Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

O Ježiš džal počoral pro inepos

1 Paľis phirelas o Ježiš pal e Galileja, bo na kamelas te phirel pal e Judsko, bo o Židi les kamenas te murdarel.
2 A sas pašes le Židengero inepos, o inepos le stanengero. 3 Akor leske leskere phrala phende: “Dža adarik het andre Judsko, hoj the tire učeňika te dikhen tire veci so keres. 4 Bo ňiko na kerel ňič počoral, ale kamel pes te sikavel anglo nipi. Te tu keres kajse veci, sikav tut le svetoske.” 5 Bo aňi leskere phrala andre leste na pačanas. 6 Akor lenge o Ježiš phenďa: “Miro časos ( ideos) mek na avľa, ale tumaro časos hino ade furt. 7 Pre tumende o svetos na džal, ale man našči avri ačhel, bo me pre leste phenav avri, hoj namište kerel. 8 Džan tumen pro inepos andro Jeruzalem, me na džav upre pre kada inepos, bo mek na avľa miri ora.” 9 Kada lenge phenďa a ačhiľa andre Galileja. 10 Ale sar odgele leskere phrala upre pro inepos, avke odgeľa the ov - no na avke hoj les te dičhol, ale počoral. 11 Akor les o Židi rodenas pro inepos a phenenas: “Kaj hino koda?” 12 A maškar o nipi pes pal leste but vakerelas. Jekh vakerenas, hoj hino lačho a aver vakerenas, hoj marel upre le nipen. 13 Ale ňiko pal leste na vakerelas anglal o nipi, bo daranas pes le Židendar.

O Ježiš sikavel andro chramos

14 Sar imar pregeľa jepaš inepos, odgeľa o Ježiš upre andro chramos a sikavelas.
15 Akor pes o Židi čudaľinenas a phenenas: “Khatar džanel le Devleskero Lav, te na sikľiľa?” 16 O Ježiš lenge pre oda odphenďa: “Miro sikaviben nane mandar, ale olestar ko man bičhaďa. 17 Te vareko kamel te kerel le Devleskeri voľa, ov džanela pal oda sikaviben, či oda hin le Devlestar, abo či me korkoro mandar vakerav. 18 Oda, ko vakerel korkoro pestar, rodel peske o baripen. Ale oda, ko rodel o baripen oleske, so les bičhaďa, oda hino čačo a nane andre leste klamišagos. 19 Či na diňa tumenge o Mojžiš o zakonos? A ňiko tumendar na doľikerel o zakonos. Soske man kamen te murdarel?” 20 O nipi odphende: “Demonos andre tu hin. Ko tut kamel te murdarel?” 21 O Ježiš lenge odphenďa: “Jekh zazrakos kerďom a savore tumen oleske čudaľinen. 22 Se o Mojžiš tumen diňa o občhinďipen ( e obriezka) - the te o občhinďipen nane lestar, ale le dadendar - a tumen občhinen ( obrezinen) le manušes sombatone. 23 Te o manuš prilel o občhinďipen sombatone, hoj pes te doľikerel le Mojžišoskero zakonos, ta akor, soske pre mande chan choľi, hoj sasťarďom sombatone cale manušes? 24 Ma sudzinen pal oda sar oda dičhol avral, ale sudzinen o čačipnaskero sudos.”

Hin o Ježiš o Kristus?

25 Akor phende varesave Jeruzalemčana: “Či oda nane ov, so les kamen te murdarel?
26 A dikh, bi e dar vakerel a ňič leske na phenen. So čačes prindžarde o anglune murša hoj ov hin o Kristus? 27 Se pal kada džanas khatar hino, ale sar avela o Kristus, pal leste na džanela ňiko, khatar hino.” 28 Akor sikavelas o Ježiš andro chramos a zorales phenďa: “Tumen man prindžaren a džanen the khatar som. No me na avľom korkoro mandar, ale oda ko man bičhaďa hino čačo, ale oles tumen na prindžaren. 29 Me les prindžarav, bo som lestar a ov man bičhaďa.” 30 Akor les kamenas te zachudel, ale ňiko pre leste na thoďa o vasta, bo mek na avľa leskeri ora. 31 A but džene ole nipendar andre leste pačanďile a phende: “Te avela o Kristus, či kerela buter zazraki sar ov kerďa?” 32 Ale sar šunde o farizeja le nipen, hoj peske pal leste vakeren kajse veci, bičhade on the o nekbareder rašaja le sluhen, hoj les te zalen. 33 Akor lenge o Ježiš phenďa: “Imar nabut časos som tumenca a paľis džava ke oda, ko man bičhaďa. 34 Rodena man, ale na arakhena man a ode kaj me som, tumen našči aven.” 35 Akor peske o Židi phende: “Kaj oda kada džala, hoj les amen na arakhaha? Či so, džala andre le Grekengere fori a ode sikavela le Greken? 36 So hin oda lav so phenďa: ‘Rodena man a na arakhena man a ode kaj me som, tumen našči aven?’ ” 37 Paľis oda posledno baro džives andro inepos ačhelas o Ježiš a zorales vakerelas: “Te hin vareko smedno, mi avel ke mande a mi pijel! 38 Ko pačal andre ma: avke sar phenel le Devleskero Lav, andral oda manuš avena avri o prudi le džide paňeha!” 39 Ale ada phenďa pal o Sentno Duchos saves chudena ola so andre leste pačana. Bo mek na sas dino o Sentno Duchos, bo mek o Ježiš na sas ilo upre andre slava. 40 Akor but džene ole nipendar šunde oda lav a phenenas: “Ov hino čačes oda prorokos.” 41 Aver phenenas: “Ov hin o Kristus.” A pale aver phenenas: “So, andral e Galileja šaj avel o Kristus? 42 Či na phenel le Devleskero Lav, hoj o Kristus avela le Davidoskere čhavendar, andral o forocis Betlehem, ode kaj bešelas o David?” 43 A o nipi pes angle leste vesekedinenas. 44 Varesave džene lendar les kamle te zalel, ale ňiko pre leste na thoďa o vasta.

O nekbareder rašaja the o Nikodem

45 O sluhi avle pale ko nekbareder rašaja the ko farizeja a on lenge phende: “Soske les na anďan?”
46 O sluhi odphende: “Šoha ňisavo manuš na vakerelas avke, sar kada manuš.” 47 Akor lenge odphende o farizeja: “So the tumen diliňarďa? 48 So hin vareko maškar o anglune murša, abo maškar o farizeja, ko pačanďiľa andre leste? 49 Ale ola nipi so na prindžaren o zakonos! Prekošle hine!” 50 Pre oda lenge phenďa jekh lendar, o Nikodem, oda murš so sas angle oda pal o Ježiš: 51 “Amaro zakonos na sudzinel le manušes sigeder, medik les na šunel avri a na dodžanel pes, so kerel.” 52 Odphende leske: “So the tu sal andral e Galileja? Gen andro le Devleskero Lav a dikheha, hoj o prorokos na avela andral e Galileja.” 53 A geľa sako andre peskero kher.