6. kapitola

O Raj čaľarel 5 000 manušen

1 Paľis odgeľa o Ježiš pal o Galilejsko moros Tiberijadsko.
2 A džanas pal leste igen but nipi, bo dikhle leskere zazraki save kerelas paš o nasvale. 3 O Ježiš geľa pro verchos a ode peske bešľa peskere učeňikenca. 4 E Patraďi le Židengero inepos sas pašes. 5 Sar hazdňa o Ježiš o jakha a dikhľa, hoj aven kija leste igen but nipi, phenďa le Filiposke: “Kaj cinaha kajci maro, hoj kala savore nipi te chan?” 6 Ale oda phenďa, hoj les te probaľinel avri, bo ov džanelas, so kerela. 7 O Filip leske phenďa: “Vaš o duj šel (200) denara maro len na ela dos, hoj sako lendar ča sikra te chudel.” 8 Jekh leskere učeňikendar, o Andrej o phral le Šimonoskero Peteriskero, leske phenďa: 9 “Hin ade jekh čhavoro, saves hin pandž jačmenne mare the duj ribi. Ale so oda hin prekal kajci džene?” 10 O Ježiš phenďa: “Phenen le nipenge, hoj peske te bešen.” A pre oda than sas but čhar. Akor peske bešle o murša a sas vaj pandž ezera (5 000). 11 O Ježiš iľa o mare, paľikerďa a rozdelas le učeňikenge a o učeňika olenge, so bešenas. Avke the o ribi, keci kamenas. 12 Sar imar čaľile, phenďa peskere učeňikenge: “Skiden upre so ačhiľa, hoj ňič te na musaľol!” 13 Avke skidle upre dešuduj pherde košara, so ačhile ole pandž jačmenne marendar, so chanas. 14 Sar dikhle o nipi oda zazrakos so o Ježiš kerďa, phenenas: “Ov hino čačes oda prorokos, so majinďa te avel pro svetos.” 15 Sar o Ježiš avľa pre oda, hoj les kamen te lel a našilu lestar kamen te kerel kraľis, geľa korkoro pale het pro verchos.

O Raj phirel pal o moros

16 Sar zaračiľa, gele leskere učeňika paš o moros.
17 Gele andre loďa a džanas pre oki sera le moroske andro Kafarnaum. Imar sas rat a o Ježiš mek pal lende na doavľa 18 a o moros pes upre hazdelas, bo phurdelas zoraľi balvaj. 19 Avke, sar odgele la loďkaha vaj pandž abo šov kilometri, dikhle le Ježiš te phirel pal o moros, sar avelas kije loďa a daranas pes. 20 Ov lenge phenďa: “Me som, ma daran tumen!” 21 Akor imar les ile andre loďa a paľis e loďa sas takoj pre oda than, kaj kamle te džal.

O nipi roden le Ježiš vaš o chaben

22 Pre aver džives o nipi, so ačhenas pre oki sera le moroske, dikhle hoj ode na sas aver loďa, ča odi jekh andre savi gele leskere učeňika. Dikhle, hoj o Ježiš na geľa jekhetane peskere učeňikenca andre loďa, ale hoj leskere učeňika odgele korkore.
23 Avle the aver loďki andral e Tiberijada paš oda than kaj chanas o maro, akor sar o Raj paľikerďa. 24 Sar dikhle o nipi, hoj ode nane o Ježiš aňi leskere učeňika, gele the on andre ola loďi, so avle andral e Tiberijada a avle andro Kafarnaum te rodel le Ježiš. 25 A sar les arakhle pre oki sera le moroske, phende leske: “Rabbi, kana ade avľal?” 26 O Ježiš lenge odphenďa: “Čačes, čačes phenav tumenge, tumen man na roden vaš oda, bo dikhľan o zazraki, ale hoj chaľan ole marendar a čaľiľan. 27 Ma keren buči vaš o chaben so na ačhela, ale vaš o chaben so ačhela andro večno dživipen, savo tumen o Čhavo le manušeskero dela, bo pre leste thoďa o Del o Dad peskeri pečať.” 28 Akor leske phende: “So kampel te kerel, hoj te keras oda, so kamel o Del?” 29 O Ježiš lenge odphenďa: “O Del kamel, hoj te pačan andre oda, kas ov bičhaďa.”

O Ježiš o maro le dživipnaskero

30 Akor leske phende: “Savo zazrakos kereha, hoj te dikhas a te pačas tuke? So kereha?
31 Amare dada chanas e manna pre pušťa, avke sar hin pisimen: ‘Diňa len te chal o maro andral o ňebos.’ ” 32 Pre ada lenge o Ježiš phenďa: “Čačes, čačes phenav tumenge, hoj na o Mojžiš tumen diňa o maro andral o ňebos, ale miro Dad tumen del o čačo maro andral o ňebos. 33 Bo oda maro le Devleskero hin oda, ko avel tele andral o ňebos a del le svetos dživipen.” 34 Akor leske phende: “Rajeja, de amen furt oda maro.” 35 O Ježiš lenge phenďa: “Me som oda maro so del o dživipen, ko avela ke mande, na ela šoha ( ňikda) bokhalo a ko andre mande pačal, šoha na ela smedno. 36 Ale phenďom tumenge, hoj imar man the dikhľan a the avke na pačan. 37 Savoren, so mange del o Dad, avena ke ma a oles, ko avela ke ma, na čhivava avri. 38 Bo na avľom tele andral o ňebos vaš oda, hoj te kerav oda so me kamav, ale oda so kamel oda, ko man bičhaďa. 39 Oda, ko man bičhaďa, o Dad, kamel hoj te na našavav ňič olestar, so man diňa. Ale kamel, hoj oda savoro te uštavav andral o meriben andre oda posledno džives. 40 Oda, so kamel miro Dad savo man bičhaďa, hin hoj sako, ko dikhel le Čhas a pačal andre leste, te chudel o večno dživipen. A me les uštavava andral o meriben andro posledno džives.” 41 O Židi pre leste vakerenas, bo phenďa: “Me som oda maro, savo avľa tele andral o ňebos.” 42 A phenenas: “Či nane kada o Ježiš, o čhavo le Jozefoskero, kaskere dades the da amen prindžaras? Sar akor šaj phenel: ‘Avľom tele andral o ňebos?’ ” 43 Akor lenge o Ježiš odphenďa: “Ma dudrinen maškar tumende! 44 Ňiko našči avel ke mande, te les na pricirdňahas o Dad, savo man bičhaďa. A me les uštavava andral o meriben andre posledno džives. 45 Andro proroka hin pisimen: ‘Savore ena sikade le Devlestar.’ Avke sako, ko šunďa le Dadestar a sikľiľa lestar, avel ke mande. 46 Ňiko na dikhľa le Dades, ča oda, ko hino le Devlestar - ov le Dades dikhľa. 47 Čačes, čačes phenav tumenge, hoj oda, ko andre mande pačal, oles hin večno dživipen. 48 Me som o maro so del o dživipen. 49 Tumare dada chanas e manna pre pušťa a mule, 50 ale kada hin oda maro savo avel tele andral o ňebos, hoj lestar o manuš te chal a te na merel. 51 Me som oda džido maro savo avľa tele andral o ňebos. Te vareko chala ole marestar, dživela furt. O maro savo me dava hin miro ťelos, savo dava vaš o dživipen le svetoske.” 52 Akor pes o Židi vesekedinenas maškar peste a phenenas: “Sar amenge kada šaj del te chal peskero ťelos?” 53 O Ježiš lenge phenďa: “Čačes, čačes phenav tumenge, hoj te na chana o ťelos le Čhaskero le manušeskero a na pijena leskero rat, nane tumen o dživipen. 54 Ko chal miro ťelos a pijel miro rat, oles hin večno dživipen a me les uštavava andral o meriben andro posledno džives. 55 Bo miro ťelos hin oda čačo chaben a miro rat čačo pijiben. 56 Oda, ko chal miro ťelos a pijel miro rat, ačhel andre ma a me andre leste. 57 Avke, sar man bičhaďa o džido Dad a sar me dživav le Dadestar, avke the oda, ko man chala, dživela mandar. 58 Kada hin oda maro so avľa tele andral o ňebos; na avke sar tumare dada chanas e manna a mule. Oda, ko chala kada maro, dživela furt.”

But učeňika oddžan le Rajestar

59 Kada phenďa sar len sikavelas andre sinagoga andro Kafarnaum.
60 Akor but leskere učeňika, sar oda šunde, phende: “Kada hin zorale lava, ko len šaj šunel?” 61 Ale o Ježiš džanelas andre peste, hoj leskere učeňika pre leste dudrinen, vaš oda lenge phenďa: “Kada marel tele tumaro pačaben? 62 A so akor, te dikhľanas le Čhas le manušeskeres te džal upre ode kaj sas ešebnovar? 63 O Duchos hin so obdžiďarel; le manušeskeri zor nane pre ňisoste. O lava so tumenge me vakerav, hine dživipen the Duchos. 64 Ale maškar tumende hin ajse, so na pačan.” Bo o Ježiš imar ešebnovarestar džanelas save na pačan a ko les dela andre. 65 A phenďa: “Vaš oda tumenge phenďom, hoj ňiko našči avel ke ma, te leske oda na uľahas dino mire Dadestar.” 66 Akorestar odgele but leskere učeňika het a na phirenas imar leha. 67 Akor phenďa o Ježiš ole dešudujenge: “So, the tumen kamen te džal het?” 68 O Šimon Peter leske odphenďa: “Rajeja, ke kaste džaha? Se tut hin o lava so den o večno dživipen, 69 a amen pačanďiľam a prindžarďam, hoj tu sal o Kristus, oda Čhavo le džide Devleskero.” 70 O Ježiš lenge odphenďa: “Či me mange na kidňom avri tumen le dešudujen? Ale jekh tumendar hin o beng.” 71 Oda phenďa pal o Judaš, čhavo le Šimonoskero Iškarijotsko. Bo ov sas jekh le dešudujendar, so les paľis diňa andre.