Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

8. kapitola

Arakhle la džuvľa te kerel lubipen

1 O Ježiš odgeľa pro Olivovo verchos.
2 Ale tosara avľa pale andro chramos. Savore manuša avenas ke leste, ov peske bešľa a sikavelas len. 3 O zakoňika the o farizeja ande ke leste jekha džuvľa, sava arakhle te kerel lubipen a thode la te ačhel maškaral. 4 A phende leske: “Učiťeľina, kadi džuvľi sas arakhľi, paš oda sar kerelas lubipen. 5 O Mojžiš amenge andro zakonos prikazinďa te murdarel le barenca kajsa džuvľa - a tu, so pre oda phenes?” 6 Kada phende vaš oda, hoj les te chuden pro lav, hoj pre leste paľis te vakeren.Ale o Ježiš banďiľa tele a pisinelas le angušteha pre phuv. 7 Avke sar lestar pale phučle, uščiľa a phenďa lenge: “Ko tumendar hino bi o binos, mi čhivel andre late ešebno le bareha.” 8 A pale banďiľa tele a pisinelas pre phuv. 9 Sar oda on šunde, jekh pal aver džanas het, ešeb o nekphureder a avke dži o posledno. Avke ačhiľa ča o Ježiš korkoro the odi džuvľi, so ačhelas maškaral. 10 A sar o Ježiš pale uščiľa, na dikhľa ňikas, ča ola džuvľa a phenďa lake: “Kaj hine ola, so pre tute vakerenas? Ňiko tut na odsudzinďa?” 11 Oj phenďa: “Ňiko, Rajeja!” O Ježiš lake phenďa: “Aňi me tut na odsudzinav: dža a imar ma ker buter o bini!”

O svetlos le svetoskero

12 Paľis ke lende o Ježiš pale prevakerďa: “Me som o svetlos le svetoskero. Oda, ko phirela pal mande, na phirela andro kaľipen, ale ela les o svetlos le dživipnaskero.”
13 O farizeja leske phende: “Tu vakeres korkoro pal tu, tiro sveďectvo nane čačipnaskero.” 14 O Ježiš lenge odphenďa: “The te me korkoro pal mande vakerav, miro sveďectvo hin čačo, bo džanav khatar avľom a kaj džav. Ale tumen na džanen khatar avav, abo kaj džav. 15 Tumen sudzinen avke sar o nipi, me na sudzinav ňikas. 16 The te me sudzinav, miro sudos hino čačipnaskero, bo na som korkoro, ale o Dad, so man bičhaďa, hino manca. 17 Se the andre tumaro zakonos hin pisimen, hoj o sveďectvo duje manušengero hino čačo. 18 Me som oda, so vakerav korkoro pal mande a vakerel pal mande the oda, ko man bičhaďa, o Dad.” 19 Akor leske phende: “Kaj hino tiro Dad?” O Ježiš odphenďa: “Na prindžaren aňi man, aňi mire Dades. Te prindžarďanas man, prindžarďanas the mire Dades.” 20 O Ježiš vakerelas a sikavelas kala lava andro chramos paš e pokladňa a ňiko pre leste na thoďa o vasta, bo mek na avľa leskeri ora.

O Ježiš phenel, hoj nane pal kada svetos

21 Paľis lenge o Ježiš pale phenďa: “Me džav het a tumen man rodena a merena andre tumaro binos. Ode, kaj me džav, tumen našči aven.”
22 Akor phenenas o Židi: “So, kamel pes korkoro te murdarel, te phenel hoj ode, kaj me džav, tumen našči aven?” 23 Ov lenge phenďa: “Tumen san telal pal e phuv, me som upral andral o ňebos. Tumen san andral kada svetos, me na som andral kada svetos. 24 Vaš oda phenďom tumenge, hoj merena andre tumare bini. Bo sar na pačana, hoj me som, merena andre tumare bini.” 25 Akor leske phende: “Ko sal tu?” O Ježiš lenge odphenďa: “Me tumenge furt phenavas, ko me som. 26 Hin man but pal tumende te vakerel the te sudzinel. Ale oda, ko man bičhaďa, hino čačo a me vakerav le svetoske oda, so šunďom lestar.” 27 No on na achaľile, hoj lenge vakerelas pal o Dad. 28 Avke phenďa o Ježiš: “Sar hazdena upre le Čhas le manušeskeres, akor džanena, hoj me som a hoj korkoro mandar na kerav ňič, ale vakerav avke, sar man sikaďa miro Dad. 29 Oda, ko man bičhaďa, hino manca. Na mukľa man o Dad korkores, bo me furt kerav oda, so hin leske pre dzeka.” 30 Sar oda vakerelas, but džene andre leste pačanďile. 31 Akor phenďa o Ježiš ole Židenge, so andre leste pačanďile: “Te doľikerena miro lav, čačes san mire učeňika. 32 Prindžarena o čačipen a o čačipen tumen oslobodzinela.”

O Čhavo tumen šaj oslobodzinel

33 Odphende leske: “Amen sam le Abrahamoskere čhave a šoha ( ňikda) ňikaske na služinahas. Sar oda tu phenes: ‘Avena oslobodzimen?’ ”
34 O Ježiš lenge phenďa: “Čačes, čačes phenav tumenge, hoj sako ko kerel o binos, hino otrokos le binoske. 35 O otrokos na ačhela andro kher furt - o čhavo ačhela furt. 36 Sar tumen o Čhavo oslobodzinela, akor avena čačes slobodne. 37 Džanav, hoj san le Abrahamoskere čhave, ale kamen man te murdarel, bo mire laves nane than andre tumende. 38 Me vakerav oda, so dikhľom ke miro Dad a the tumen keren avke, sar šunďan tumare dadestar.” 39 Odphende leske: “Amaro dad hin o Abraham.” Pre oda lenge o Ježiš odphenďa: “Te uľanas le Abrahamoskere čhave, kerďanas ola veci so o Abraham. 40 Akana man kamen te murdarel - manušes, so tumenge vakerelas o čačipen, savo šunďa le Devlestar. A kada o Abraham na kerďa. 41 Tumen keren o veci tumare dadeskere.” Phende leske: “Amen na uľiľam ( pes na narodzinďam) le lubipnastar, amen hin jekh Dad, o Del.” 42 O Ježiš lenge phenďa: “Te uľahas o Del tumaro dad, kamňanas man, bo me avľom le Devlestar a ade som. Bo me na avľom korkoro mandar, ale ov man bičhaďa. 43 Soske na achaľon oleske so me vakerav? Bo našči šunen mire lava. 44 Tumaro dad hin o beng a tumen kamen te kerel o nalačhe žadosci tumare dadeskere. Ov sas vrahos ešebnovarestar a na ačhiľa andro čačipen, bo andre leste nane ňisavo čačipen. Te klaminel, vakerel oda, so hin andre leste, bo ov hino klamaris the o dad le klamišagoske. 45 Ale mange na pačan, bo me vakerav o čačipen. 46 Ko tumendar šaj phenel pre ma, hoj kerďom varesavo binos? Ale te vakerav o čačipen, soske mange na pačan? 47 Oda ko hino le Devlestar, šunel le Devleskere lava, tumen vaš oda na šunen, bo na san le Devlestar.”

O Židi kamen le Ježiš te murdarel le barenca

48 Akor leske o Židi odphende: “Či amen na phenas mište, hoj sal Samaritanos a hin andre tu demonos?”
49 O Ježiš odphenďa: “Andre mande nane demonos, ale me dav pačiv mire Dades a tumen man thoven andre ladž. 50 Me na rodav miri slava, hin aver ko ada rodel a ov the sudzinel. 51 Čačes, čačes phenav tumenge te vareko doľikerela miro lav, šoha na dikhela o meriben.” 52 Akor leske o Židi phende: “Akana prindžarďam, hoj andre tu hin demonos. O Abraham muľa the o proroka mule a tu phenes, hoj te vareko doľikerela tiro lav, šoha na merela? 53 So sal tu bareder sar amaro dad o Abraham, so muľa? The o proroka mule. Ko tutar keres?” 54 O Ježiš odphenďa: “Te man lašarav me korkoro, miro lašariben na mol ňič. Miro Dad hin oda, ko man lašarel - pal kaste tumen phenen, hoj hino tumaro Del. 55 A na prindžarďan les, ale me les prindžarav. Te phenďomas, hoj les na prindžarav, uľomas ajso klamaris sar the tumen. No me les prindžarav a doľikerav leskero lav. 56 O Abraham tumaro dad radisaľiľa, hoj dikhela miro džives; the dikhľa a radisaľiľa.” 57 Akor leske o Židi phende: “Mek tuke nane aňi penda (50) berš a le Abraham dikhľal?” 58 O Ježiš phenďa: “Čačes, čačes phenav tumenge, hoj sigeder sar sas o Abraham, me som.” 59 Akor hazdle o bara, hoj andre leste te čhiven, no o Ježiš pes garuďa a geľa avri andral o chramos.