Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

7. kapitola

O Ježiš džal počoral pro inepos

1 Paľis phirelas o Ježiš pal e Galileja, bo na kamelas te phirel pal e Judsko, bo o Židi les kamenas te murdarel.
2 A sas pašes le Židengero inepos, o inepos le stanengero. 3 Akor leske leskere phrala phende: “Dža adarik het andre Judsko, hoj the tire učeňika te dikhen tire veci so keres. 4 Bo ňiko na kerel ňič počoral, ale kamel pes te sikavel anglo nipi. Te tu keres kajse veci, sikav tut le svetoske.” 5 Bo aňi leskere phrala andre leste na pačanas. 6 Akor lenge o Ježiš phenďa: “Miro časos ( ideos) mek na avľa, ale tumaro časos hino ade furt. 7 Pre tumende o svetos na džal, ale man našči avri ačhel, bo me pre leste phenav avri, hoj namište kerel. 8 Džan tumen pro inepos andro Jeruzalem, me na džav upre pre kada inepos, bo mek na avľa miri ora.” 9 Kada lenge phenďa a ačhiľa andre Galileja. 10 Ale sar odgele leskere phrala upre pro inepos, avke odgeľa the ov - no na avke hoj les te dičhol, ale počoral. 11 Akor les o Židi rodenas pro inepos a phenenas: “Kaj hino koda?” 12 A maškar o nipi pes pal leste but vakerelas. Jekh vakerenas, hoj hino lačho a aver vakerenas, hoj marel upre le nipen. 13 Ale ňiko pal leste na vakerelas anglal o nipi, bo daranas pes le Židendar.

O Ježiš sikavel andro chramos

14 Sar imar pregeľa jepaš inepos, odgeľa o Ježiš upre andro chramos a sikavelas.
15 Akor pes o Židi čudaľinenas a phenenas: “Khatar džanel le Devleskero Lav, te na sikľiľa?” 16 O Ježiš lenge pre oda odphenďa: “Miro sikaviben nane mandar, ale olestar ko man bičhaďa. 17 Te vareko kamel te kerel le Devleskeri voľa, ov džanela pal oda sikaviben, či oda hin le Devlestar, abo či me korkoro mandar vakerav. 18 Oda, ko vakerel korkoro pestar, rodel peske o baripen. Ale oda, ko rodel o baripen oleske, so les bičhaďa, oda hino čačo a nane andre leste klamišagos. 19 Či na diňa tumenge o Mojžiš o zakonos? A ňiko tumendar na doľikerel o zakonos. Soske man kamen te murdarel?” 20 O nipi odphende: “Demonos andre tu hin. Ko tut kamel te murdarel?” 21 O Ježiš lenge odphenďa: “Jekh zazrakos kerďom a savore tumen oleske čudaľinen. 22 Se o Mojžiš tumen diňa o občhinďipen ( e obriezka) - the te o občhinďipen nane lestar, ale le dadendar - a tumen občhinen ( obrezinen) le manušes sombatone. 23 Te o manuš prilel o občhinďipen sombatone, hoj pes te doľikerel le Mojžišoskero zakonos, ta akor, soske pre mande chan choľi, hoj sasťarďom sombatone cale manušes? 24 Ma sudzinen pal oda sar oda dičhol avral, ale sudzinen o čačipnaskero sudos.”

Hin o Ježiš o Kristus?

25 Akor phende varesave Jeruzalemčana: “Či oda nane ov, so les kamen te murdarel?
26 A dikh, bi e dar vakerel a ňič leske na phenen. So čačes prindžarde o anglune murša hoj ov hin o Kristus? 27 Se pal kada džanas khatar hino, ale sar avela o Kristus, pal leste na džanela ňiko, khatar hino.” 28 Akor sikavelas o Ježiš andro chramos a zorales phenďa: “Tumen man prindžaren a džanen the khatar som. No me na avľom korkoro mandar, ale oda ko man bičhaďa hino čačo, ale oles tumen na prindžaren. 29 Me les prindžarav, bo som lestar a ov man bičhaďa.” 30 Akor les kamenas te zachudel, ale ňiko pre leste na thoďa o vasta, bo mek na avľa leskeri ora. 31 A but džene ole nipendar andre leste pačanďile a phende: “Te avela o Kristus, či kerela buter zazraki sar ov kerďa?” 32 Ale sar šunde o farizeja le nipen, hoj peske pal leste vakeren kajse veci, bičhade on the o nekbareder rašaja le sluhen, hoj les te zalen. 33 Akor lenge o Ježiš phenďa: “Imar nabut časos som tumenca a paľis džava ke oda, ko man bičhaďa. 34 Rodena man, ale na arakhena man a ode kaj me som, tumen našči aven.” 35 Akor peske o Židi phende: “Kaj oda kada džala, hoj les amen na arakhaha? Či so, džala andre le Grekengere fori a ode sikavela le Greken? 36 So hin oda lav so phenďa: ‘Rodena man a na arakhena man a ode kaj me som, tumen našči aven?’ ” 37 Paľis oda posledno baro džives andro inepos ačhelas o Ježiš a zorales vakerelas: “Te hin vareko smedno, mi avel ke mande a mi pijel! 38 Ko pačal andre ma: avke sar phenel le Devleskero Lav, andral oda manuš avena avri o prudi le džide paňeha!” 39 Ale ada phenďa pal o Sentno Duchos saves chudena ola so andre leste pačana. Bo mek na sas dino o Sentno Duchos, bo mek o Ježiš na sas ilo upre andre slava. 40 Akor but džene ole nipendar šunde oda lav a phenenas: “Ov hino čačes oda prorokos.” 41 Aver phenenas: “Ov hin o Kristus.” A pale aver phenenas: “So, andral e Galileja šaj avel o Kristus? 42 Či na phenel le Devleskero Lav, hoj o Kristus avela le Davidoskere čhavendar, andral o forocis Betlehem, ode kaj bešelas o David?” 43 A o nipi pes angle leste vesekedinenas. 44 Varesave džene lendar les kamle te zalel, ale ňiko pre leste na thoďa o vasta.

O nekbareder rašaja the o Nikodem

45 O sluhi avle pale ko nekbareder rašaja the ko farizeja a on lenge phende: “Soske les na anďan?”
46 O sluhi odphende: “Šoha ňisavo manuš na vakerelas avke, sar kada manuš.” 47 Akor lenge odphende o farizeja: “So the tumen diliňarďa? 48 So hin vareko maškar o anglune murša, abo maškar o farizeja, ko pačanďiľa andre leste? 49 Ale ola nipi so na prindžaren o zakonos! Prekošle hine!” 50 Pre oda lenge phenďa jekh lendar, o Nikodem, oda murš so sas angle oda pal o Ježiš: 51 “Amaro zakonos na sudzinel le manušes sigeder, medik les na šunel avri a na dodžanel pes, so kerel.” 52 Odphende leske: “So the tu sal andral e Galileja? Gen andro le Devleskero Lav a dikheha, hoj o prorokos na avela andral e Galileja.” 53 A geľa sako andre peskero kher.