Dve percentá (2 %)

9. kapitola

O Ježiš sasťarel jekhe kores

1 Sar džalas o Ježiš dikhľa jekhe manušes, so sas koro kanastar uľiľa ( pes narodzinďa).
2 A leskere učeňika lestar phučle: “Rabbi, ko kerďa binos, hoj uľiľa koro? Ov, vaj leskeri daj, abo leskero dad?” 3 O Ježiš odphenďa: “Aňi ov na kerďa binos, aňi leskeri daj, aňi leskero dad. Ale kada pes ačhiľa vaš oda, hoj pes pre leste te sikavel le Devleskeri zor. 4 Me mušinav te kerel e buči oleskeri, so man bičhaďa medik hin o džives; avel e rat a akor našči kerela ňiko buči. 5 Medik som pro svetos, som o svetlos le svetoske.” 6 Sar oda phenďa, čhungarďa pre phuv, kerďa le šlinendar čhik a makhľa pro jakha le koreske. 7 A phenďa leske: “Dža, thov tut andro paňi Siloam” (so hin prethodo: Bičhado). Avke geľa a thoďa pes, avľa pale a dikhelas. 8 Akor phende ola manuša, so paš leste dživenas a the ola, so les mek angle oda dikhle kores te žobrinel: “Či oda nane ov, so bešelas a žobrinelas?” 9 Jekh phenenas: “Oda hin ov.” Aver phenenas: “Nane, ale marel pre leste.” Ale ov phenelas: “Oda som me.” 10 Akor lestar phučle: “Sar tuke phundrile o jakha?” 11 Ov odphenďa: “O manuš, so pes vičhinel Ježiš, kerďa čhik, makhľa mire jakha a phenďa mange: ‘Dža ko paňi Siloam a thov tut!’ Avke geľom a sar man thoďom, chudňom te dikhel.” 12 Akor leske phende: “Kaj hino oda manuš?” Phenďa: “Na džanav.”

O koro the o farizeja

13 Paľis ľigende oles, so sas koro, ko farizeja.
14 Oda džives, sar kerďa o Ježiš e čhik a phundraďa leskere jakha, sas sombat. 15 O farizeja lestar pale phučle: “Sar chudňal te dikhel?” Ov lenge phenďa: “Thoďa čhik pre mire jakha, thoďom man a chudňom te dikhel.” 16 Akor phende varesave farizeja: “Kada manuš nane le Devlestar, bo na doľikerel o sombat!” Aver phenenas: “Sar šaj kerel binošno manuš kajse zazraki?” A vesekedinenas pes maškar peste. 17 Avke pale phende le koreske: “Tu, so phenes akana pal leste, sar tuke phundraďa o jakha?” Ov phenďa: “Hino prorokos.” 18 Dži akor o Židi na pačanas pre leste, hoj sas koro a chudňa te dikhel, medik peske na vičhinde leskera da the le dades. 19 Avke lendar phučle: “Hin kada tumaro čhavo, pal savo tumen phenen, hoj uľiľa koro? Sar oda, hoj akana dikhel?” 20 Leskeri daj the o dad lenge odphende: “Džanas, hoj oda hin amaro čhavo the hoj koro uľiľa, 21 ale sar oda, hoj akana dikhel, na džanas. Amen na džanas, ko phundraďa leskere jakha. Hin leske o berša, phučen lestar; ov vakerela korkoro vaš peske.” 22 Kada phenďa leskeri daj the o dad vaš oda, bo pes daranas le Židendar. Bo o Židi pes maškar peste dovakerde, hoj oda, ko pre leste phenela hoj hino o Kristus, ela avri čhido andral e sinagoga. 23 Vaš oda phenďa leskeri daj the leskero dad: “Hin leske o berša, lestar phučen.” 24 Akor vičhinde o farizeja dujtovar ole manušes so sas koro a phende leske: “De lav anglo Del, hoj oda so pheneha, ela čačipen. Amen džanas, hoj oda manuš hino binošno.” 25 Ov odphenďa: “Či hino binošno me na džanav, ale jekh džanav, hoj somas koro a akana dikhav.” 26 A pale leske phende: “So tuke kerďa? Sar phundraďa tire jakha?” 27 Odphenďa lenge: “Imar tumenge phenďom a na šunďan. So kamen pale te šunel? So the tumen kamen te avel leskere učeňika?” 28 On leske rakinenas a phende: “Tu sal leskero učeňikos, ale amen sam o učeňika le Mojžišoskere! 29 Amen džanas, hoj ko Mojžiš vakerelas o Del, ale pal kada na džanas aňi khatar hino.” 30 O manuš lenge odphenďa: “Ipen andre oda hin vareso čudno, hoj tumen na džanen khatar hino a phundraďa mire jakha. 31 Se amen džanas, hoj o Del le binošnen na šunel, ale šunel oles, ko les del pačiv a kerel oda, so lestar o Del kamel. 32 Kanastar sas o svetos kerdo mek pes na šunďa, hoj vareko te phundravel o jakha oleske, so uľiľa koro. 33 Te ov na uľahas le Devlestar, našči ňič kerďahas.” 34 Odphende leske: “Tu uľiľal calo andro bini a amen aves te sikavel?” A tradle les avri.

O Koro pale le Ježišoha

35 O Ježiš šunďa pal oda, hoj les tradle avri a sar les arakhľa, phenďa leske: “Tu pačas andro Čhavo le manušeskero?”
36 Ov odphenďa: “A ko hin oda Rajeja, hoj andre leste te pačav?” 37 O Ježiš leske phenďa: “Imar les the dikhľal a oda hin oda, so tuha vakerel.” 38 Ov phenďa: “Pačav, Rajeja!” a peľa pro khoča angle leste. 39 O Ježiš phenďa: “Me avľom pro sudos pre kada svetos, hoj ola so na dikhen, te dikhen a ola so dikhen, te aven kore.” 40 Šunde oda varesave farizeja, so sas leha a phende leske: “So, the amen sam kore?” 41 O Ježiš lenge odphenďa: “Te uľanas kore, na uľahas tumen binos, ale akana phenen: ‘Amen dikhas!’ Vaš oda tumaro binos ačhel.”