge: “Imar tumenge phenďom a na šunďan. So kamen pale te šunel? So the tumen kamen te avel leskere učeňika?” 28 On leske rakinenas a phende: “Tu sal leskero učeňikos, ale amen sam o učeňika le Mojžišoskere! 29 Amen džanas, hoj ko Mojžiš vakerelas o Del, ale pal kada na džanas aňi khatar hino.” 30 O manuš lenge odphenďa: “Ipen andre oda hin vareso čudno, hoj tumen na džanen khatar hino a phundraďa mire jakha. 31 Se amen džanas, hoj o Del le binošnen na šunel, ale šunel oles, ko les del pačiv a kerel oda, so lestar o Del kamel. 32 Kanastar sas o svetos kerdo mek pes na šunďa, hoj vareko te phundravel o jakha oleske, so uľiľa koro. 33 Te ov na uľahas le Devlestar, našči ňič kerďahas.” 34 Odphende leske: “Tu uľiľal calo andro bini a amen aves te sikavel?” A tradle les avri.

O Koro pale le Ježišoha

35 O Ježiš šunďa pal oda, hoj les tradle avri a sar les arakhľa, phenďa leske: “Tu pačas andro Čhavo le manušeskero?”
36 Ov odphenďa: “A ko hin oda Rajeja, hoj andre leste te pačav?” 37 O Ježiš leske phenďa: “Imar les the dikhľal a oda hin oda, so tuha vakerel.” 38 Ov phenďa: “Pačav, Rajeja!” a peľa pro khoča angle leste. 39 O Ježiš phenďa: “Me avľom pro sudos pre kada svetos, hoj ola so na dikhen, te dikhen a ola so dikhen, te aven kore.” 40 Šunde oda varesave farizeja, so sas leha a phende leske: “So, the amen sam kore?” 41 O Ježiš lenge odphenďa: “Te uľanas kore, na uľahas tumen binos, ale akana phenen: ‘Amen dikhas!’ Vaš oda tumaro binos ačhel.”